Obiective, definiții și domeniu de aplicare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Obiective, definiții și domeniu de aplicare

ARTICOLUL 1 Obiective

Obiectivele prezentei convenții sunt următoarele:

(i) să atingă şi să menţină un înalt nivel de siguranţă în lumea întreagă în materie de gospodărire a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, prin întărirea măsurilor naţionale şi a cooperării internaţionale, inclusiv, după caz, a măsurilor de cooperare tehnică în materie de siguranţă;
(ii) să asigure, în orice stadiu al gospodăririi combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, măsuri de apărare efective împotriva riscurilor potenţiale, astfel încât persoanele, societatea şi mediul să fie protejate acum şi în viitor împotriva efectelor nocive ale radiaţiilor ionizante, într-o manieră în care să fie satisfăcute nevoile şi aspiraţiile generaţiei actuale, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi şi aspiraţii;
(iii) să prevină accidentele care au consecinţe radiologice şi să micşoreze consecinţele acestora în cazul în care astfel de accidente s-ar produce într-un stadiu oarecare al gospodăririi combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive.

ARTICOLUL 2 Definiții

În scopurile prezentei convenții:

a) autorizare înseamnă orice autorizare, permisiune sau atestare eliberată de un organ de reglementare pentru a întreprinde orice activitate care are legătură cu gospodărirea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive;

b) combustibil uzat înseamnă combustibilul nuclear care a fost iradiat în interiorul unui reactor și care a fost definitiv scos din acesta;

c) depozitare definitivă înseamnă amplasarea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație corespunzătoare, fără intenția de a le recupera;

d) deșeuri radioactive sunt materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu este prevăzută nici o utilizare ulterioară de către partea contractantă sau de către o persoană fizică sau juridică a cărei decizie este acceptată de către partea contractantă și care sunt controlate ca deșeuri radioactive de un organ de reglementare, conform cadrului legislativ și de reglementare al părții contractante;

e) dezafectare înseamnă toate etapele care conduc la încetarea controlului organului de reglementare asupra unei instalații nucleare, alta decât instalația de depozitare definitivă. Aceste etape includ operațiunile de decontaminare și de dezmembrare;

f) durată de viață utilă este perioada în cursul căreia o instalație de gospodărire a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive este utilizată în scopurile prevăzute. În cazul unei instalații de depozitare definitivă, această perioadă începe din momentul în care combustibilul uzat sau deșeurile radioactive sunt amplasate pentru prima dată în instalație și se termină o dată cu închiderea acesteia;

g) evacuare a efluenților înseamnă emisia în mediu a materiilor radioactive lichide sau gazoase ca practică legitimă în cursul exploatării normale a instalațiilor nucleare reglementate. Aceste emisii sunt programate și controlate în limitele autorizate de către organul de reglementare;

h) gospodărire a combustibilului uzat înseamnă toate activitățile care au legătură cu întreținerea sau cu depozitarea combustibilului uzat, excluzând transportul în exteriorul amplasamentului. Aceasta poate, de asemenea, să includă evacuarea efluenților;

i) gospodărire a deșeurilor radioactive înseamnă toate activitățile. inclusiv activitatea de dezafectare, care au legătură cu întreținerea, pretratarea, tratarea, recondiționarea, stocarea sau depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive, excluzând transportul în afara amplasamentului. Aceasta poate, de asemenea, să includă și evacuarea efluenților;

j) închidere înseamnă încheierea tuturor operațiunilor la câtva timp după amplasarea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație de depozitare definitivă. Aceste operațiuni cuprind ultimele lucrări sau alte acțiuni necesare pentru a asigura pe termen lung siguranța instalației;

k) instalație de gospodărire a combustibilului uzat înseamnă orice instalație sau orice amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea combustibilului uzat;

l) instalație de gospodărire a deșeurilor radioactive înseamnă orice instalație sau amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea deșeurilor radioactive, incluzând și instalațiile nucleare în curs de dezafectare, cu condiția ca aceste instalații să fie definite de către partea contractantă ca fiind instalații de gospodărire a deșeurilor radioactive;

m) instalație nucleară înseamnă o instalație civilă, cu terenurile, clădirile și echipamentele sale, în care materialele radioactive sunt produse, tratate, utilizate, manipulate, stocate sau depozitate definitiv la un asemenea nivel, încât necesită măsuri de siguranță;

n) transport transfrontieră înseamnă orice expediere a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive dintr-un stat de origine către un stat de destinație;

o) organ de reglementare înseamnă unul sau mai multe organe învestite de partea contractantă cu putere juridică de a reglementa orice aspect al gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive, inclusiv de a elibera autorizațiile;

p) reprocesare este un proces sau o operațiune care are drept obiect extragerea izotopilor radioactivi din combustibilul uzat, în scopul utilizării ulterioare;

q) stat de destinație înseamnă un stat către care un transport transfrontieră este planificat să aibă loc sau are loc;

r) stat de origine înseamnă un stat din care un transport transfrontieră este planificat să înceapă sau este început;

s) stat de tranzit înseamnă orice stat, altul decât statul de origine sau statul de destinație, pe teritoriul căruia este planificat să aibă loc sau are loc un transport transfrontieră;

t) stocare înseamnă deținerea de combustibil uzat sau de deșeuri radioactive într-o instalație care îi asigură confirmarea, cu intenția recuperării;

u) sursă închisă înseamnă materialul radioactiv care este închis permanent într-o capsulă sau este fixat sub formă solidă, excluzând elementele combustibile pentru reactoare.

ARTICOLUL 3 Domeniul de aplicare

1. Prezenta convenție se aplică gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat, în cazul în care acesta rezultă din exploatarea reactoarelor nucleare civile. Combustibilul uzat deținut în instalațiile de reprocesare, care fac obiectul unei activități de reprocesare, nu face parte din domeniul de aplicare a prezentei convenții, cu excepția cazului în care partea contractantă declară că reprocesarea face parte din gospodărirea combustibilului uzat.

2. Prezenta convenție se aplică, de asemenea, gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, în cazul în care acestea rezultă din aplicații civile. Totuși această convenție nu se aplică deșeurilor care conțin doar materiale radioactive naturale și nu provin din ciclul combustibilului nuclear, cu excepția cazului în care acestea nu constituie o sursă închisă, retrasă din funcționare, sau sunt declarate de către partea contractantă drept deșeu radioactiv, în temeiul prevederilor prezentei convenții.

3. Prezenta convenție nu se aplică gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive care fac parte din programele militare sau de apărare, cu excepția cazului în care ele au fost declarate de către partea contractantă drept combustibil uzat sau deșeu radioactiv, în temeiul prevederilor prezentei convenții. Totuși prezenta convenție se aplică gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, care provin din programe militare sau de apărare, în condițiile în care aceste materiale sunt transferate definitiv către programe exclusiv civile și administrate în cadrul acestor programe civile.

4. Prezenta convenție se aplică și evacuărilor de efluenți, conform dispozițiilor art. 4, 7, 11, 14, 24 și 26.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Obiective, definiții și domeniu de aplicare
Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat
Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Dispoziții generale de siguranță
Dispoziții diverse
Întâlnirile părților contractante
Clauze finale și alte dispoziții
;
se încarcă...