Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive

ARTICOLUL 11 Prescripții generale ale siguranței

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în toate stadiile gospodăririi deșeurilor radioactive, persoanele, societatea și mediul înconjurător să fie protejate într-o manieră adecvată împotriva riscurilor radiologice și altor riscuri. Astfel, fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru:

(i) a se asigura că criticitatea şi evacuarea căldurii reziduale produse în timpul gospodăririi deşeurilor radioactive sunt făcute într-o manieră adecvată;
(ii) a se asigura că producerea deşeurilor radioactive este menţinută la nivelul cel mai scăzut posibil;
(iii) a ţine seama de interdependenţa existentă între diferitele etape ale gospodăririi deşeurilor radioactive;
(iv) a asigura o protecţie eficace persoanelor, societăţii şi mediului înconjurător, prin aplicarea la nivel naţional a metodelor de protecţie corespunzătoare, care au fost aprobate de organul de reglementare în cadrul legislaţiei sale naţionale, bazată pe criteriile şi normele internaţionale;
(v) a ţine seama de riscurile biologice, chimice şi de altă natură, care pot fi asociate gospodăririi deşeurilor radioactive;
(vi) a se strădui să evite acţiunile ale căror efecte rezonabil previzibile asupra generaţiei viitoare sunt superioare celor admise pentru generaţia actuală;
(vii) a căuta să evite impunerea excesivă a constrângeri asupra generaţiilor viitoare.

ARTICOLUL 12 Instalații existente și practici anterioare

Fiecare parte contractantă ia în timp util măsurile corespunzătoare pentru examinarea:

(i) siguranţei tuturor instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor radioactive, existente în momentul în care prezenta convenţie intră în vigoare pentru acea parte contractantă, şi pentru a se asigura că, dacă este necesar, au fost făcute toate îmbunătăţirile rezonabile pentru întărirea siguranţei unei astfel de instalaţii;
(ii) consecinţelor practicilor anterioare, în scopul de a stabili dacă o intervenţie este necesară din punct de vedere al radioprotecţiei, ţinând seama de faptul că micşorarea daunei rezultate din diminuarea dozei ar trebui să fie suficientă pentru a justifica efectele negative şi costurile, inclusiv costurile sociale, ale intervenţiei.

ARTICOLUL 13 Amplasarea instalațiilor

1. Fiecare parte contractantă ia măsurile necesare pentru a se asigura că sunt elaborate și aplicate proceduri pentru o instalație de gospodărire a deșeurilor radioactive, în vederea:

(i) evaluării tuturor factorilor pertinenţi legaţi de amplasament, care sunt susceptibili să influenţeze siguranţa acestei instalaţii în timpul duratei sale de viaţă utilă, precum şi a unei instalaţii de depozitare definitivă, după închiderea sa;
(ii) evaluării impactului probabil, din punct de vedere al siguranţei, asupra persoanelor, societăţii şi mediului, ţinând seama de evoluţia posibilă a stării amplasamentului instalaţiilor de depozitare definitivă după închiderea lor;
(iii) punerii la dispoziţie publicului a informaţiilor privind siguranţa acestei instalaţii;
(iv) consultării părţilor contractante aflate în vecinătatea unei astfel de instalaţii, în măsura în care ele ar putea fi afectate de o asemenea instalaţie, şi comunicării, la cererea lor, a datelor generale privind instalaţia, astfel încât să le permită evaluarea impactului probabil al acesteia asupra siguranţei pe teritoriul lor.

2. Astfel, fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că astfel de instalații nu au efecte inacceptabile pentru alte părți contractante, prin alegerea amplasamentelor în conformitate cu cerințele generale de siguranță enunțate la art. 11.

ARTICOLUL 14 Proiectarea și construcția instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) în timpul etapelor de proiectare şi construcţie ale unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie prevăzute măsuri corespunzătoare pentru limitarea eventualelor incidente radiologice asupra persoanelor, societăţii şi mediului, incluzându-le şi pe acelea pentru evacuarea efluenţilor sau a altor emisii necontrolate;
(ii) în stadiul de proiectare să se ţină seama de planurile teoretice şi, dacă este necesar, de dispoziţiile tehnice pentru dezafectarea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive, alta decât instalaţia de depozitare definitivă;
(iii) în stadiul de proiectare să fie elaborate dispoziţii tehnice pentru închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă;
(iv) tehnologiile utilizate la proiectarea şi la construirea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se bazeze pe experienţă, teste sau pe analize.

ARTICOLUL 15 Evaluarea siguranței instalațiilor

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) înainte de construirea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se procedeze la o evaluare sistematică a siguranţei şi la o evaluare a mediului, potrivit riscului pe care îl prezintă instalaţia şi care să acopere durata sa de viaţă utilă;
(ii) în plus, înainte de construirea unei instalaţii de depozitare definitivă să se efectueze o evaluare sistematică a siguranţei şi o evaluare a mediului pentru perioada ce urmează închiderii, iar rezultatele să fie evaluate potrivit criteriilor stabilite de organul de reglementare;
(iii) înaintea operării unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie pregătite versiunile, aduse la zi şi detaliate, ale evaluării siguranţei şi ale evaluării mediului, dacă se consideră necesar, pentru completarea evaluării la care se face referire la pct. (i).

ARTICOLUL 16 Operarea instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) autorizarea operării unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se bazeze pe evaluările corespunzătoare specificate la art. 15 şi să fie condiţionată de executarea unui program de punere în funcţiune care să demonstreze că instalaţia, astfel construită, este conformă cerinţelor proiectului şi cerinţelor de siguranţă;
(ii) limitele şi condiţiile de operare, rezultate din teste, din experienţă, din exploatare şi din evaluările specificate la art. 15, să fie definite şi revizuite, după caz;
(iii) operarea, menţinerea, supravegherea, inspectarea şi testarea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie asigurate conform procedurilor stabilite. În cazul unei instalaţii nucleare de depozitare definitivă, rezultatele astfel obţinute sunt utilizate pentru verificarea şi examinarea validităţii ipotezelor făcute şi pentru aducerea la zi a evaluărilor specificate la art. 15 pentru perioada ce urmează închiderii;
(iv) să existe un sprijin în materie de inginerie şi tehnologie în toate domeniile legate de siguranţa unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive de-a lungul întregii durate de viaţă utilă a acestuia:
(v) procedurile de caracterizare şi de separare a deşeurilor radioactive să fie aplicate;
(vi) incidentele semnificative pentru siguranţă să fie declarate, în timp util, organului de reglementare de către titularul autorizaţiei;
(vii) să fie stabilite programe de colectare şi de analiză a datelor pertinente privind experienţa de operare, care să fie urmare a unor rezultate obţinute pe baza faptelor petrecute;
(viii) planurile de dezafectare a unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive, alta decât o instalaţie de depozitare definitivă, să fie elaborate şi aduse la zi, dacă este necesar, cu ajutorul informaţiilor obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare;
(ix) planurile pentru închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă să fie elaborate şi aduse la zi, dacă este necesar, cu ajutorul informaţiilor obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare.

ARTICOLUL 17 Măsuri instituționale după închidere

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, după închiderea unei instalații de depozitare definitivă:

(i) să se păstreze documentaţia cerută de organul de reglementare, documentaţie ce conţine date privind amplasamentul, proiectarea şi inventarul acelei instalaţii nucleare;
(ii) să fie asigurate controalele instituţionale, active sau pasive, cum ar fi supravegherea sau restricţiile de acces, dacă se consideră necesar;
(iii) dacă este cazul, să fie puse în aplicare măsuri de intervenţie, pe durata oricărei perioade de control instituţional activ, în condiţiile în care este detectată o emisie neprogramată de material radioactiv în mediul înconjurător.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Obiective, definiții și domeniu de aplicare
Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat
Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Dispoziții generale de siguranță
Dispoziții diverse
Întâlnirile părților contractante
Clauze finale și alte dispoziții
;
se încarcă...