Art 151 Livrarea supravegheată | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare - Livrarea supravegheată -
Art. 151.
- Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) Livrarea supravegheată poate fi autorizată, prin ordonanță, de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, la solicitarea instituțiilor sau organelor competente. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Livrarea supravegheată poate fi autorizată numai în următoarele cazuri:

a) dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal de droguri, arme, obiecte furate, materiale explozive, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani și alte obiecte care rezultă din activități ilicite ori obiecte utilizate în scopul comiterii de infracțiuni nu ar putea fi făcută în alt mod sau ar presupune dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranța persoanelor sau a unor bunuri de valoare; Modificări (1)

b) dacă descoperirea ori dovedirea infracțiunilor săvârșite în legătură cu livrarea de transporturi ilegale sau suspecte ar fi imposibilă ori foarte dificilă în alt mod.

(3) Livrarea supravegheată poate fi realizată în condițiile în care procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală ia măsuri și se asigură ca autoritățile statelor tranzitate: Modificări (1)

a) să fie de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului ilegal sau suspect și cu ieșirea acestuia de pe teritoriul statului;

b) să garanteze faptul că transportul ilegal sau suspect este supravegheat permanent de către autoritățile competente;

c) să garanteze faptul că procurorul, organele de poliție sau alte autorități de stat competente sunt înștiințate în ceea ce privește rezultatul urmăririi penale împotriva persoanelor acuzate de infracțiuni care au constituit obiectul tehnicii speciale de cercetare la care se face referire la alin. (1). Modificări (1)

(4) Dispozițiile alin. (3) nu se aplică în cazul în care un tratat internațional la care România este parte are dispoziții contrare.

(5) Ordonanța procurorului trebuie să cuprindă: numele suspectului sau inculpatului, dacă sunt cunoscute, dovezile din care rezultă caracterul ilicit al bunurilor ce urmează să intre, să tranziteze sau să iasă de pe teritoriul țării, modalitățile în care va fi efectuată supravegherea. Procurorul trebuie să emită câte o ordonanță pentru fiecare livrare supravegheată dispusă. Modificări (1)

(6) Livrarea supravegheată este pusă în aplicare de către poliție sau de altă autoritate competentă. Procurorul stabilește, coordonează și controlează modul de punere în aplicare a livrării supravegheate.

(7) Punerea în aplicare a livrării supravegheate nu constituie infracțiune.

(8) Organele prevăzute la alin. (5) au obligația de a întocmi, la finalizarea livrării supravegheate pe teritoriul României, un proces-verbal cu privire la activitățile desfășurate, pe care îl înaintează procurorului. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prin livrare supravegheată se înțelege tehnica de supraveghere și cercetare prin care se permite intrarea, tranzitarea sau ieșirea de pe teritoriul țării aunor bunuri în privința cărora există osuspiciune cu privire la caracterul ilicit al deținerii sau obținerii acestora, sub supravegherea ori cu autorizarea autorităților competente, în scopul investigării unei infracțiuni sau al identificării persoanelor implicate în săvârșirea acesteia [art. 138 alin. (12) noul C. proc. pen.]. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    Livrarea supravegheată reia reglementarea existentă anterior în legea specială, aducând-o în partea generală a Codului de procedură penală și extinzând sfera infracțiunilor pentru care poate fi folosită, fără a aduce modificări esențiale conținutului, condițiilor și procedurii de autorizare. 
    Atunci când procedeul probatoriu se referă la transportul controlat al unor bunuri interzise sau provenite din infracțiuni pe teritoriul mai multor state, aducerea la îndeplinire presupune activități de cooperare internațională, iar dispozițiile C. proc. pen. se completează cu cele ale art. 180 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, și ale tratatelor internaționale la care România este parte. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   174. Noțiune. Condiții de autorizare. Această metodă specială de cercetare este definită în art. 138 alin. (12) CPP. Astfel, prin livrare supravegheată se înțelege tehnica de supraveghere și cercetare prin care se permit intrarea, circulația sau ieșirea de pe teritoriul țării a unor bunuri în privința cărora există o suspiciune cu privire la caracterul ilicit al deținerii sau obținerii acestora, sub supravegherea ori cu autorizarea autorităților competente, în scopul investigării unei infracțiuni sau al identificării persoanelor implicate în săvârșirea acesteia. Livrarea poate fi cu sau fără sustragerea ori substituirea totală sau parțială a bunurilor care fac obiectul acesteia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 141 Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror
Art 142 Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică
Art 143 Consemnarea activităților de supraveghere tehnică
Art 144 Prelungirea mandatului de supraveghere tehnică
Art 145 Informarea persoanei supravegheate
Art 146 Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică
Art 147 Reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale
Art 148 Utilizarea investigatorilor sub acoperire
Art 149 Măsurile de protecție a investigatorilor sub acoperire
Art 150 Constatarea unei infracțiuni de corupție sau a încheierii unei convenții
Art 151 Livrarea supravegheată
Art 152 Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de telecomunicații ori a unui punct de acces la un sistem informatic
Art 153 Obținerea listei convorbirilor telefonice
Art 154 Conservarea datelor informatice și a datelor privind traficul informațional
Art 155 Conservarea datelor provenite din sisteme de telecomunicații
Art 156 Dispoziții comune
Art 157 Cazurile și condițiile în care se poate dispune percheziția domiciliară
Art 158 Procedura de emitere a mandatului de percheziție domiciliară
Art 159 Efectuarea percheziției domiciliare
Art 160 Identificarea și păstrarea obiectelor
Art 161 Procesul-verbal de percheziție
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Ordonanță de autorizare a livrării supravegheate
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Ghid de anchetă penală
;
se încarcă...