Întâlnirile părților contractante | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Întâlnirile părților contractante

ARTICOLUL 29 Întâlnirile pregătitoare

1. O întâlnire pregătitoare a părților contractante se va ține în cel mult 6 luni după intrarea în vigoare a prezente convenții.

2. În timpul întâlnirii părțile contractante:

(i) fixează data primei întâlniri de examinare la care se face referire la art. 30. Această întâlnire are loc cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii;
(ii) elaborează şi adoptă, prin consens, regulile de procedură şi regulile financiare;
(iii) fixează, în mod special şi în conformitate cu regulile de procedură:
a) principiile directoare privind forma şi structura rapoartelor naţionale ce trebuie prezentate prin aplicarea art. 32;
b) data pentru înaintarea unor astfel de rapoarte;
c) procedura de examinare a unor astfel de rapoarte.

3. Orice stat sau orice organizație regională cu caracter integrator sau de orice altă natură, care ratifică, acceptă aprobă, aderă sau confirmă prezenta convenție și pentru care convenția nu este încă în vigoare, poate asista la întâlnirea pregătitoare, ca și cum ar fi parte la prezenta convenție.

ARTICOLUL 30 Întâlniri de examinare

1. Părțile contractante țin întâlniri pentru examinarea rapoartelor prezentate prin aplicarea art. 32.

2. La fiecare întâlnire de examinare părțile contractante:

(i) fixează data întâlnirii de examinare următoare intervalul dintre întâlnirile de examinare neputând să depăşească 3 ani;
(ii) pot reexamina înţelegerile încheiate în conformitate cu dispoziţiile alin. 2 al art. 29 şi pot adopta prin consens, revizuirile, cu excepţia dispoziţiilor contrare regulilor de procedură. Ele pot, de asemenea, amenda, prin consens, regulile de procedură şi regulile financiare.

3. La fiecare întâlnire de examinare fiecare parte contractantă trebuie să aibă posibilitatea rezonabilă de a discuta rapoartele prezentate de celelalte părți contractante și de a cere precizări asupra unor astfel de rapoarte.

ARTICOLUL 31 Întâlniri extraordinare

O întâlnire extraordinară a părților contractante se ține:

(i) dacă aşa s-a decis de către majoritatea părţilor contractante, prezente şi votante în timpul unei întâlniri; sau
(ii) la cererea scrisă a unei părţi contractante, în termen de 6 luni de la comunicarea cererii către părţile contractante şi de la primirea de către secretariat a notificării la care se face referire la art. 37 privind susţinerea cererii de către majoritatea părţilor contractante.

ARTICOLUL 32 Rapoartele

1. Conform dispozițiilor art. 30, fiecare parte contractantă prezintă un raport național la fiecare reuniune de examinare a părților contractante. Acest raport se referă la măsurile întreprinse pentru îndeplinirea fiecărei obligații enunțate în prezenta convenție. Pentru fiecare parte contractantă raportul trebuie să se refere, de asemenea, la:

(i) politica sa de gospodărire a combustibilului uzat;
(ii) practicile sale de gospodărire a combustibilului uzat;
(iii) politica sa de gospodărire a deşeurilor radioactive;
(iv) practicile sale de gospodărire a deşeurilor radioactive;
(v) criteriile utilizate pentru a defini şi clasa deşeurile radioactive.

2. Raportul conține și:

(i) o listă cuprinzând instalațiile de gospodărire a combustibilului uzat, asupra cărora se aplică prezenta convenție, cu amplasamentul lor, scopul principal și caracteristicile lor esențiale;
(ii) un inventar privind combustibilul uzat, pentru care se aplică prezenta convenție, care este stocat sau care a fost depozitat definitiv. Acest inventar conține o descriere a materialelor și, dacă sunt disponibile, informații despre masa și activitatea totală a acestor materiale;
(iii) o listă cuprinzând instalațiile de gospodărire a deșeurilor radioactive, asupra cărora se aplică prezenta convenție, cu amplasamentul lor, scopul principal și caracteristicile lor esențiale;
(iv) un inventar privind deșeurile radioactive asupra cărora se aplică prezenta convenție, care:
a) sunt stocate în instalațiile de gospodărire a deșeurilor radioactive și în instalațiile ciclului combustibilului nuclear;
b) au fost depozitate definitiv; sau
c) au rezultat din practici anterioare.
Acest inventar conține o descriere a materialelor și a altor informații pertinente disponibile, cum ar fi informații despre volum, masă, activitate și anumiți radionuclizi;
(v) o listă cuprinzând instalațiile nucleare în curs de dezafectare și stadiul activităților de dezafectare a acestor instalații.

ARTICOLUL 33 Participarea

1. Fiecare parte contractantă participă la întâlnirile părților contractante și este reprezentată de un delegat și, în măsura în care consideră că este necesar, de supleanți, de experți și de consilieri.

2. Prin consens, părțile contractante pot invita să asiste, în calitate de observator, la orice întâlnire sau la anumite ședințe ale unei întâlniri, orice organizație interguvernamentală care este competentă în domeniile guvernate de prezenta convenție. Observatorii sunt obligați să accepte anticipat, în scris, dispozițiile art. 36.

ARTICOLUL 34 Rapoartele de sinteză

Părțile contractante adoptă, prin consens, și pun la dispoziție publicului un document consacrat problemelor care au fost examinate și concluziilor care au fost trase în cursul întâlnirii părților contractante.

ARTICOLUL 35 Limbile

1. Limbile de lucru la întâlnirile părților contractante sunt araba, chineza, engleza, franceza, rusa și spaniola, cu excepția dispozițiilor contrare cuprinse în regulile de procedură.

2. Orice raport prezentat în conformitate cu art. 32 este întocmit în limba națională a părții contractante care îl prezintă sau într-o limbă unică stabilită în conformitate cu regulile de procedură. În cazul în care raportul este prezentat într-o limbă națională, alta decât limba stabilită, o traducere a raportului în limba stabilită va fi furnizată de către partea contractantă.

3. Fără a afecta dispozițiile alin. 2, secretariatul poate face, contra cost, traducerea rapoartelor prezentate din orice altă limbă a întâlnirii în limba stabilită.

ARTICOLUL 36 Confidențialitatea

1. Dispozițiile prezentei convenții nu afectează drepturile și obligațiile părților contractante, în conformitate cu legislația lor, de a împiedica divulgarea informațiilor. În sensul prezentului articol, informații înglobează, inter alia, informațiile privind siguranța națională sau protecția fizică a materialelor nucleare, informațiile protejate prin drepturile de proprietate intelectuală sau prin secretul industrial sau comercial și datele cu caracter personal.

2. Atunci când, în cadrul prezentei convenții, o parte contractantă furnizează informații, precizând că ele sunt protejate în conformitate cu alin. 1, astfel de informații pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate și numai dacă este respectat caracterul lor confidențial.

3. În privința informațiilor legate de combustibilul uzat sau de deșeurile radioactive care intră în domeniul de aplicare a prezentei convenții, în conformitate cu alin. 3 al art. 3, dispozițiile prezentei convenții nu pot aduce atingere puterii suverane a părții contractante responsabile să decidă:

(i) dacă astfel de informaţii sunt secrete sau sunt supuse în vreun fel controlului pentru a împiedica difuzarea;
(ii) dacă este cazul să fie furnizate informaţiile vizate la pct. (i) de mai sus în cadrul convenţiei;
(iii) care sunt condiţiile de confidenţialitate pentru astfel de informaţii, dacă ele sunt comunicate în cadrul prezentei convenţii.

4. Conținutul dezbaterilor pentru examinarea rapoartelor naționale, în timpul fiecărei întâlniri de examinare ținute conform art. 30, este confidențial.

ARTICOLUL 37 Secretariatul

1. Agenția Internațională pentru Energie Atomică, denumită în continuare Agenție, asigură secretariatul pentru întâlnirile părților contractante.

2. Secretariatul:

(i) convoacă, pregăteşte şi asigură buna funcţionare a întâlnirilor părţilor contractante la care se face referire la art. 29-31;
(ii) transmite părţilor contractante informaţiile primite sau pregătite în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii.

Cheltuielile făcute de Agenție pentru îndeplinirea sarcini lor prevăzute la pct. (i) și (ii) de mai sus sunt acoperite de Agenție din bugetul său ordinar.

3. Părțile contractante pot cere, prin consens, Agenției să furnizeze și alte servicii pentru întâlnirile părților contractante. Agenția poate furniza aceste servicii, dacă le poate susține în cadrul programului său și al bugetului său ordinar. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, Agenția poate furniza astfel de servicii, dacă se asigură finanțare voluntară dintr-o altă sursă.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Obiective, definiții și domeniu de aplicare
Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat
Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Dispoziții generale de siguranță
Dispoziții diverse
Întâlnirile părților contractante
Clauze finale și alte dispoziții
;
se încarcă...