Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Modificări (2), Reviste (1), Doctrine (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iunie 2010 până la 25 februarie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 727/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1582 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 7, art. 78 alin. (3), art. 228 alin. (2) și al art. 2192 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari, prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) " Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.01.10.11/r.o.i., prevăzută în anexa nr. 2;

b) " Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.02.61, prevăzută în anexa nr. 3;

c) " Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.02.62, prevăzută în anexa nr. 4;

d) " Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.02.63, prevăzută în anexa nr. 5;

e) " Notificare privind modificarea listei asociaților și/sau administratorilor", cod MFP 14.13.02.64, prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 3. -

Instrucțiunile de completare a formularului "Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari" sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor aprobate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 5. -

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 24 iunie 2010.

Nr. 2.101.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2*) Doctrină (1)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

~SIGLĂ AOF~ CERERE DE ÎNREGISTRARE ÎN/RADIERE DIN REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI 095
Nr. operator de
date cu caracter
personal 759
A. CERERE DE ÎNREGISTRARE [ ] B. CERERE DE RADIERE [ ]
DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Persoana impozabilă [ ] Persoană juridică neimpozabilă [ ]
DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA RO
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
ȚARA DE REZIDENȚĂ
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/REPREZENTANTULUI FISCAL
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
DOMICILIUL FISCAL
COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
În temeiul dispozițiilor art. 1582 din Legea ~nr. 571/2003~ privind ~Codul~ fiscal, cu modificările și completările ulterioare, solicit:
A. Înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, pentru operațiunile intracomunitare pe care intenționez să le efectuez.
Declar pe propria răspundere că, la data depunerii prezentei, asociați și administratori sunt persoanele din Anexa la cererea de înregistrare.
B. Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
Numele persoanei care face cererea
Funcția Ștampila
Semnătura
Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare Data înregistrare / /
Numele persoanei care a verificat
Cod MFP: 14.13.01.10.11/r.o.i.

ANEXĂ*) la Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari
nr. ........./..............

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA RO
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
ȚARA DE REZIDENȚĂ
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/REPREZENTANTULUI FISCAL
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
DOMICILIUL FISCAL
COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
I. ADMINISTRATORI
Nr. crt. Nume, prenume/Denumire Data și locul nașterii/Numărul de înregistrare în țara de stabilire Cod de identificare fiscală Domiciliu/sediu social
II. ASOCIAȚI
Nr. crt. Nume, prenume/Denumire Data și locul nașterii/Numărul de înregistrare în țara de stabilire Cod de identificare fiscală Domiciliu/sediu social
Anexez la prezenta certificatele de cazier judiciar ale administratorilor și asociaților, precum și următoarele documente:
-
-
-
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
Numele persoanei care face cererea
Funcția Ștampila
Semnătura
Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare Data înregistrare / /
Numele persoanei care a verificat

ANEXA Nr. 3 Doctrină (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . /
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . .

DECIZIE
privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul
operatorilor intracomunitari

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr.. . . . . . . , bl. . . . . . . ., ap. . . . . . . ., et. . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .

Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Având în vedere dispozițiile art. 1582 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . ., vă comunicăm:

[ ] aprobarea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari.

Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu:

[ ] data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

[ ] data de 1 august 2010, pentru cererile de înscriere depuse până la această dată;

[ ] data înregistrării în scopuri de TVA, pentru cererile de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari depuse odată cu solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei înregistrării în scopuri de TVA;

[ ] respingerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât:

[ ] nu sunteți înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal;

[ ] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal a fost anulată, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal;

[ ] aveți ca asociat sau administrator o persoană față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracțiuni, în legătură cu oricare dintre operațiunile prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) și art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale,

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . .

Cod M.F.P. 14.13.02.61

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . /
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . .

DECIZIE
privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . , bl. . . . . . . . , ap. . . . . . . . , et. . . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În baza prevederilor art. 1582 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . , vă comunicăm că ați fost radiat din Registrul operatorilor intracomunitari.

Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare, potrivit prevederilor art. 1582 alin. (14) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, codul de înregistrare în scopuri de TVA RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nu mai este valabil pentru a desfășura operațiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

Conducătorul unității fiscale,

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . .

Cod M.F.P. 14.13.02.62

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 5 Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE i
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Adresa: . . . . . . . .
Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . / Telefon: . . . . . . . .
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili Fax: . . . . . . . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . .

DECIZIE
privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari

Către: Denumirea/Numele și prenumele ......................

Domiciliul fiscal: localitatea ......................................................., str. ................ nr. ....., bl. ........, ap. ...., et. ......., județul/sectorul .................................................

Cod de identificare fiscală ...........................................................

În baza prevederilor art. 1582 alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că ați fost radiat, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât:

[ ] figurați în lista contribuabililor declarați inactivi, potrivit legii;

[ ] vă aflați în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii;

[ ] în anul următor înscrierii în registru nu ați mai efectuat operațiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

[ ] ați solicitat anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;

[ ] aveți ca asociat sau administrator o persoană față de care a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale, în legătură cu oricare dintre operațiunile prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal;

[ ] înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 și 1531 din Codul fiscal a fost anulată, din oficiu, de organul fiscal.

Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu:

[ ] data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

[ ] data anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, dacă data comunicării prezentei decizii este ulterioară datei anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Potrivit prevederilor art. 1582 alin. (14) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, codul de înregistrare în scopuri de TVA RO. ................... nu mai este valabil pentru a desfășura operațiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) și art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale,

Numele și prenumele ..........................

Semnătura și ștampila unității ...............

Cod M.F.P. 14.13.02.63

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 6 Reviste (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . /
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . .
i
Adresa: . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . .

NOTIFICARE
privind modificarea listei asociaților și/sau administratorilor

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . , bl. . . . . . . . , ap. . . . . . . . , et. . . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Din informațiile transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului rezultă că au intervenit modificări ale listei asociaților și/sau administratorilor, declarate organului fiscal cu ocazia solicitării înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari.

Potrivit art. 77 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificările ulterioare ale datelor declarate în cererea de înregistrare trebuie aduse la cunoștința organului fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora.

Astfel, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, pentru a depune o nouă anexă la cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, însoțită de cazierul judiciar al noilor asociați și/sau administratori și, după caz, de documentele doveditoare.

Persoana de contact este domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , camera . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conducătorul unității fiscale,

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . .

Întocmit

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod M.F.P. 14.13.02.64

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 7

Instrucțiuni de completare a Cererii de înregistrare
în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari

A. Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari

Se bifează cartușul corespunzător, dacă persoana solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari.

Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se completează și se depune la organul fiscal competent de către:

- persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile, la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA, dacă intenționează să efectueze una sau mai multe operațiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din același act normativ;

- persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile care au fost radiate, la cerere sau din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, dar ulterior, după înlăturarea cauzelor care au determinat radierea, intenționează să efectueze una sau mai multe operațiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

Cartușul "Date de identificare a contribuabilului" se completează astfel:

Se bifează cartușul corespunzător categoriei de persoane în care se încadrează solicitantul, respectiv persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă, astfel cum sunt definite de art. 1251 alin. (1) pct. 18 și 19 din Codul fiscal.

" Denumire/nume, prenume" - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele contribuabilului.

" Cod de înregistrare în scopuri de TVA" - se completează dacă persoana care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari este înregistrată în scopuri de TVA în România. În acest caz, se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de autoritățile fiscale din România, potrivit art. 153 sau 1531 din Codul fiscal. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

" Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală. Se completează de contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 153 sau 1531 din Codul fiscal. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

" Domiciliul fiscal" - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie domiciliul/sediul persoanei din țara de rezidență.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care și-au desemnat reprezentant fiscal, se înscrie domiciliul/sediul persoanei din țara de rezidență.

În cazul persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României și sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă și să fie responsabil pentru toate obligațiile în scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din normele metodologice.

Cartușul "Date de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal" se completează numai în cazul în care depunerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează printr-un împuternicit sau printr-un reprezentant fiscal și conține:

" Denumire/nume, prenume" - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/reprezentantului fiscal.

" Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care împuternicitul/reprezentantul fiscal este persoană fizică. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

" Domiciliul fiscal" - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Se bifează cartușul A referitor la solicitarea de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari.

Cererea se depune la organul fiscal competent însoțită de:

1. anexa privind datele de identificare ale administratorilor și asociaților contribuabilului la data depunerii cererii de înregistrare;

2. certificatele de cazier judiciar ale administratorilor și asociaților contribuabilului, eliberate în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu completările ulterioare, valabile la data depunerii cererii de înregistrare. Cererile de înregistrare a societăților pe acțiuni se depun însoțite numai de certificatele de cazier judiciar ale administratorilor;

3. documente eliberate de organele de urmărire penală și/sau documentele eliberate de serviciul/compartimentul juridic din cadrul direcției generale a finanțelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, după caz, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cazul marilor contribuabili, în condițiile prevăzute la pct. 4 și 5 din secțiunea 1 a cap. II "Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari", din anexa nr. 1 la ordin.

B. Cererea de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari

Se bifează cartușul corespunzător, dacă persoana înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari solicită radierea din acest registru.

Instrucțiuni de completare a anexei
la Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari

Cartușul "Date de identificare a contribuabilului" se completează prin preluarea datelor înscrise în cartușul "Date de identificare a contribuabilului" din Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari.

Secțiunea I " Administratori" și secțiunea II "Asociați" se completează cu datele de identificare ale persoanei/persoanelor administratori/asociați ai contribuabilului la data solicitării înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, astfel:

- " Nume, prenume/denumire" - se înscriu, după caz, numele și prenumele persoanei fizice administrator/asociat sau denumirea persoanei juridice sau altei entități administrator/asociat;

- " Data și locul nașterii/Numărul înregistrării în țara de stabilire" - se înscriu data și locul nașterii persoanei fizice administrator/asociat sau numărul sub care s-a înregistrat la autoritățile competente persoana juridică în afara României;

- " Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul primit la înregistrarea fiscală în România, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care administratorul/asociatul este persoană fizică. Nu se completează pentru persoanele administratori/asociați neînregistrate fiscal în România;

- " Domiciliu/sediu social" - se înscrie domiciliul persoanei fizice administrator/asociate sau sediul social al persoanei juridice sau al altei entități administrator/asociat al contribuabilului.

Actualizarea datelor din anexa la Cererea de înregistrare
în Registrul operatorilor intracomunitari

Anexa privind datele de identificare ale administratorilor și asociaților se depune, actualizată, la organul fiscal competent, ori de câte ori după data înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari se modifică datele declarate la înscrierea în registru.

Anexa actualizată se depune însoțită de certificatele de cazier judiciar eliberate pentru noii administratori și/sau asociați, precum și de documentele eliberate de organele de urmărire penală și/sau de compartimentul juridic, în condițiile prevăzute la pct. 4 și 5 din secțiunea 1 a cap. II "Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari", din anexa nr. 1 la ordin.

ANEXA Nr. 8

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare
și de arhivare a formularelor

1. " Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari"

1.1. Denumire: "Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari"

1.2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/r.o.i.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (două file)

1.6. Se difuzează: gratuit.

1.7. Se utilizează: pentru înscrierea sau radierea în/din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

1.8. Se întocmește într-un exemplar, de către contribuabil.

1.9. Circulă: - la organul fiscal.

1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. " Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari"

2.1. Denumire: "Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari"

2.2. Cod MFP: 14.13.02.61

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: o filă

2.6. Se utilizează: pentru aprobarea înscrierii sau respingerea înscrierii în/din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

2.7. Se întocmește: în două exemplare, de organul fiscal competent.

2.8. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. " Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari"

3.1. Denumire: "Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari"

3.2. Cod MFP: 14.13.02.62

3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: o filă

3.6. Se utilizează: pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, la cererea persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

3.7. Se întocmește: în două exemplare, de organul fiscal competent.

3.8. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

3.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. " Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari"

4.1. Denumire: "Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari"

4.2. Cod MFP: 14.13.02.63

4.3. Format: A4/t1

4.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

4.5. U/M: o filă

4.6. Se utilizează: pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, din oficiu, de către organul fiscal competent.

4.7. Se întocmește: în două exemplare, de organul fiscal competent.

4.8. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

4.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

5. " Notificare privind modificarea listei asociaților și/sau administratorilor"

5.1. Denumire: "Notificare privind modificarea listei asociaților și/sau administratorilor"

5.2. Cod MFP: 14.13.02.64

5.3. Format: A4/t1

5.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5.5. U/M: o filă

5.6. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor înregistrate în Registrul operatorilor intracomunitari, în cazul în care se constată modificări ale listei asociaților și/sau administratorilor declarate cu ocazia solicitării înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari.

5.7. Se întocmește: în două exemplare, de organul fiscal competent.

5.8. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

5.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 7 octombrie 2015 - Obligațiile fiscale ale contribuabililor, ulterior înregistrării la Registrul Comerțului
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...