Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1878/2010 privind întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2010 până la 11 ianuarie 2016, fiind abrogat prin Ordin 4160/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4, art. 27 alin. (3) și ale art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

ministrul finanțelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, persoanele prezentate la art. 1 din lege au obligația să întocmească situații financiare anuale.

(2) Pentru scopuri contabile, exercițiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.

(3) Sucursalele cu sediul în România care aparțin unei persoane juridice străine, respectiv filialele unei societăți-mamă străine sau filialele filialelor unei societăți-mamă străine, care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, sunt denumite în înțelesul prezentului ordin entități.

Art. 2. -

Entitățile care fac obiectul prezentului ordin au următoarele obligații:

a) să întocmească și să depună situații financiare anuale în condițiile prevăzute de prezentul ordin;

b) să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale și a situațiilor financiare anuale. În acest scop, entitatea trebuie să facă dovada că este sucursală a unei persoane juridice străine, respectiv filială a unei societăți-mamă străine sau filială a unei filiale a unei societăți-mamă străine, care are exercițiul financiar diferit de anul calendaristic.

Art. 3. -

(1) Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii (denumite în continuare criterii de mărime):

- total active: 3.650.000 euro;

- cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro;

- număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50 întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

- bilanț;

- cont de profit și pierdere;

- situația modificărilor capitalului propriu;

- situația fluxurilor de numerar;

- notele explicative la situațiile financiare anuale.

(2) Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanț prescurtat;

- cont de profit și pierdere;

- note explicative la situațiile financiare anuale simplificate. Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de numerar.

(3) Structura formularelor de bilanț, respectiv bilanț prescurtat și cont de profit și pierdere, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Entitățile care au întocmit situații financiare anuale simplificate întocmesc situațiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) numai dacă în două exerciții financiare consecutive depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1). Entitățile care au întocmit situațiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) întocmesc situații financiare anuale simplificate numai dacă în două exerciții financiare consecutive nu depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

(5) În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu financiar situații financiare anuale simplificate sau situații financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercițiu financiar de raportare, aceste entități analizează indicatorii determinați din situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent și indicatorii determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la sfârșitul exercițiului financiar curent, întocmind situații financiare anuale în funcție de criteriile de mărime înregistrate, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.

(6) Pentru întocmirea situației modificărilor capitalului propriu, a situației fluxurilor de numerar și a notelor explicative la situațiile financiare anuale sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 4. -

(1) Potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, situațiile financiare anuale trebuie însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii entității pentru întocmirea situațiilor financiare anuale potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Informațiile cuprinse în această declarație sunt cele prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată.

(2) Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Art. 5. -

(1) Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând: numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) și numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

(2) Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată.

Art. 6. -

(1) Situațiile financiare anuale sunt întocmite conform reglementărilor contabile aplicabile, pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice.

(2) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, citeț, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

(3) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

Art. 7. -

(1) În scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, entitățile care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au următoarele obligații pentru primul exercițiu financiar diferit de anul calendaristic:

a) să întocmească, să aprobe și să depună la oficiile registrului comerțului, potrivit legii, situații financiare anuale întocmite la data stabilită în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată;

b) să asigure comparabilitatea informațiilor referitoare la solduri, rulaje și alte informații cuprinse în situațiile financiare anuale întocmite pentru primul exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată. În acest scop, informațiile respective trebuie să acopere întotdeauna o perioadă de 12 luni, respectiv 365 de zile, cu excepția entităților înființate în cursul exercițiului financiar. De asemenea, la întocmirea bilanțului, respectiv a bilanțului prescurtat, pe lângă sumele corespunzătoare celor două perioade consecutive se vor înscrie și soldurile la data de 1 ianuarie a exercițiului financiar precedent celui la care se referă situațiile financiare anuale, potrivit structurii formularului de bilanț, respectiv bilanț prescurtat, prevăzut în anexă.

(2) Pentru situațiile financiare întocmite începând cu al doilea exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, entitățile care fac obiectul prezentului ordin vor respecta formatul prevăzut pentru acestea în reglementările contabile aplicabile.

Art. 8. -

Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la sfârșitul exercițiului financiar nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, conform prevederilor legale.

Art. 9. -

Formatul electronic al situațiilor financiare anuale pentru entitățile care au optat pentru exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea Programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, aplicabil entităților prevăzute în prezentul ordin. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de Programul de asistență aplicabil pentru întocmirea raportărilor anuale la 31 decembrie 2009 de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.

Art. 10. -

Răspunderea pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin revine administratorului sau altei persoane care are obligația gestionării entității.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 iunie 2010.

Nr. 1.878.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA
formularelor de bilanț, respectiv bilanț prescurtat și cont de profit
și pierdere, cuprinse în situațiile financiare anuale, respectiv
situațiile financiare anuale simplificate

Județul ____________________________|_|_| Forma de proprietate __________________________|_|
Entitate ________________________________ Activitatea preponderentă
Adresa: localitatea _____________________ (denumire clasă CAEN) ____________________________
sectorul _____, str. ___________, nr. ___
bl. _________ sc. ________, ap. _________ Cod clasă CAEN __________________________|_|_|_|_|
Telefon _________, fax __________________ Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Număr din registrul comerțului __________
BILANȚ****
la data de .....................
- lei -
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
01. ianuarie. AAAA ZZ.LL.AAAA ZZ.LLAAAA
A B 1 2 3
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) 04
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933) 05
TOTAL (rd. 01 la 05) 06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) 10
TOTAL (rd. 07 la 10) 11
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961) 12
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17
TOTAL (rd. 12 la 17) 18
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 20
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 22
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23
TOTAL (rd. 20 la 23) 24
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanțe comerciale1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 25
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) 26
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) 27
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 28
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 29
TOTAL (rd. 25 la 29) 30
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591) 31
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32
TOTAL (rd. 31 + 32) 33
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 38
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 41
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 44
TOTAL (rd. 37 la 44) 45
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 52
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 55
TOTAL (rd. 48 la 55) 56
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515) 57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 15132) + 1514 + 1518) 59
TOTAL (rd. 57 la 59) 60
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) 61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 63 + 64), din care: 62
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 63
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 64
TOTAL (rd. 61 + 62) 65
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 66
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 67
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 68
TOTAL (rd. 66 la 68) 69
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 70
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 71
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 72
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 73
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 74
4. Alte rezerve (ct. 1068) 75
TOTAL (rd. 72 la 75) 76
Acțiuni proprii (ct. 109) 77
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 78
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 79
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C 80
SOLD D 81
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C 82
SOLD D 83
Repartizarea profitului (ct. 129) 84
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 69 + 70 + 71 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 + 82 - 83 - 84) 85
Patrimoniul public (ct. 1016) 86
CAPITALURI - TOTAL (rd. 85 + 86) 87
1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Acest cont apare la entit~ățile care au ~aplicat Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice ~nr. 94/2001~, prevederile pct. 92 alin. (3) din ~Reglementările~ contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice ~nr. 1.752~/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și la cele care aplică prevederile pct. 105 alin. (4) din ~Reglementările~ contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice ~nr. 3.055~/2009.
Notă: Prin ZZ.LL.AAAA se înțelege data (ziua.luna.anul) pentru care se întocmesc situații financiare anuale în condițiile în care exercițiul financiar este diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității ~nr. 82/1991~, republicată.
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
****) Acest format este valabil numai pentru primul exercițiu financiar de întocmire a situațiilor financiare anuale în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. În acest caz, coloanele 1 și 2 cuprind solduri corespunzătoare exercițiului financiar anterior celui de raportare.
În următoarele exerciții financiare, formatul bilanțului este cel prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009.
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele .............. Numele și prenumele ........................
Semnătura ........................ Calitatea ..................................
Ștampila unității Semnătura ..................................
Nr. de înregistrare în organismul profesional
Județul ____________________________|_|_| Forma de proprietate __________________________|_|
Entitate ________________________________ Activitatea preponderentă
Adresa: localitatea _____________________ (denumire clasă ~CAEN~) ____________________________
sectorul _____, str. ___________, nr. ___
bl. _________ sc. ________, ap. _________ Cod clasă CAEN __________________________|_|_|_|_|
Telefon _________, fax __________________ Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Număr din registrul comerțului __________
BILANȚ PRESCURTAT****
la data de ..........................
- lei -
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
01. ianuarie. AAAA ZZ.LL.AAAA ZZ.LLAAAA
A B 1 2 3
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 - 280 - 290 - 2933) 01
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931) 02
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*) 03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428) 05
II. CREANȚE3) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187) 06
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598) 07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 08
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 11
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19) 12
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12) 13
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 14
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care: 16
Subvenții pentru investiții (ct. 475) 17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19 + 20), din care: 18
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 19
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 20
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 22 la 24), din care: 21
- capital subscris vărsat (ct. 1012) 22
- capital subscris nevărsat (ct. 1011) 23
- patrimoniul regiei (ct. 1015) 24
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 25
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 26
IV. REZERVE (ct. 106) 27
Acțiuni proprii (ct. 109) 28
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 29
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 30
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C 31
SOLD D 32
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C 33
SOLD D 34
Repartizarea profitului (ct. 129) 35
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 + 31 - 32 + 33 - 34 - 35) 36
Patrimoniul public (ct. 1016) 37
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36 + 37) 38
3) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
Notă: Prin ZZ.LL.AAAA se înțelege data (ziua.luna.anul) pentru care se întocmesc situații financiare anuale în condițiile în care exercițiul financiar este diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității ~nr. 82/1991~, republicată.
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
****) Acest format este valabil numai pentru primul exercițiu financiar de întocmire a situațiilor financiare anuale în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. În acest caz, coloanele 1 și 2 cuprind solduri corespunzătoare exercițiului financiar anterior celui de raportare.
În următoarele exerciții financiare, formatul bilanțului prescurtat este cel prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a ~Reglementărilor~ contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice ~nr. 3.055/2009~.
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele _________________________ Numele și prenumele _________________________
Semnătura ___________________________________ Calitatea ___________________________________
Ștampila unității Semnătura ___________________________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de ...............
- lei -
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
Exercitiul financiar precedent de la ZZ.LL.AAAA la ZZ.LL.AAAA Exercitiul financiar curent de la ZZ.LL.AAAA la ZZ.LL.AAAA
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 01
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*) 05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C 07
Sold D 08
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722) 09
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417) 10
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) 11
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) 12
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 13
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413) 14
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 15
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 16
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care: 17
a) Salarii și indemnizații4) (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414) 18
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415) 19
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22) 20
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) 21
a.2) Venituri (ct. 7813) 22
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24 - 25) 23
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 24
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 25
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30) 26
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) 27
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 28
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) 29
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) 30
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33) 31
- Cheltuieli (ct. 6812) 32
- Venituri (ct. 7812) 33
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31) 34
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 11 - 34) 35
- Pierdere (rd. 34 - 11) 36
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) 37
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 38
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) 39
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 40
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 41
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 42
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 43
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43) 44
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47) 45
- Cheltuieli (ct. 686) 46
- Venituri (ct. 786) 47
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) 48
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 49
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 50
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 48 + 50) 51
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 44 - 51) 52
- Pierdere (rd. 51 - 44) 53
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51) 54
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44) 55
15. Venituri extraordinare (ct. 771) 56
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 57
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 56 - 57) 58
- Pierdere (rd. 57 - 56) 59
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56) 60
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57) 61
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 60 - 61) 62
- Pierdere (rd. 61 - 60) 63
18. Impozitul pe profit (ct. 691) 64
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 65
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 62 - 64 - 65) 66
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65); (rd. 64 + 65 - 62) 67
4) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
Notă: Prin ZZ.LLAAAA se înțelege data (ziua.luna.anul) pentru care se întocmesc situații financiare anuale în condițiile în care exercițiul financiar este diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității ~nr. 82/1991~, republicată.
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele _________________________ Numele și prenumele _________________________
Semnătura ___________________________________ Calitatea ___________________________________
Ștampila unității Semnătura ___________________________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...