Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 4151/2010 privind diploma de master și suplimentul la diplomă

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 445 din 01 iulie 2010.

În vigoare de la 01 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației,

având în vedere Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.394/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.430/2009 privind utilizarea Cadrului național al calificărilor din învățământul superior,

în temeiul prevederilor art. 8, 9, 10, 11 și ale art. 15 alin. (2) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă modelul diplomei de master, prevăzut în anexa nr. 1, și modelul suplimentului la diplomă, prevăzut în anexa nr. 2, ce fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Diploma de master se eliberează de către instituțiile de învățământ superior acreditate la care s-a susținut examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat.

Art. 3. -

(1) Suplimentul la diplomă, document ce însoțește obligatoriu diploma de master, este eliberat gratuit de instituțiile de învățământ superior care au asigurat școlarizarea pentru studiile universitare de masterat.

(2) Suplimentul la diplomă este un document care oferă o descriere standardizată a denumirii și nivelului calificării, a conținutului, a contextului instituțional și a statutului studiilor universitare absolvite de către titularul diplomei, precum și a rezultatelor obținute pe parcursul studiilor. Suplimentul la diplomă se eliberează numai după promovarea examenului de finalizare a studiilor. În cazul în care instituția de învățământ superior care acordă diploma diferă de instituția de învățământ superior absolvită, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se va face în baza situației școlare.

Art. 4. -

(1) Suplimentul la diplomă este redactat bilingv, în limba română și într-o limbă de largă circulație.

(2) Toate cele 8 secțiuni ale modelului prezentat în anexa nr. 2 sunt obligatorii.

(3) Normele de completare a suplimentului la diplomă sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART și instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 15 iunie 2010.

Nr. 4.151.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI ┌──────────┐ Seria ....... Nr. ............... │ │ │ Loc │ DIPLOMĂ ┌──────┐ │ pentru │ DE │ T.S. │ │fotografie│ MASTER └──────┘ │ │ └──────────┘ L.S. .................................................................................................... ..................................................................................................., în baza absolvirii Ciclului II - Studii universitare de masterat și a promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea ..............................................................., la propunerea ...................................................................................... ..................................................................................................., conferă D ................................................................................................., născut(ă) în anul .................., luna .................................., ziua ..............., în localitatea ...................................., județul ......................................, țara ..............................................., absolvent(ă) ................................. ..................................................................................................., titlul de MASTER, în domeniul ......................................................................................., programul de studii ................................................................................ .............................................., ............. credite de studiu transferabile (ECTS) Se conferă toate drepturile legale titularului diplomei. Rector, Decan/Director, L.S. Secretar-șef, Nr. ................... din ........................... Diploma este însoțită de Suplimentul la diplomă. REZULTATELE EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR (EXAMENUL DE DISERTAȚIE) ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐ │ │ │ Nr. credite │ │ Proba │ Media │ de studiu │ │ │ │transferabile│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(în cifre și litere)│ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘ Decan/ Director, Secretar-șef facultate/ departament, ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor de masterat se completează, după caz, pentru una sau două probe. Media se calculează ca medie aritmetică a probelor, cu două zecimale, fără rotunjire, numai dacă este cazul. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI ┌──────────┐ Seria ....... Nr. ............... │ │ │ Loc │ DIPLOMĂ ┌──────┐ │ pentru │ DE │ T.S. │ │fotografie│ MASTER └──────┘ │ │ └──────────┘ L.S. .................................................................................................... .................................................................................................1), în baza absolvirii Ciclului II - Studii universitare de masterat și a promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea ..............................................................., la propunerea ...................................................................................... .................................................................................................2), conferă D ...............................................................................................3), născut(ă) în anul .................., luna .................................., ziua ..............., în localitatea ...................................., județul ......................................, țara ..............................................., absolvent(ă) ................................. .................................................................................................4), titlul de MASTER, în domeniul .....................................................................................5), programul de studii ................................................................................ .......................................6), ............... credite de studiu transferabile (ECTS)7). Se conferă toate drepturile legale titularului diplomei. Rector8), Decan/Director9), L.S. Secretar-șef10), Nr. ............ din ........................11) Semnătura titularului ................ Diploma este însoțită de Suplimentul la diplomă. REZULTATELE EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR (EXAMENUL DE DISERTAȚIE) ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐ │ │ │ Nr. credite │ │ Proba │ Media │ de studiu │ │ │ │transferabile│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(în cifre și litere)│ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘ Decan/ Director, Secretar-șef facultate/ departament, ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor de masterat se completează, după caz, pentru una sau două probe. Media se calculează ca medie aritmetică a probelor, cu două zecimale, fără rotunjire, numai dacă este cazul.

1) Denumirea instituției de învățământ superior la care s-a susținut examenul de finalizare a studiilor (examenul de disertație) și care eliberează diploma de master.

2) Denumirea facultății/departamenului la care s-a susținut examenul de disertație.

3) Doamna, domnișoara, domnul (după caz), numele, inițiala (inițialele) prenumelui (prenumelor) tatălui/mamei și prenumele titularului.

4) Denumirea instituției de învățământ superior și a facultății/departamentului care au asigurat școlarizarea pentru studiile universitare de masterat.

5) , 6), 7) Denumire și durata conform Legislației în vigoare.

8) Semnătura rectorului instituției de învățământ superior.

9) Semnătura decanului facultății/directorului departamentului.

10) Semnătura secretarului-șef al instituției de învățământ superior.

11) Numărul curent din registrul de evidență al actelor de studii și data eliberării.

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

SUPLIMENT LA DIPLOMĂ
DIPLOMA SUPPLEMENT

1) Acest supliment însoțește diploma de master
cu seria nr.
The Supplement is for Master diploma
series no.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI DIPLOMEI │ │ INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE DIPLOMA │ │ │ │ Numele de familie la naștere Numele de familie după căsătorie (dacă este cazul)│ │ Family name(s) at birth Family name(s) (after marriage) (if applicable) │ │1.1a ┌───────────────────────────────────────────┐ 1.1b ┌────────────────────────────────────────────────┐│ │ └───────────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────────────┘│ │ Inițiala (inițialele) prenumelui Prenumele │ │ (prenumelor) tatălui/mamei First name(s) │ │ Initial(s) of father's/mother's first name(s) │ │1.2a ┌────────────────────────────────┐ 1.2b ┌────────────────────────────────────────────────┐│ │ └────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────────────┘│ │ Data nașterii (ziua/luna/anul) Locul nașterii │ │ Date of birth (day/month/year) Place of birth │ │1.3a ┌──────────────┬────────┬────────┐ 1.3b ┌────────────────────────────────────────────────┐│ │ └──────────────┴────────┴────────┘ └────────────────────────────────────────────────┘│ │ Numărul matricol Codul numeric personal (CNP) Anul înmatriculării │ │ Student enrolment number Personal identification number Year of enrolment │ │1.4 ┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ 1.5 ┌─────────────────────┐│ │ └────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘ └─────────────────────┘│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. INFORMAȚII PRIVIND CALIFICAREA │ │ INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION │ │ │ │ Denumirea calificării și (dacă este cazul) titlul acordat (după promovarea examenului de finalizare a studiilor) │ │ Name of qualification and (if applicable) title awarded (after passing the final examination) │ │2.1 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ Domeniul de studii Programul de studii │ │ Field of study Programme of study │ │2.2a ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 2.2b ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────┘ │ │ Numele și statutul instituției de învățământ Facultatea/Departamentul care organizează │ │ superior care eliberează diploma (în limba română) examenul de finalizare a studiilor │ │ Names and status of awarding institution Faculty/Department administering the final │ │ examination │ │2.3a ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 2.3b ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────┘ │ │ Numele și statutul instituției de învățământ superior Facultatea/Departamentul care a asigurat │ │ care a asigurat școlarizarea (dacă diferă de 2.3a, în școlarizarea (dacă diferă de 2.3b) │ │ limba română) │ │ Name and status of institution administering studies Faculty/Department administering studies (if │ │ (if different from 2.3a) different from 2.3b) │ │2.4a ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 2.4b ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────┘ │ │ Limba (limbile) de studiu/examinare │ │ Language(s) of instruction/examination │ │2.5 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. INFORMAȚII PRIVIND NIVELUL CALIFICĂRII │ │ INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION │ │ │ │ Durata oficială a programului de studii și numărul de │ │ credite de studiu transferabile (conform Sistemului │ │ European de Credite Transferabile - ECTS) │ │ Nivelul calificării Official length of the programme of study and number │ │ Level or qualification of ECTS credits │ │3.1 ┌─────────────────────────────────────────┐ 3.2 ┌──────────────────────────────────────────────────────┐│ │ └─────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────────┘│ │ Condiții de admitere │ │ Access requirement(s) │ │3.3 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. INFORMAȚII PRIVIND CURRICULUMUL ȘI REZULTATELE OBȚINUTE │ │ INFORMATION ON THE CURRICULUM AND RESULTS GAINED │ │ │ │ Forma de învățământ │ │ Mode of study │ │4.1 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ Competențele asigurate prin programul de studii │ │ Learning outcomes of the programme of study │ │4.2 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ Detalii privind programul absolvit, calificativele/notele/creditele ECTS obținute │ │ (conform Registrului matricol al facultății/departamentului, volumul nr. / ) │ │ Programme details and the individual grades/marks/ECTS credits obtained │ │ (according to Faculty/Department Student Records, volume no. / ) │ │4.3 ┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │ │ │ │ │ Total ore2) │ │ Nr. credite │ │ │ │ │ │ Number of │ Nota/Grade │ Number of │ │ │ │Nr.│ Denumirea disciplinei │ hours │ │ ECTS credits │ │ │ │No │ Subject ├──────┬────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │ │ │ │ │ C │S, LP, P│ Sem I │ Sem II │ Sem I │ Sem II │ │ │ │ │ │ │ │ 1st sem │ 2nd sem │ 1st sem │ 2nd sem │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ │ │ Anul I (anul universitar - ) │ │ │ │ 1st year of study ( - academic year) │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ │ │Promovat cu media:3) Total credite/Total ECTS credits: │ │ │ │Pass, average grade per academic year │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Anul II (anul universitar - ) │ │ │ │ 2nd year of study ( - academic year) │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ │ │Promovat cu media:3) Total credite/Total ECTS credits: │ │ │ │Pass, average grade per academic year │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ │Promovat: │Media4) de promovare a studiilor (ponderată │Total credite: │ │ │ │ │cu puncte de credit - dacă este cazul): │ │ │ │ │Pass: │Overall average grade (credit-weighted │Total ECTS │ │ │ │ │average - if available): │credits: │ │ │ └─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ │ │ │ │ Sistemul de notare și, dacă sunt disponibile, informații privind distribuția statistică a notelor │ │ Grading scheme and, if available, grade distribution guidance │ │ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │Notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1, notele acordate fiind numere întregi; nota minimă de │ │ │ │promovare este 5, iar nota maximă este 10. │ │ │ │Media minimă de promovare a anilor de studii pentru promoția ..................................................│ │ │ │programul de studii ...........................................................................................│ │ │ │este .........................................., iar media maximă este .......................................,│ │ │4.4 │titularul fiind clasat pe locul ................ dintr-un total de ............. absolvenți. │ │ │ │ │ │ │ │Grades are integer numbers and given on a scale from 10 (the highest grade) to 1 (the lowest grade); │ │ │ │the lowest passing grade is 5, │ │ │ │The passing overall average grades for the class of ........./........., study programme in ............., are:│ │ │ │lowest average: ........................ (out of 10) and highest average ......................... (out of 10).│ │ │ │The degree holder is ranked .................................... out of ............................ graduates.│ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. INFORMAȚII SUPLIMENTARE │ │ ADITIONAL INFORMATION │ │ │ │ Informații suplimentare Alte surse pentru obținerea mai multor informații │ │ Additional information Further information sources │ │5.1 ┌────────────────────────────────────────────┐ 5.2 ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────────────────┘ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6. INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE CALIFICARE ȘI DE TITLU (dacă este cazul) │ │ INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION AND DEGREE (if applicable) │ │ │ │ Posibilități de continuare a studiilor (după promovarea examenului de finalizare) │ │ Access to further study (after passing the final examination) │ │6.1 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ Statutul profesional │ │ Professional status │ │6.2 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7. LEGALITATEA SUPLIMENTULUI │ │ CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT │ │ │ │ Funcția Semnătura Funcția Semnătura │ │ Position Signature Position Signature │ │ ┌──────────────────────────────┬─────────────┐ ┌────────────────────────────┬──────────────┐ │ │7.1 │Rector │ │ 7.2 │Secretar șef universitate │ │ │ │ │Rector │ │ │University Registrar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────┤ ├────────────────────────────┼──────────────┤ │ │7.3 │Decan/Director │ │ 7.4 │Secretar șef facultate/ │ │ │ │ │Dean/Director │ │ │departament │ │ │ │ │ │ │ │Faculty Registrar/Department│ │ │ │ │ │ │ │Registrar │ │ │ │ └──────────────────────────────┴─────────────┘ └────────────────────────────┴──────────────┘ │ │ 5) Nr. și data eliberării Ștampila sau sigiliul oficial │ │ No., dated. Official stamp or seal │ │ ┌────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────┐ │ │ │ / │ │ │ │ │ │Acest document conține un număr de │ │ │ │ │7.5 │pagini. │ 7.6 │ L. S. │ │ │ │This document consists of pages. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────────────┘ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8. INFORMAȚII PRIVIND SISTEMUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT │ │ INFORMATION ON THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ││ Continuing Professional Training - Formare continuă │ │ ││ ^ age │ │ ││ │ ^ ^ ^ ^ ^ │ │ ││ ├─ 31 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┴─────┐ │ │ │ │ │ │ ││ ├─ 29 │ PhD studies │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Ciclul III - Studii universitare de doctorat (Diplomă de doctor)│ │ │ │ │ │ │ ││ ├─ 24 ├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴─┐ │ │ │ │ │ ││ │ │ Master studies │ │ │ │ │ │ ││ │ │ Ciclul II - Studii universitare de masterat (Diplomă de master) │ │ ┌────┴────┐ │ │ │ ││ ├─ 22 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴─┐ │ Post │ │ │ │ ││ │ │ Bachelor studies │ (*) │secundary│ │ │ │ ││ │ │ Ciclul I - Studii universitare de licență (Diplomă de licență) │<─────┤education│ │ │ │ ││ ├─ 18 ├────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┴──────┴─────────┤ ┌────┴─────┐│ │ ││ │ │ Upper secondary education │ Upper secondary education │ Upper secondary education │ │Vocational││ │ ││ │ │ General education │ Technical │Military, artistic, theological,│ │education ││ │ ││ │ │ │ │ sports, pedagogical │ │ ││ │ ││ ├─ 16 ├────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───┴──────────┤│ │ ││ │ │Lower secondary education ││ │ ││ │ │ ││ │ ││ ├─ 10 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │Primary education ││ │ ││ ├─ 6 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │Kindergarten ││ │ ││ ├─ 4 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ │ ││ │ │ ││ EDUCATION SYSTEM IN ROMANIA │ │ ││ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ OVERVIEW OF THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM │ │ │ │Access to higher education is based on the baccalaureate diploma (obtained at the end of upper secondary education) │ │and access to master programmes is based on the bachelor degree (BA/BSc/BEng). │ │Bachelor studies (BA/BSc/BEng) presuppose 180-240 credit points, calculated in accordance with the European Credit │ │Transfer System (ECTS). │ │Master studies (MA/MSc/MEng) presuppose 90-120 credit points, calculated in accordance with the European Credit │ │Transfer System (ECTS). Exceptionally, depending on the duration of the bachelor studies, the lower ECTS limit can be │ │60 transferable credits (the total duration of bachelor and master studies must be at least 300 ECTS). │ │For professions regulated by European norms, regulations or good practices, bachelor (BA/BSc/BEng) and master studies │ │(MA/MSc/MEng) can be provided as part of a 5 to 6 year full-time programme of study, thus diplomas are recognised as │ │master's degree certificates (the following fields of study are considered: Medicine - 360 ECTS, Dentistry - 360 │ │ECTS, Pharmacy - 300 ECTS, Veterinary Medicine - 360 ECTS, Architecture - 360 ECTS and Urban Planning - 300 ECTS). │ │PhD studies result in a doctoral research thesis, while successful candidates are awarded a PhD diploma. │ │The Romanian higher education system is an open system. All Romanian accredited universities use the European Credit │ │Transfer System (ECTS). │ │Academic distance learning programmes shall be organised for the authorised and accredited programmes of study. │ │Universities also provide continuing professional training programmes based on the market demand and on the │ │professional retraining needs. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1) Se va completa de către instituția de învățământ superior care eliberează diploma. Aceasta trebuie să verifice legalitatea tuturor înscrisurilor de pe actul de studii și de pe suplimentul la diplomă.

1) To be filled in by the awarding institution that must check the legality of all information provided in the diploma and diploma supplement.

2) Se va menționa numărul total de ore, din care: numărul total de ore de curs (C); numărul total de ore de seminar (S); numărul total de ore de lucrări practice (LP); numărul total de ore de proiect (P); etc.

2) It shall be mentioned the total hours of which total hours for courses (C), seminars (S), practical courses (LP), projects (P).

3) Media anuală, cu două zecimale, fără rotunjire.

3) Average grade per academic year, with two decimals and without rounding off.

4) Media generală, cu două zecimale, fără rotunjire.

4) Overall average grade with two decimals and without rounding off.

5) Se va completa de către instituția care a asigurat școlarizarea titularului.

5) To be filled by the institution administering studies.

Suplimentul la diplomă se va redacta pe format A4 (față/verso), se va numerota și se va ștampila pe fiecare pagină, pe colțul din dreapta jos (L.S.), cu același specimen de la 7.6.

Diploma supplement shall be printed on both sides of an A4 paper format and shall be numbered and stamp on each page on the right bottom corner (L.S.), with the same specimen from 7.6.

(*) În conformitate cu modificările introduse în sistemul de învățământ superior de Legea nr. 288/2004.

According to the changes brought to the higher education system by Law no. 288/2004.

ANEXA Nr. 3

NORME
de completare a suplimentului la diplomă

(1) Secțiunea 1 "Date de identificare a titularului diplomei" necesită înscrierea următoarelor date: nume de familie la naștere, nume (altul decât cel de la naștere, dacă este cazul), inițiala/inițialele tatălui sau a/ale mamei (dacă tatăl este necunoscut), prenume, data nașterii, locul nașterii, număr matricol și, după caz, codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentară a identității posesorului diplomei), precum și anul înmatriculării în instituția de învățământ superior.

(2) Secțiunea 2 "Informații privind calificarea", în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cuprinde: denumirea calificării și (dacă este cazul) titlul acordat (după promovarea examenului de finalizare a studiilor), respectiv, "master degree", domeniul de studii, programul de studii, numele și statutul instituției de învățământ superior care eliberează diploma (prin statut înțelegându-se dacă instituția este publică sau privată, acreditată ori autorizată să funcționeze provizoriu, în conformitate cu legislația în vigoare), facultatea/departamentul care a organizat examenul de finalizare a studiilor, numele și statutul instituției de învățământ superior și ale facultății/departamentului (dacă diferă de 2.3a) care au asigurat școlarizarea și limba (limbile) de studiu/examinare.

(3) Secțiunea 3 "Informații privind nivelul calificării" prezintă acele mențiuni care permit încadrarea corectă a calificării obținute, coroborat cu prezentarea din secțiunea 8. Prin urmare, aici sunt incluse: nivelul calificării - unde se va face mențiunea "studii universitare de masterat", iar traducerea privind nivelul studiilor trebuie să se realizeze în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data absolvirii, respectiv, "master studies" pentru "studii universitare de masterat"; durata oficială a programului de studii care conduce la certificarea respectivei calificări și numărul de credite de studiu transferabile, precum și condițiile de acces.

(4) Secțiunea 4 "Informații privind curriculumul și rezultatele obținute" cuprinde: forma de învățământ (zi, frecvență redusă, învățământ la distanță, învățământ seral); competențele asigurate prin programul de studii (în conformitate cu prevederile art. 9 și 10 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, și a actelor normative subsecvente, cât și cu Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării ~nr. 4.430/2009~ privind utilizarea Cadrului național al calificărilor din învățământul superior); detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultății, volumul nr. ../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unitățile de studiu obligatorii, opționale și facultative, numărul total de ore, notele obținute, numărul de credite de studiu transferabile obținute și media de promovare a studiilor; sistemul de notare (se va specifica scala de notare, cu menționarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10).

Se recomandă instituțiilor de învățământ superior să menționeze fie distribuția propriilor absolvenți, pe niveluri de performanță (de exemplu: în intervalul 8-10 se situează 27% dintre absolvenți, în intervalul 6-8 se situează 65% dintre absolvenți, iar în intervalul 5-6 se situează 8% dintre absolvenții instituției), fie nivelul mediu de promovabilitate în cadrul domeniului/programului de studiu (media generală a promoției este, de exemplu, 7,43), astfel încât titularul diplomei să poată fi corect clasificat în cadrul promoției sale. Ierarhizarea se va realiza pentru toți absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea respectivă.

(5) Secțiunea 5 "Informații suplimentare" prezintă mențiuni în cazul titularilor care au efectuat o parte din studiile universitare de masterat într-o altă instituție de învățământ superior, din țară sau din străinătate, precum și alte mențiuni privind școlarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri ale școlarității, transferuri, mobilități etc.). De asemenea, în această secțiune se menționează alte certificate sau atestate obținute pe parcursul acestor studii, în baza unor acorduri instituționale, precum și informații privind modulul de pregătire psihopedagogică.

În situația în care programul de studii se derulează în franciză sau este rezultatul unei cooperări internaționale, trebuie menționat în această secțiune.

Se recomandă să se indice o adresă de contact, poștală sau electronică, pentru informații suplimentare cu privire la suplimentul la diplomă emis.

(6) Secțiunea 6 "Informații privind drepturile conferite de calificare și de titlu" (dacă este cazul) se referă la accesul la continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare și la statutul profesional (de exemplu, în cazul parcurgerii modulului de pregătire psihopedagogică, va putea fi menționat dreptul de a profesa în învățământ).

(7) Secțiunea 7 "Legalitatea suplimentului" cuprinde: funcția, numele și semnătura persoanelor responsabile din instituția de învățământ superior (rector, decan/director, secretar-șef universitate, secretar-șef facultate/departament); elemente de siguranță (numărul și data eliberării), iar în continuare se va menționa numărul de pagini pe care îl conține suplimentul la diplomă și se va aplica ștampila sau sigiliul oficial al instituției de învățământ superior care a asigurat școlarizarea titularului. Ștampila sau sigiliul oficial al instituției, aplicat la pct. 7.6, se va aplica pe fiecare pagină în locul indicat (L.S.).

(8) Secțiunea 8 "Informații privind sistemul național de învățământ" cuprinde o diagramă a sistemului de învățământ din România, precum și o descriere a sistemului de învățământ superior, în conformitate cu Legea nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...