Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 73.160 din 21 iunie 2010, întocmit de Serviciul Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor,

luând în considerare necesitatea armonizării legislației românești cu Directiva Consiliului nr. 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 125 din 11 iulie 1966, ultima dată amendată prin Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ce privește denumirile botanice ale plantelor, denumirile științifice ale altor organisme, precum și a anumitor anexe la directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE și 2002/57/CE ca urmare a progreselor științifice și tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 27 iunie 2009,

în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin se aplică producției de sămânță în vederea comercializării, precum și comercializării semințelor de cereale.

(2) În sensul prezentului ordin, termenul comercializare reprezintă vânzarea, deținerea în scopul vânzării, oferta spre vânzare și orice formă de cedare, furnizare sau transfer, în vederea exploatării comerciale, al semințelor către terți, fie că sunt remunerate sau nu.

(3) Nu se consideră comercializare schimburile de semințe care nu au ca scop exploatarea comercială a varietăților, cum sunt următoarele operațiuni:

a) furnizarea de semințe unor organisme oficiale de testare și de inspecție;

b) furnizarea de semințe, în anumite condiții, prestatorilor de servicii, în vederea procesării sau ambalării, dacă prestatorul de servicii nu deține un titlu asupra semințelor astfel furnizate.

(4) Furnizarea de semințe, în anumite condiții, prestatorilor de servicii, în vederea producerii anumitor materii prime agricole, destinate utilizării industriale, sau în vederea înmulțirii semințelor în acest scop, nu este considerată comercializare dacă prestatorul de servicii nu deține un drept asupra semințelor astfel furnizate ori asupra produselor recoltate. Furnizorul de semințe pune la dispoziția autorității competente prevăzute la art. 2. alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) o copie a părților relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii, iar acest contract trebuie să includă normele și condițiile actuale privind semințele furnizate.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentului ordin:

I. Cereale înseamnă plante aparținând următoarelor specii, destinate producției agricole sau horticole, cu excepția destinațiilor ornamentale:

Avena nuda L. Ovăz golaș
Avena sativa L. Include:
- A. byzantina K. Koch Ovăz și ovăz roșu
- Avena strigosa Schreb. Ovăz negru, ovăz țepos
Hordeum vulgare L. Orz
Oryza sativa L. Orez
Phalaris canariensis L. Iarba cănărașului
Secale cereale L. Secară
Sorghum bicolor (L.) Moench Sorg
Sorghum sudanense (Piper) Stapf Iarbă de Sudan
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hibrizi rezultați din încrucișarea unei specii din genul Triticum cu o specie din genul Secale
Triticum aestivum L. Grâu comun
Triticum durum Desf. Grâu durum
Triticum spelta L. Alac
Zea mays L (partim). Porumb, cu excepția porumbului pentru floricele și a porumbului zaharat

Definiția conține în egală măsură următorii hibrizi, rezultați din încrucișarea speciilor menționate anterior.

Sorghum bicolor (L.) Moench x
Sorghum sudanense (Piper) Stapf Hibrizi rezultați din încrucișarea dintre sorg și iarba de Sudan

În lipsa unor dispoziții contrare, semințele hibrizilor menționați anterior trebuie să corespundă standardelor sau altor condiții aplicabile semințelor fiecăreia dintre speciile din care sunt derivați.

II. Soiuri, hibrizi și linii consangvinizate de porumb și Sorghum spp.:

a) soi cu polenizare liberă reprezintă un soi suficient de omogen și stabil;

b) linie consangvinizată reprezintă o linie suficient de uniformă și stabilă, obținută fie prin autofecundare artificială însoțită de selecție în mai multe generații succesive, fie prin operațiuni echivalente;

c) hibrid simplu reprezintă prima generație dintr-o încrucișare între două linii consangvinizate, definit de menținător;

d) hibrid dublu reprezintă prima generație dintr-o încrucișare între 2 hibrizi simpli, definit de menținător;

e) hibrid triplu reprezintă prima generație dintr-o încrucișare între o linie consangvinizată și un hibrid simplu, definit de menținător;

f) hibrid Top Cross reprezintă prima generație dintr-o încrucișare între o linie consangvinizată sau un hibrid simplu și un soi cu polenizare liberă, definit de menținător;

g) hibrid intervarietal reprezintă prima generație dintr-o încrucișare între plante din semințe de bază provenite de la două soiuri cu polenizare liberă, definit de menținător.

III. Sămânța Bază (ovăz, orz, orez, iarba cănărașului, secară, triticale, grâu comun, grâu durum și alac, altele decât hibrizii respectivi) înseamnă sămânța:

a) care a fost produsă sub responsabilitatea menținătorului, după reguli de selecție conservativă în ceea ce privește soiul;

b) care este destinată producerii de sămânță din categoria "sămânță Certificată" sau din categoriile "sămânță Certificată prima generație" sau "sămânță Certificată a doua generație";

c) care, sub rezerva prevederilor art. 4 lit. a), îndeplinește condițiile pentru sămânța Bază, prevăzute în anexele nr. 1 și 2; și

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie prin examinare oficială, fie prin examinare efectuată sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a)-c).

IV. Sămânța Bază (hibrizi de ovăz, orz, orez, secară, grâu comun, grâu durum, alac și triticale autogame) înseamnă sămânța:

a) care este destinată producerii de hibrizi;

b) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplinește condițiile pentru sămânța Bază, prevăzute în anexele nr. 1 și 2; și

c) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a) și b).

V. Sămânța Bază (porumb și Sorghum spp.) înseamnă:

1. din soiurile cu polenizare liberă, sămânța:

a) care a fost produsă sub responsabilitatea menținătorului, în conformitate cu regulile de selecție conservativă în ceea ce privește soiul;

b) care este destinată producerii de sămânță din categoria "sămânță Certificată", de hibrizi "Top Cross" sau de hibrizi intervarietali;

c) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplinește condițiile pentru sămânța Bază, prevăzute în anexele nr. 1 și 2; și

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a)-c);

2. din linii consangvinizate, sămânța:

a) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplinește condițiile pentru sămânța Bază, prevăzute în anexele nr. 1 și 2; și

b) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a);

3. din hibrizi simpli, sămânța:

a) care este destinată producerii de hibrizi dubli, hibrizi triliniari sau de hibrizi "Top Cross";

b) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplinește condițiile pentru sămânța Bază, prevăzute în anexele nr. 1 și 2;

c) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a) și b).

VI. Sămânța Certificată (iarba cănărașului, alta decât hibrizii săi, secară, sorg, iarbă de Sudan, porumb și hibrizi de ovăz, de orz, de grâu comun, de grâu durum, de alac și de triticale autogame) înseamnă sămânța:

a) care provine direct din sămânța Bază sau, la cererea amelioratorului, din sămânță dintr-o generație anterioară seminței Bază, care a îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază;

b) care este destinată unei alte producții decât cea de semințe de cereale;

c) care, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. b), îndeplinește condițiile pentru sămânța Certificată, prevăzute în anexele nr. 1 și 2; și

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a)-c).

VII. Sămânța Certificată (C1), din prima generație (ovăz, orz, orez, triticale, grâu comun, grâu durum și alac, altele decât hibrizii fiecăruia) înseamnă sămânța:

a) care a fost produsă direct din sămânța Bază sau, la cererea amelioratorului, din sămânță dintr-o generație anterioară seminței Bază, care a îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază;

b) care este destinată producerii de sămânță din categoria "sămânță Certificată (C2) a doua generație" sau altor scopuri decât producția de sămânță de cereale;

c) care îndeplinește condițiile pentru sămânța Certificată (C1) din prima generație prevăzute în anexele nr. 1 și 2; și

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a)-c).

VIII. Sămânța Certificată (C2) a doua generație (ovăz, orz, orez, triticale, grâu comun, grâu durum și alac, altele decât hibrizii fiecăruia) înseamnă sămânța:

a) care provine direct din sămânța Bază, din sămânța Certificată (C1) prima generație sau, la cererea amelioratorului, din sămânță dintr-o generație anterioară seminței Bază, care a îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază;

b) care este destinată unei alte producții decât celei de semințe de cereale;

c) care îndeplinește condițiile pentru sămânța Certificată (C2) a doua generație, prevăzute în anexele nr. 1 și 2; și

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la lit. a)-c).

IX. Măsuri oficiale înseamnă măsurile luate de către:

1. autoritățile competente:

a) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS);

b) autoritățile competente stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorității competente prevăzute la lit. a), sunt inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS, și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS;

c) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 pentru testarea și înregistrarea soiurilor de plante este MADR, prin Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS);

d) autoritățile competente fitosanitare de la nivel central și teritorial;

2. persoane juridice de drept public sau privat, sub responsabilitatea autorităților competente prevăzute la subpct. 1 lit. b); sau

3. persoane fizice abilitate în acest sens pentru activități auxiliare, sub responsabilitatea autorităților competente prevăzute la subpct. 1 lit. b), cu condiția ca persoanele menționate la subpct. 2 și 3 să nu folosească aceste măsuri în vederea obținerii unui profit personal.

(2) Atunci când se efectuează examinările sub supraveghere oficială prevăzute la: alin. (1) pct. III lit. d); alin. (1) pct. IV lit. c); alin. (1) pct. V subpct. 1 lit. d); alin. (1) pct. V subpct. 2 lit. b); alin. (1) pct. V subpct. 3 lit. c); alin. (1) pct. VI lit. d); alin. (1) pct. VII lit. d); alin. (1) pct. VIII lit. d); alin. (1) pct. IX subpct. 2 și 3, trebuie respectate următoarele cerințe:

I. Pentru inspecția în câmp:

a) inspectorii trebuie:

(i) să dețină calificările tehnice necesare;

(ii) să nu obțină niciun câștig personal prin efectuarea inspecțiilor;

(iii) să fie autorizați în mod oficial de autoritatea competentă prevăzută alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), iar această autorizare trebuie să conțină o declarație pe propria răspundere a inspectorilor sau un angajament scris semnat de ei cu privire la respectarea normelor care reglementează examinările oficiale;

(iv) să efectueze inspecțiile sub supraveghere oficială în conformitate cu normele aplicabile inspecțiilor oficiale;

b) cultura seminceră care urmează să fie inspectată a fost obținută din semințe care au fost supuse unui postcontrol oficial, iar rezultatele obținute au fost satisfăcătoare;

c) cel puțin 5% din culturile semincere sunt verificate de inspectorii oficiali ai autorității competente prevăzute la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b);

d) un procentaj al eșantioanelor provenind din loturile de semințe recoltate din culturile de semințe se prelevă pentru verificare în postcontrol și, după caz, pentru testarea oficială în laborator a semințelor în privința identității și purității varietale;

e) nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a) pct. (iii), în situația în care se constată că inspectorii autorizați oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale și, anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.

II. Pentru testarea semințelor:

a) testarea semințelor se efectuează de către laboratoarele de testare a semințelor care au fost autorizate în acest scop de autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), în condițiile stabilite la lit. b)-d);

b) laboratorul de testare a semințelor:

(i) are un analist-șef care este direct răspunzător pentru operațiile tehnice ale laboratorului și deține calificările necesare pentru conducerea tehnică a laboratorului de testare a semințelor;

(ii) are analiști pentru semințe care dețin calificările tehnice necesare, obținute în cadrul cursurilor de formare organizate în condițiile aplicabile analiștilor oficiali pentru semințe și confirmate prin examene oficiale;

(iii) este instalat în locații și dotat cu echipamente în mod oficial considerate de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) ca fiind satisfăcătoare pentru testarea semințelor, în limitele domeniului de aplicare al autorizării;

(iv) trebuie să efectueze testarea semințelor, în conformitate cu metodele internaționale actuale;

c) laboratorul de testare a semințelor este:

(i) un laborator independent; sau

(ii) un laborator care aparține unei companii producătoare de semințe.

În situația prevăzută la pct. (ii), laboratorul poate efectua testarea semințelor numai pe loturi de semințe produse în numele companiei producătoare de semințe căreia îi aparține, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între compania producătoare de semințe respectivă, solicitantul certificării și autoritatea de certificare a semințelor;

d) activitățile de testare a semințelor efectuate de laborator se supun supravegherii oficiale de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b);

e) în scopul supravegherii oficiale menționate la lit. d), cel puțin 5% din loturile de semințe înscrise pentru certificarea oficială trebuie verificate prin testarea oficială a semințelor de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b);

f) nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a), în cazul în care se constată că inspectorii autorizați oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale, și anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.

Art. 3. -

(1) Semințele de cereale nu pot fi comercializate decât dacă au fost certificate oficial ca "sămânță Bază", "sămânță Certificată", "sămânță Certificată din prima generație" sau "sămânță Certificată din a doua generație".


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...