Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2157/2010 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal și a formularului (319) Declarație de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozițiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal și ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1472 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al pct. 491 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 18 alin. (1) și art. 228 alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Formularul (318) "Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal" și formularul (319) "Declarație de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozițiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal și ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice", aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri și achiziții de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, se depun prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Art. 2. -

Semnarea formularelor prevăzute la art. 1 se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Art. 3. -

Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise în condițiile Legii nr. 455/2001, se face potrivit dispozițiilor cap. III din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 858/2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Persoana fizică străină care nu are obligația înregistrării fiscale în România și care solicită înregistrarea certificatului digital calificat pentru depunerea formularelor prevăzute la art. 1 înscrie, în rubrica "CNP" din "Documentul de confirmare a certificatului digital calificat" și în rubrica "CNP/NIF" din formularul (150) "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/2008, cu modificările și completările ulterioare, un cod alfanumeric format din data nașterii și codul ISO 3166 - alpha 2 al țării de rezidență.

Art. 5. -

(1) Persoana împuternicită pentru depunerea formularelor prevăzute la art. 1 transmite formularul (150) "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat" organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, la registratură sau prin poștă cu confirmare de primire.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se transmite însoțită de documentul de identitate al persoanei fizice care solicită dreptul de utilizare a certificatului digital calificat, în original sau în copie legalizată, precum și de documentul eliberat de contribuabilul pentru care se depun formularele prevăzute la art. 1, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna respectivele formulare pentru contribuabil, în original sau copie legalizată.

(3) Pentru documentele prevăzute la alin. (2) emise într-o limbă străină se aplică prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, cât și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 6 iulie 2010.

Nr. 2.157.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...