Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 699/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului și art. 24 alin. (1) și (3) din Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Benke Karoly - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 24 alin. (1) și (3) din Normele metodologice nr. 2.594/2008 privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, excepție ridicată de Societatea Comercială Financiar Urban - S.R.L. din Pitești în Dosarul nr. 48.531/2009 al judecătorului delegat de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, care face obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 7.797D/2009.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Președintele dispune a se face apelul și în dosarele nr. 8.475D/2009 și nr. 8.541D/2009, având ca obiect o excepție de neconstituționalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 7.797D/2009.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere similitudinea dintre obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele sus-menționate, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor nr. 8.475D/2009 și nr. 8.541D/2009 la Dosarul nr. 7.797D/2009.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.

Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 8.475D/2009 și nr. 8.541D/2009 la Dosarul nr. 7.797D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie numai prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990 și art. 24 alin. (1) și (3) din Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008. Se apreciază că excepția ce vizează art. 6 din Legea nr. 26/1990 este neîntemeiată, iar cea privind art. 24 alin. (1) și (3) din Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008 este inadmisibilă.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile nr. 13.537 din 14 octombrie 2009, nr. 15.757 din 14 decembrie 2009 și nr. 15.956 din 18 decembrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 48.531/2009, nr. 52.646/2009 și nr. 57.661/2009, judecătorul delegat de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 24 alin. (1) și (3) din Normele metodologice nr. 2.594/2008 privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, excepții invocate de Societatea Comercială Financiar Urban - S.R.L. din Pitești în cauze având ca obiect înregistrarea în registrul comerțului a unei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că dispozițiile criticate permit ca, printr-o simplă cerere adresată de o terță persoană, să se înscrie în registrul comerțului fapte sau acte nelegale, abuzive care să afecteze în mod grav și [i]remediabil, o societate comercială. Acest aspect creează un dezechilibru, pe de o parte, între aceste terțe persoane și, pe de altă parte, acționarii sau administratorii societăților comerciale. Se încalcă accesul liber la justiție și datorită faptului că cererile de competența judecătorilor delegați se soluționează cu citarea părților și, în aceste condiții, reprezentanții legali ai societăților comerciale vizate nu pot participa la judecarea cererilor introduse de terți și nu pot interveni la timp pentru stoparea unor acte frauduloase și păguboase societăților comerciale reprezentate.

Judecătorul delegat de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, în Dosarul nr. 7.797D/2009, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu și-a exprimat opinia cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată.

Judecătorul delegat de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, în dosarele nr. 8.541D/2009 și nr. 8.475D/2009, apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze prezenta excepție.

Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare din Dosarul nr. 7.797D/2009, îl constituie dispozițiile art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 24 alin. (1) și (3) din Normele metodologice nr. 2.594/2008 privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor. În realitate, Curtea constată că referirea care se face la art. 46 din Legea nr. 31/1990 este eronată, o atare excepție nefiind ridicată nici de părți, nici, din oficiu, de instanța de judecată. În consecință, instanța constituțională a fost învestită numai cu judecarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, și art. 24 alin. (1) și (3) din Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor.

Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare din Dosarul nr. 8.475D/2009, îl constituie dispozițiile art. 6 din Legea nr. 26/1990.

Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare din Dosarul nr. 8.541D/2009, îl constituie dispozițiile art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului și art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. În realitate, Curtea constată că referirea care se face la art. 46 din Legea nr. 31/1990 este eronată, o atare excepție nefiind ridicată nici de părți, nici, din oficiu, de instanța de judecată. În consecință, instanța constituțională a fost învestită numai cu judecarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

Având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, și ale art. 24 alin. (1) și (3) din Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor. Dispozițiile art. 6 din Legea nr. 26/1990 au următorul cuprins:

- Art. 6 din Legea nr. 26/1990:

"

(1) Înregistrările în registrul comerțului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătorești irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.

(11) Judecătorul delegat întâi sesizat spre a dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind fuziunea, divizarea sau schimbarea sediului social al unei persoane juridice în alt județ se va pronunța, prin aceeași încheiere, și asupra înmatriculării persoanelor juridice astfel înființate, radierii celor care își încetează existența ori înregistrării în registrul comerțului a modificării actelor constitutive ale persoanelor juridice care dobândesc o parte din patrimoniul persoanei juridice divizate, după caz, precum și asupra înmatriculării și radierii persoanelor juridice care își schimbă sediul social în alt județ.

(2) Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerțului sunt executorii de drept și sunt supuse numai recursului.

(3) Termenul de recurs este de 15 zile și curge de la data pronunțării încheierii pentru părți și de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

(4) Recursul se depune și se menționează în registrul comerțului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerțului înaintează recursul curții de apel în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înființate în alt județ, la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei.

(5) Motivele recursului se pot depune la instanță, cu cel puțin două zile înaintea termenului de judecată.

(6) În cazul admiterii recursului, decizia instanței de recurs va fi menționată în registrul comerțului."

Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiție, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justiției și art. 135 privind economia.

Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

I. Sub aspectul admisibilității excepției de neconstituționalitate, se observă că art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 84/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 17 mai 2010, prevede: "[...] competența de soluționare a cererilor de înregistrare în registrul comerțului și, după caz, a altor cereri aflate în competența de soluționare a judecătorului delegat, pe o perioadă de maximum 4 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, aparține directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoanei sau persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului."

În consecință, Curtea reține că, în momentul de față, atribuțiile judecătorului delegat au fost preluate de directorul oficiului registrului comerțului, fără ca instituția judecătorului delegat să fi fost, expres sau implicit, desființată. Din textul legal menționat se înțelege că numai pe o perioadă determinată competențele judecătorului delegat au fost preluate de către directorul oficiului registrului comerțului, urmând ca, în viitor, potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009, activitatea de înregistrare în registrul comerțului să fie efectuată de registratorii comerciali. Însă, până în momentul de față, nu a fost adoptată o atare reglementare legală; implicit, Curtea reține că aplicarea prevederilor legale referitoare la competențele judecătorului delegat a fost practic suspendată. Având în vedere aspectele expuse mai sus, Curtea constată că aceste dispoziții sunt în vigoare, fiind doar suspendată aplicarea lor.

II. Dispozițiile art. 6 din Legea nr. 26/1990 nu au fost abrogate prin art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009, care prevăd o procedură cu anumite similitudini cu cea de la art. 6 din Legea nr. 26/1990, dar în care locul judecătorului delegat este luat de directorul oficiului.

Această concluzie rezultă din cele constatate mai sus, astfel încât dispozițiile legale criticate sunt în vigoare, numai aplicarea acestora este în mod temporar suspendată.

III. Curtea constată că autorul excepției pune în discuție și neconstituționalitatea unei prevederi dintr-un ordin emis de ministrul justiției. Or, potrivit art. 146 lit. d) din Constituție și art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, numai ordonanțele sau legile pot fi obiect al controlului de constituționalitate pe cale de excepție. În consecință, controlul constituționalității ordinelor emise de autoritățile administrației publice centrale nu este de competența Curții Constituționale, cenzurarea eventualei nelegalități a acestora revenind instanțelor judecătorești.

IV. Curtea, spre exemplu, prin Decizia nr. 1.670 din 15 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 11 martie 2010, sau Decizia nr. 1.339 din 22 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 14 decembrie 2009, a constatat constituționalitatea art. 6 din Legea nr. 26/1990, stabilind că, "potrivit art. 126 alin. (2) din Constituție, este atributul exclusiv al legiuitorului să reglementeze procedura de judecată, atâta vreme cât își subordonează acest demers regulilor și principiilor constituționale, iar prevederile de lege criticate sunt norme procedurale care reglementează aspecte referitoare la funcționarea societăților comerciale în condiții de legalitate, fără să conțină dispoziții de natură să îngrădească dreptul de liber acces la justiție ori dreptul de a beneficia de un proces echitabil".

Neintervenind elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudenței Curții, considerentele și soluția deciziilor menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

I. Respinge ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) și (3) din Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, excepție ridicată de Societatea Comercială Financiar Urban - S.R.L. din Pitești în Dosarul nr. 48.531/2009 al judecătorului delegat de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.

II. Respinge ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, excepție ridicată de Societatea Comercială Financiar Urban - S.R.L. din Pitești în dosarele nr. 48.531/2009, nr. 52.646/2009 și nr. 57.661/2009 ale judecătorului delegat de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 25 mai 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Benke Karoly

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...