Guvernul României

Hotărârea nr. 853/2016 pentru modificarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Normele metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 30 aprilie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) În vederea obținerii autorizării prealabile pentru rambursarea contravalorii asistenței medicale transfrontaliere, asiguratul, un membru al familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică) sau o persoană împuternicită de acesta va depune la casa de asigurări de sănătate unde este luat în evidență asiguratul o cerere însoțită de:

a) copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naștere;

b) documentele prevăzute la art. 1, după caz."

2. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) La solicitarea scrisă a asiguratului, a unui membru al familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică) sau a unei persoane împuternicite de acesta, însoțită de documente justificative, casa de asigurări de sănătate rambursează contravaloarea asistenței medicale transfrontaliere acordate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene și plătite de acesta, la nivelul tarifelor prevăzute la art. 4, dacă:".

3. La articolul 3 alineatul (1), punctele (i) și (ii) ale literei b) vor avea următorul cuprins:

"

(i) serviciile medicale spitalicești au fost acordate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei evaluări medicale efectuate de către un cadru medical care furnizează servicii medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, finalizată prin emiterea unui bilet de internare, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 1 nr. crt. 2 și a situațiilor care se încadrează în criteriile care permit internarea fără bilet de internare prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

(ii) medicamentele în tratamentul ambulatoriu au fost acordate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei evaluări medicale efectuate de către un cadru medical care furnizează servicii medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, finalizată prin emiterea unei prescripții medicale în condițiile prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 1 nr. crt. 3;".

4. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin documente justificative prevăzute la alin. (1) se înțelege orice document medical, inclusiv biletul de internare, prescripția medicală pentru medicamente și dispozitive medicale - în copie, din care rezultă că asiguratul a beneficiat de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, datat și asumat de către cadrul medical care l-a acordat, precum și documente de plată din care să rezulte că serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale au fost achitate integral de asigurat, de un membru al familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică) sau de către o persoană împuternicită de acesta, nivelul tarifelor/prețurilor distinct pentru fiecare serviciu medical, medicament, dispozitiv medical, inclusiv data achitării acestora; traducerea în limba română a documentelor justificative de către un traducător autorizat este în responsabilitatea casei de asigurări de sănătate."

5. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care un furnizor de servicii medicale nu are capacitatea și resursele necesare să acopere volumul serviciilor medicale solicitate, se va asigura cu prioritate accesul la asistență medicală pacienților cetățeni români."

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Marius Cristian Bădescu,
secretar de stat

București, 16 noiembrie 2016.

Nr. 853.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...