Guvernul României

Hotărârea nr. 860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (3) și (4) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se reorganizează direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, denumite în continuare direcții, instituții publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumită în continuare lege.

Art. 2. -

(1) Datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului, care se transmit în administrarea direcțiilor, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aferente activității de consultanță, transmise de la camerele agricole județene la direcții, potrivit art. 5 alin. (1) din lege, își mențin destinația.

Art. 3. -

(1) Personalul direcțiilor este format din personalul fostelor direcții pentru agricultură județene și a municipiului București, al caselor agronomului, al compartimentelor funcționale din subordinea Direcției monitorizare inspecții, verificare și control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și cel al camerelor agricole județene.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) se va prelua în cadrul direcțiilor pe funcții corespunzătoare, în limita numărului maxim de posturi stabilit la art. 3 alin. (2) din lege, cu menținerea drepturilor salariale avute anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Conducerea direcției este asigurată de un director executiv, funcționar public, numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în condițiile legii.

(4) Directorul executiv este ordonator terțiar de credite.

Art. 4. -

(1) Direcțiile sunt finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii ale direcției se constituie din taxe și tarife aferente prestărilor de servicii specifice acordate instituțiilor publice, operatorilor economici, formelor asociative și persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) Structura prestărilor de servicii specifice prin care se constituie veniturile proprii, precum și cuantumul taxelor și tarifelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu respectarea legislației în vigoare, la propunerea direcțiilor.

Art. 5. -

(1) Direcțiile au următoarele atribuții:

a) implementează la nivelul județelor și a municipiului București politicile și strategiile în domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;

b) asigură punerea în aplicare a politicilor în sectorul agroalimentar, instrumentat atât de legislația europeană, cât și națională, referitoare la organizarea comună de piață;

c) realizează colectarea, prelucrarea și raportarea datelor statistice și operative din domeniile de activitate, în conformitate cu cerințele legislației naționale și comunitare în domeniu;

d) realizează activități de monitorizare, verificare, inspecții și control în domeniile de competență;

e) furnizează servicii de formare profesională inițială și continuă de specialitate în domeniul agriculturii;

f) realizează activități de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la accesarea măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020 și din POPAM 2014-2020, a schemelor de plăți directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii care se aplică în agricultură, normele privind ecocondiționalitatea, codul de bune practici agricole privind nitrații, schemele de calitate naționale și europene, precum și activități de consiliere și instruire de specialitate a beneficiarilor măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020, pentru implementarea angajamentelor asumate în cadrul acestor măsuri;

g) realizează consultanță și asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea documentației în vederea accesării de fonduri europene și naționale, cu respectarea prevederilor legale în materie în vigoare;

h) realizează activități de asistență tehnică de specialitate în vederea transferului de tehnologie și diseminare a rezultatelor cercetării;

i) colectează informații contabile de la exploatațiile agricole de pe raza județului, conform planului de selecție distribuit de către reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la instruirile anuale, utilizând aplicația software RICA;

j) reprezintă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția de Legătură RICA pentru România la nivelul județului și coordonează toate activitățile specifice din raza județului, conform planului anual repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

k) înregistrează documentele beneficiarilor de sprijin financiar, verifică conformitatea datelor înregistrate, calculează, determină, aprobă și efectuează plățile reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, conform legislației în vigoare;

l) implementează la nivelul județelor și al municipiului București prevederile legislației referitoare la politica de calitate din cadrul Politicii agricole comune;

m) realizează la nivelul județelor și al municipiului București activitățile ce decurg prin procedura de acordare a avizului de recunoaștere/respingere, verificare a respectării și menținerii condițiilor de recunoaștere de către grupurile de producători recunoscute/organizațiile de producători recunoscute, pentru comercializarea produselor din sectorul vegetal și zootehnic în conformitate cu legislația în vigoare;

n) autorizează spațiile de depozitare pentru produsele agricole, monitorizează modul de recepționare, depozitare și păstrare în spațiile cu această destinație;

o) eliberează autorizațiile pentru cultivarea plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope, destinate utilizării în industrie și/sau alimentație, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare;

p) realizează autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic și gestionează registrul județean al cultivatorilor de plante modificate genetic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

q) realizează, pe baza tematicilor aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, verificarea în domeniul organismelor modificate genetic (OMG) și al fertilizanților;

r) implementează și promovează la nivelul județelor și al municipiului București politica de dezvoltare a agriculturii ecologice și gestionează baze de date cu operatorii economici din acest domeniu;

s) emite certificate de origine pentru biomasa provenită din agricultură și industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producția de energie electrică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

ș) avizează proiectele de amenajamente pastorale elaborate de grupul de lucru constituit potrivit art. 9 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare;

t) implementează prevederile legale din domeniu în sectoarele vitivinicol și pomicol referitoare la înființarea și defrișarea plantațiilor viticole și pomicole, inclusiv pentru înființarea de plantații de viță-de-vie și pomi cu finanțare comunitară;

ț) înregistrează și vizează contractele de cultură, vizează declarațiile de livrare, după caz, precum și contractele încheiate între cultivatori și fabrici procesatoare;

u) coordonează monitorizarea suprafețelor afectate de factorii naturali de risc;

v) asigură asistența de specialitate autorităților administrației publice locale pentru elaborarea unui plan de acțiune la nivel local, care cuprinde măsurile prevăzute în Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora și sursele de finanțare;

w) asigură asistența de specialitate fermierilor, proprietari/administratori de exploatații agricole care dețin animale, la elaborarea unui plan de acțiune la nivelul exploatației agricole, care cuprinde măsurile prevăzute în Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora și sursele de finanțare;

x) controlează modul de aplicare a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole la nivel de unități administrativ-teritoriale/exploatații agricole și raportează anual Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale stadiul implementării acestui program;

y) furnizează date și informații necesare estimării și întocmirii inventarului național al emisiilor de gaze cu efect de seră - sectorul agricultură și sectorul folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și a pajiștilor;

z) îndeplinește atribuții de verificare, analizare, avizare și înaintare către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după caz, a documentațiilor întocmite în vederea eliberării avizelor pentru schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole, scoaterii definitive/temporare a terenurilor din circuitul agricol, avizului prealabil sau activităților subsecvente acestor proceduri, potrivit legislației în vigoare;

aa) recepționează și admit la decontare studiile pedologice și agrochimice avizate favorabil de către comisia numită în acest scop, conform procedurii de recepție și decontare a lucrărilor;

bb) verifică, constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute în actele normative care reglementează domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014, cu modificările și completările ulterioare;

cc) acordă consultanță și asistență proprietarilor de teren agricol și utilizatorilor lucrărilor de îmbunătățiri funciare privind înființarea și reorganizarea organizațiilor și federațiilor de îmbunătățiri funciare;

dd) asigură funcționalitatea instituției, prin preluarea deciziilor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și prin urmărirea aplicării operative a acestora, în domeniile sale de activitate;

ee) colaborează cu alte instituții ale administrației publice centrale și locale pe problemele corespunzătoare domeniilor de competență;

ff) emite acordul pentru bugetul anual de venituri și cheltuieli al oficiilor de studii pedologice și agrochimice din subordinea sa, în vederea înaintării acestuia către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru aprobare;

gg) organizează și asigură ținerea la zi a contabilității, a evidenței și integrității patrimoniului, precum și a utilizării creditelor bugetare, în conformitate cu prevederile legale;

hh) alte atribuții stabilite în condițiile legii.

(2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile de activitate, direcțiile exercită funcția de autoritate competentă la nivel județean, prin care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale realizează implementarea, monitorizarea, precum și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 6.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru
p. Ministrul fondurilor europene,
Radu Mihaiu,
secretar de stat

București, 16 noiembrie 2016.

Nr. 860.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea camerelor agricole județene care se transmit în administrarea direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București

Nr. crt. Persoana juridică de la care se transmite (denumire/CUI) Persoana juridică la care se transmite (denumire/CUI) Număr MFP Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresa Valoare de inventar
- lei -
1 Camera Agricolă Județeană Bistrița- Năsăud CUI - 26628956 Direcția pentru Agricultură Județeană Bistrița-Năsăud CUI - 4347461 MF 62550 Cod 8.29.08 Clădire pavilion - Casa agronomului Sc - 317 mp; P+1+M; Sc - 951 mp; cărămidă, lemn Țara: România; Județ: Bistrița-Năsăud; MRJ Bistrița; Cartierul Unirea nr. 337 795.005
2 MF 99393 Cod 8.05.03 Teren Livadă 1.925 mp Țara: România; Județ: Bistrița-Năsăud; MRJ Bistrița; Cartierul Unirea nr. 337 1
3 Camera Agricolă Județeană Botoșani CUI - 15116420 Direcția pentru Agricultură Județeană Botoșani CUI - 3372564 MF 34059 Cod 8.28.03 Laborator cărămidă Albești Suprafața construită - 240 mp, parter, suprafața curți-construcții - 4.300 mp Țara: România; Județ: Botoșani; Comuna Albești; Nr. - 13
4 MF 34060 Cod 8.28.03 Laborator câmp din cărămidă Dorohoi Suprafața construită - 150 mp, parter, suprafața curți-construcții - 3.000 mp Țara: România; Județ: Botoșani; Municipiul Dorohoi; Nr. -; Progresului, 72 22.086
5 MF 62473 Cod 8.29.08 Casa agronomului Sc - 390 mp; P; cărămidă; tablă zincată; fără teren Țara: România; Județ: Botoșani; MRJ Botoșani; Str. I. C. Brătianu; Nr. - 165.000
6 MF 106265 Cod 8.28.10 Spațiu cond. semințe; remiză mașini agricole Albești + anexe Sc - 95 mp Țara: România; Județ: Botoșani; MRJ Botoșani; Str. I. C. Brătianu; Nr. - 26.376
7 MF 106297 Cod 8.28.08 Remiză mașini agricole Dorohoi + anexe Sc - 162 mp Țara: România; Județ: Botoșani; Municipiul Dorohoi; Nr. 72; 21.920
8 Camera Agricolă Județeană Brașov CUI - 11335486 Direcția pentru Agricultură Județeană Brașov CUI - 4384052 MF 34063 Cod 8.29.08 Clădire administrativă Șercaia + anexe Sc - 308 mp; P; Scc - 400 mp; cărămidă Țara: România; Județ: Brașov; Comuna Șercaia; Str. Principală nr. 150 143.083
9 Camera Agricolă Județeană Călărași CUI - 11338792 Direcția pentru Agricultură Județeană Călărași CUI - 3797182 MF 34065 Cod 8.28.04 Hală laborator Călărași Sc - 190 mp; P; Scc - 1.800 mp; cărămidă Țara: România; Județ: Călărași; MRJ Călărași; Str. Sloboziei; Nr. 5 99.731
10 MF 34067 Cod 8.28.03 Laborator câmp Oltenița Sc - 222 mp; P; Scc - 67.400 mp; cărămidă Țara: România; Județ: Călărași; Municipiul Oltenița; Bd. Mărășești; Nr. 38 90.326
11 MF 106291 Cod 8.28.08 Remiză mașini agricole Călărași + anexe Sc - 225 mp; Scc - 5.000 mp Țara: România; Județ: Călărași; MRJ Călărași; Str. Sloboziei; Nr. 5; 327.600
12 MF 106355 Cod 8.28.04 Hală condiționat semințe și remiză mașini agricole Oltenița + anexe Sc - 179 mp Țara: România; Județ: Călărași; Municipiul Oltenița; Bd. Mărășești; Nr. 38 73.512
13 Camera Agricolă Județeană Cluj CUI - 11349759 Direcția pentru Agricultură Județeană Cluj CUI - 4288438 MF 107437 Cod 8.28.10 Clădire principală Cărămidă; P + 2 et.; Sd = 660,37 mp Țara: România; Județ: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; Str. Fagului; Nr. 1 381.595
14 MF 107442 Cod 8.28.12 Cantină cărămidă Țara: România; Județ: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; Str. Fagului; Nr. 1 39.987
15 MF 107443 Cod 8.28.08 Clădire cu garaj cărămidă Țara: România; Județ: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; Str. Fagului; Nr. 1 25.688
16 MF 107445 Cod 8.28.10 Sală de cursuri beton Țara: România; Județ: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; Str. Fagului; Nr. 1 721.343
17 Camera Agricolă Județeană Constanța CUI - 11343918 Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța CUI - 4515077 MF 145120 Cod 8.28.03 Clădire laborator cărămidă; parter Țara: România; Județ: Constanța; Comuna Siliștea; -; Nr. -; sat Țepeș Vodă 8
18 Camera Agricolă Județeană Covasna CUI - 11333043 Direcția pentru Agricultură Județeană Covasna CUI - 5085083 MF 152099 Cod 8.29.08 Sediu Sucursala Covasna Sc = Sd = 156,09 mp; et. 3 Țara: România; Județ: Covasna; MRJ Sfântu Gheorghe; Str. Ciucului; Nr. 149 203.118
19 Camera Agricolă Județeană Dolj CUI - 11446310 Direcția pentru Agricultură Județeană Dolj CUI - 4417052 MF 34075 Cod 8.29.08 Clădire administrativă Calafat Sc - 88,5 mp; Sd - 177 mp; P + 1; Scc - 4500; cărămidă Țara: România; Județ: Dolj; Municipiul Calafat; Calea Craiovei km 4 18.656
20 MF 106276 Cod 8.28.08 Remiză mașini agricole Calafat Sc - 286 mp Țara: România; Județ: Dolj; Municipiul Calafat; Nr. -; Calea Craiovei km 4 53.116
21 MF 106290 Cod 8.28.10 Depozit prod. agric. Calafat + anexe Sc - 53 mp Țara: România; Județ: Dolj; Municipiul Calafat; Nr. - 62.997
22 Camera Agricolă Județeană Galați CUI - 33811580 Direcția pentru Agricultură Județeană Galați CUI - 3347021 MF 62589 Cod 8.29.08 Pavilion Central "Casa Agronomului" Suprafață construită = 671 mp; Suprafață teren = 8.296 mp; Suprafață utilă = mp Țara: România; Județ: Galați; Comuna Șendreni; -; Nr. - 194.251
23 Camera Agricolă Județeană Hunedoara CUI - 11353067 Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara CUI - 4374423 MF 34078 Cod 8.29.08 Castel - Sediu administrativ Gurasada Sc - 384 mp; P; Scc - 16.000 mp; cărămidă Țara: România; Județ: Hunedoara; Comuna Gurasada 342.484
24 MF 34118 Cod 8.05.03 Teren suprafață totală Gurasada Suprafața - 13,47 ha, în parcelele: L 444/2 - 1,67 ha, H 404 - 0,23 ha, H 2589 - 0,74 ha, A 2115 - 0,19 ha, Fn 2116 - 2,14 ha, Fn 405 - 4,70 ha, Fn 1306 - 3,45 ha, Fn 444/1 - 0,30 ha, Fn 444/3 - 0,05 ha Țara: România; Județ: Hunedoara; Comuna Gurasada 1
25 MF 106302 Cod 8.28.10 Magazie semințe și materiale Gurasada Sc - 432 mp Țara: România; Județ: Hunedoara; Comuna Gurasada 142.848
26 MF 106310 Cod 8.27.07 Grajd cu șopron Gurasada + anexe Sc - 238mp Țara: România; Județ: Hunedoara; Comuna Gurasada 146.303
27 MF 106311 Cod 8.29.08 Clădire administrativă Gurasada Sc - 271 mp Țara: România; Județ: Hunedoara; Comuna Gurasada 88.533
28 MF 106329 Cod 8.28.08 Remiză maș. agr. Gurasada Sc - 360 mp Țara: România; Județ: Hunedoara; Comuna Gurasada 59.655
29 Camera Agricolă Județeană Maramureș CUI - 11325113 Direcția pentru Agricultură Județeană Maramureș CUI - 3627730 MF 124 Cod 8.29.08 Casa agronomului - Cămin 60 locuri Sc - 324 mp; P+1; Sd - 648 mp; Scurte - 500 mp; cărămidă Țara: România; Județ: Maramureș; MRJ Baia Mare; Str. Victoriei nr. 497.591
30 Camera Agricolă Județeană Neamț CUI - 11356403 Direcția pentru Agricultură Județeană Neamț CUI - 2613540 MF 62586 Cod 8.29.08 Pavilion camere oficiale - Casa agronomului - Horia; Neamț Sc - 1.345 mp; P; Scurte - 10.090 mp Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Horia; 4
31 MF 62587 Cod 8.28.12 Pavilion central cu dormitoare Sc - 334,8 mp; P+4; Sd - 334,8 mp Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Horia 62
32 MF 62588 Cod 8.29.08 Pavilion administrativ Sc - 172,2 mp; P Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Horia 5
33 MF 105223 Cod 8.28.13 Clădire magazie beton Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Horia 0
34 MF 105224 Cod 8.28.10 Clădire anexe carburanți beton Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Horia 0
35 MF 105225 Cod 8.28.12 Baie și spălătorie beton Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Horia 3
36 MF 105226 Cod 8.28.13 Clădire centrală termică beton Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Horia 5
37 MF 105227 Cod 8.28.10 Chioșc alimentar beton Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Horia 1
38 MF 105228 Cod 8.28.10 Rezervor combustibil Metal; cap. 20 tone Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Horia 2
39 MF 106129 Cod 8.28.10 Rezervor combustibil Metal; cap. 18 tone Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Horia 1
40 MF 106130 Cod 8.28.10 Canalizare cu puț beton Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Horia 9
41 MF 106131 Cod 8.28.10 Încălzire centrală S - 637 mp Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Horia 33
42 MF 106132 Cod 8.28.10 Gard prefabricate L - 712 m Țara: România; Județ: Neamț; Comuna Horia 21
43 Camera Agricolă Județeană Olt CUI - 11505866 Direcția pentru Agricultură Județeană Olt CUI - 4286461 MF 34082 Cod 8.28.03 Laborator câmp Slatina Sc - 189 mp; P; Scc - 4.000 mp; cărămidă Țara: România; Județ: Olt; MRJ Slatina; Str. Tudor Vladimirescu nr. 165 30.000
44 MF 106410 Cod 8.28.08 Remiză mașini agricole Slatina + anexe Sc - 165 mp Țara: România; Județ: Olt; MRJ Slatina; Str. Tudor Vladimirescu nr. 165 1.000
45 Camera Agricolă Județeană Satu Mare CUI - 11333337 Direcția pentru Agricultură Județeană Satu Mare CUI - 3897351 MF 102419 Cod 8.29.08 Sediu OJCA Sc - 623,83 mp; Satrib. - 109 mp Țara: România; Județ: Satu Mare; MRJ Satu Mare; Str. 1 Decembrie 1918 nr. 13 1
46 Camera Agricolă Județeană Teleorman CUI - 11353075 Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman 4253642 MF 107456 Cod 8.28.03 Clădire laborator Alexandria Sc - 210 mp; curte - 4.600 mp; suprafață diminuată conform H.G. nr. 1.543/2006 Țara: România; Județ: Teleorman; MRJ Alexandria; Str. Dunării; Nr. 2 28.665
47 MF 107485 Cod 8.28.04 Hala condiționat semințe Sc - 400 mp; cărămidă Țara: România; Județ: Teleorman; MRJ Alexandria; Str. Dunării; Nr. 2 17
48 Camera Agricolă Județeană Timiș CUI - 11370238 Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș CUI - 2491214 MF 34090 Cod 8.28.04 Hală laborator + remiză mașini agricole + anexe Sânnicolau Mare Sc - 282 + 150 mp; P; Scc - 2.100 mp; cărămidă Țara: România; Județ: Timiș; Orașul Sânnicolau Mare; Str. George Coșbuc nr. 5 128.923
49 Camera Agricolă Județeană Tulcea CUI - 11367950 Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea CUI - 3430037 MF 34091 Cod 8.28.03 Clădire laborator M. Kogălniceanu Sc - 200 mp; P; Scc - 4.600 mp; cărămidă Țara: România; Județ: Tulcea; Comuna Mihail Kogălniceanu; -; Nr. - 93.351
50 MF 106323 Cod 8.28.10 Remiză utilaje Kogălniceanu + anexe Sc - 375 mp Țara: România; Județ: Tulcea; Comuna Mihail Kogălniceanu; -; Nr. - 36
51 Camera Agricolă Județeană Vaslui CUI - 26636550 Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui CUI - 3667875 MF 62592 Cod 8.29.08 Clădire adm. sediu OJCA Sc - 272 mp; P+2; Sd - 672 mp; Scurte - 2.000 mp; cărămidă Țara: România; Județ: Vaslui; MRJ Vaslui; Str. Călugăreni; Nr. - 920.436
52 MF 62593 Cod 8.29.08 Casa agronomului Sc - 450 mp; S + P + 2; Sd - 1.290 mp; Scurte - 150 mp; cărămidă Țara: România; Județ: Vaslui; MRJ Vaslui; Str. Eternități; Nr. - 1.467.067
53 MF 102757 Cod 8.28.08 Garaje Sc - 72 mp; Sd - 72 mp Țara: România; Județ: Vaslui; MRJ Vaslui; Str. Călugăreni; Nr. - 7.707
54 Camera Agricolă Județeană Vrancea CUI - 11362006 Direcția pentru Agricultură Județeană Vrancea CUI - 4350742 MF 106477 Cod 8.29.08 Pavilion central Suprafața construită = 177 mp; Regimul de înălțime = P + 2; Suprafață teren = mp; Țara: România; Județ: Vrancea; MRJ Focșani; Fdt. Cuza Vodă; Nr. 72 238.246

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...