Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 690/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Carmen-Cătălina Gliga - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ, excepție ridicată de Sindicatul Liber din Învățământul Județului Bacău în Dosarul nr. 695/110/2009 al Tribunalului Bacău - Secția civilă, cauză ce constituie obiectul Dosarului nr. 8.553D/2009 al Curții Constituționale.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul și în dosarele nr. 8.554D/2009 - nr. 8.566D/2009, având ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de același autor în dosarele nr. 1.336/110/2009, nr. 238/110/2009, nr. 683/110/2009, nr. 697/110/2009, nr. 700/110/2009, nr. 1.474/110/2009, nr. 1.351/110/2009, nr. 680/110/2009, nr. 226/110/2009, nr. 689/110/2009, nr. 692/110/2009, nr. 845/110/2009 și nr. 1.471/110/2009 ale aceleiași instanțe judecătorești.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea parțială de obiect al acestor cauze, pune în discuție problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 8.554D/2009 - nr. 8.566D/2009 la Dosarul nr. 8.553D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, deoarece, prin Decizia nr. 842/2009, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea textelor de lege ce constituie obiectul controlului din prezenta cauză.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

Prin încheierile din 27 martie 2009, 22 mai 2009 și 27 mai 2009, pronunțate în dosarele nr. 695/110/2009, nr. 1.336/110/2009, nr. 238/110/2009, nr. 683/110/2009, nr. 697/110/2009, nr. 700/110/2009, nr. 1.474/110/2009, nr. 1.351/110/2009, nr. 680/110/2009, nr. 226/110/2009, nr. 689/110/2009, nr. 692/110/2009, nr. 845/110/2009 și nr. 1.471/110/2009, Tribunalul Bacău - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ.

Excepțiile au fost ridicate de Sindicatul Liber din Învățământul Județului Bacău în cauze civile având ca obiect soluționarea unor litigii privind drepturi bănești.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, având un conținut identic, autorul acesteia susține, în esență, că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2008 este un act normativ emis de puterea executivă fără să se țină cont de o lege adoptată de Parlament (Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ), fără consultarea unuia dintre organismele sociale interesate în realizarea politicii interne, respectiv Consiliul Economic și Social, și fără respectarea exigențelor specifice ordonanțelor de urgență referitoare la motivarea urgenței și arătarea situației extraordinare ce impune reglementarea pe această cale. În plus, ordonanța de urgență criticată afectează, prin prevederile sale, dreptul la muncă și la protecție socială, precum și dreptul la un nivel de trai decent al salariaților din învățământ.

În motivarea excepției, ca obiect al acesteia figurează și dispozițiile art. 1, 2 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învățământ în anul 2008, excepție respinsă, însă, ca inadmisibilă, prin încheierea de sesizare a Curții Constituționale, arătându-se că prin Decizia nr. 1.228/2008 instanța de contencios constituțional a constatat neconstituționalitatea acestor prevederi legale.

Tribunalul Bacău - Secția civilă apreciază că prevederile art. I pct. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2008 încalcă dispozițiile art. 1 alin. (4), art. 115 alin. (4) și (6), art. 61 alin. (1) și ale art. 47 din Constituție.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. I pct. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008. Efectele juridice ale acestor dispoziții au încetat, în temeiul art. 147 alin. (1) din Constituție, la 45 de zile de la publicarea Deciziei nr. 842 din 2 iunie 2009 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, decizie prin care Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea acestora.

Autorii excepției susțin că dispozițiile legale menționate încalcă prevederile constituționale ale art. 1 alin. (4) și (5) privind principiul separației și echilibrului puterilor în stat, respectiv obligația respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, ale art. 41 alin. (2) privind dreptul salariaților la măsuri de protecție socială, ale art. 47 referitoare la nivelul de trai, ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale ~art. 102~ alin. (1) și (2) privind rolul și structura Guvernului, ale ~art. 115~ alin. (4) și (6) privind condițiile de adoptare a ordonanțelor de urgență, precum și ale ~art. 141~ privind Consiliul Economic și Social.

Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea Constituțională constată că, prin Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009, dispozițiile art. I pct. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ au fost declarate ca fiind neconstituționale, pentru motivele acolo expuse. Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, "nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". Văzând și dispozițiile alin. (6) al aceluiași text de lege, în condițiile în care Curtea a fost sesizată cu soluționarea prezentei excepții de neconstituționalitate anterior pronunțării deciziei menționate, rezultă că excepția de neconstituționalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ, excepție ridicată de Sindicatul Liber din Învățământul Județului Bacău în dosarele nr. 695/110/2009, nr. 1.336/110/2009, nr. 238/110/2009, nr. 683/110/2009, nr. 697/110/2009, nr. 700/110/2009, nr. 1.474/110/2009, nr. 1.351/110/2009, nr. 680/110/2009, nr. 226/110/2009, nr. 689/110/2009, nr. 692/110/2009, nr. 845/110/2009 și nr. 1.471/110/2009 ale Tribunalului Bacău - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 20 mai 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...