Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 668/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Carmen-Cătălina Gliga - procuror
Fabian Niculae - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, excepție ridicată de Societatea Comercială "Comprest Universal 2006" - S.R.L. și de Cristina Ghineț în Dosarul nr. 1.414/1.259/2008 al Tribunalului Comercial Argeș.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 8 septembrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 1.414/1.259/2008, Tribunalul Comercial Argeș a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 222 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Comprest Universal 2006" - S.R.L. și de Cristina Ghineț într-un dosar având ca obiect excluderea unui asociat.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul consideră că prin textele de lege criticate se încalcă dreptul de asociere, iar prin eliminarea asociatului se comite un abuz și se încalcă dreptul de proprietate asupra părților sociale care au format capitalul social și dreptul de a exercita o activitate economică, în condițiile legii.

Tribunalul Comercial Argeș apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 222 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, modificată și completată prin Legea nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, prevederi care au următorul conținut:

"

(1) Poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată: [...]

c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administrație ori contravine dispozițiilor art. 80 și 82;

d) asociatul administrator care comite frauda în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora."

În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 40 alin. (1) privind dreptul de asociere, art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată și art. 45 privind libertatea economică.

Examinând excepția, Curtea constată că s-a mai pronunțat asupra dispozițiilor art. 222 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, prin Decizia nr. 1.088 din 22 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 11 decembrie 2007, prin raportare la critici asemănătoare, constatând că sunt constituționale.

Curtea a reținut cu această ocazie că într-o economie de piață, guvernată de regulile concurenței loiale, ale liberului acces la activitatea economică și ale liberei inițiative, statul, urmând mecanismul propriu unui stat de drept, social și democratic, nu poate să susțină și să protejeze o societate comercială neviabilă, al cărei obiect de activitate este perturbat în realizarea sa prin lipsa de diligență, reaua-credință sau neînțelegerile grave dintre asociați. Este în interesul general al societății, dar și o consecință firească a mecanismelor economiei de piață ca astfel de participanți la activitatea economică să nu constituie subiecți față de care statul trebuie să-și asume îndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 135 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Constituție, iar asupra lor să-și producă efectul normele juridice referitoare la încetarea activității în una dintre modalitățile prevăzute în acestea. Prin urmare, dispozițiile de lege criticate reprezintă tocmai expresia prevederilor art. 44 alin. (2) teza întâi și ale art. 135 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea fundamentală, întrucât prin reglementarea celor două modalități de dizolvare a unei societăți comerciale sunt respectate exigențele principiului economiei de piață, bazată pe libera inițiativă și concurență, precum și obligația statului de a asigura libertatea comerțului, protecția concurenței loiale și crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, atât considerentele, cât și soluția deciziei menționate își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, excepție ridicată de Societatea Comercială "Comprest Universal 2006" - S.R.L. și de Cristina Ghineț în Dosarul nr. 1.414/1.259/2008 al Tribunalului Comercial Argeș.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 18 mai 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Fabian Niculae

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...