Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul nr. 4/2010 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 ianuarie 2010, la București la 25 ianuarie 2010 și la Galați la 29 ianuarie 2010, la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 187/2002, aprobată prin Legea nr. 120/2003, cu modificările și completările ulterioare*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

DHL

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

070060 București

România

În atenția domnului Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat

Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați

Str. Portului nr. 32

Galați, RO-6200

România

În atenția domnului Florin Uzumtoma, director general

Cc: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Direcția generală relații financiare externe

Bd. Dinicu Golescu nr. 38

Sectorul 1, București, RO-010873

România

În atenția domnului Alexandru Șerban Cucu, director general

Luxemburg, 13 ianuarie 2010

JU Ops/SEE/AIA n.

Subiect: România - Proiectul de protejare a malului Canalului Sulina (FI 21.490)

Contractul de finanțare semnat la București între România, Banca Europeană de Investiții și Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați în data de 8 martie 2002, cu amendamentele ulterioare (Contractul de finanțare)

Amendamentul nr. 4

Stimați domni,

Ca urmare a scrisorii de solicitare nr. 511.205 din data de 11 decembrie 2009 a Ministerului Finanțelor Publice, Banca propune modificarea următoarelor prevederi ale Contractului de finanțare.

Contractul de finanțare va fi modificat după cum urmează:

1. La articolul 1.02A, data "30 aprilie 2010" se modifică, fiind acum "31 octombrie 2010".

2. La articolul 1.02B, data "31 decembrie 2009" se modifică, fiind acum "30 iunie 2010".

3. La articolul 1.05, data "30 aprilie 2010" se modifică, fiind acum "31 octombrie 2010".

4. Articolul 4.01 va avea următorul conținut:

"

4.01 Rambursarea obișnuită

Împrumutatul va rambursa: (i) fiecare tranșă disponibilizată până la data de 4 aprilie 2008 inclusiv, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B1; (ii) fiecare tranșă disponibilizată după data de 4 aprilie 2008 și până la data de 13 ianuarie 2010, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B2; și (iii) fiecare tranșă disponibilizată după data de 13 ianuarie 2010 inclusiv, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B3."

5. Primul paragraf al articolului 12.03 va avea următorul conținut:

"

Preambulul și următoarele anexe fac parte integrantă din acest contract:

- anexa A - Descrierea tehnică;

- anexa B1 - Graficul de amortizare (pentru tranșele disponibilizate până la data de 4 aprilie 2008 inclusiv);

- anexa B2 - Graficul de amortizare (pentru tranșele disponibilizate după data de 4 aprilie 2008 și până la data de 13 ianuarie 2010);

- anexa B3 - Graficul de amortizare (pentru tranșele disponibilizate după data de 13 ianuarie 2010 inclusiv)."

6. Anexa B a Contractului de finanțare semnat inițial va fi renumerotată "B1".

7. După anexa B1 se va insera anexa B2, în forma prevăzută în anexa I la Amendamentul nr. 2, semnat în data de 4 aprilie 2008.

8. După anexa B2 se va insera anexa B3, în forma prevăzută în anexa I la această scrisoare.

Toate celelalte clauze ale Contractului de finanțare rămân neschimbate.

Termenii definiți în Contractul de finanțare au același înțeles când sunt utilizați în text, dacă nu se menționează altfel în mod explicit.

Împrumutatul va plăti Băncii un comision de amendament în valoare de 10.000 euro (zece mii de euro). Această sumă va fi plătită în contul cu numărul IBAN LU30 0019 0050 6105 6000, Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburg (BCEELULL), în termen de 15 zile de la data semnării acestei scrisori de amendament, menționându-se numărul facturii ca referință.

Factura respectivă este anexată la această scrisoare.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră față de cele de mai sus, vă rugăm să inițializați și să semnați, indicând de asemenea data semnăturii, toate cele 3 exemplare originale ale prezentei scrisori de amendament.

Vă rugăm să înaintați apoi toate cele 3 exemplare originale Administrației Fluviale Dunărea de Jos Galați, pentru ca aceasta să le semneze, indicând astfel acordul său față de cele de mai sus.

Va rugăm să transmiteți apoi un exemplar al Amendamentului nr. 4 semnat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii spre informare.

Acest amendament contractual va intra în vigoare după primirea de către Bancă a unui exemplar original cu semnăturile oficiale ale acestei scrisori.

Cu stimă,
Banca Europeană de Investiții
F. Bruni Roccia J.-M. Martin

Agreat și acceptat pentru și în numele
Ministerului Finanțelor Publice

Data: 25 ianuarie 2010

Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat

Agreat și acceptat pentru și în numele
Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați

Data: 29 ianuarie 2010

Florin Uzumtoma,
director general

Anexa I: Anexa B3 la Contractul de finanțare

ANEXA I (Anexa B3)

GRAFIC DE AMORTIZARE
România - Proiectul de protejare a malului Canalului Sulina

Data scadentă pentru rambursarea tranșelor Sumele care vor fi rambursate, exprimate ca fracție a împrumutului disponibilizat de către Bancă după data de 13 ianuarie 2010 inclusiv
1. 15 martie 2011 1/32
2. 15 septembrie 2011 1/32
3. 15 martie 2012 1/32
4. 15 septembrie 2012 1/32
5. 15 martie 2013 1/32
6. 15 septembrie 2013 1/32
7. 15 martie 2014 1/32
8. 15 septembrie 2014 1/32
9. 15 martie 2015 1/32
10. 15 septembrie 2015 1/32
11. 15 martie 2016 1/32
12. 15 septembrie 2016 1/32
13. 15 martie 2017 1/32
14. 15 septembrie 2017 1/32
15. 15 martie 2018 1/32
16. 15 septembrie 2018 1/32
17. 15 martie 2019 1/32
18. 15 septembrie 2019 1/32
19. 15 martie 2020 1/32
20. 15 septembrie 2020 1/32
21. 15 martie 2021 1/32
22. 15 septembrie 2021 1/32
23. 15 martie 2022 1/32
24. 15 septembrie 2022 1/32
25. 15 martie 2023 1/32
26. 15 septembrie 2023 1/32
27. 15 martie 2024 1/32
28. 15 septembrie 2024 1/32
29. 15 martie 2025 1/32
30. 15 septembrie 2025 1/32
31. 15 martie 2026 1/32
32. 15 septembrie 2026 1/32
;
se încarcă...