Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 685/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1), (2) și (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Carmen-Cătălina Gliga - procuror
Fabian Niculae - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1), (2) și (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepție ridicată de Ștefan Kovacs și Luiza Bulea în Dosarul nr. 6.328/221/2008 al Judecătoriei Deva.

La apelul nominal răspund pentru partea Societatea Comercială "Servagra" - S.R.L. Deva doamna avocat Maria Parferiu și domnul avocat Viorel Muntean, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul avocaților părții prezente, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 7 decembrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 6.328/221/2008, Judecătoria Deva a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 alin. (1), (2) și (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Excepția a fost ridicată de Ștefan Kovacs și Luiza Bulea într-o cauză având ca obiect soluționarea unor acțiuni privind dreptul de proprietate.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia consideră că prevederile legale criticate contravin dispozițiilor art. 44 privind dreptul de proprietate privată din Constituție și art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, iar în continuare invocă Decizia Curții Constituționale nr. 913/2009 prin care au fost declarate neconstituționale dispozițiile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005, apreciind că textul art. 30 din Legea nr. 18/1991 este similar cu cel al art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005.

Judecătoria Deva apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile scrise depuse de părți, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 30 alin. (1), (2) și (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, text de lege care are următorul conținut:

"

(1) Asociațiile intercooperatiste sau de stat și cooperatiste de orice profil se pot reorganiza în societăți comerciale pe acțiuni, în termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Terenurile și celelalte bunuri aduse de cooperativa agricolă de producție în asociație, precum și bunurile dobândite de aceasta devin proprietatea societății comerciale, iar cooperatorii și celelalte persoane îndreptățite a-și reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce aparțin societății, precum și salariații acesteia pot deveni acționari în condițiile legii.

(3) În cazul în care unii cooperatori sau alte persoane îndreptățite, prevăzute la alin. (2), nu vor opta pentru a deveni acționari ai societății comerciale, li se va stabili dreptul de proprietate, conform prevederilor art. 14 și 15 din prezenta lege, din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa agricolă de producție în asociație."

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 44 privind dreptul de proprietate privată și dispozițiilor art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Examinând excepția de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulată, Curtea constată că prevederile legale criticate se referă la terenuri asupra cărora nu s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea foștilor proprietari, aceștia având posibilitatea de a opta fie să devină acționari la societățile agricole care urmează să se înființeze prin transformarea fostelor asociații intercooperatiste sau de stat, fie să li se reconstituie dreptul de proprietate pe un alt amplasament care nu a fost revendicat. În aceste condiții, nu poate fi vorba despre încălcarea art. 44 din Constituție care garantează un drept de proprietate actual și nu un drept de proprietate care urmează a fi dobândit. Analogia făcută de autor cu situația din Decizia nr. 913 din 23 iunie 2009 a Curții Constituționale este forțată, situația juridică la care se raporta acea decizie fiind diferită de cea din speța de față.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1), (2) și (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepție ridicată de Ștefan Kovacs și Luiza Bulea în Dosarul nr. 6.328/221/2008 al Judecătoriei Deva.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 18 mai 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Fabian Niculae

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...