Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 674/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. d) și art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Carmen-Cătălina Gliga - procuror
Valentina Bărbățeanu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. d) și art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepție ridicată de Societatea Comercială "Promptforest" - S.R.L. din Toplița în Dosarul nr. 2.969/96/2008 al Curții de Apel Târgu Mureș - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 8.154D/2009.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 8.275D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ridicată de aceeași societate comercială în Dosarul nr. 97.2/326/2007 al aceleiași instanțe.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, față de identitatea parțială de obiect a cauzelor, pune în discuție, din oficiu, conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, observând identitatea parțială de obiect a celor două cauze, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 8.275D/2009 la Dosarul nr. 8.154D/2009, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, apreciind că autorul excepției critică redactarea defectuoasă a textelor de lege criticate, or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea nu poate modifica sau completa textele de lege supuse controlului de constituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 12 noiembrie 2009 și 17 noiembrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 2.969/96/2008 și nr. 97.2/326/2007, Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. d) și art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Excepțiile au fost ridicate de Societatea Comercială "Promptforest" - S.R.L. din Toplița în cauze având ca obiect soluționarea cererilor de suspendare a unor acte administrative.

În motivările excepțiilor de neconstituționalitate având un conținut identic, se susține, în esență, că procedura prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004 nu mai trebuie îndeplinită în cazul în care, după casare, acțiunea se recalifică dintr-una comercială într-una de contencios administrativ. Aceasta, deoarece într-o asemenea situație nu se mai poate face dovada îndeplinirii unei proceduri prealabile, care nu a fost realizată tocmai în considerarea calificării inițiale a acțiunii ca aparținând unei alte ramuri a dreptului decât cea a dreptului administrativ. Arată că se impune ca dispozițiile de lege criticate "să fie corespunzător interpretate, astfel încât arbitrariul să fie înlăturat" și să permită accesul liber la justiție al părților.

Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este nefondată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 2 alin. (1) lit. d) și art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Textele criticate au următorul cuprins:

- Art. 2 alin. (1) lit. d):

"

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: (...)

d) act administrativ-jurisdicțional - actul emis de o autoritate administrativă învestită, prin lege organică, cu atribuții de jurisdicție administrativă specială.";

- Art. 7:

"

(1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.

(11) În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în ipoteza în care legea specială prevede o procedură administrativ-jurisdicțională, iar partea nu a optat pentru aceasta.

(3) Este îndreptățită să introducă plângere prealabilă și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoștință, pe orice cale, de existența acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7).

(4) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluționează în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. g).

(5) În cazul acțiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenția Națională a Funcționarilor Publici sau al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe, precum și în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă.

(6) Plângerea prealabilă în cazul acțiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, plângerea trebuie făcută în termenul de 6 luni prevăzut la alin. (7), care va începe să curgă:

a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui;

b) de la data modificării contractului sau, după caz, de la data refuzului cererii de modificare făcute de către una dintre părți, în cazul litigiilor legate de modificarea contractului;

c) de la data încălcării obligațiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de executarea contractului;

d) de la data expirării duratei contractului sau, după caz, de la data apariției oricărei alte cauze care atrage stingerea obligațiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de încetarea contractului;

e) de la data constatării caracterului interpretabil al unei clauze contractuale, în cazul litigiilor legate de interpretarea contractului."

În opinia autorului excepției, textele de lege criticate contravin dispozițiilor din Legea fundamentală cuprinse la art. 21 referitor la dreptul de acces liber la justiție, art. 52 alin. (1) și (2) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică și art. 126 alin. (3) care consacră atribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție de a asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că susținerile autorului se axează pe nemulțumiri legate de modalitatea de interpretare și aplicare a textelor de lege criticate. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată în contextul în care autorul acesteia încearcă să demonstreze instanței în fața căreia a invocat-o că acțiunea sa este admisibilă, întrucât a parcurs procedura prealabilă "atât în condițiile art. 7201 din Codul de procedură civilă, cât și raportat la dispozițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004". Astfel, critică faptul că acțiunea devine inadmisibilă ca urmare a neefectuării unui act de procedură care nu era necesar în precedentul demers judiciar, adică până la recalificarea acțiunii, din litigiu comercial într-unul de contencios administrativ.

Totodată, Curtea constată că autorul excepției deduce pretinsa încălcare a prevederilor art. 52 alin. (1) și (2) din Constituție din faptul că, urmare a interpretărilor diferite pe care mai multe instanțe de judecată o dau textelor de lege criticate, nu i se poate recunoaște și repara paguba suferită. De asemenea, critica prin raportare la prevederile art. 126 din Constituție o argumentează tot pe considerente rezultate din aplicarea concretă a legii, și anume pe omisiunea Înaltei Curți de Casație și Justiție de a dispune, în mod direct, în cuprinsul deciziei de casare pronunțate, cu privire la incidența în cauză a dispozițiilor legale privitoare la recursul grațios. În plus, în opinia autorului excepției, Înalta Curte de Casație și Justiție ar fi trebuit să precizeze că procedura prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004 nu mai este necesară, atât timp cât instanța de fond, sesizată a doua oară cu judecarea pricinii, a recalificat acțiunea inițială, conferindu-i alt regim juridic.

Or, toate aceste susțineri nu pot constitui critici de neconstituționalitate, ci critici concrete, pe care Curtea Constituțională nu este competentă să le analizeze, atribuțiile sale fiind strict limitate la controlul conformității dispozițiilor legilor și ordonanțelor cu textele și principiile Constituției, nicidecum la interpretarea și aplicarea legii - activitate specifică instanțelor de judecată.

În ceea ce privește dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. d), Curtea observă că autorul excepției nu formulează nicio critică, ceea ce echivalează cu o lipsă a motivării, nepermisă din perspectiva art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. d) și art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepție ridicată de Societatea Comercială "Promptforest" - S.R.L. din Toplița în dosarele nr. 2.969/96/2008 și nr. 97.2/326/2007 ale Curții de Apel Târgu Mureș - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 18 mai 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Valentina Bărbățeanu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...