Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2104/2010 pentru reglementarea unor aspecte legate de plata și distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iunie 2010 până la 21 octombrie 2010, fiind abrogat prin Ordin 2606/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea aplicării corecte și unitare a dispozițiilor art. 771 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor art. 771 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data prezentului ordin, obligațiile fiscale reprezentând impozit pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se calculează, se rețin și se declară de către notarii publici în continuare, conform prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor și al ministrului justiției nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările și completările ulterioare, plata sumelor reprezentând impozit pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se realizează potrivit prezentului ordin.

Art. 2. -

Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, reținut de notarii publici, aferent operațiunilor translative ale dreptului de proprietate încheiate până la data de 13 mai 2010 inclusiv, se virează în continuare în contul unic de venituri ale bugetului de stat 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic".

Art. 3. -

Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, reținut de notarii publici, aferent operațiunilor translative ale dreptului de proprietate încheiate începând cu data de 14 mai 2010, se virează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", deschis la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază birourile notarilor publici sunt înregistrate fiscal, codificat cu codul de identificare fiscală al birourilor notariale.

Art. 4. -

Stingerea obligațiilor fiscale declarate de notarii publici pentru luna mai a anului 2010, prin formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, cu modificările și completările ulterioare, se va realiza luând în considerare atât sumele achitate de către aceștia în contul unic de venituri ale bugetului de stat 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic", cât și cele achitate în contul distinct de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal".

Art. 5. -

(1) În vederea distribuirii sumelor cuvenite fiecărei unități administrativ-teritoriale destinatare, conform legii, în cotă de 50% din cuantumul sumelor plătite în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", aferente operațiunilor translative ale dreptului de proprietate al căror obiect au fost bunurile imobile aflate pe teritoriul acestora, notarii publici care calculează, rețin, declară și virează acest tip de obligație fiscală vor întocmi și vor depune lunar la organul fiscal de administrare, împreună cu Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat și un borderou privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, întocmit conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru obligațiile de plată aferente operațiunilor translative ale dreptului de proprietate încheiate în perioada 14-31 mai 2010, borderoul prevăzut la alin. (1) se depune la organul fiscal de administrare până la data de 30 iunie 2010, însoțit de o copie a documentului de plată prin care au fost virate sumele în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal".

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 24 iunie 2010.

Nr. 2.104.

ANEXĂ

- model -

Biroul Notarului Public .....................................

Localitatea ..............., județul/sectorul ...............

Adresa ......................................................

CIF .........................................................

Telefon .....................................................

BORDEROUL
nr. ............/data ................
privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumei
de ................................., reprezentând impozit pe venitul
din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal,
aferent lunii ........................

Nr. crt. Denumirea județului Denumirea unității administrativ-teritoriale Codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale Impozit total Cota de 50% cuvenită bugetului local
Județul 1 Localitatea 1
Localitatea 2
....................
Total județ 1
Județul 2 Localitatea 1
Localitatea 2
....................
Total județ 2
...................
Total general:

NOTĂ:

Prezentul borderou se depune la organul fiscal împreună cu formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".

L.S.
Notar public,

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...