Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 679/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Carmen-Cătălina Gliga - procuror
Claudia Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, excepție ridicată de Măriuța Popa în Dosarul nr. 4.342/121/2009 al Tribunalului Galați - Secția comercială și de contencios administrativ.

La apelul nominal răspund părțile Baroul de Avocați Galați și Uniunea Națională a Barourilor din România, prin avocat Petre Alexandru, cu împuternicire avocațială depusă la dosar, lipsind autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea asupra faptului că părțile prezente au depus, în prealabil, la dosarul cauzei, concluzii scrise prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului părților prezente, care, făcând trimitere la jurisprudența în materie a Curții Constituționale și arătând că motivarea autorului excepției nu prezintă elemente noi față de cele deja analizate pe calea controlului de constituționalitate, solicită respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând aceeași jurisprudență constantă în materie a Curții Constituționale, pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din data de 5 octombrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 4.342/121/2009, Tribunalul Galați - Secția comercială și de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Excepția a fost ridicată de Măriuța Popa într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect o acțiune în anulare a unui act administrativ.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că incompatibilitatea reglementată de art. 20 din Legea nr. 51/1995 este justificată numai dacă se referă la interdicția ca un avocat să-și desfășoare activitatea în fața completului de judecată din care face parte soțul avocatului, ruda ori afinul său până la gradul al III-lea inclusiv, dar nu și prin raportare la întreaga instanță de judecată. Prezumția de parțialitate ce stă la baza acestei incompatibilități privește doar magistratul aflat în legătură de rudenie cu avocatul, deci o persoană fizică, dar nu întreaga instanță de judecată, ca instituție. În plus, textul de lege criticat este inutil, deoarece în legislație există suficiente garanții împotriva subiectivismului magistratului, și anume obligația magistratului de a se abține, respectiv dreptul justițiabilului de a cere recuzarea magistratului aflat într-o asemenea stare de incompatibilitate. Acesta este, de altfel, și sensul Deciziei nr. 45/1995 a Curții Constituționale, care a reținut că "înțelesul corect al textului în discuție ... înseamnă incompatibilitatea avocatului cu instanța, în configurația completului de judecată din care face parte, ca magistrat, soțul sau ruda sa sau afinul în gradul prevăzut."

Tribunalul Galați - Secția comercială și de contencios administrativ apreciază că prevederile legale criticate sunt constituționale, deoarece nu încalcă exercitarea dreptului la muncă, ci doar instituie anumite incompatibilități ale dreptului de a profesa avocatura, menite să protejeze părțile și să garanteze înfăptuirea actului de justiție.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, susținerile părților prezente, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, astfel cum au fost modificate și completate prin dispozițiile art. I pct. 18 și 19 din Legea nr. 255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 23 iunie 2004. Textul de lege criticat are următorul conținut:

Art. 20 :

"

(1) Profesia de avocat nu poate fi exercitată la judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate și curțile de apel, precum și la parchetele de pe lângă aceste instanțe, unde soțul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al III-lea inclusiv îndeplinește funcția de judecător sau procuror.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și avocatului al cărui soț, rudă ori afin până la gradul al treilea inclusiv îndeplinește funcția de judecător la Curtea Constituțională ori funcția de judecător financiar, consilier de conturi sau procuror financiar la instanțele Curții de Conturi.

(3) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și la Direcția Națională Anticorupție.

(4) Dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică și avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei, care se folosește de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în condițiile legii în scopul eludării acestor interdicții, sub sancțiunea săvârșirii unei abateri disciplinare grave."

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, textele de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 41 - "Dreptul la muncă", precum și art. 6 pct. 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, art. 11 pct. 11 lit. a) și c) din Convenția eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, art. 2 din Convenția privind discriminarea în domeniul ocupării forței de muncă și exercitării profesiei și ale art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, texte referitoare la dreptul la muncă și interzicerea discriminării în acest domeniu.

Analizând excepția, Curtea Constituțională constată că dispozițiile de lege criticate au mai fost examinate prin raportare la aceleași texte constituționale și convenționale invocate și față de critici de neconstituționalitate similare.

Astfel, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, Curtea, prin Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995, s-a pronunțat cu privire la constituționalitatea unor prevederi din Legea pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (devenită Legea nr. 51/1995) și a reținut că prevederile art. 17 (actualul art. 20) sunt constituționale, deoarece "nu instituie (...) restrângeri ale exercitării dreptului de a profesa avocatura, ci incompatibilități care constituie măsuri de protecție pentru părți și împotriva unor suspiciuni ce ar putea altera actul de justiție. Textul legal privește direct avocatul și nu judecătorul, procurorul etc., astfel cum se prevede în codurile de procedură. (...) în procesul civil, spre deosebire de cel penal, incompatibilitatea, care se aplică exclusiv judecătorilor, privește situații ce nu au nicio legătură cu prevederile art. 17 din lege. Sesizarea se referă, în realitate, la instituțiile abținerii și recuzării, reglementate de art. 25-35 din Codul de procedură civilă, care, cu excepția art. 27 pct. 7, se aplică și procurorilor, magistraților-asistenți și grefierilor."

De asemenea, Curtea a examinat constituționalitatea textului de lege criticat și pe calea excepției de neconstituționalitate, pronunțând, în acest sens, Decizia nr. 166 din 1 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 14 mai 2004, Decizia nr. 294 din 9 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 15 iulie 2005, sau Decizia nr. 816 din 27 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2007, prin care, pentru aceleași argumente reținute prin Decizia nr. 45/1995, a respins excepția ca neîntemeiată.

Curtea constată că în cauza de față nu au intervenit elemente noi față de cele examinate în jurisprudența sa în materie, astfel că soluția și considerentele reținute prin deciziile menționate își păstrează valabilitatea și în prezentul dosar.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, excepție ridicată de Măriuța Popa în Dosarul nr. 4.342/121/2009 al Tribunalului Galați - Secția comercială și de contencios administrativ.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 18 mai 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Claudia Margareta Krupenschi

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...