Parlamentul României

Codul de Procedură Penală din 2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 43

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 18. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (52), Reviste (5), Modele (1), Referințe în cărți (1)

În caz de amnistie, de prescripție, de retragere a plângerii prealabile, de existență a unei cauze de nepedepsire sau de neimputabilitate ori în cazul renunțării la urmărirea penală, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal. Jurisprudență (20)

CAPITOLUL II Acțiunea civilă Jurisprudență (1)

Obiectul și exercitarea acțiunii civile

Art. 19. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (3154), Reviste (3), Referințe în cărți (7)

(1) Acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect repararea prejudiciului material sau moral produs prin săvârșirea infracțiunii. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (13), Reviste (6)

(2) Acțiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii acesteia, care se constituie parte civilă împotriva inculpatului și, după caz, a părții responsabile civilmente. Jurisprudență (139), Reviste (3)

(3) Când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exercițiu sau are capacitate de exercițiu restrânsă, acțiunea civilă se exercită în numele acesteia de procuror, în condițiile art. 20 alin. (1) și (2). Reprezentantul legal al persoanei vătămate lipsite de capacitate de exercițiu are dreptul de a exercita acțiunea civilă în numele acesteia. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3), Reviste (6)

(4) Acțiunea civilă se soluționează în cadrul procesului penal, dacă prin aceasta nu se depășește durata rezonabilă a procesului. Jurisprudență (3), Reviste (2)

(5) Repararea prejudiciului material și moral se face potrivit dispozițiilor legii civile. Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Jurisprudență (128), Reviste (2)

Constituirea ca parte civilă

Art. 20. - Jurisprudență (196), Reviste (1), Modele (1), Referințe în cărți (7)

(1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătorești. Organele judiciare au obligația de a aduce la cunoștința persoanei vătămate acest drept. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (101), Reviste (4)

(2) Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii și a întinderii pretențiilor, a motivelor și a probelor pe care acestea se întemeiază. Jurisprudență (4), Reviste (1), Modele (1)

(3) În cazul în care constituirea ca parte civilă se face oral, organele judiciare au obligația de a consemna aceasta într-un proces-verbal sau, după caz, în încheiere.

(4) În cazul nerespectării vreuneia dintre condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), persoana vătămată sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce acțiunea la instanța civilă. Jurisprudență (5), Reviste (1)

(5) Până la terminarea cercetării judecătorești, partea civilă poate: Reviste (1)

a) îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă;

b) mări sau micșora întinderea pretențiilor; Reviste (1)

c) solicita repararea prejudiciului material prin plata unei despăgubiri bănești, dacă repararea în natură nu mai este posibilă.

(6) În cazul în care un număr mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit parte civilă, acestea pot desemna o persoană care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal. În cazul în care părțile civile nu și-au desemnat un reprezentant, pentru buna desfășurare a procesului penal, desemnarea poate fi dispusă din oficiu de către organul judiciar. Modificări (1), Reviste (1)

(7) Dacă dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale convențională unei alte persoane, aceasta nu poate exercita acțiunea civilă în cadrul procesului penal. Dacă transmiterea acestui drept are loc după constituirea ca parte civilă, acțiunea civilă se disjunge. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Reviste (2)

(8) Acțiunea civilă care are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului și părții responsabile civilmente, exercitată la instanța penală sau la instanța civilă, este scutită de taxă de timbru. Jurisprudență (4), Reviste (2)

Introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente

Art. 21. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (61), Reviste (3), Referințe în cărți (2)

(1) Introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente poate avea loc, la cererea părții civile sau a inculpatului, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1). Modificări (1), Acțiuni admise (1), Jurisprudență (1), Reviste (2), Modele (1)

(2) Atunci când exercită acțiunea civilă, procurorul este obligat să ceară introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente, în condițiile alin. (1).

(3) Partea responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal până la începerea dezbaterilor la prima instanță de judecată, luând procedura din stadiul în care se află în momentul intervenției. Modificări (1), Reviste (2), Modele (1)

(4) Partea responsabilă civilmente are, în ceea ce privește acțiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat. Jurisprudență (3)

Renunțarea la pretențiile civile

Art. 22. - Jurisprudență (5), Reviste (2), Referințe în cărți (2)

(1) Partea civilă poate renunța, în tot sau în parte, la pretențiile civile formulate, până la terminarea dezbaterilor în apel. Jurisprudență (11), Reviste (2)

(2) Renunțarea se poate face fie prin cerere scrisă, fie oral în ședința de judecată. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Partea civilă nu poate reveni asupra renunțării și nu poate introduce acțiune la instanța civilă pentru aceleași pretenții. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1), Reviste (2)

Tranzacția, medierea și recunoașterea pretențiilor civile

Art. 23. - Jurisprudență (27), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(1) În cursul procesului penal, cu privire la pretențiile civile, inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacție sau un acord de mediere, potrivit legii. Jurisprudență (3), Reviste (2)

(2) Inculpatul, cu acordul părții responsabile civilmente, poate recunoaște, în tot sau în parte, pretențiile părții civile. Jurisprudență (8), Reviste (1)

(3) În cazul recunoașterii pretențiilor civile, instanța obligă la despăgubiri în măsura recunoașterii. Cu privire la pretențiile civile nerecunoscute pot fi administrate probe. Jurisprudență (20), Reviste (2)

Exercitarea acțiunii civile de către sau față de succesori

Art. 24. - Jurisprudență (17), Reviste (1), Referințe în cărți (2)

(1) Acțiunea civilă rămâne în competența instanței penale în caz de deces, reorganizare, desființare sau dizolvare a părții civile, dacă moștenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii acesteia își exprimă opțiunea de a continua exercitarea acțiunii civile, în termen de cel mult două luni de la data decesului sau a reorganizării, desființării ori dizolvării. Jurisprudență (5)

(2) În caz de deces, reorganizare, desființare sau dizolvare a părții responsabile civilmente, acțiunea civilă rămâne în competența instanței penale dacă partea civilă indică moștenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii acestora, în termen de cel mult două luni de la data la care a luat cunoștință de împrejurarea respectivă. Modificări (1), Reviste (1)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), dacă se depășește durata rezonabilă a procesului, instanța poate dispune disjungerea acțiunii civile și trimiterea acțiunii la instanța civilă competentă. Reviste (1)

Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal

Art. 25. - Jurisprudență (60), Reviste (7), Referințe în cărți (3)

(1) În caz de condamnare, instanța se pronunță prin aceeași hotărâre și asupra acțiunii civile. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (43)

(2) Când acțiunea civilă are ca obiect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului, iar aceasta este posibilă, instanța dispune ca lucrul să fie restituit părții civile. Reviste (1)

(3) Instanța, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunță cu privire la desființarea totală sau parțială a unui înscris sau la restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (22), Reviste (1), Modele (1)

(4) Când prin desființarea înscrisului sau prin restabilirea situației anterioare pot fi afectate drepturile terților, instanța disjunge acțiunea și o trimite la instanța civilă.

(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f), i) și j), instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă. Modificări (5), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (87), Reviste (6), Modele (2)

Disjungerea acțiunii civile

Art. 26. - Jurisprudență (5), Reviste (4), Referințe în cărți (2)

(1) Instanța poate dispune disjungerea acțiunii civile și trimiterea ei la instanța competentă potrivit legii civile, când soluționarea acțiunii civile în procesul penal determină depășirea termenului rezonabil al procesului penal. Modificări (1), Jurisprudență (3), Reviste (3)

(2) Disjungerea se dispune de către instanță din oficiu ori la cererea procurorului sau a părților. Reviste (1)

(3) Probele administrate în fața instanței penale până la disjungere pot fi folosite în fața instanței civile, în afară de cazul când instanța civilă apreciază că este necesară refacerea lor. Modificări (1), Reviste (1)

(4) Instanța dispune disjungerea acțiunii civile și trimiterea ei la instanța competentă potrivit legii civile și în cazul admiterii acordului de recunoaștere a vinovăției în condițiile art. 486.

(5) Încheierea prin care se disjunge acțiunea civilă este definitivă.

Cazurile de soluționare a acțiunii civile la instanța civilă

Art. 27. - Jurisprudență (70), Reviste (2), Referințe în cărți (4)

(1) Dacă nu s-au constituit parte civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce la instanța civilă acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Jurisprudență (17), Reviste (2)

(2) Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care s-au constituit parte civilă în procesul penal, pot introduce acțiune la instanța civilă dacă, prin hotărâre definitivă, instanța penală a lăsat nesoluționată acțiunea civilă. Modificări (1), Jurisprudență (3), Reviste (1)

(3) Persoana vătămată sau succesorii acesteia care s-au constituit parte civilă în procesul penal pot să introducă acțiune în fața instanței civile dacă procesul penal a fost suspendat. În caz de reluare a procesului penal, acțiunea introdusă la instanța civilă se suspendă în condițiile prevăzute la alin. (7). Jurisprudență (6), Reviste (2)

(4) Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care au pornit acțiunea în fața instanței civile, pot să părăsească această instanță și să se adreseze organului de urmărire penală, judecătorului ori instanței, dacă punerea în mișcare a acțiunii penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat după suspendare. Părăsirea instanței civile nu poate avea loc dacă aceasta a pronunțat o hotărâre, chiar nedefinitivă. Jurisprudență (9), Reviste (1)

(5) În cazul în care acțiunea civilă a fost exercitată de procuror, dacă se constată din probe noi că prejudiciul nu a fost integral acoperit prin hotărârea definitivă a instanței penale, diferența poate fi cerută pe calea unei acțiuni la instanța civilă. Jurisprudență (1)

(6) Persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce acțiune la instanța civilă, pentru repararea prejudiciului născut ori descoperit după constituirea ca parte civilă. Jurisprudență (10), Reviste (2)

(7) În cazul prevăzut la alin. (1), precum și în cazul acțiunii civile disjunse, judecata în fața instanței civile se suspendă după punerea în mișcare a acțiunii penale și până la rezolvarea în primă instanță a cauzei penale, dar nu mai mult de un an. Modificări (1), Jurisprudență (1), Reviste (3)

Autoritatea hotărârii penale în procesul civil și efectele hotărârii civile în procesul penal

Art. 28. - Jurisprudență (89), Reviste (6), Referințe în cărți (4)

(1) Hotărârea definitivă a instanței penale are autoritate de lucru judecat în fața instanței civile care judecă acțiunea civilă, cu privire la existența faptei și a persoanei care a săvârșit-o. Instanța civilă nu este legată de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal în ceea ce privește existența prejudiciului ori a vinovăției autorului faptei ilicite. Jurisprudență (87), Reviste (5)

(2) Hotărârea definitivă a instanței civile prin care a fost soluționată acțiunea civilă nu are autoritate de lucru judecat în fața organelor judiciare penale cu privire la existența faptei penale, a persoanei care a săvârșit-o și a vinovăției acesteia. Jurisprudență (11), Reviste (1)

TITLUL III Participanții în procesul penal

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Participanții în procesul penal

Art. 29. - Reviste (3), Referințe în cărți (2)

Participanții în procesul penal sunt: organele judiciare, avocatul, părțile, subiecții procesuali principali, precum și alți subiecți procesuali.

Organele judiciare

Art. 30. - Reviste (1), Referințe în cărți (1)

Organele specializate ale statului care realizează activitatea judiciară sunt:

a) organele de cercetare penală;

b) procurorul;

c) judecătorul de drepturi și libertăți;

d) judecătorul de cameră preliminară;

e) instanțele judecătorești.

Avocatul Modificări (1)

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Reviste (1), Referințe în cărți (2)

Avocatul asistă sau reprezintă părțile ori subiecții procesuali principali, în condițiile legii. Cu încuviințarea organului judiciar, avocatul poate asista și alți subiecți procesuali. Referințe în cărți (2)

Părțile

Art. 32. - Jurisprudență (15), Reviste (5), Referințe în cărți (2)

(1) Părțile sunt subiecții procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acțiune judiciară. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Părțile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente. Jurisprudență (2), Reviste (1)

Subiecții procesuali principali

Art. 33. - Jurisprudență (36), Reviste (5), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Subiecții procesuali principali sunt suspectul și persoana vătămată. Jurisprudență (16)

(2) Subiecții procesuali principali au aceleași drepturi și obligații ca și părțile, cu excepția celor pe care legea le acordă numai acestora.

Alți subiecți procesuali

Art. 34. - Jurisprudență (1), Reviste (4), Referințe în cărți (1)

În afara participanților prevăzuți la art. 33, sunt subiecți procesuali: martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare, precum și orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligații sau atribuții în procedurile judiciare penale.

CAPITOLUL II Competența organelor judiciare

SECȚIUNEA 1 Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...