Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 691/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Carmen-Cătălina Gliga - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepție ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din București în Dosarul nr. 7.952/30/2008 al Curții de Apel Timișoara - Secția litigii de muncă și asigurări sociale, cauză ce constituie obiectul Dosarului nr. 8.690D/2009 al Curții Constituționale.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul și în dosarele nr. 8.691-8.716D/2009, nr. 8.718D/2009, nr. 8.719D/2009, nr. 8.743-8.748D/2009 și nr. 8.761D/2009, având ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate ridicată de același autor în dosarele nr. 8.262/30/2008, nr. 7.528/30/2008, nr. 8.354/30/2008, nr. 8.089/30/2008, nr. 9.085/30/2008, nr. 7.526/30/2008, nr. 7.986/30/2008, nr. 7.977/30/2008, nr. 8.560/30/2008, nr. 7.548/30/2008, nr. 7.600/30/2008, nr. 7.656/30/2008, nr. 8.609/30/2008, nr. 7.579/30/2008, nr. 7.587/30/2008, nr. 7.627/30/2008, nr. 7.636/30/2008, nr. 8.240/30/2008, nr. 7.537/30/2008, nr. 7.545/30/2008, nr. 7.560/30/2008, nr. 7.562/30/2008, nr. 7.530/30/2008, nr. 2.046/30/2009, nr. 8.568/30/2008, nr. 8.283/30/2008, nr. 8.523/30/2008, nr. 8.566/30/2008, nr. 2.490/30/2008, nr. 7.630/30/2008, nr. 7.522/30/2008, nr. 8.255/30/2008, nr. 8.301/30/2008, nr. 9.216/30/2008 și nr. 7.520/30/2008 ale aceleiași instanțe de judecată.

Se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea de obiect a acestor cauze, pune în discuție problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu admiterea excepției de conexitate a dosarelor menționate.

Curtea, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 8.691-8.716D/2009, nr. 8.718D/2009, nr. 8.719D/2009, nr. 8.743-8.748D/2009 și nr. 8.761D/2009 la Dosarul nr. 8.690D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, având în vedere că, față de aspectele examinate de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 1.005/2009, în prezentele cauze nu au fost aduse elemente noi.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

Prin încheieri și decizii din 16, 20, 23 și 30 octombrie 2009, din 10, 17, 18, 20, 24, 25 și 27 noiembrie 2009 și din 4 decembrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 7.952/30/2008, nr. 8.262/30/2008, nr. 7.528/30/2008, nr. 8.354/30/2008, nr. 8.089/30/2008, nr. 9.085/30/2008, nr. 7.526/30/2008, nr. 7.986/30/2008, nr. 7.977/30/2008, nr. 8.560/30/2008, nr. 7.548/30/2008, nr. 7.600/30/2008, nr. 7.656/30/2008, nr. 8.609/30/2008, nr. 7.579/30/2008, nr. 7.587/30/2008, nr. 7.627/30/2008, nr. 7.636/30/2008, nr. 8.240/30/2008, nr. 7.537/30/2008, nr. 7.545/30/2008, nr. 7.560/30/2008, nr. 7.562/30/2008, nr. 7.530/30/2008, nr. 2.046/30/2009, nr. 8.568/30/2008, nr. 8.283/30/2008, nr. 8.523/30/2008, nr. 8.566/30/2008, nr. 2.490/30/2008, nr. 7.630/30/2008, nr. 7.522/30/2008, nr. 8.255/30/2008, nr. 8.301/30/2008, nr. 9.216/30/2008 și nr. 7.520/30/2008, Curtea de Apel Timișoara - Secția litigii de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Excepțiile au fost ridicate de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din București în cauze privind soluționarea unor recursuri formulate în acțiuni având ca obiect drepturi bănești.

În motivarea excepției de neconstituționalitate având un conținut identic, se susține, în esență, că textul de lege criticat a fost interpretat de către instanța de judecată ca realizând o abrogare implicită a prevederilor art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă. Or, după intrarea în vigoare a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nu mai există temei legal pentru a opera abrogarea implicită, dispozițiile art. 62 și 63 din Legea nr. 24/2000 reglementând în mod imperativ abrogarea expresă directă, cu enumerarea datelor de identificare a tuturor actelor normative vizate. Prin urmare, prevederile art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Codul muncii trebuie interpretate prin prisma regulilor de tehnică legislativă reglementate de art. 1 alin. (2) și art. 15 din Legea nr. 24/2000. În opinia autorului excepției, orice altă interpretare este contrară jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia legiuitorul are obligația elaborării unor dispoziții legale eficiente din punctul de vedere al aplicabilității acestora, în sensul că ele trebuie să fie coerente, să evite paralelismul legislativ și să aibă vocația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale (cauzele Unedic împotriva Franței, 2008, Katz împotriva României, 2009, și Santos Pinto împotriva Portugaliei, 2008). Se susține că prin pronunțarea unor hotărâri judecătorești diferite asupra aceleiași probleme de drept este încălcat art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Mai mult, în temeiul art. 1 alin. (5) din Constituție, Parlamentul este obligat să respecte Constituția și celelalte legi, respectiv poate să modifice prevederile legale în vigoare prin abrogare expresă, dar nu implicită, fiindcă procedând în acest mod ar contraveni principiului coerenței legislative.

Curtea de Apel Timișoara - Secția litigii de muncă și asigurări sociale face aprecieri doar cu privire la caracterul admisibil al excepției de neconstituționalitate, nu și asupra temeiniciei sale.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispoziții potrivit cărora "(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă: [...] - orice alte dispoziții contrare".

Autorul excepției consideră că textul de lege criticat este contrar următoarelor texte din Constituție: art. 1 alin. (4) și (5) care consacră principiul separației și echilibrului puterilor în stat și obligația respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, art. 73 alin. (3) lit. p) prin care se stabilește că regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele și protecția socială se reglementează prin lege organică și art. 79 alin. (1) referitor la atribuțiile Consiliului Legislativ. De asemenea, susține că este încălcat și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea Constituțională constată că dispozițiile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constituționalitate, Curtea pronunțând, în acest sens, Decizia nr. 1.005 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 18 august 2009. Pentru argumentele acolo reținute, care își mențin valabilitatea și în prezenta cauză, Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepție ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din București în dosarele nr. 7.952/30/2008, nr. 8.262/30/2008, nr. 7.528/30/2008, nr. 8.354/30/2008, nr. 8.089/30/2008, nr. 9.085/30/2008, nr. 7.526/30/2008, nr. 7.986/30/2008, nr. 7.977/30/2008, nr. 8.560/30/2008, nr. 7.548/30/2008, nr. 7.600/30/2008, nr. 7.656/30/2008, nr. 8.609/30/2008, nr. 7.579/30/2008, nr. 7.587/30/2008, nr. 7.627/30/2008, nr. 7.636/30/2008, nr. 8.240/30/2008, nr. 7.537/30/2008, nr. 7.545/30/2008, nr. 7.560/30/2008, nr. 7.562/30/2008, nr. 7.530/30/2008, nr. 2.046/30/2009, nr. 8.568/30/2008, nr. 8.283/30/2008, nr. 8.523/30/2008, nr. 8.566/30/2008, nr. 2.490/30/2008, nr. 7.630/30/2008, nr. 7.522/30/2008, nr. 8.255/30/2008, nr. 8.301/30/2008, nr. 9.216/30/2008 și nr. 7.520/30/2008 ale Curții de Apel Timișoara - Secția litigii de muncă și asigurări sociale.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 20 mai 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...