Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1270/2622/2083/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 934 din 21 noiembrie 2016.

În vigoare de la 21 noiembrie 2016 până la 24 mai 2018, fiind înlocuit prin Ordin 485/2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.270/2.622/2.083

Ministerul Transporturilor

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Societatea Tipografică Filaret - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Ministrul transporturilor,
Petru Sorin Bușe
p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și
persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Operatorul economic: SOCIETATEA TIPOGRAFICĂ FILARET - S.A.

Sediul/Adresa: București, sectorul 1, Piața Gării de Nord nr. 1-3, corp C, et. 4, cam. 31, 302, 303

Cod unic de înregistrare: 14547106

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2016
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 2435,00
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 2407,00
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 28,00
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) 7 2435,00
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 2435,00
A cheltuieli cu bunuri și servicii 9 879,60
B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 6,00
C cheltuieli cu personalul, din care: 11 1496,40
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) 12 1067,54
C1 ch. cu salariile 13 1061,04
C2 bonusuri 14 6,50
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 149,50
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 279,36
D. alte cheltuieli de exploatare 19 53,00
2 Cheltuieli financiare 20
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 0,00
IV IMPOZIT PE PROFIT 23
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0,00
1 Rezerve legale 25
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32
a - dividende cuvenite bugetului de stat 33
b - dividende cuvenite bugetului local 33a
c - dividende cuvenite altor acționari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a cheltuieli materiale 38
b cheltuieli cu salariile 39
c cheltuieli privind prestările de servicii 40
d. cheltuieli cu reclamă și publicitate 41
e alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 49,00
1 Alocații de la buget 44
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 20,00
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 43
2 Nr. mediu de salariați total 49 45
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 50 1964,89
4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 51 1964,89
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49) 52 53,49
6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 53
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 54 1000,00
8 Plăți restante 55
9 Creanțe restante 56 1914,00

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...