Reguli procedurale | Hotărâre 852/2016

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 852/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei CAPITOLUL IV Dispoziții finale

CAPITOLUL III Reguli procedurale

Art. 10. -

(1) În vederea obținerii ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), înainte de depunerea cererii, se prezintă la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, pe a căror rază teritorială se află exploatația înregistrată sau exploatația cu cel mai mare număr de animale, și solicită întocmirea situației prevăzute la alin. (2).

(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), întocmesc situații privind sumele primite anterior de aceștia în baza hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 11 alin. (3), pentru calcularea sumelor rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

(3) Pentru obținerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 5 și pentru care direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, au calculat, conform prevederilor alin. (2), o sumă minimă rămasă de 600 lei pentru achiziționarea scrofițelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c)/1.100 lei pentru achiziționarea scrofițelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b)/3.000 lei pentru achiziționarea vierușilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) lit. a), întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, și le depun de la data publicării prezentei hotărâri până la data de 5 decembrie 2016, inclusiv, la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București pe a căror rază teritorială se află exploatația înregistrată sau exploatația cu cel mai mare număr de animale, însoțite de următoarele documente:

a) împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul persoanelor juridice și în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (2) lit. a), precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

c) declarație pe propria răspundere, conform anexei nr. 1 partea B;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) document care atestă că exploatațiile de porcine sunt identificate și înregistrate în RNE până la data depunerii cererii, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor - SNIIA;

f) copie a înregistrării/autorizației sanitar-veterinare;

g) angajamentul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b);

h) copia facturii fiscale de achiziție a animalelor de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine;

i) formularul de mișcare F2/document de mișcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor - SNIIA, avizat de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza direcției sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor județene certifică faptul că mișcarea animalelor a fost înregistrată în baza națională de date; Derogări (1)

j) copie a certificatului individual/colectiv de origine a animalelor de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine achiziționate, vizat de oficiul județean pentru zootehnie;

k) lista cu animalele achiziționate, care să cuprindă numărul matricol și greutatea individuală a acestora, întocmită de vânzător, semnată și ștampilată de conducătorul registrului genealogic/zootehnic.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt emise până la data depunerii cererii, inclusiv, cu excepția celor prevăzute la lit. i) a respectivului alineat.

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) sunt prezentate în original și copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".

Art. 11. -

(1) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, calculează, determină și aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 7 alin. (3).

(3) Calculul prevăzut la alin. (2) ține cont de sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol", cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate", al Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate", al Hotărârii Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne", precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2016.

Art. 12. -

(1) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, întocmesc situația centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe care o transmit Direcției generale buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 8 decembrie 2016, inclusiv.

(2) În urma centralizării solicitărilor transmise de direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, dacă sumele solicitate depășesc valoarea prevăzută la art. 8, Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale determină procentul de diminuare a acestora, care se aplică tuturor solicitanților, și îl comunică direcțiilor pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, notifică beneficiarii cu privire la nivelul diminuării sumelor solicitate, în termen de 5 zile de la primirea comunicării din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și întocmesc situația centralizatoare cu sumele diminuate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcției generale buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 13. -

Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 14. -

(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare, și încarcă informațiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.

Art. 15. -

(1) Registrele județene de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prevederilor prezentei hotărâri se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției.

(4) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, împreună cu oficiile județene de zootehnie, efectuează verificarea la fața locului pe un eșantion de 5% din beneficiari, până la data de 30 iunie 2017, și întocmesc procese-verbale de constatare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 852/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...