Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 687/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Carmen-Cătălina Gliga - procuror
Cristina Toma - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, excepție ridicată de Societatea Comercială "Capris" - S.A. din Sebeș în Dosarul nr. 1.4103/107/2007 al Curții de Apel Alba Iulia - Secția comercială.

La apelul nominal răspund autorul excepției, prin avocatul Doina Scutea, cu împuternicire la dosar, Verwaltungs und Beteiligungs Gesellschaft Amorbach MBH, prin avocatul Marinela Slav, cu împuternicire la dosar, și Societatea Comercială "Raoul Pell" - S.R.L. din Sebeș, prin avocatul Jurj Liliana Mariana, cu împuternicire la dosar. Lipsesc celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Societății Comerciale "Capris" - S.A. din Sebeș, care susține excepția de neconstituționalitate astfel cum aceasta a fost formulată în fața instanței de judecată.

Având cuvântul, reprezentanții Verwaltungs und Beteiligungs Gesellschaft Amorbach MBH și Societății Comerciale "Raoul Pell" - S.R.L. din Sebeș susțin admiterea excepției.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca fiind neîntemeiată, prin raportare la textele constituționale invocate de autorul excepției.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea comercială nr. 4/R/2009 din 12 iunie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 1.4103/107/2007, Curtea de Apel Alba Iulia - Secția comercială a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Societatea Comercială "Capris" - S.A. din Sebeș într-o cauză comercială având ca obiect un recurs împotriva sentinței comerciale pronunțate de judecătorul-sindic.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile art. 98 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 85/2006 omit obligativitatea avizului creditorilor prevăzută în cuprinsul art. 11 alin. (1) lit. j) din lege, astfel încât textul criticat contravine dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție.

Consideră că prevederile art. 98 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2006 încalcă drepturile creditorilor din procedura insolvenței de a avea liberă inițiativă în activitatea economică, prin imposibilitatea aprobării unui plan de reorganizare ce ar putea duce la continuarea unei activități economice care să le asigure recuperarea creanțelor de la debitor. Arată că textul criticat contravine prevederilor art. 101 din Legea nr. 85/2006, prin omiterea procedurii de confirmare a planului de către adunarea creditorilor, astfel încât aceștia nu mai pot alege varianta reorganizării debitorului, față de varianta falimentului, care nu este întotdeauna cea mai favorabilă creditorilor. Consideră că dispozițiile de lege criticate încalcă și accesul liber al debitorului aflat în procedura insolvenței la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii.

Curtea de Apel Alba Iulia - Secția comercială apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată, în acest sens, că legiuitorul are dreptul de a stabili normele de procedură și competență ce reclamă o reglementare specifică în vederea realizării procedurii insolvenței, părțile interesate beneficiind de toate garanțiile menite să le asigure dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, susținerile părților prezente, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 98 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, având următorul cuprins:

"

(2) Judecătorul-sindic va convoca o ședință, în termen de 20 de zile de la înregistrarea planului la tribunal, la care vor fi citați cei care au propus planul și persoanele menționate la alin. (1) și în care planul va fi admis sau respins de judecătorul-sindic, după audierea persoanelor citate.

(3) Judecătorul-sindic va putea admite un plan propus de părțile legal îndreptățite, care conține toate informațiile prevăzute de prezenta lege. Judecătorul-sindic poate să ceară unui practician în insolvență să își exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului, înainte de admiterea lui".

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, textele de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 21 alin. (1) și (2) referitor la accesul liber la justiție și ale art. 45 privind libertatea economică.

Examinând excepția ridicată, Curtea constată că, în ceea ce privește omisiunea obligativității avizului creditorilor prevăzută în cuprinsul art. 11 alin. (1) lit. j) din lege, critica nu poate fi reținută, întrucât, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, aceasta se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. De asemenea, nu poate fi primită nici critica dispozițiilor art. 98 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2006, raportate la prevederile art. 11 alin. (1) lit. j) și art. 101 din lege, întrucât neconcordanța dintre actele normative în vigoare nu constituie o problemă de constituționalitate. În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sunt neconstituționale prevederile dintr-o lege sau dintr-o ordonanță care încalcă dispozițiile sau principiile Constituției, iar nu pe cele aflate în cuprinsul unui act normativ cu o putere juridică inferioară acesteia.

De altfel, atribuția judecătorului-sindic, prevăzută în cuprinsul art. 11 alin. (1) lit. j) din lege și invocată de către autorul excepției, face referire la admiterea și confirmarea planului de reorganizare sau, după caz, de lichidare, după votarea lui de către creditori. Obligativitatea avizului creditorilor privește, deci, numai admiterea și confirmarea planului de reorganizare sau lichidare, iar nu și respingerea și neconfirmarea acestuia, astfel încât, chiar și dacă excepția nu ar fi fost inadmisibilă sub aspectele amintite, critica de neconstituționalitate nu ar fi putut fi reținută.

Curtea apreciază că, din redactarea întregii legi privind procedura insolvenței, rezidă principiul stabilit de legiuitor, potrivit căruia atribuțiile judecătorului-sindic sunt cele de verificare a legalității actelor de procedură, iar atribuțiile creditorilor privesc managementul procedurii. Astfel, apare necesar un control de legalitate a actelor de procedură, în condițiile în care nu toți reprezentanții creditorilor dintr-o procedură au pregătire juridică. Nu se poate deduce că se încalcă dreptul creditorilor de a vota sau nu un plan de reorganizare atâta vreme cât la admiterea planului de către judecătorul-sindic sunt audiați și reprezentanții creditorilor, respectiv comitetul acestora, care, în orice procedură, este constituit din creditorii ce dețin cele mai mari creanțe și care au, astfel, un vot hotărâtor în cadrul adunării generale a creditorilor, așa cum este cazul și în prezenta speță. Sub acest aspect, textul de lege criticat nu contravine prevederilor art. 21 alin. (1) și (2) și nici art. 45 din Constituție.

De altfel, dispozițiile art. 98 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2006 constituie norme de procedură a căror stabilire, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituție, intră în atribuțiile exclusive ale legiuitorului. Voința acestuia a fost aceea de a asigura creditorilor votanți un minim de cadru legal și de conținut pentru prezentarea unui plan serios și realizabil. Or, nu se poate considera un plan ca fiind serios dacă nu întrunește cel puțin câteva informații care să dea posibilitate creditorilor de a-și forma o opinie asupra posibilității de realizare a planului. Prezentarea generală a unor intenții nu poate fi calificată ca informație certă, planul trebuind să prevadă în mod foarte clar resursele de finanțare și fluxurile sale financiare, profitul și lichiditățile estimate din care urmează a se achita atât datoriile curente, cât și cele anterioare deschiderii procedurii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, excepție ridicată de Societatea Comercială "Capris" - S.A. din Sebeș în Dosarul nr. 1.4103/107/2007 al Curții de Apel Alba Iulia - Secția comercială.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 20 mai 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Cristina Toma

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...