Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Protocolul nr. 429312/2010 de colaborare încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 429.312/1.404

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

În conformitate cu dispozițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la încheierea prezentului protocol de colaborare în vederea îndeplinirii obligațiilor legale referitoare la publicitatea imobiliară care le revin pe de o parte oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, iar pe de altă parte notarilor publici.

I. Părțile semnatare

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, persoană juridică înființată în baza dispozițiilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202A, sectorul 6, reprezentată prin domnul Mihai Busuioc, în calitate de director general și președinte al Consiliului de administrație,

și

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare UNNPR, persoană juridică, înființată în baza Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în municipiul București, str. Gral Berthelot nr. 41, sectorul 1, reprezentată prin domnul notar public Dumitru Viorel Mănescu, în calitate de președinte, iar, la semnare, prin domnul notar public Vasile Varga, în calitate de vicepreședinte, conform Hotărârii Consiliului Uniunii nr. 117 din 26 martie 2010.

Măsurile care vor fi avute în vedere la îndeplinirea acestor obligații legale referitoare la publicitatea imobiliară au fost convenite prin prezentul protocol de colaborare de ANCPI, pentru oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, și de UNNPR, pentru notarii publici.

II. Principii generale care vor sta la baza colaborării dintre cele două instituții:

1. ANCPI coordonează și controlează executarea lucrărilor de cadastru și asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară, la cererea notarului public, a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate.

2. Dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil, inclusiv cele provenite din succesiune, se înscriu în cartea funciară pe baza actului prin care s-au transmis, constituit, modificat ori s-au stins, numai dacă acel act s-a încheiat în formă autentică sau emană de la o autoritate publică, cu excepția drepturilor care se sting prin decesul titularului sau prin împlinirea termenului pentru care s-au înscris.

Prin act care emană de la o autoritate publică se înțelege:

- certificatul de moștenitor sau legatar;

- hotărârea judecătorească;

- decizia autorității administrative referitoare la drepturile reale imobiliare;

- titlul de proprietate și ordinul prefectului emise în temeiul Legii fondului funciar ~nr. 18/1991~, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- certificatul de atestare emis în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, precum și al Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare;

- decizia de restituire dată în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- alte acte emise de autoritatea publică, în condițiile legii.

3. La încheierea actului autentic sau a certificatului de moștenitor, notarul public are obligația de a verifica titlul de proprietate al dispunătorului sau al autorului succesiunii. În situația în care nu se prezintă un act justificativ al titlului dispunătorului sau autorului succesiunii, se poate lua în considerație, pe riscul părților menționat expres în act, existența dreptului pe baza unei posesii exercitate sub nume de proprietar necontestat, situație confirmată și prin:

a) certificat pentru atestarea că petentul este cunoscut ca proprietar, eliberat de către primarul localității unde este situat imobilul, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul protocol de colaborare;

b) certificatul emis de organele fiscale ale autorităților locale;

c) procesul-verbal de identificare a imobilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul protocol de colaborare;

d) documentația cadastrală.

Se înscriu în cartea funciară atât actele autentice, cât și certificatele de moștenitor sau actele de partaj întocmite pe baza posesiei exercitate de către dispunător sau autorul succesiunii sub nume de proprietar.

Pentru certificatele de moștenitor sau actele de partaj menționate mai sus, intabularea se va face în condițiile prezentării și a documentelor indicate anterior la lit. a)-d), în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 79 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, cu modificările și completările ulterioare.

4. Notarul public care a întocmit actul prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în prima zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a întocmit actul, la biroul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază de activitate se află imobilul.

5. Autentificarea actelor de către notarul public, cu privire la bunurile imobile, va avea la bază extrasul de carte funciară pentru autentificare emis de către biroul de cadastru și publicitate imobiliară sau, după caz, certificatul de sarcini și documentația cadastrală.

Extrasul de carte funciară pentru autentificare, prevăzut la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează numai la cererea notarului public, întocmită conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul protocol de colaborare, și este valabil atât pentru notarul public solicitant, cât și pentru notarii publici asociați în cadrul aceluiași birou notarial.

În cazul în care părțile nu mai înțeleg să încheie actul notarial pentru care s-a solicitat extrasul de carte funciară pentru autentificare, la cererea acestora, notarul public va solicita de îndată deblocarea cărții funciare.

6. Ulterior recepției, documentația cadastrală se transmite serviciului de publicitate imobiliară în vederea înscrierii în cartea funciară, printr-un flux de lucru integrat. Fac excepție de la acest principiu următoarele situații:

a) în caz de alipire sau dezlipire a unor imobile, actul autentic se va încheia numai după recepția documentației cadastrale și atribuirea numărului cadastral de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;

b) în cazul încheierii unui act autentic pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar, notarul public va solicita și documentația cadastrală.

III. Atribuțiile ANCPI prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară

1. În regiunile de carte funciară supuse regimului Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, înscrierile privitoare la imobilele cuprinse în cartea funciară vor continua să fie făcute în aceleași cărți funciare. De la această regulă se exceptează următoarele cazuri, în care este obligatorie întocmirea unei documentații cadastrale cu atribuire de număr cadastral pentru deschiderea cărții funciare:

a) imobilele înscrise în cărți funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938, care se modifică prin alipiri sau dezlipiri;

b) pentru înscrierea unei construcții, care a fost edificată pe un teren care se află înscris într-o carte funciară deschisă în baza Decretului-lege nr. 115/1938;

c) când se cere înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul:

- Legii nr. 15/1990, cu modificările ulterioare, precum și al Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938 a făcut obiectul uneia dintre actele normative menționate anterior la lit. c), se va proceda la desprinderea acelei părți prin formarea unui imobil pentru care se va întocmi o carte funciară nouă. Operațiunea de desprindere se va înscrie în cartea funciară existentă. Partea neafectată de actele normative prevăzute la lit. c) se va reînscrie în aceeași carte funciară, iar pentru partea desprinsă se va constitui o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se vor menționa numărul cadastral și numărul cărții funciare în care s-a înscris imobilul.

În toate situațiile prevăzute la lit. a), b) și c), în cărțile funciare, precum și în actele notariale se vor menționa atât numerele topografice, cât și numerele cadastrale corespunzătoare.

2. Registratorul admite cererea de înscriere și dispune înscrierea în cartea funciară prin încheiere, dacă înscrisul îndeplinește următoarele condiții:

a) este încheiat de către un notar public sau emană de la o autoritate publică, așa cum a fost definit la cap. II pct. 2;

b) identifică corect numele sau denumirea părților, în sensul că acestea corespund cu cele ale titularilor de drepturi înscris în cartea funciară. Notarul public va menționa în act inadvertențele dintre numele sau denumirea titularului menționat în extrasul de carte funciară sau certificatul de sarcini, după caz, și cele din actele de identitate sau de proprietate ale acestuia;

c) obiectul actului sau faptului juridic este individualizat în baza documentației cadastrale, iar dacă a fost înscris în cartea funciară, are număr cadastral sau, după caz, număr topografic, indicându-se totodată numărul și localitatea cărții funciare;

d) este însoțit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română;

e) este însoțit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini împreună cu documentația cadastrală ce a stat la baza întocmirii actului;

f) este însoțit de dovada achitării impozitului potrivit art. 771 din Codul fiscal, cu excepția actelor autentice notariale, în cazul cărora cuantumul impozitului perceput de notarul public este prevăzut în încheierea de autentificare;

g) este însoțit de dovada achitării tarifului, cu excepția scutirilor legale. Modificări (1)

3. Cererea de înscriere în cartea funciară este trimisă registratorului de carte funciară, într-un singur exemplar, împreună cu un exemplar original al actului notarial, de către notarul public instrumentator al actului autentic sau al certificatului de moștenitor ori de legatar. Cererea va fi înregistrată de îndată, după care referentul din cadrul compartimentului registratură va comunica notarului public numărul de înregistrare al acesteia din registrul general de intrare, în scris, prin fax sau prin altă modalitate de comunicare. În cazul actelor de garanție imobiliară, numărul de înregistrare va fi comunicat de îndată prin fax notarului public instrumentator, luând în considerare specificul urgent al acestei proceduri.

Dacă nu se poate transmite cererea de înscriere în cartea funciară și actul notarial, în original sau cu semnătură electronică, în ziua întocmirii actului sau cel târziu în prima zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a întocmit actul, aceasta va fi transmisă prin fax sau prin altă modalitate de comunicare, în vederea înregistrării. În această situație, cererea, împreună cu actul în original, se va transmite prin poștă cu confirmare de primire sau direct, în aceeași zi în care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii.

Cererea de înscriere, împreună cu actul notarial, va fi transmisă direct sau prin fax la biroul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază de activitate se află imobilul. După înscriere se vor transmite notarului public încheierea de înscriere și un extras de carte funciară pentru informare.

4. În vederea îndeplinirii prevederilor din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind cercetarea cărții funciare și eliberarea de extrase de carte funciară și certificate sau copii legalizate de pe acestea, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară are următoarele obligații:

- să elibereze la cerere notarilor publici extrase sau, după caz, copii ale cărților funciare ori certificate de sarcini. Atât cererea, cât și certificatele, extrasele și copiile pot fi transmise între notarul public și birourile de cadastru și publicitate imobiliară prin fax sau prin altă modalitate de comunicare. Eliberarea nu va fi condiționată de primirea cererilor în original, care vor fi transmise ulterior. În cazul în care extrasul de carte funciară a fost transmis prin fax, originalul acestuia va fi comunicat biroului notarial; Modificări (1)

- eliberarea certificatului, a extrasului sau a copiei de pe cartea funciară se va face nominal notarului public solicitant, potrivit termenelor stabilite prin protocoalele încheiate între camerele notarilor publici și oficiile de cadastru și publicitate imobiliară;

- în aplicarea dispozițiilor legii, termenul de valabilitate a extrasului de carte funciară pentru autentificare este de 5 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua și ora înregistrării cererii în registrul general de intrare și terminând cu sfârșitul celei de-a cincea zile lucrătoare. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare constituie piedică la înscrierea altor drepturi din momentul înregistrării. În termenul de valabilitate a extrasului, registratorul nu va efectua nicio altă operațiune de carte funciară, cu excepția aceleia pentru care a fost solicitat extrasul. Termenul de valabilitate a extrasului de carte funciară este de natură să garanteze securitatea circulației juridice a bunurilor imobile;

- eliberarea extrasului de carte funciară sau a copiei cărții funciare se va face fără a fi condiționată de prezentarea unui certificat fiscal.

5. În aplicarea dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tarifele aferente prestării serviciilor de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii publici în numele ANCPI pe chitanțiere/facturiere puse la dispoziție de către aceasta sau pe bonuri fiscale care vor conține obligatoriu aceleași mențiuni cu chitanțele. Modificări (1)

Sumele încasate de notarii publici vor fi virate în perioada 20-25 a lunii următoare celei în care acestea au fost încasate, într-o singură tranșă, prin ordin de plată sau prin mandat poștal, într-un cont unic deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, de către ANCPI. Ordinul de plată/Mandatul poștal va cuprinde în mod obligatoriu codul de identificare fiscală (CIF) atribuit de Ministerul Finanțelor Publice biroului notarial respectiv sau asociației constituite din 2 sau mai mulți notari publici. Pentru sumele a căror proveniență nu poate fi identificată (în lipsa menționării CIF-ului sau în cazul identificării eronate a acestuia), biroul notarial nu va fi descărcat de obligația de plată până la identificarea cu CIF-ul corespunzător.

Birourile notarilor publici ale căror plăți nu corespund sumelor ce trebuiau încasate vor fi înștiințate de către oficiul teritorial. Înștiințarea va fi transmisă spre informare camerei notarilor publici în circumscripția căreia se situează biroul notarial respectiv.

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ANCPI nu are posibilitatea suportării comisioanelor bancare aferente sumelor încasate și virate de către notarii publici în numele acesteia.

6. ANCPI va întocmi borderourile de plată centralizatoare lunare.

7. ANCPI va pune la dispoziția notarilor publici, prin intermediul UNNPR, o bază de date care să cuprindă adresele, numerele de telefon și fax, adrese de e-mail și numele registratorilor de carte funciară, având totodată obligația, dacă este cazul, de a actualiza periodic această bază de date.

8. ANCPI se obligă să centralizeze toate încheierile de respingere a cererilor de înscriere în cartea funciară a actelor autentice încheiate de notarii publici, în vederea standardizării procedurilor de lucru, cu sprijinul comisiei de specialitate înființată la nivelul UNNPR.

IV. Atribuțiile ce revin UNNPR și notarilor publici

1. Imobilul care face obiectul unui act sau fapt juridic va fi identificat în actul notarial cu număr cadastral sau/și topografic, numărul și localitatea cărții funciare, specificându-se, unde este cazul, atât suprafața terenului din actele de proprietate, cât și cea rezultată din măsurători, destinația și categoria de folosință, iar, după caz, și certificatul de urbanism pentru constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil.

Autentificarea actelor prin care se transmit, se constituie, se modifică sau se sting drepturile reale imobiliare se va face numai după obținerea extrasului de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, a certificatului de sarcini și a documentației cadastrale. În cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va solicita extras de carte funciară de informare.

2. În ziua întocmirii sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare, consecutivă celei în care s-a autentificat actul sau s-a emis certificatul de moștenitor ori de legatar, pentru bunurile imobile succesorale înscrise în cartea funciară sau care au documentație cadastrală, notarul public are obligația de a transmite biroului de cadastru și publicitate imobiliară cererea de înscriere în cartea funciară însoțită de actul notarial în original. Modificări (1)

În actul autentic sau, după caz, în certificatul de moștenitor ori de legatar, se va menționa expres obligația notarului public de a-l comunica în vederea înscrierii în cartea funciară, în condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Notarul public va menționa, după caz, în încheierea de autentificare, certificatul de moștenitor sau de legatar, tarifele încasate pentru serviciul de publicitate imobiliară.

3. Cererea de înscriere și actele doveditoare se transmit în original sau, după caz, prin fax ori e-mail, în condițiile menționate la capitolul III.

4. În cazul înscrierilor în cartea funciară cu efect de opozabilitate, în condițiile art. 27 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, notarul public va examina titlul dispunătorului.

5. Notarul public va instrumenta actul autentic în termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară pentru autentificare eliberat în acest scop, iar dacă acest termen nu poate fi respectat și părțile stăruiesc în încheierea actului, va solicita biroului de cadastru și publicitate imobiliară eliberarea unui nou extras de carte funciară.

6. UNNPR are obligația de a pune la dispoziția ANCPI toate datele privind notarii publici în funcție referitoare la sediile birourile notarilor publici, numerele de telefon, fax, e-mail, care vor fi, dacă este cazul, actualizate, precum și codul de identificare fiscală al biroului notarial sau al asociației constituite din 2 sau mai mulți notari publici.

7. Pe lângă activitățile prevăzute mai sus, notarii publici pot solicita oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, în numele persoanelor fizice sau juridice, prestarea și a altor servicii de publicitate imobiliară.

V. Dispoziții comune

1. Părțile semnatare ale prezentului protocol de colaborare își vor desemna reprezentanții într-un colectiv constituit pentru discutarea și rezolvarea promptă a problemelor pentru a căror soluționare este necesară conlucrarea dintre ele și analizarea periodică a modului de desfășurare a înscrierilor în cărțile funciare. Reprezentanții vor fi desemnați la nivel central de către ANCPI și UNNPR, iar la nivel local, de către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și camerele notarilor publici.

Reprezentanții desemnați la nivel central vor negocia, dacă este cazul, eventualele modificări la prezentul protocol de colaborare și vor stabili strategia de punere în aplicare a acestuia pe întreg teritoriul țării. Totodată, acești reprezentanți vor efectua controale comune care vor avea ca obiect respectarea prevederilor prezentului protocol de colaborare.

Reprezentanții la nivel local ale celor două instituții vor stabili atât strategia de punere în aplicare a prezentului protocol de colaborare la nivel județean, cât și programul de lucru al birourilor de cadastru și publicitate imobiliară în relația cu notarii publici sau delegații acestora, precum și termenele de rezolvare a cererilor.

2. Părțile semnatare ale acestui protocol de colaborare își vor comunica reciproc, de îndată, orice situații care ar putea duce la inaplicabilitatea unor dispoziții ale prezentului protocol de colaborare.

3. În vederea armonizării și compatibilizării procedurilor de lucru, părțile semnatare se angajează să organizeze cursuri de inițiere și perfecționare pentru membrii și angajații lor, la care să participe și persoane fizice sau juridice autorizate pentru întocmirea documentaților tehnice și cadastrale. Se vor organiza, de asemenea, întâlnirii de lucru, seminarii, colocvii, simpozioane la care să fie invitați și reprezentanți ai serviciilor de sistematizare din cadrul administrației publice centrale și locale, arhitecți, specialiști din domeniul cadastrului și publicității imobiliare, cadre universitare etc.

4. Nerespectarea prevederilor prezentului protocol de colaborare constituie abatere disciplinară și se sancționează conform normelor în vigoare.

5. În aplicarea dispozițiilor prezentului protocol de colaborare părțile semnatare vor putea emite instrucțiuni comune sau proprii, după caz. Proiectul prezentului protocol de colaborare a fost negociat și elaborat de comisiile desemnate de conducerile celor două instituții semnatare.

6. Nerespectarea prevederilor prezentului protocol de către una dintre părți duce la denunțarea unilaterală de către oricare dintre acestea.

Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre părțile semnatare, și va intra în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor prevăzute la cap. III pct. 5 și 6, care vor intra în vigoare începând cu 1 mai 2010 pentru tarifele încasate în cursul lunii aprilie.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
Director general, Vicepreședinte,
Mihai Busuioc Vasile Varga,
notar public

ANEXA Nr. 1 la protocolul de colaborare

ROMÂNIA

Primăria Orașului/Comunei ..................

Nr. ................./....................................

CERTIFICAT
pentru atestarea că petentul este cunoscut ca proprietar

În baza cererii formulate de ........................................., domiciliat(ă) în comuna ..........................................., str. ............................... nr. ................., și a verificărilor efectuate de către compartimentul de specialitate al Primăriei, se constată că petentul (petenta) figurează înscris (ă) în registrul tipul .................., vol. ........., poziția nr. ......................., asupra imobilului compus din .............................. m2, cu vecinii: .................................................................. .......................................................................................................................... ....................................................................................................................... în pct. ................................ sau a construcției din .......................... în ........................... cu .............. camere.

S-a eliberat prezentul certificat, în temeiul art. 79 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Primarul localității,
...................................

- Model -

ANEXA Nr. 2 la protocolul de colaborare

ROMÂNIA

Primăria Orașului/Comunei ..................

Nr. ................./....................................

PROCES-VERBAL
de identificare a imobilului

Încheiat astăzi .................................

Subsemnații: ................................................................., secretar al orașului/comunei ................................, agent agricol (persoană desemnată prin dispoziția nr. ..................................), ne-am deplasat la imobilul situat în intravilanul/extravilanul comunei/orașului/municipiului ...................................................., punctul ............................., identificat prin nr. cadastral ............................., proprietatea (coproprietatea) lui ..........................................., în suprafață de ...............................

Imobilul identificat are următoarele vecinătăți:

N ....................................................................................................;

S ....................................................................................................;

E ....................................................................................................;

V .................................................................................................... .

Cu ocazia identificării am constatat că nu există niciun litigiu cu privire la întinderea suprafeței și vecinătățile.

Identificarea în teren are la bază planul de amplasament și delimitarea bunului imobil întocmit de .................................................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare și în prezența următoarelor persoane: ..................................................... . (după caz: proprietar, rudă, vecin etc.)

Prezentul înscris însoțește în mod obligatoriu certificatul pentru atestarea că petentul ........................................... este cunoscut ca proprietar (anexa nr. 1).

Agent agricol,
Secretar, ............................................
................................. Persoane care au participat la identificare:
............................................
............................................
............................................

ANEXA Nr. 3 la protocolul de colaborare

Biroul Notarului Public ...........................

Sediul .....................................................

Telefon/fax .............. E-mail ...................

Nr. ......................./...............................

Către:

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ...............................................

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ...............................................

CERERE DE ELIBERARE
a extrasului de carte funciară pentru autentificare

Pe rolul acestui birou notarial se află spre soluționare cererea numitului ..................................................., domiciliat în ......................................., posesor al CI/BI .......................... seria .......... nr. ......................., prin care solicită (operațiunea juridică) ..................................... unui imobil situat în .................................................................., înscris în Cartea funciară nr. .................. a (localității) unității administrativ-teritoriale ................, cu identificatorul nr. ...............

Vă rugăm să ne comunicați un extras de carte funciară pentru autentificarea unui act notarial și totodată să procedați la blocarea cotei-părți de ........... din imobil, proprietatea lui ...................................................., pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare.

Solicit comunicarea extrasului de carte funciară pentru autentificare:
prin poștă [ ] la sediul BCPI [ ] prin fax [ ]
delegatului notarial

Notar public,
(semnătura și stampila)
...................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...