Definiții | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obiective, definiții și domeniu de aplicare -
ARTICOLUL 2
Definiții

În scopurile prezentei convenții:

a) autorizare înseamnă orice autorizare, permisiune sau atestare eliberată de un organ de reglementare pentru a întreprinde orice activitate care are legătură cu gospodărirea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive;

b) combustibil uzat înseamnă combustibilul nuclear care a fost iradiat în interiorul unui reactor și care a fost definitiv scos din acesta;

c) depozitare definitivă înseamnă amplasarea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație corespunzătoare, fără intenția de a le recupera;

d) deșeuri radioactive sunt materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu este prevăzută nici o utilizare ulterioară de către partea contractantă sau de către o persoană fizică sau juridică a cărei decizie este acceptată de către partea contractantă și care sunt controlate ca deșeuri radioactive de un organ de reglementare, conform cadrului legislativ și de reglementare al părții contractante;

e) dezafectare înseamnă toate etapele care conduc la încetarea controlului organului de reglementare asupra unei instalații nucleare, alta decât instalația de depozitare definitivă. Aceste etape includ operațiunile de decontaminare și de dezmembrare;

f) durată de viață utilă este perioada în cursul căreia o instalație de gospodărire a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive este utilizată în scopurile prevăzute. În cazul unei instalații de depozitare definitivă, această perioadă începe din momentul în care combustibilul uzat sau deșeurile radioactive sunt amplasate pentru prima dată în instalație și se termină o dată cu închiderea acesteia;

g) evacuare a efluenților înseamnă emisia în mediu a materiilor radioactive lichide sau gazoase ca practică legitimă în cursul exploatării normale a instalațiilor nucleare reglementate. Aceste emisii sunt programate și controlate în limitele autorizate de către organul de reglementare;

h) gospodărire a combustibilului uzat înseamnă toate activitățile care au legătură cu întreținerea sau cu depozitarea combustibilului uzat, excluzând transportul în exteriorul amplasamentului. Aceasta poate, de asemenea, să includă evacuarea efluenților;

i) gospodărire a deșeurilor radioactive înseamnă toate activitățile. inclusiv activitatea de dezafectare, care au legătură cu întreținerea, pretratarea, tratarea, recondiționarea, stocarea sau depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive, excluzând transportul în afara amplasamentului. Aceasta poate, de asemenea, să includă și evacuarea efluenților;

j) închidere înseamnă încheierea tuturor operațiunilor la câtva timp după amplasarea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație de depozitare definitivă. Aceste operațiuni cuprind ultimele lucrări sau alte acțiuni necesare pentru a asigura pe termen lung siguranța instalației;

k) instalație de gospodărire a combustibilului uzat înseamnă orice instalație sau orice amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea combustibilului uzat;

l) instalație de gospodărire a deșeurilor radioactive înseamnă orice instalație sau amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea deșeurilor radioactive, incluzând și instalațiile nucleare în curs de dezafectare, cu condiția ca aceste instalații să fie definite de către partea contractantă ca fiind instalații de gospodărire a deșeurilor radioactive;

m) instalație nucleară înseamnă o instalație civilă, cu terenurile, clădirile și echipamentele sale, în care materialele radioactive sunt produse, tratate, utilizate, manipulate, stocate sau depozitate definitiv la un asemenea nivel, încât necesită măsuri de siguranță;

n) transport transfrontieră înseamnă orice expediere a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive dintr-un stat de origine către un stat de destinație;

o) organ de reglementare înseamnă unul sau mai multe organe învestite de partea contractantă cu putere juridică de a reglementa orice aspect al gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive, inclusiv de a elibera autorizațiile;

p) reprocesare este un proces sau o operațiune care are drept obiect extragerea izotopilor radioactivi din combustibilul uzat, în scopul utilizării ulterioare;

q) stat de destinație înseamnă un stat către care un transport transfrontieră este planificat să aibă loc sau are loc;

r) stat de origine înseamnă un stat din care un transport transfrontieră este planificat să înceapă sau este început;

s) stat de tranzit înseamnă orice stat, altul decât statul de origine sau statul de destinație, pe teritoriul căruia este planificat să aibă loc sau are loc un transport transfrontieră;

t) stocare înseamnă deținerea de combustibil uzat sau de deșeuri radioactive într-o instalație care îi asigură confirmarea, cu intenția recuperării;

u) sursă închisă înseamnă materialul radioactiv care este închis permanent într-o capsulă sau este fixat sub formă solidă, excluzând elementele combustibile pentru reactoare.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Obiective
Definiții
Domeniul de aplicare
Condiții generale de siguranță
Instalațiile existente
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Depozitarea definitivă a combustibilului uzat
Prescripții generale ale siguranței
Instalații existente și practici anterioare
;
se încarcă...