Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 683/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (6) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Carmen-Cătălina Gliga - procuror
Fabian Niculae - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (6) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, excepție ridicată de Societatea Comercială "Presate Dacia" - S.A. în Dosarul nr. 166/1.259/2009 al Tribunalului Comercial Argeș.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 24 noiembrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 166/1.259/2009, Tribunalul Comercial Argeș a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 117 alin. (6) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Presate Dacia" - S.A. într-un dosar având ca obiect anularea unei hotărâri a unei adunări generale a acționarilor.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul susține că libertatea economică nu presupune doar dreptul de asociere în vederea obținerii de profit, ci și dreptul de a-și gestiona resursele de o manieră independentă, de natură a maximiza profitul societății respective. Fiind vorba despre o nulitate absolută, un acționar se poate prezenta la Adunarea Generală a Acționarilor și, dacă punctul său de vedere nu este împărtășit, poate cere anularea hotărârii pe alte motive decât pentru nelegalitatea deciziei. O astfel de limitare a libertății economice din motive pur formale nu este necesară într-o societate democratică deoarece, atât timp cât persoana care a invocat motivele de nulitate absolută nu a fost prejudiciată, societatea ar trebui lăsată să se concentreze pe scopul pentru care a fost creată.

Tribunalul Comercial Argeș apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 117 alin. (6) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, prevederi care au următorul conținut:

"

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor."

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 44 alin. (2) privind dreptul de proprietate privată și art. 45 privind libertatea economică.

Examinând excepția, Curtea constată că, în realitate, autorul acesteia nu face o critică efectivă de neconstituționalitate a textului, ci este nemulțumit de conținutul acestuia, urmărind, astfel, modificarea lui. În consecință, având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, potrivit cărora Curtea Constituțională se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului, rezultă că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (6) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, excepție ridicată de Societatea Comercială "Presate Dacia" - S.A. în Dosarul nr. 166/1.259/2009 al Tribunalului Comercial Argeș.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 18 mai 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Fabian Niculae

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...