Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat

ARTICOLUL 4 Condiții generale de siguranță

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, în toate stadiile gospodăririi combustibilului uzat, persoanele, societatea și mediul sunt protejate adecvat împotriva riscului radiologic.

Astfel, fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru:

(i) a asigura ca criticitatea şi evacuarea căldurii reziduale generate la gospodărirea combustibilului uzat să fie tratate adecvat;
(ii) a asigura ca producerea deşeurilor radioactive asociate gospodăririi combustibilului uzat să fie menţinută la nivelul cel mai scăzut posibil, ţinând seama de politica adoptată în ceea ce priveşte ciclul de combustibil;
(iii) a ţine seama de interdependenţa dintre diferitele etape ale gospodăririi combustibilului uzat;
(iv) a asigura o protecţie efectivă persoanelor, societăţii şi mediului, prin aplicarea la nivel naţional a metodelor de protecţie corespunzătoare, care au fost aprobate de organul de reglementare în cadrul legislaţiei sale naţionale, bazată pe criteriile şi normele internaţionale;
(v) a ţine seama de riscurile biologice, chimice şi de altă natură, care pot fi asociate gospodăririi combustibilului uzat;
(vi) a se strădui să evite acţiunile ale căror efecte, rezonabil previzibile, asupra generaţiilor viitoare sunt superioare celor admise pentru generaţia actuală;
(vii) a căuta să evite impunerea de constrângeri excesive asupra generaţiilor viitoare.

ARTICOLUL 5 Instalațiile existente

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a examina siguranța tuturor instalațiilor de gospodărire a combustibilului uzat, existente în momentul în care prezenta convenție intră în vigoare, și pentru a asigura, dacă este necesar, toate îmbunătățirile ce pot fi făcute pentru întărirea siguranței unei astfel de instalații.

ARTICOLUL 6 Amplasarea instalațiilor

1. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura elaborarea și aplicarea de proceduri pentru o instalație de gospodărire a combustibilului nuclear, în vederea:

(i) evaluării tuturor factorilor pertinenţi legaţi de amplasament, care sunt susceptibili să influenţeze siguranţa acestei instalaţii în timpul duratei sale de viaţă utilă;
(ii) evaluării impactului probabil al unei astfel de instalaţii asupra persoanelor, societăţii şi mediului;
(iii) punerii la dispoziţie publicului a informaţiilor privind siguranţa acestei instalaţii;
(iv) consultării părţilor contractante aflate în vecinătatea unei astfel de instalaţii, în măsura în care ele ar putea fi afectate de o asemenea instalaţie, şi comunicării, la cererea lor, a datelor generale privind instalaţia, astfel încât să le permită evaluarea impactului probabil al siguranţei instalaţiei asupra teritoriului lor.

2. Astfel, fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că asemenea instalații nu au efecte inacceptabile asupra altor părți contractante, prin alegerea amplasamentelor în conformitate cu cerințele generale de siguranță enunțate la art. 4.

ARTICOLUL 7 Proiectarea și construcția instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura că:

(i) proiectarea şi construcţia unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat prevăd măsuri corespunzătoare pentru a limita eventualul impact radiologic asupra persoanelor, societăţii şi mediului, incluzându-le şi pe acelea pentru evacuarea efluenţilor sau a emisiilor necontrolate;
(ii) în stadiul de proiectare se ţine seama de planurile conceptuale şi, în funcţie de necesităţi, de dispoziţiile tehnice pentru dezafectarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat;
(iii) tehnologiile utilizate la proiectarea şi construcţia unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat se bazează pe experienţă, testări sau pe analiză.

ARTICOLUL 8 Evaluarea siguranței instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura că:

(i) înainte de construirea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat se realizează o evaluare sistematică a siguranţei şi o evaluare a mediului înconjurător, corespunzătoare riscului pe care îl prezintă instalaţia şi care vor acoperi durata sa de viaţă utilă;
(ii) înainte de exploatarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat vor fi stabilite versiunile, aduse la zi şi detaliate, ale evaluării siguranţei şi ale evaluării mediului înconjurător, care se consideră necesare pentru completarea evaluărilor la care se face referire la pct. (i).

ARTICOLUL 9 Operarea instalațiilor

Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru ca:

(i) autorizarea operării unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să se bazeze pe evaluările corespunzătoare specificate la art. 8 şi să fie condiţionată de executarea unui program de punere în funcţiune care să demonstreze că această instalaţie, astfel construită, este conformă cerinţelor de proiectare şi de siguranţă;
(ii) limitele şi condiţiile de operare, rezultate din teste, din experienţa de exploatare şi din evaluările specificate la art. 8, să fie definite şi revizuite, dacă este necesar;
(iii) operarea, menţinerea, supravegherea, inspectarea şi testarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să fie asigurate conform procedurilor stabilite;
(iv) să existe un sprijin în materie de inginerie şi tehnologie în toate domeniile legate de siguranţa instalaţiilor de gospodărire a combustibilului uzat de-a lungul întregii durate de viaţă utilă a acestora;
(v) incidentele semnificative pentru siguranţă să fie declarate, în timp util, organului de reglementare, de către titularul autorizaţiei;
(vi) să fie stabilite programe de colectare şi de analiză a datelor pertinente privind experienţa de exploatare, iar rezultatului analizei să i se dea curs, după caz;
(vii) planurile de dezafectare a unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să fie elaborate şi aduse la zi, după necesităţi, folosindu-se informaţiile obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare.

ARTICOLUL 10 Depozitarea definitivă a combustibilului uzat

În cazul în care, conform propriului său cadru legislativ și de reglementare, o parte contractantă a hotărât depozitarea definitivă a combustibilului uzat, această depozitare se realizează conform obligațiilor enunțate la cap. III, referitoare la depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Obiective, definiții și domeniu de aplicare
Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat
Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Dispoziții generale de siguranță
Dispoziții diverse
Întâlnirile părților contractante
Clauze finale și alte dispoziții
;
se încarcă...