Art 138 Dispoziții generale | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare - Dispoziții generale -
Art. 138.
- Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (5), Librăria Indaco (6)

(1) Constituie tehnici speciale de supraveghere sau cercetare următoarele: Modificări (1), Reviste (1)

a) interceptarea convorbirilor și comunicărilor; Jurisprudență, Reviste (10)

b) accesul la un sistem informatic; Reviste (2)

c) supravegherea video, audio sau prin fotografiere; Reviste (2)

d) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice; Jurisprudență, Reviste (5)

e) obținerea listei convorbirilor telefonice; Reviste (5)

f) reținerea, predarea sau percheziționarea trimiterilor poștale;

g) solicitarea și obținerea, potrivit legii, a datelor referitoare la tranzacțiile financiare, precum și a datelor financiare ale unei persoane;

h) utilizarea investigatorilor sub acoperire;

i) constatarea unei infracțiuni de corupție sau a încheierii unei convenții;

j) livrarea supravegheată;

k) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de telecomunicații sau a unui punct de acces la un computer. Modificări (1), Reviste (5)

(2) Prin interceptarea convorbirilor sau comunicărilor se înțelege interceptarea, accesul, monitorizarea, colectarea sau înregistrarea convorbirilor ori comunicărilor efectuate prin telefon, sistem informatic sau prin orice alt mijloc de comunicare, precum și înregistrarea datelor de trafic ce indică sursa, destinația, data, ora, dimensiunea, durata ori tipul comunicării efectuate prin telefon, sistem informatic sau prin orice alt mijloc de comunicare. Modificări (1), Reviste (2)

(3) Prin acces la un sistem informatic se înțelege pătrunderea într-un sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice fie direct, fie de la distanță, prin intermediul unor programe specializate ori prin intermediul unei rețele, în scopul de a identifica probe. Doctrină (1)

(4) Prin sistem informatic se înțelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate ori aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic. Reviste (2)

(5) Prin date informatice se înțelege orice reprezentare de fapte, informații sau concepte sub o formă adecvată prelucrării într-un sistem informatic, inclusiv un program capabil să determine executarea unei funcții de către un sistem informatic. Reviste (2)

(6) Prin supraveghere video, audio sau prin fotografiere se înțelege fotografierea persoanelor, observarea sau înregistrarea conversațiilor, mișcărilor ori a altor activități ale acestora. Reviste (2)

(7) Prin localizare sau urmărire prin mijloace tehnice se înțelege folosirea unor dispozitive care determină locul unde se află persoana sau obiectul la care sunt atașate. Reviste (1)

(8) Prin percheziționarea trimiterilor poștale se înțelege verificarea, prin mijloace fizice sau tehnice, a scrisorilor, a altor trimiteri poștale sau a obiectelor transmise prin orice alt mijloc.

(9) Prin solicitarea și obținerea, potrivit legii, a datelor referitoare la tranzacțiile financiare, precum și a datelor financiare ale unei persoane se înțelege operațiunile prin care se asigură cunoașterea conținutului tranzacțiilor financiare efectuate prin intermediul unei bănci sau al altei instituții competente ori obținerea de la o bancă sau de la altă instituție financiară de înscrisuri ori informații aflate în posesia acesteia referitoare la conturile sau tranzacțiile unei persoane. Modificări (1), Reviste (1)

(10) Constatarea unei infracțiuni de corupție se poate realiza și prin acțiunea sau inacțiunea ce este similară unei infracțiuni de corupție, îndeplinită în scopul strângerii de probe în cadrul procesului penal. Modificări (1)

(11) Constatarea încheierii unei convenții se poate realiza și prin cumpărarea sau orice altă operațiune privind un obiect ce poate constitui mijloc de probă de la o persoană suspectată de comiterea unei infracțiuni, prestarea unui serviciu pentru persoana suspectată de comiterea unei infracțiuni ori cumpărarea sau orice altă operațiune privind o persoană care se bănuiește că ar fi dispărută, că este victima traficului de persoane sau a unei răpiri. Modificări (1), Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

(12) Prin livrare supravegheată se înțelege tehnica de supraveghere și cercetare prin care se permite intrarea, tranzitarea sau ieșirea de pe teritoriul țării a unor bunuri în privința cărora există o suspiciune cu privire la caracterul ilicit al deținerii sau obținerii acestora, sub supravegherea ori cu autorizarea autorităților competente, în scopul investigării unei infracțiuni sau al identificării persoanelor implicate în săvârșirea acesteia. Modificări (1), Jurisprudență

(13) Prin supraveghere tehnică se înțelege utilizarea uneia dintre tehnicile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) și g). Modificări (2), Reviste (5), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Noutatea pe care o aduce noul C. proc. pen. este aceea a stipulării unei reglementări unitare, coagulate, a acestor metode, care în vechea reglementare se regăseau în cuprinsul mai multor legi speciale. 
    noul C. proc. pen. răspunde exigențelor legalității și previzibilității ingerințelor în drepturile protejate prin Constituție și legislația europeană, respectiv dreptul la viață privată și dreptul la inviolabilitatea corespondenței. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Metodele speciale de supraveghere sau de cercetare reprezintă procedee probatorii care vizează investigarea unor infracțiuni grave de așa manieră încât persoanele în cauză să nu aibă cunoștință de acest lucru (Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei nr. 10/2005). Astfel, deși conform art. 92 C. proc. pen.. regula este aceea că avocatul suspectului ori inculpatului are dreptul de a participa la efectuarea oricărui act de urmărire penală, metodele speciale de supraveghere sau de cercetare prevăzute de art. 138 C. proc. pen.. reprezintă o excepție de la aceasta. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    147 Exemplificăm: Codul de procedură penală – Legea nr. 135/2010 (art. 138-147); Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională aRomâniei, care le permite Serviciului Român de Informații, organul de stat specializat în materia informațiilor din interiorul țării, Serviciului de Informații Externe, organul de stat specializat în obținerea din străinătate adatelor referitoare la securitatea națională, și Serviciului de Protecție și Pază, organul de stat specializat în asigurarea protecției demnitarilor români și ademnitarilor străini pe timpul prezenței lor în România, precum și în asigurarea pazei sediilor de lucru și reședințelor acestora și structurilor de informații ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției să efectueze interceptarea și înregistrarea comunicațiilor electronice, efectuate sub orice formă; căutarea unor informații, documente sau înscrisuri pentru acăror obținere este necesar accesul într-un loc, la un obiect ori deschiderea unui obiect; ridicarea și repunerea la loc aunui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informațiilor pe care acesta le conține, precum și înregistrarea, copierea sau obținerea de extrase prin orice procedee; instalarea de obiecte, întreținerea și ridicarea acestora din locurile în care au fost depuse, supravegherea prin fotografiere, filmare sau prin alte mijloace tehnice ori constatări personale, efectuate sistematic în locuri publice sau efectuate în orice mod în locuri private; localizarea, urmărirea și obținerea de informații prin GPS sau prin alte mijloace tehnice de supraveghere; interceptarea trimiterilor poștale, ridicarea și repunerea la loc aacestora, examinarea lor, extragerea informațiilor pe care acestea le conțin, precum și înregistrarea, copierea sau obținerea de extrase prin orice procedee; obținerea de informații privind tranzacțiile financiare sau datele financiare ale unei persoane, în condițiile legii; Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații; Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază; Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului; Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție; Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri; Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere afinanțării actelor de terorism; Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate; O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție; Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public aDirecției de Investigare aInfracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
Pentru prezentarea reglementărilor relevante din aceste acte normative, ase vedeaM.V. Tudoran, Considerații referitoare la nerespectarea dispozițiilor legale privind autorizarea interceptării și înregistrării de sunete și imagini, în Dreptul nr. 12/2010, p. 223, text și nota nr. 2. [ Mai mult... ]
 

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
    Conform art. 153 NCPP, este necesară autorizarea judecătorului de drepturi și libertăți pentru obținerea de date privind tranzacțiile financiare, respectiv înscrisurile care au stat la baza deschiderii conturilor la instituțiile bancare, înscrisurile privind persoanele împuternicite să efectueze operațiuni prin aceste conturi, situația tranzacțiilor efectuate prin aceste conturi (extrase de cont) și documentele care au stat la baza efectuării acestor tranzacții (ordine de plată, facturi etc.). În schimb, această procedură nu este aplicabilă în situația în care sunt extrase date din bazele de date ale declarațiilor 300, 390 și 394, respectiv informații generale, situația conturilor bancare, date de identificare fiscală și date privind vectorul fiscal. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   152. Cadrul legal. Articolul 97 CPP consacră legislativ un punct de vedere doctrinar referitor la separarea materiei probelor în trei părți: probe, mijloace de probă și procedee probatorii. Metodele speciale de supraveghere sau de cercetare(247) reprezintă procedee proba­torii, fiind considerate de către legiuitor speciale datorită nivelului de intruziune în viața privată a persoanelor cercetate(248). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 128 Dispunerea măsurii protecției martorului în cursul judecății
Art 129 Audierea martorului protejat
Art 130 Martorul vulnerabil
Art 131 Confruntarea
Art 132 Scopul și obiectul măsurii
Art 133 Audierea prealabilă a persoanei care face identificarea
Art 134 Identificarea persoanelor
Art 135 Identificarea obiectelor
Art 136 Alte identificări
Art 137 Pluralitatea de identificări
Art 138 Dispoziții generale
Art 139 Supravegherea tehnică
Art 140 Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică
Art 141 Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror
Art 142 Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică
Art 143 Consemnarea activităților de supraveghere tehnică
Art 144 Prelungirea mandatului de supraveghere tehnică
Art 145 Informarea persoanei supravegheate
Art 146 Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică
Art 147 Reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale
Art 148 Utilizarea investigatorilor sub acoperire
Reviste:
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 145 din Codul de procedură penală. Supraveghere tehnică. Informarea persoanei supravegheate care nu are calitatea de inculpat. Contestarea legalității măsurii de supraveghere
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Pregătirea unei infracțiuni. Consecințe în plan procesual penal
Despre capcane și elipse în noul Cod de procedură penală
Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii prevăzute în noul C. proc. pen.
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Aspecte ale dreptului la apărare pe calea excepțiilor referitoare la probe privind supravegherea tehnică în procedura de cameră preliminară
Reflecții privind efectele Deciziei nr. 51/2016 a Curții Constituționale a României din perspectiva jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
Unele aspecte actuale în practica profesiei de avocat privind protecția secretului profesional al avocatului*
Aspecte privind obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului
Doctrină:
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Ordonanță prin care se dispune participarea autorizată la anumite activități în condițiile art. 138 alin. 11
Referințe în cărți:
Noile Coduri ale României - Studii și cercetări juridice
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Ghid de anchetă penală
Noul Cod de procedură penală. Adnotat - Partea generală
Protecția penală a vieții private
Drept procesual penal. Partea generală
Legislație conexă :
Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
;
se încarcă...