Parlamentul României

Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iulie 2010 până la 31 decembrie 2010, fiind înlocuit prin Lege 274/2010;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2010, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2010, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe și economie: Reviste (1)

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, aprobat prin Legea nr. 11/2010;

2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, aprobat prin Legea nr. 12/2010;

3. modificarea și completarea Legii nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare;

4. modificarea și completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele ori acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, cu modificările ulterioare;

5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului ~nr. 51/1998~ privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare;

7. modificarea și completarea Legii nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.;

8. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările și completările ulterioare;

9. măsuri pentru transpunerea și implementarea unitară a legislației Uniunii Europene de armonizare a condițiilor de comercializare a produselor;

10. modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare;

11. modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările și completările ulterioare;

12. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările și completările ulterioare;

13. reglementări privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, în vederea transpunerii Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

14. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 677/2002;

15. reglementări privind unele măsuri pentru implementarea Acordului-cadru dintre Consiliul Federal Elvețian și Guvernul României privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;

16. reglementări privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană";

17. reglementări privind derularea unor programe de interes public sau social.

II. Agricultură:

1. instituirea unei scheme de ajutor de stat temporară privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură;

2. reglementarea condițiilor de constatare și evaluare a pagubelor produse în agricultură de fenomene naturale care generează calamități naturale pe areale restrânse, pentru producătorii agricoli care nu au asigurate culturile agricole și animalele pe care le dețin;

3. reglementarea controlului operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă.

III. Transporturi:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare;

3. acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în valoare de 161.203 mii lei;

4. reglementări privind măsurile prealabile lucrărilor de infrastructură necesare în domeniul transporturilor feroviare, cu metroul, aeriene și navale.

IV. Administrație publică și interne:

1. modificarea nr. crt. 1 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare;

3. reglementări privind creșterea calității arhitectural-ambientale a cadrului urban construit;

4. reglementarea preluării Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin procedura comasării prin absorbție;

5. modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de identificare ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România;

6. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare.

V. Justiție:

- modificarea și completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune.

VI. Tineret și sport:

1. modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare;

3. reglementări privind descentralizarea și reorganizarea activităților de tineret și sport;

4. reglementări privind organizarea activității de cercetare științifică;

5. reglementări privind abilitarea IFIN de a derula fonduri europene și de a participa la programe europene.

VII. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2010. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 1 iulie 2010.

Nr. 138.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ședința de Guvern din 4 iunie 2014: Acte normative adoptate
;
se încarcă...