Parlamentul României

Legea nr. 221/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 noiembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (74) se introduce un nou alineat, alineatul (75), cu următorul cuprins:

"

(75) Pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. C-F din anexa nr. 1, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu trebuie să depășească 10% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 7 de zile nu trebuie să depășească 5% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni, iar tariful de utilizare cu valabilitate de o zi nu trebuie să depășească 2% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni."

2. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 123, cu următorul cuprins:

"

Art. 123. -

(1) Ministerul Transporturilor va comunica Comisiei Europene cu cel puțin 6 luni înainte de punerea în aplicare a unui nou sistem de taxare a utilizării infrastructurii:

a) pentru alte sisteme de taxare decât cele are implică tarifele de concesiune:

(i) valorile unitare și alți parametri folosiți la calcularea diferitelor elemente de cost ale infrastructurii;

(ii) informații privind vehiculele reglementate prin sistemele de taxare și întinderea geografică a rețelei sau a părții rețelei, folosită pentru calculul fiecărui cost și proporția din costurile pe care intenționează să le recupereze;

(b) pentru sistemele de taxare care implică tarife de concesiune:

(i) contractele de concesiune sau modificările importante ale acestor contracte;

(ii) costurile estimate de construcție, operare și întreținere, traficul prognozat defalcat pe tipul de vehicule, nivelurile preconizate pentru tarifele aplicate și extinderea geografică a rețelei reglementate de contractul de concesiune, pe care concedentul a fundamentat avizul de concesiune.

(2) O dată la fiecare 4 ani, Ministerul Transporturilor elaborează un raport privind tarifele de trecere și tarifele de concesiune, pe care îl transmite Comisiei Europene.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) cuprinde informații privind:

a) sumele specifice percepute pentru fiecare tip de vehicul, categorie de drum și perioadă de timp;

b) variația tarifelor de trecere și tarifelor de concesiune, în funcție de tipul de vehicul și de perioadă;

c) tariful de trecere mediu ponderat, precum și veniturile totale provenite din perceperea acestuia;

d) destinația sumelor încasate.

(4) Raportul prevăzut de alin. (2) poate exclude modalitățile de taxare care erau deja în vigoare la 10 iunie 2008, atât timp cât respectivele modalități rămân în vigoare și cu condiția să nu fie modificate substanțial.

(5) Ministerul Transporturilor desemnează un reprezentant și un reprezentant supleant în scopul asigurării participării la Comitetul constituit în baza art. 9c din Directiva 1999/62/CE, cu modificările și completările ulterioare, pentru asistarea Comisiei Europene în conformitate cu art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie."

3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta lege.

4. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Prezenta ordonanță transpune Directiva Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene nr. 62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene, seria L, nr. 187/42 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce privește tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier, și Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri."

Art. II. -

(1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Tarifele de utilizare achitate anterior intrării în vigoare a tarifelor prevăzute la alin. (1) își mențin valabilitatea.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 17 noiembrie 2016.

Nr. 221.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002)

NIVELUL
tarifului de utilizare a drumurilor naționale

Tipul vehiculului Durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România Tarif [euro]
(TVA inclus)
A Autoturisme 1 zi -
7 zile 3
30 de zile 7
90 de zile 13
12 luni 28
B Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t 1 zi -
7 zile 6
30 de zile 16
90 de zile 36
12 luni 96
C a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t
b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
1 zi 4
7 zile 16
30 de zile 32
90 de zile 92
12 luni 320
D a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t
b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
1 zi 7
7 zile 28
30 de zile 56
90 de zile 160
12 luni 560
E Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,01, cu maximum 3 axe (inclusiv) 1 zi 9
7 zile 36
30 de zile 72
90 de zile 206
12 luni 720
F Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv) 1 zi 11
7 zile 55
30 de zile 121
90 de zile 345
12 luni 1.210
G Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1 zi 2
7 zile 20
30 de zile 52
90 de zile 120
12 luni 320
H Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1 zi 7
7 zile 35
30 de zile 91
90 de zile 210
12 luni 560

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...