Parlamentul României

Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 07 iunie 2010.

În vigoare de la 10 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Sunt supuse prevederilor prezentei legi terenurile degradate, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrări de împădurire, în vederea protejării solului, a refacerii echilibrului hidrologic și a îmbunătățirii condițiilor de mediu.

Art. 2. -

Obiectul prezentei legi îl constituie împădurirea terenurilor degradate, astfel cum sunt definite la pct. 48 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Se constituie în perimetre de ameliorare, astfel cum sunt acestea definite la pct. 24 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, terenurile degradate prevăzute la art. 2, care pot fi ameliorate prin împădurire.

Art. 4. -

(1) Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acțiunii de ameliorare prin împădurire se va face de către comisia prevăzută la art. 5, cu respectarea prevederilor regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Inventarierea terenurilor degradate prevăzute la alin. (1) constituie o obligație permanentă.

(3) Până la intrarea în vigoare a regulamentului prevăzut la alin. (1) se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, cât și competența, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.

Art. 5. -

(1) Identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităților se fac de o comisie stabilită prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală. Comisia se constituie în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi și este formată din: Referințe (1)

a) primarul comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, în calitate de președinte al comisiei;

b) reprezentantul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală;

c) reprezentantul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară;

d) reprezentantul oficiului județean de studii pedologice și agrochimice;

e) reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare;

f) reprezentantul agenției județene pentru protecția mediului;

g) reprezentantul direcției silvice sau al structurii silvice de rang superior și al ocolului silvic de stat sau privat, după caz, în calitate de secretar;

h) reprezentantul sectorului de îmbunătățiri funciare la nivel local;

i) specialiști din unitățile și subunitățile de cercetare și proiectare în domeniile de îmbunătățiri funciare pentru agricultură, silvicultură, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice și pedologice;

j) specialiști din Ministerul Mediului și Pădurilor, în cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea condițiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin acțiuni de împădurire.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) terenurile care sunt incluse pe Lista siturilor contaminate care sunt în fază de investigare preliminară sau detaliată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului, sau care fac obiectul unor proiecte de refacere a mediului geologic și a ecosistemelor terestre, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate.

(3) În cazul identificării de terenuri degradate în cadrul unei arii naturale protejate, se vor respecta prevederile legale privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Art. 6. -

(1) Documentația întocmită de comisia prevăzută la art. 5 se avizează conform prevederilor art. 82 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Studiul de fezabilitate cuprinde în anexă documentația cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecție 1970, recepționată de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. La cererea proprietarilor, pentru imobilele respective se deschid cărți funciare, conform reglementărilor în vigoare.

(3) La solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin unitățile silvice teritoriale ale acesteia, se notează în cartea funciară faptul că imobilul este supus procedurii de împădurire potrivit prevederilor prezentei legi.

(4) Radierea notării din cartea funciară se face la solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale, în urma finalizării procedurii sau a renunțării la efectuarea investițiilor.

Art. 7. -

(1) Terenurile degradate, apte pentru împădurire, constituite în perimetre de ameliorare, sunt incluse în fondul forestier național în termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii acestora în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile proprietate publică a statului, și la constituirea perimetrelor de ameliorare, pentru celelalte terenuri.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) se includ în amenajamente silvice existente.

(3) Încheierea contractelor de administrare sau de servicii silvice, după caz, a terenurilor prevăzute la alin. (1) se realizează la data trecerii acestora în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile proprietate publică a statului, și în termen de maximum 30 de zile de la recepția lucrărilor de împădurire, pentru arboretele din perimetrele de ameliorare instalate pe alte terenuri decât cele ale statului.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

Documentațiile tehnico-economice și lucrările necesare pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate prevăzute la art. 2, constituite în perimetre de ameliorare, se execută de unități specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în condițiile legii.

Art. 9. -

(1) Terenurile degradate proprietate publică a statului, constituite în perimetre de ameliorare, se transmit prin hotărâre a Guvernului în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în vederea ameliorării prin împădurire, și se includ în fondul forestier național.

(2) Transmiterea prevăzută la alin. (1) se poate face dacă suprafața terenului este de minimum 0,25 ha, în cazul terenurilor izolate, și indiferent de suprafață, în cazul terenurilor limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului.

Art. 10. -

(1) În cazul donării terenurilor degradate proprietate privată către stat, în vederea executării lucrărilor de ameliorare prin împădurire, aceste terenuri sunt preluate în administrare de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și se includ în fondul forestier proprietate publică a statului.

(2) Onorariul notarial privind actele de donație pentru terenurile prevăzute la alin. (1) se suportă de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.

Art. 11. -

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură mandatează Regia Națională a Pădurilor - Romsilva să cumpere, în numele statului, de la persoane fizice sau juridice, terenuri degradate, în vederea împăduririi, în condițiile legii, în limita fondurilor anuale alocate de la bugetul de stat.

Art. 12. -

Împiedicarea sub orice formă de către persoanele fizice și juridice a executării lucrărilor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 1.200 lei.

Art. 13. -

(1) Pășunatul pe terenurile degradate ameliorate prin împăduriri este interzis.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Art. 14. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 12 și 13 se fac de personalul silvic împuternicit, de ofițerii și agenții de poliție, precum și de ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 12 și 13 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

Documentația tehnico-economică necesară realizării lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate se elaborează, în condițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale celorlalte acte normative aplicabile în materie de investiții publice.

Art. 16. -

Recepția lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate se realizează cu participarea obligatorie a:

a) deținătorului terenului;

b) reprezentantului unității teritoriale silvice a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) reprezentantului unității specializate pentru executarea lucrărilor de împădurire.

Art. 17. -

Pentru terenurile degradate constituite în perimetre de ameliorare, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului, paza lucrărilor se execută în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. -

(1) Sursele de finanțare pentru cumpărarea de terenuri conform prevederilor art. 11, pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice, pentru împădurirea terenurilor degradate, pentru întreținerea și paza respectivelor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv, sunt următoarele:

a) fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) fondul anual de mediu;

c) alocații de la bugetul de stat;

d) sponsorizări de la societăți comerciale, fundații și altele asemenea;

e) surse financiare externe nerambursabile sau credite externe pe termen lung;

f) contribuția benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare;

g) fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;

h) alte surse legale.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în calitate de coordonator tehnic al acțiunilor de împădurire a terenurilor degradate, solicită anual includerea în bugetul de stat a fondurilor necesare pentru împădurirea acestora în anul următor.

Art. 19. -

Prevederile art. 12 și 13 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 3 iunie 2010.

Nr. 100.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...