Art 3 Dispoziții generale | Hotărâre 852/2016

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 852/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 2 Dispoziții generaleCAPITOLUL II Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei -
Art 4 Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei

CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 3. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

c) întreprindere unică - reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre următoarele relații:

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;

d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

e) ANZ - Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu";

f) Registrul național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE - conform definiției prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;

g) animal de reproducție de rasă pură din specia porcine - vieruș/scrofiță ai cărui/cărei părinți și bunici sunt înscriși sau înregistrați într-un registru genealogic al aceleiași rase și care el/ea însuși/însăși este fie înscris/ă, fie înregistrat/ă sau îndeplinește cerințele pentru a fi înscris/ă în registrul genealogic, potrivit prevederilor art. 1 lit. a) din Norma privind animalele de reproducție din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu vârsta de maximum 6 luni și o greutate corporală de minimum 80 kg la data achiziției acestora, cu excepția raselor Bazna și Mangalița, pentru care vârsta este de maximum 1 an și greutatea corporală de minimum 80 kg la data achiziției acestora;

h) animal de reproducție hibrid din specia porcine - vieruș/scrofiță rezultat/ă din încrucișarea de animale de rasă pură și/sau hibride și care este înscris/ă în registrul zootehnic, potrivit prevederilor art. 1 lit. b) din Norma privind animalele de reproducție din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu o greutate corporală de minimum 80 kg la data achiziției acestora;

i) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, prevăzut în anexa la Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;

j) Registrul genealogic - conform definiției prevăzute la art. 1 lit. c) din Norma privind animalele de reproducție din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările și completările ulterioare;

k) Registrul zootehnic - conform definiției prevăzute la art. 1 lit. d) din Norma privind animalele de reproducție din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 852/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...