Guvernul României

Hotărârea nr. 852/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine"

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 932 din 21 noiembrie 2016.

În vigoare de la 21 noiembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității de produse cumpărate sau introduse pe piață;

b) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

Art. 2. -

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 3. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

c) întreprindere unică - reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre următoarele relații:

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;

d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

e) ANZ - Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu";

f) Registrul național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE - conform definiției prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;

g) animal de reproducție de rasă pură din specia porcine - vieruș/scrofiță ai cărui/cărei părinți și bunici sunt înscriși sau înregistrați într-un registru genealogic al aceleiași rase și care el/ea însuși/însăși este fie înscris/ă, fie înregistrat/ă sau îndeplinește cerințele pentru a fi înscris/ă în registrul genealogic, potrivit prevederilor art. 1 lit. a) din Norma privind animalele de reproducție din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu vârsta de maximum 6 luni și o greutate corporală de minimum 80 kg la data achiziției acestora, cu excepția raselor Bazna și Mangalița, pentru care vârsta este de maximum 1 an și greutatea corporală de minimum 80 kg la data achiziției acestora;

h) animal de reproducție hibrid din specia porcine - vieruș/scrofiță rezultat/ă din încrucișarea de animale de rasă pură și/sau hibride și care este înscris/ă în registrul zootehnic, potrivit prevederilor art. 1 lit. b) din Norma privind animalele de reproducție din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu o greutate corporală de minimum 80 kg la data achiziției acestora;

i) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, prevăzut în anexa la Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;

j) Registrul genealogic - conform definiției prevăzute la art. 1 lit. c) din Norma privind animalele de reproducție din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările și completările ulterioare;

k) Registrul zootehnic - conform definiției prevăzute la art. 1 lit. d) din Norma privind animalele de reproducție din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei

Art. 4. -

(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare, pentru achiziționarea de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine, în vederea ameliorării valorii genetice a șeptelului de animale.

(2) Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile/întreprinderile unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) și c), respectiv:

a) crescători de porcine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

b) crescători de porcine, persoane juridice, precum și orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.

Art. 5. -

(1) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziționarea de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine, beneficiarii, așa cum sunt prevăzuți la art. 4 alin. (2), trebuie să dețină exploatații de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar.

(2) Pentru obținerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 4 alin. (1), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

a) să dețină exploatații de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, identificate și înregistrate în RNE, până la data depunerii cererii;

b) se obligă prin angajament scris să mențină în exploatație animalele de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine achiziționate, pe o perioadă de minimum 3 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat; Derogări (1)

c) să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;

d) în cazul achiziționării de vieruși, să dețină un efectiv minim de 10 capete scroafe de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița sau de 50 capete scroafe de reproducție din rase pure sau hibride.

Art. 6. -

Prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b), în caz de forță majoră, respectiv boală, mortalități, accidente sau reformă, animalele de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine pot fi înlocuite cu animale identificate și înregistrate în RNE și Registrul genealogic/registrul zootehnic, în aceleași condiții de rasă, valoare genetică, vârstă și greutate, cu obligația depunerii documentelor justificative și a completării documentației inițiale în mod corespunzător.

Art. 7. -

(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:

a) maximum 3.000 lei/cap vieruș din rasă pură și/sau hibrid, achiziționat în baza prevederilor prezentei hotărâri;

b) maximum 1.100 lei/cap scrofiță din rasă pură, achiziționată în baza prevederilor prezentei hotărâri;

c) maximum 600 lei/cap scrofiță hibridă, achiziționată în baza prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalități și dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 8. -

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 13.500.000 lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 40 "Subvenții", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

Art. 9. -

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 15 decembrie 2016.

CAPITOLUL III Reguli procedurale

Art. 10. -

(1) În vederea obținerii ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), înainte de depunerea cererii, se prezintă la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, pe a căror rază teritorială se află exploatația înregistrată sau exploatația cu cel mai mare număr de animale, și solicită întocmirea situației prevăzute la alin. (2).

(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), întocmesc situații privind sumele primite anterior de aceștia în baza hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 11 alin. (3), pentru calcularea sumelor rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

(3) Pentru obținerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 5 și pentru care direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, au calculat, conform prevederilor alin. (2), o sumă minimă rămasă de 600 lei pentru achiziționarea scrofițelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c)/1.100 lei pentru achiziționarea scrofițelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b)/3.000 lei pentru achiziționarea vierușilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) lit. a), întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, și le depun de la data publicării prezentei hotărâri până la data de 5 decembrie 2016, inclusiv, la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București pe a căror rază teritorială se află exploatația înregistrată sau exploatația cu cel mai mare număr de animale, însoțite de următoarele documente:

a) împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul persoanelor juridice și în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (2) lit. a), precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

c) declarație pe propria răspundere, conform anexei nr. 1 partea B;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) document care atestă că exploatațiile de porcine sunt identificate și înregistrate în RNE până la data depunerii cererii, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor - SNIIA;

f) copie a înregistrării/autorizației sanitar-veterinare;

g) angajamentul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b);

h) copia facturii fiscale de achiziție a animalelor de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine;

i) formularul de mișcare F2/document de mișcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor - SNIIA, avizat de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza direcției sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor județene certifică faptul că mișcarea animalelor a fost înregistrată în baza națională de date; Derogări (1)

j) copie a certificatului individual/colectiv de origine a animalelor de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine achiziționate, vizat de oficiul județean pentru zootehnie;

k) lista cu animalele achiziționate, care să cuprindă numărul matricol și greutatea individuală a acestora, întocmită de vânzător, semnată și ștampilată de conducătorul registrului genealogic/zootehnic.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt emise până la data depunerii cererii, inclusiv, cu excepția celor prevăzute la lit. i) a respectivului alineat.

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) sunt prezentate în original și copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".

Art. 11. -

(1) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, calculează, determină și aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 7 alin. (3).

(3) Calculul prevăzut la alin. (2) ține cont de sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol", cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate", al Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate", al Hotărârii Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne", precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2016.

Art. 12. -

(1) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, întocmesc situația centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe care o transmit Direcției generale buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 8 decembrie 2016, inclusiv.

(2) În urma centralizării solicitărilor transmise de direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, dacă sumele solicitate depășesc valoarea prevăzută la art. 8, Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale determină procentul de diminuare a acestora, care se aplică tuturor solicitanților, și îl comunică direcțiilor pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, notifică beneficiarii cu privire la nivelul diminuării sumelor solicitate, în termen de 5 zile de la primirea comunicării din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și întocmesc situația centralizatoare cu sumele diminuate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcției generale buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 13. -

Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 14. -

(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare, și încarcă informațiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.

Art. 15. -

(1) Registrele județene de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prevederilor prezentei hotărâri se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției.

(4) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, împreună cu oficiile județene de zootehnie, efectuează verificarea la fața locului pe un eșantion de 5% din beneficiari, până la data de 30 iunie 2017, și întocmesc procese-verbale de constatare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 16. -

Ajutorul de minimis acordat în temeiul prevederilor prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis sau de ajutor de stat acordată pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 17. -

(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în schema de ajutor de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 18. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
p. Ministrul afacerilor externe,
Marius Cristian Bădescu,
secretar de stat

București, 16 noiembrie 2016.

Nr. 852.

ANEXA Nr. 1

CERERE
pentru schema "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine"

(model)

ANEXA Nr. 2

REGISTRUL JUDEȚEAN
de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis
(model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Nr. crt./ data Crescător de animale (numele și prenumele, denumire, CNP/CUI, localitatea) Cerere pentru ajutor de minimis (nr. /data) Nr. capete pentru care se solicită sprijin pe categorii Cuantum pe categorie (lei/cap) Suma totală aprobată(*)
(lei)
vieruș (v) scrofiță rasă pură (srp) scrofiță hibridă (sh) (v) (srp) (sh)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (3) x (6) + (4) x (7) + (5) x (8)
1
2
3
4
. . .

(*) Nu poate depăși echivalentul în lei a 15.000 euro, calculat la cursul de schimb din data depunerii cererii, având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. . . /2016.

Întocmit,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, funcția, semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 3

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine"
(model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiul București

Județul Număr beneficiari Nr. capete pentru care se acordă sprijin pe categorii Cuantum pe categorie (lei/cap) Suma totală aprobată(*) (lei)
vieruș (v) scrofiță rasă pură (srp) scrofiță hibridă (sh) (v) (srp) (sh)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (2) x (5) + (3) x (6) + (4) x (7)
Total

Director executiv,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura, ștampila)
Întocmit,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, funcția, semnătura)

ANEXA Nr. 4

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a sumelor calculate pentru schema "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine"
(model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiul București

Județul Număr beneficiari Nr. capete pentru care se acordă sprijin pe categorii Cuantum pe categorie (lei/cap) Suma totală aprobată (lei)
vieruș (v) scrofiță rasă pură (srp) scrofiță hibridă (sh) (v) (srp) (sh)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (2) x (5) + (3) x (6) + (4) x (7)
Total
Director executiv,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura, ștampila)
Întocmit,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, funcția, semnătura)

ANEXA Nr. 5

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
(model)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă.
Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .
Nr. crt. Județul Suma totală aprobată
(lei)
(0) (1) (2)
1.
2.
3.
. . .
Total
Direcția generală buget finanțe și fonduri europene
Director general,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...