Art 175 Drepturile și obligațiile expertului | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Expertiza - Drepturile și obligațiile expertului -
Art. 175.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Expertul are dreptul de a refuza efectuarea expertizei pentru aceleași motive pentru care martorul poate refuza depunerea mărturiei. Admiteri hotărâri prealabile (1)

(2) Expertul are dreptul să ia cunoștință de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Expertul poate cere lămuriri organului judiciar care a dispus efectuarea expertizei cu privire la anumite fapte ori împrejurări ale cauzei ce trebuie evaluate. Jurisprudență

(4) Expertul poate cere lămuriri părților și subiecților procesuali principali, cu încuviințarea și în condițiile stabilite de organele judiciare. Jurisprudență

(5) Expertul are dreptul la un onorariu pentru activitatea depusă în vederea efectuării expertizei, pentru cheltuielile pe care ar trebui să le suporte sau le-a suportat pentru efectuarea expertizei. Cuantumul onorariului este stabilit de către organele judiciare în funcție de natura și complexitatea cauzei și de cheltuielile suportate sau care urmează a fi suportate de către expert. Dacă expertiza este efectuată de instituția medico-legală ori institutul sau laboratorul de specialitate, costul expertizei este stabilit în condițiile prevăzute de legea specială.

(6) Expertul poate beneficia și de măsuri de protecție, în condițiile prevăzute la art. 125. Modele (1)

(7) Expertul are obligația de a se prezenta în fața organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată ori de câte ori este chemat și de a-și întocmi raportul de expertiză cu respectarea termenului-limită stabilit în ordonanța organului de urmărire penală sau în încheierea instanței. Termenul-limită din ordonanță sau încheiere poate fi prelungit, la cererea expertului, pentru motive întemeiate, fără ca prelungirea totală acordată să fie mai mare de 6 luni. Reviste (1)

(8) Întârzierea sau refuzul nejustificat de efectuare a expertizei atrage aplicarea unei amenzi judiciare, precum și răspunderea civilă a expertului sau a instituției desemnate să o efectueze pentru prejudiciile cauzate. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Ca element de noutate legislativă, art. 175 alin. (1) noul C. proc. pen. prevede dreptul expertului de arefuza efectuarea expertizei, în aceleași situații în care martorul poate refuza depunerea mărturiei, conform art. 117 noul C. proc. pen.. Se înlătură astfel situațiile în care imparțialitatea expertului ar putea fi afectată datorită existenței împrejurărilor de ordin personal, descrise de textul de lege menționat. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Drepturile expertului. În vederea efectuării expertizei, expertul are următoarele drepturi: 
    a) dreptul să ia cunoștință de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei; în cursul urmăririi penale, cercetarea dosarului se face cu încuviințarea organului de urmărire penală; 
    b) dreptul de a cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanței de judecată cu privire la anumite fapte ori împrejurări ale cauzei; [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Secțiunea 1
Constatarea, ca procedeu probatoriu 

   189. Considerații preliminare. Proiectul noului Cod de procedură penală nu cuprindea în forma sa inițială constatarea. În urma discuțiilor din doctrină și a realității faptice că organul constatator face parte din structura organului de cercetare penală, ceea ce punea în discuție independența sa ca expert, iar materialul elaborat constituia de cele mai multe ori o adevărată expertiză pe care se bazau soluțiile instanței, s-a propus și într-o primă fază s-a acceptat scoaterea "constatării tehnico-științifice" dintre mijloacele de probă din procesul penal. Ulterior, au apărut argumente solide care țineau de cercetarea locului faptei, de identificarea în teren, cu prioritate a unor elemente pentru care erau necesare cunoștințe de altă specialitate decât cea juridică, argumente care au condus la soluția reintroducerii, prin Legea nr. 255/2013, a constatării printre mijloacele de probă, fiind completat art. 172 cu condiții privind dispunerea și introdus art. 1811 privind obiectul constatării și raportul de constatare. [ Mai mult... ] 

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
    Potrivit art. 175 alin. (2) NCPP, expertul are dreptul să ia cunoștință de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. Acest text legal nu distinge între expertul desemnat de organele judiciare și expertul-parte, desemnat de una din părți, astfel că singura interpretare care poate fi dată prevederii legale este aceea că se referă la toate categoriile de experți, atât cei desemnați de organul judiciar, cât și experții-parte. Dacă expertul-parte nu acționează pentru valorificarea acestui drept (prin solicitarea de punere la dispoziție a dosarului), lipsa consultării dosarului îi este imputabilă, neexistând o încălcare a textului de lege citat de către organele judiciare și, de asemenea, nu poate fi invocată o atingere adusă dreptului la apărare al inculpatului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 165 Cazurile și condițiile în care se efectuează percheziția corporală
Art 166 Efectuarea percheziției corporale
Art 167 Percheziția unui vehicul
Art 168 Percheziția informatică și accesul într-un sistem informatic
Art 169 Ridicarea de obiecte și înscrisuri
Art 170 Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice
Art 171 Ridicarea silită de obiecte și înscrisuri
Art 172 Dispunerea efectuării expertizei
Art 173 Numirea expertului
Art 174 Incompatibilitatea expertului
Art 175 Drepturile și obligațiile expertului
Art 176 Înlocuirea expertului
Art 177 Procedura efectuării expertizei
Art 178 Raportul de expertiză
Art 179 Audierea expertului
Art 180 Suplimentul de expertiză
Art 181 Efectuarea unei noi expertize
Art 182 Lămuririle cerute la institutul de emisiune
Art 183 Prezentarea scriptelor de comparație
Art 184 Expertiza medico-legală psihiatrică
Art 185 Autopsia medico-legală
Reviste:
Aspecte de noutate privind reglementarea generală a expertizei și constatării în noul Cod de procedură penală (II)
Reguli tactice privind dispunerea expertizei judiciare în condițiile noului Cod de procedură penală
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Modele:
Ordonanță de acordare a statutului de expert amenințat de dispunere a măsurilor de protecție
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Ghid de anchetă penală
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 20/2014 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 1.373/95/2014 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a modalității de interpretare a dispozițiilor art. 175 alin. (1) și (2) din Codul penal privind funcționarii publici, respectiv dacă expertul judiciar este funcționar public în sensul alin. (1) ori alin. (2)
;
se încarcă...