Act Internațional

Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 21 iunie 1999.

În vigoare de la 21 iunie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile contractante,

(i) recunoscând că exploatarea reactoarelor nucleare produce combustibil uzat și deșeuri radioactive și că alte aplicații ale tehnicilor nucleare generează, de asemenea, deșeuri radioactive;

(ii) recunoscând că aceleași obiective de siguranță se aplică în egală măsură atât pentru gospodărirea combustibilului uzat, cât și pentru gospodărirea deșeurilor radioactive;

(iii) reafirmând importanța pentru comunitatea internațională de a asigura planificarea și implementarea de măsuri adecvate în scopul asigurării siguranței gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;

(iv) recunoscând importanța informării opiniei publice despre aspectele referitoare la siguranța gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;

(v) dorind să promoveze la nivel mondial conceptul de cultură de securitate nucleară;

(vi) reafirmând că statului îi revine sarcina să asigure siguranța gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive:

(vii) recunoscând că statului îi revine sarcina să definească politica în domeniul ciclurilor combustibilului nuclear; unele state considerând combustibilul uzat drept o resursă de valoare, care poate fi retratat, iar altele alegând să îl stocheze definitiv;

(viii) recunoscând că atât combustibilul uzat, cât și deșeurile radioactive nevizate de prezenta convenție, care fac obiectul programelor militare sau de apărare, ar trebui gospodărite în conformitate cu obiectivele enunțate în această convenție;

(ix) afirmând importanța cooperării internaționale în ceea ce privește întărirea siguranței gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive prin intermediul mecanismelor bilaterale și multilaterale și al prezentei convenții comune asupra siguranței gospodăririi combustibilului uzat și asupra siguranței deșeurilor radioactive;

(x) ținând seama de necesitățile țărilor în curs de dezvoltare, în particular, de țările slab dezvoltate, de statele cu economie în tranziție, dar și de necesitatea de a facilita funcționarea mecanismelor existente pentru a contribui la exercitarea drepturilor lor și la respectarea obligațiilor lor, astfel cum sunt enunțate de prezenta convenție;

(xi) convinse de faptul că deșeurile radioactive ar trebui; în măsura în care există compatibilitate cu siguranța gospodăririi acestor materii, să fie stocate definitiv în statul în care au fost produse, recunoscând, în același timp, că, în anumite circumstanțe, o gospodărire sigură și eficace a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive ar putea fi favorizată și prin acorduri între părțile contractante pentru utilizarea instalațiilor situate pe teritoriul acestora în favoarea altor părți, în particular, atunci când deșeurile rezultă din proiecte comune;

(xii) recunoscând că fiecare stat are dreptul să interzică importul combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive de proveniență străină;

(xiii) având în vedere prevederile Convenției asupra securității nucleare (1994), ale Convenției cu privire la notificarea rapidă în caz de accident nuclear (1986), ale Convenției cu privire la asistență în caz de accident nuclear sau de urgență radiologică (1986), ale Convenției asupra protecției fizice a materialelor nucleare (1980), ale Convenției asupra prevenirii poluării mărilor prin imersia deșeurilor și a altor materii, astfel cum a fost amendată (1994), precum și alte instrumente internaționale pertinente;

(xiv) ținând seama de principiile enunțate în Normele fundamentale internaționale de protecție împotriva radiațiilor ionizante și de siguranța surselor de radiații (1996), stabilite sub auspiciile mai multor organizații, în documentele AIEA (Fundamentele siguranței), intitulate "Principiile gestiunii deșeurilor radioactive" (1995), precum și de normele internaționale existente care reglementează siguranța transporturilor de materiale radioactive;

(xv) reamintind cap. 22 al "Agendei 21", adoptat la Conferința Națiunilor Unite asupra mediului și dezvoltării de la Rio de Janeiro în 1992, care reafirmă importanța primordială a unei gospodăriri sigure și ecologic raționale a deșeurilor radioactive;

(xvi) recunoscând că este de dorit să se întărească sistemul de control internațional, aplicându-se în mod specific materialelor radioactive vizate la art. I.3 din Convenția de la Bale asupra controlului transporturilor transfrontiere ale deșeurilor periculoase și eliminarea lor (1989),

au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Obiective, definiții și domeniu de aplicare

ARTICOLUL 1 Obiective

Obiectivele prezentei convenții sunt următoarele:

(i) să atingă şi să menţină un înalt nivel de siguranţă în lumea întreagă în materie de gospodărire a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, prin întărirea măsurilor naţionale şi a cooperării internaţionale, inclusiv, după caz, a măsurilor de cooperare tehnică în materie de siguranţă;
(ii) să asigure, în orice stadiu al gospodăririi combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, măsuri de apărare efective împotriva riscurilor potenţiale, astfel încât persoanele, societatea şi mediul să fie protejate acum şi în viitor împotriva efectelor nocive ale radiaţiilor ionizante, într-o manieră în care să fie satisfăcute nevoile şi aspiraţiile generaţiei actuale, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi şi aspiraţii;
(iii) să prevină accidentele care au consecinţe radiologice şi să micşoreze consecinţele acestora în cazul în care astfel de accidente s-ar produce într-un stadiu oarecare al gospodăririi combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive.

ARTICOLUL 2 Definiții

În scopurile prezentei convenții:

a) autorizare înseamnă orice autorizare, permisiune sau atestare eliberată de un organ de reglementare pentru a întreprinde orice activitate care are legătură cu gospodărirea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive;

b) combustibil uzat înseamnă combustibilul nuclear care a fost iradiat în interiorul unui reactor și care a fost definitiv scos din acesta;

c) depozitare definitivă înseamnă amplasarea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație corespunzătoare, fără intenția de a le recupera;

d) deșeuri radioactive sunt materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu este prevăzută nici o utilizare ulterioară de către partea contractantă sau de către o persoană fizică sau juridică a cărei decizie este acceptată de către partea contractantă și care sunt controlate ca deșeuri radioactive de un organ de reglementare, conform cadrului legislativ și de reglementare al părții contractante;

e) dezafectare înseamnă toate etapele care conduc la încetarea controlului organului de reglementare asupra unei instalații nucleare, alta decât instalația de depozitare definitivă. Aceste etape includ operațiunile de decontaminare și de dezmembrare;

f) durată de viață utilă este perioada în cursul căreia o instalație de gospodărire a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive este utilizată în scopurile prevăzute. În cazul unei instalații de depozitare definitivă, această perioadă începe din momentul în care combustibilul uzat sau deșeurile radioactive sunt amplasate pentru prima dată în instalație și se termină o dată cu închiderea acesteia;

g) evacuare a efluenților înseamnă emisia în mediu a materiilor radioactive lichide sau gazoase ca practică legitimă în cursul exploatării normale a instalațiilor nucleare reglementate. Aceste emisii sunt programate și controlate în limitele autorizate de către organul de reglementare;

h) gospodărire a combustibilului uzat înseamnă toate activitățile care au legătură cu întreținerea sau cu depozitarea combustibilului uzat, excluzând transportul în exteriorul amplasamentului. Aceasta poate, de asemenea, să includă evacuarea efluenților;

i) gospodărire a deșeurilor radioactive înseamnă toate activitățile. inclusiv activitatea de dezafectare, care au legătură cu întreținerea, pretratarea, tratarea, recondiționarea, stocarea sau depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive, excluzând transportul în afara amplasamentului. Aceasta poate, de asemenea, să includă și evacuarea efluenților;

j) închidere înseamnă încheierea tuturor operațiunilor la câtva timp după amplasarea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație de depozitare definitivă. Aceste operațiuni cuprind ultimele lucrări sau alte acțiuni necesare pentru a asigura pe termen lung siguranța instalației;

k) instalație de gospodărire a combustibilului uzat înseamnă orice instalație sau orice amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea combustibilului uzat;

l) instalație de gospodărire a deșeurilor radioactive înseamnă orice instalație sau amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea deșeurilor radioactive, incluzând și instalațiile nucleare în curs de dezafectare, cu condiția ca aceste instalații să fie definite de către partea contractantă ca fiind instalații de gospodărire a deșeurilor radioactive;

m) instalație nucleară înseamnă o instalație civilă, cu terenurile, clădirile și echipamentele sale, în care materialele radioactive sunt produse, tratate, utilizate, manipulate, stocate sau depozitate definitiv la un asemenea nivel, încât necesită măsuri de siguranță;

n) transport transfrontieră înseamnă orice expediere a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive dintr-un stat de origine către un stat de destinație;

o) organ de reglementare înseamnă unul sau mai multe organe învestite de partea contractantă cu putere juridică de a reglementa orice aspect al gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive, inclusiv de a elibera autorizațiile;

p) reprocesare este un proces sau o operațiune care are drept obiect extragerea izotopilor radioactivi din combustibilul uzat, în scopul utilizării ulterioare;

q) stat de destinație înseamnă un stat către care un transport transfrontieră este planificat să aibă loc sau are loc;

r) stat de origine înseamnă un stat din care un transport transfrontieră este planificat să înceapă sau este început;

s) stat de tranzit înseamnă orice stat, altul decât statul de origine sau statul de destinație, pe teritoriul căruia este planificat să aibă loc sau are loc un transport transfrontieră;

t) stocare înseamnă deținerea de combustibil uzat sau de deșeuri radioactive într-o instalație care îi asigură confirmarea, cu intenția recuperării;

u) sursă închisă înseamnă materialul radioactiv care este închis permanent într-o capsulă sau este fixat sub formă solidă, excluzând elementele combustibile pentru reactoare.

ARTICOLUL 3 Domeniul de aplicare

1. Prezenta convenție se aplică gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat, în cazul în care acesta rezultă din exploatarea reactoarelor nucleare civile. Combustibilul uzat deținut în instalațiile de reprocesare, care fac obiectul unei activități de reprocesare, nu face parte din domeniul de aplicare a prezentei convenții, cu excepția cazului în care partea contractantă declară că reprocesarea face parte din gospodărirea combustibilului uzat.

2. Prezenta convenție se aplică, de asemenea, gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, în cazul în care acestea rezultă din aplicații civile. Totuși această convenție nu se aplică deșeurilor care conțin doar materiale radioactive naturale și nu provin din ciclul combustibilului nuclear, cu excepția cazului în care acestea nu constituie o sursă închisă, retrasă din funcționare, sau sunt declarate de către partea contractantă drept deșeu radioactiv, în temeiul prevederilor prezentei convenții.

3. Prezenta convenție nu se aplică gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive care fac parte din programele militare sau de apărare, cu excepția cazului în care ele au fost declarate de către partea contractantă drept combustibil uzat sau deșeu radioactiv, în temeiul prevederilor prezentei convenții. Totuși prezenta convenție se aplică gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, care provin din programe militare sau de apărare, în condițiile în care aceste materiale sunt transferate definitiv către programe exclusiv civile și administrate în cadrul acestor programe civile.

4. Prezenta convenție se aplică și evacuărilor de efluenți, conform dispozițiilor art. 4, 7, 11, 14, 24 și 26.

CAPITOLUL II Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat

ARTICOLUL 4 Condiții generale de siguranță

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, în toate stadiile gospodăririi combustibilului uzat, persoanele, societatea și mediul sunt protejate adecvat împotriva riscului radiologic.

Astfel, fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru:

(i) a asigura ca criticitatea şi evacuarea căldurii reziduale generate la gospodărirea combustibilului uzat să fie tratate adecvat;
(ii) a asigura ca producerea deşeurilor radioactive asociate gospodăririi combustibilului uzat să fie menţinută la nivelul cel mai scăzut posibil, ţinând seama de politica adoptată în ceea ce priveşte ciclul de combustibil;
(iii) a ţine seama de interdependenţa dintre diferitele etape ale gospodăririi combustibilului uzat;
(iv) a asigura o protecţie efectivă persoanelor, societăţii şi mediului, prin aplicarea la nivel naţional a metodelor de protecţie corespunzătoare, care au fost aprobate de organul de reglementare în cadrul legislaţiei sale naţionale, bazată pe criteriile şi normele internaţionale;
(v) a ţine seama de riscurile biologice, chimice şi de altă natură, care pot fi asociate gospodăririi combustibilului uzat;
(vi) a se strădui să evite acţiunile ale căror efecte, rezonabil previzibile, asupra generaţiilor viitoare sunt superioare celor admise pentru generaţia actuală;
(vii) a căuta să evite impunerea de constrângeri excesive asupra generaţiilor viitoare.

ARTICOLUL 5 Instalațiile existente

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a examina siguranța tuturor instalațiilor de gospodărire a combustibilului uzat, existente în momentul în care prezenta convenție intră în vigoare, și pentru a asigura, dacă este necesar, toate îmbunătățirile ce pot fi făcute pentru întărirea siguranței unei astfel de instalații.

ARTICOLUL 6 Amplasarea instalațiilor

1. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura elaborarea și aplicarea de proceduri pentru o instalație de gospodărire a combustibilului nuclear, în vederea:

(i) evaluării tuturor factorilor pertinenţi legaţi de amplasament, care sunt susceptibili să influenţeze siguranţa acestei instalaţii în timpul duratei sale de viaţă utilă;
(ii) evaluării impactului probabil al unei astfel de instalaţii asupra persoanelor, societăţii şi mediului;
(iii) punerii la dispoziţie publicului a informaţiilor privind siguranţa acestei instalaţii;
(iv) consultării părţilor contractante aflate în vecinătatea unei astfel de instalaţii, în măsura în care ele ar putea fi afectate de o asemenea instalaţie, şi comunicării, la cererea lor, a datelor generale privind instalaţia, astfel încât să le permită evaluarea impactului probabil al siguranţei instalaţiei asupra teritoriului lor.

2. Astfel, fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că asemenea instalații nu au efecte inacceptabile asupra altor părți contractante, prin alegerea amplasamentelor în conformitate cu cerințele generale de siguranță enunțate la art. 4.

ARTICOLUL 7 Proiectarea și construcția instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura că:

(i) proiectarea şi construcţia unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat prevăd măsuri corespunzătoare pentru a limita eventualul impact radiologic asupra persoanelor, societăţii şi mediului, incluzându-le şi pe acelea pentru evacuarea efluenţilor sau a emisiilor necontrolate;
(ii) în stadiul de proiectare se ţine seama de planurile conceptuale şi, în funcţie de necesităţi, de dispoziţiile tehnice pentru dezafectarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat;
(iii) tehnologiile utilizate la proiectarea şi construcţia unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat se bazează pe experienţă, testări sau pe analiză.

ARTICOLUL 8 Evaluarea siguranței instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura că:

(i) înainte de construirea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat se realizează o evaluare sistematică a siguranţei şi o evaluare a mediului înconjurător, corespunzătoare riscului pe care îl prezintă instalaţia şi care vor acoperi durata sa de viaţă utilă;
(ii) înainte de exploatarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat vor fi stabilite versiunile, aduse la zi şi detaliate, ale evaluării siguranţei şi ale evaluării mediului înconjurător, care se consideră necesare pentru completarea evaluărilor la care se face referire la pct. (i).

ARTICOLUL 9 Operarea instalațiilor

Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru ca:

(i) autorizarea operării unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să se bazeze pe evaluările corespunzătoare specificate la art. 8 şi să fie condiţionată de executarea unui program de punere în funcţiune care să demonstreze că această instalaţie, astfel construită, este conformă cerinţelor de proiectare şi de siguranţă;
(ii) limitele şi condiţiile de operare, rezultate din teste, din experienţa de exploatare şi din evaluările specificate la art. 8, să fie definite şi revizuite, dacă este necesar;
(iii) operarea, menţinerea, supravegherea, inspectarea şi testarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să fie asigurate conform procedurilor stabilite;
(iv) să existe un sprijin în materie de inginerie şi tehnologie în toate domeniile legate de siguranţa instalaţiilor de gospodărire a combustibilului uzat de-a lungul întregii durate de viaţă utilă a acestora;
(v) incidentele semnificative pentru siguranţă să fie declarate, în timp util, organului de reglementare, de către titularul autorizaţiei;
(vi) să fie stabilite programe de colectare şi de analiză a datelor pertinente privind experienţa de exploatare, iar rezultatului analizei să i se dea curs, după caz;
(vii) planurile de dezafectare a unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să fie elaborate şi aduse la zi, după necesităţi, folosindu-se informaţiile obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare.

ARTICOLUL 10 Depozitarea definitivă a combustibilului uzat

În cazul în care, conform propriului său cadru legislativ și de reglementare, o parte contractantă a hotărât depozitarea definitivă a combustibilului uzat, această depozitare se realizează conform obligațiilor enunțate la cap. III, referitoare la depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive.

CAPITOLUL III Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive

ARTICOLUL 11 Prescripții generale ale siguranței

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în toate stadiile gospodăririi deșeurilor radioactive, persoanele, societatea și mediul înconjurător să fie protejate într-o manieră adecvată împotriva riscurilor radiologice și altor riscuri. Astfel, fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru:

(i) a se asigura că criticitatea şi evacuarea căldurii reziduale produse în timpul gospodăririi deşeurilor radioactive sunt făcute într-o manieră adecvată;
(ii) a se asigura că producerea deşeurilor radioactive este menţinută la nivelul cel mai scăzut posibil;
(iii) a ţine seama de interdependenţa existentă între diferitele etape ale gospodăririi deşeurilor radioactive;
(iv) a asigura o protecţie eficace persoanelor, societăţii şi mediului înconjurător, prin aplicarea la nivel naţional a metodelor de protecţie corespunzătoare, care au fost aprobate de organul de reglementare în cadrul legislaţiei sale naţionale, bazată pe criteriile şi normele internaţionale;
(v) a ţine seama de riscurile biologice, chimice şi de altă natură, care pot fi asociate gospodăririi deşeurilor radioactive;
(vi) a se strădui să evite acţiunile ale căror efecte rezonabil previzibile asupra generaţiei viitoare sunt superioare celor admise pentru generaţia actuală;
(vii) a căuta să evite impunerea excesivă a constrângeri asupra generaţiilor viitoare.

ARTICOLUL 12 Instalații existente și practici anterioare

Fiecare parte contractantă ia în timp util măsurile corespunzătoare pentru examinarea:

(i) siguranţei tuturor instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor radioactive, existente în momentul în care prezenta convenţie intră în vigoare pentru acea parte contractantă, şi pentru a se asigura că, dacă este necesar, au fost făcute toate îmbunătăţirile rezonabile pentru întărirea siguranţei unei astfel de instalaţii;
(ii) consecinţelor practicilor anterioare, în scopul de a stabili dacă o intervenţie este necesară din punct de vedere al radioprotecţiei, ţinând seama de faptul că micşorarea daunei rezultate din diminuarea dozei ar trebui să fie suficientă pentru a justifica efectele negative şi costurile, inclusiv costurile sociale, ale intervenţiei.

ARTICOLUL 13 Amplasarea instalațiilor

1. Fiecare parte contractantă ia măsurile necesare pentru a se asigura că sunt elaborate și aplicate proceduri pentru o instalație de gospodărire a deșeurilor radioactive, în vederea:

(i) evaluării tuturor factorilor pertinenţi legaţi de amplasament, care sunt susceptibili să influenţeze siguranţa acestei instalaţii în timpul duratei sale de viaţă utilă, precum şi a unei instalaţii de depozitare definitivă, după închiderea sa;
(ii) evaluării impactului probabil, din punct de vedere al siguranţei, asupra persoanelor, societăţii şi mediului, ţinând seama de evoluţia posibilă a stării amplasamentului instalaţiilor de depozitare definitivă după închiderea lor;
(iii) punerii la dispoziţie publicului a informaţiilor privind siguranţa acestei instalaţii;
(iv) consultării părţilor contractante aflate în vecinătatea unei astfel de instalaţii, în măsura în care ele ar putea fi afectate de o asemenea instalaţie, şi comunicării, la cererea lor, a datelor generale privind instalaţia, astfel încât să le permită evaluarea impactului probabil al acesteia asupra siguranţei pe teritoriul lor.

2. Astfel, fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că astfel de instalații nu au efecte inacceptabile pentru alte părți contractante, prin alegerea amplasamentelor în conformitate cu cerințele generale de siguranță enunțate la art. 11.

ARTICOLUL 14 Proiectarea și construcția instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) în timpul etapelor de proiectare şi construcţie ale unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie prevăzute măsuri corespunzătoare pentru limitarea eventualelor incidente radiologice asupra persoanelor, societăţii şi mediului, incluzându-le şi pe acelea pentru evacuarea efluenţilor sau a altor emisii necontrolate;
(ii) în stadiul de proiectare să se ţină seama de planurile teoretice şi, dacă este necesar, de dispoziţiile tehnice pentru dezafectarea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive, alta decât instalaţia de depozitare definitivă;
(iii) în stadiul de proiectare să fie elaborate dispoziţii tehnice pentru închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă;
(iv) tehnologiile utilizate la proiectarea şi la construirea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se bazeze pe experienţă, teste sau pe analize.

ARTICOLUL 15 Evaluarea siguranței instalațiilor

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) înainte de construirea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se procedeze la o evaluare sistematică a siguranţei şi la o evaluare a mediului, potrivit riscului pe care îl prezintă instalaţia şi care să acopere durata sa de viaţă utilă;
(ii) în plus, înainte de construirea unei instalaţii de depozitare definitivă să se efectueze o evaluare sistematică a siguranţei şi o evaluare a mediului pentru perioada ce urmează închiderii, iar rezultatele să fie evaluate potrivit criteriilor stabilite de organul de reglementare;
(iii) înaintea operării unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie pregătite versiunile, aduse la zi şi detaliate, ale evaluării siguranţei şi ale evaluării mediului, dacă se consideră necesar, pentru completarea evaluării la care se face referire la pct. (i).

ARTICOLUL 16 Operarea instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) autorizarea operării unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se bazeze pe evaluările corespunzătoare specificate la art. 15 şi să fie condiţionată de executarea unui program de punere în funcţiune care să demonstreze că instalaţia, astfel construită, este conformă cerinţelor proiectului şi cerinţelor de siguranţă;
(ii) limitele şi condiţiile de operare, rezultate din teste, din experienţă, din exploatare şi din evaluările specificate la art. 15, să fie definite şi revizuite, după caz;
(iii) operarea, menţinerea, supravegherea, inspectarea şi testarea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie asigurate conform procedurilor stabilite. În cazul unei instalaţii nucleare de depozitare definitivă, rezultatele astfel obţinute sunt utilizate pentru verificarea şi examinarea validităţii ipotezelor făcute şi pentru aducerea la zi a evaluărilor specificate la art. 15 pentru perioada ce urmează închiderii;
(iv) să existe un sprijin în materie de inginerie şi tehnologie în toate domeniile legate de siguranţa unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive de-a lungul întregii durate de viaţă utilă a acestuia:
(v) procedurile de caracterizare şi de separare a deşeurilor radioactive să fie aplicate;
(vi) incidentele semnificative pentru siguranţă să fie declarate, în timp util, organului de reglementare de către titularul autorizaţiei;
(vii) să fie stabilite programe de colectare şi de analiză a datelor pertinente privind experienţa de operare, care să fie urmare a unor rezultate obţinute pe baza faptelor petrecute;
(viii) planurile de dezafectare a unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive, alta decât o instalaţie de depozitare definitivă, să fie elaborate şi aduse la zi, dacă este necesar, cu ajutorul informaţiilor obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare;
(ix) planurile pentru închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă să fie elaborate şi aduse la zi, dacă este necesar, cu ajutorul informaţiilor obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare.

ARTICOLUL 17 Măsuri instituționale după închidere

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, după închiderea unei instalații de depozitare definitivă:

(i) să se păstreze documentaţia cerută de organul de reglementare, documentaţie ce conţine date privind amplasamentul, proiectarea şi inventarul acelei instalaţii nucleare;
(ii) să fie asigurate controalele instituţionale, active sau pasive, cum ar fi supravegherea sau restricţiile de acces, dacă se consideră necesar;
(iii) dacă este cazul, să fie puse în aplicare măsuri de intervenţie, pe durata oricărei perioade de control instituţional activ, în condiţiile în care este detectată o emisie neprogramată de material radioactiv în mediul înconjurător.

CAPITOLUL IV Dispoziții generale de siguranță

ARTICOLUL 18 Măsuri de aplicare

Fiecare parte contractantă ia, în cadrul legislației sale, măsuri administrative și de reglementare, precum și de altă natură, necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentei convenții.

ARTICOLUL 19 Cadrul legislativ și de reglementare

1. Fiecare parte contractantă stabilește și menține în vigoare cadrul legislativ și de reglementare pentru a asigura siguranța combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

2. Acest cadru legislativ și de reglementare prevede:

(i) stabilirea de cerinţe şi reglementări naţionale pertinente în materie de siguranţă radiologică;
(ii) un sistem de eliberare a autorizaţiilor pentru activităţile de gospodărire a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive;
(iii) un sistem de interzicere a operării fără autorizaţie a unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive;
(iv) un sistem corespunzător de control instituţional, de inspecţii, de informare şi de raportare:
(v) măsuri destinate respectării reglementărilor şi condiţiilor de autorizare;
(vi) o repartiţie clară a responsabilităţilor organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive.

3. În cazul în care se consideră că un material radioactiv trebuie supus reglementărilor aplicabile deșeurilor radioactive, părțile contractante trebuie să țină seama de prevederile prezentei convenții.

ARTICOLUL 20 Organul de reglementare

1. Fiecare parte contractantă creează sau desemnează un organ de reglementare însărcinat să implementeze cadrul legislativ și de reglementare la care se face referire la art. 19 și căruia i se atribuie autoritate, competențe și resurse financiare și umane adecvate pentru îndeplinirea responsabilităților ce îi revin.

2. Fiecare parte contractantă ia, conform cadrului său legislativ și de reglementare, măsurile corespunzătoare pentru asigurarea unei independențe efective a funcțiilor de reglementare față de alte funcții, în cadrul organelor care sunt implicate atât în gospodărirea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, cât și în reglementarea domeniului.

ARTICOLUL 21 Responsabilitatea titularului de autorizație

1. Fiecare parte contractantă se asigură că responsabilitatea pentru gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive revine, în primul rând, titularului autorizației respective și ia măsurile corespunzătoare pentru ca fiecare titular al unei astfel de autorizații să își asume responsabilitatea.

2. În absența titularului unei autorizații sau a unei alte părți răspunzătoare, responsabilitatea revine părții contractante care are jurisdicție asupra combustibilului uzat sau asupra deșeurilor radioactive.

ARTICOLUL 22 Resurse umane și financiare

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) să fie disponibil personalul calificat necesar pentru activităţile privind siguranţa în timpul duratei de viaţă utilă a unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive;
(ii) să fie disponibile resurse financiare suficiente pentru a sprijini siguranţa instalaţiilor de gospodărire a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive pe întreaga durată de viaţă utilă şi pentru dezafectare;
(iii) să fie luate măsuri financiare pentru asigurarea continuităţii controlului instituţional şi a măsurilor de supraveghere corespunzătoare, dacă se consideră necesar, atât pe timpul duratei de viaţă utilă, cât şi după închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă.

ARTICOLUL 23 Asigurarea calității

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru a fi stabilit și executat programul corespunzător de asigurare a calității privind gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

ARTICOLUL 24 Radioprotecția pe durata operării

1. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, pe timpul duratei de viață utilă a unei instalații de gospodărire: a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive:

(i) expunerea lucrătorilor şi a publicului la radiaţii, provocată de instalaţie, să fie menţinută la nivelul cel mai scăzut, care este rezonabil posibil, ţinând seama de factorii economici şi sociali;
(ii) nici o persoană să nu fie expusă, în situaţii normale, la doze de radiaţii care depăşesc limitele dozelor prescrise la nivel naţional, care trebuie să ţină seama de normele internaţionale aplicate în materie de radioprotecţie;
(iii) să fie luate măsuri pentru prevenirea emisiilor neprogramate şi necontrolate de material radioactiv în mediul înconjurător.

2. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca evacuările efluenților să fie limitate:

(i) în scopul expunerii la radiaţii ionizante la nivelul cel mai scăzut, care este: rezonabil posibil, ţinând seama de factorii economici şi sociali;
(ii) astfel încât nici un individ să nu fie expus, în situaţii normale, la doze de radiaţii care depăşesc limitele dozelor prescrise la nivel naţional, care trebuie să ţină seama de normele internaţionale aprobate în materie de radioprotecţie.

3. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, pe durata de viață utilă a unei instalații nucleare autorizate, în cazul în care se produce o emisie neprogramată sau necontrolată de material radioactiv în mediul înconjurător, să se implementeze măsuri corective corespunzătoare pentru a controla emisia și pentru a-i atenua efectele.

ARTICOLUL 25 Organizarea pentru cazuri de urgență

1. Fiecare parte contractantă se asigură că, în timpul exploatării unei instalații de gospodărire a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive, există planuri de urgentă la nivelul amplasamentului sau, dacă este cazul, planuri de urgență în afara amplasamentului. Aceste planuri de urgență trebuie testate periodic.

2. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru elaborarea și testarea planurilor de urgență pentru teritoriul său, în măsura în care este posibil ca această parte contractantă să fie afectată în eventualitatea unei situații de urgență radiologică la o instalație de gospodărire a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive, plasată în vecinătatea teritoriului său.

ARTICOLUL 26 Dezafectarea

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura dezafectarea unei instalații nucleare. Aceste măsuri trebuie să asigure că:

(i) personalul calificat şi resursele financiare sunt disponibile;
(ii) dispoziţiile, art. 24 privind radioprotecţia pe durata operării, evacuările de efluenţi şi de emisii neprogramate şi necontrolate sunt puse în aplicare;
(iii) dispoziţiile art. 25 privind pregătirea pentru cazurile de urgenţă sunt puse în aplicare;
(iv) documentaţiile conţinând informaţii importante pentru dezafectare sunt păstrate.

CAPITOLUL V Dispoziții diverse

ARTICOLUL 27 Transporturi transfrontieră

1. Fiecare parte contractantă implicată într-un transport transfrontieră ia măsurile corespunzătoare pentru ca un astfel de transport să se efectueze într-o manieră conformă cu dispozițiile prezentei convenții și cu instrumentele internaționale pertinente în vigoare.

Astfel:

(i) o parte contractantă care este un stat de origine ia măsurile corespunzătoare pentru ca acel transport transfrontieră să fie autorizat şi să aibă loc numai după notificarea prealabilă şi cu consimţământul statului de destinaţie;
(ii) transportul transfrontieră prin statele de tranzit este supus obligaţiilor internaţionale pertinente pentru modul particular de transport utilizat;
(iii) o parte contractantă care este un stat de destinaţie consimte la un transport transfrontieră numai dacă dispune de capacitatea administrativă şi tehnică necesară, precum şi de un organ de reglementare pentru a gospodări combustibilul uzat sau deşeurile radioactive într-o manieră conformă cu prezenta convenţie;
(iv) o parte contractantă care este un stat de origine autorizează un transport transfrontieră numai dacă se poate asigura, în conformitate cu consimţământul statului de destinaţie, că, înaintea efectuării transportului transfrontieră, sunt îndeplinite cerinţele enunţate la pct. (iii);
(v) o parte contractantă care este un stat de origine ia măsurile necesare pentru a autoriza reintrarea pe teritoriul său, dacă un transport transfrontieră nu este sau nu poate fi efectuat în conformitate cu prevederile prezentului articol, ca excepţia cazului în care nu poate fi făcută o altă înţelegere sigură.

2. O parte contractantă nu autorizează expedierea combustibilului său uzat ori a deșeurilor sale radioactive spre o destinație situată la sud de paralela de 60° latitudine sudică, pentru stocare sau pentru depozitare definitivă.

3. Nici o dispoziție a prezentei convenții nu prejudiciază sau nu afectează:

(i) exercitarea de către navele şi aeronavele tuturor statelor a drepturilor şi libertăţilor de navigaţie maritimă, fluvială şi aeriană, astfel cum sunt ele prevăzute în dreptul internaţional;
(ii) drepturile unei părţi contractante, către care deşeurile radioactive sunt exportate pentru a fi tratate, de a returna sau de a lua măsuri în vederea returnării deşeurilor radioactive şi a altor produse, după tratare, către statut de origine;
(iii) drepturile unei părţi contractante de a exporta combustibilul său uzat în scopul reprocesării;
(iv) drepturile unei părţi contractante, către care este exportat combustibilul uzat pentru a fi reprocesat, de a returna deşeurile radioactive şi alte produse rezultând din reprocesare către statul de origine sau de a lua măsuri în vederea returnării.

ARTICOLUL 28 Dezafectarea surselor închise

1. Fiecare parte contractantă ia, în conformitate cu legislația sa, măsurile necesare pentru ca deținerea, recondiționarea sau depozitarea definitivă a surselor închise dezafectate să se facă într-o manieră sigură.

2. O parte contractantă autorizează revenirea pe teritoriul său a surselor închise și dezafectate, dacă legislația sa prevede ca asemenea surse să fie returnate către un fabricant abilitat să primească și să dețină surse închise dezafectate.

CAPITOLUL VI Întâlnirile părților contractante

ARTICOLUL 29 Întâlnirile pregătitoare

1. O întâlnire pregătitoare a părților contractante se va ține în cel mult 6 luni după intrarea în vigoare a prezente convenții.

2. În timpul întâlnirii părțile contractante:

(i) fixează data primei întâlniri de examinare la care se face referire la art. 30. Această întâlnire are loc cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii;
(ii) elaborează şi adoptă, prin consens, regulile de procedură şi regulile financiare;
(iii) fixează, în mod special şi în conformitate cu regulile de procedură:
a) principiile directoare privind forma şi structura rapoartelor naţionale ce trebuie prezentate prin aplicarea art. 32;
b) data pentru înaintarea unor astfel de rapoarte;
c) procedura de examinare a unor astfel de rapoarte.

3. Orice stat sau orice organizație regională cu caracter integrator sau de orice altă natură, care ratifică, acceptă aprobă, aderă sau confirmă prezenta convenție și pentru care convenția nu este încă în vigoare, poate asista la întâlnirea pregătitoare, ca și cum ar fi parte la prezenta convenție.

ARTICOLUL 30 Întâlniri de examinare

1. Părțile contractante țin întâlniri pentru examinarea rapoartelor prezentate prin aplicarea art. 32.

2. La fiecare întâlnire de examinare părțile contractante:

(i) fixează data întâlnirii de examinare următoare intervalul dintre întâlnirile de examinare neputând să depăşească 3 ani;
(ii) pot reexamina înţelegerile încheiate în conformitate cu dispoziţiile alin. 2 al art. 29 şi pot adopta prin consens, revizuirile, cu excepţia dispoziţiilor contrare regulilor de procedură. Ele pot, de asemenea, amenda, prin consens, regulile de procedură şi regulile financiare.

3. La fiecare întâlnire de examinare fiecare parte contractantă trebuie să aibă posibilitatea rezonabilă de a discuta rapoartele prezentate de celelalte părți contractante și de a cere precizări asupra unor astfel de rapoarte.

ARTICOLUL 31 Întâlniri extraordinare

O întâlnire extraordinară a părților contractante se ține:

(i) dacă aşa s-a decis de către majoritatea părţilor contractante, prezente şi votante în timpul unei întâlniri; sau
(ii) la cererea scrisă a unei părţi contractante, în termen de 6 luni de la comunicarea cererii către părţile contractante şi de la primirea de către secretariat a notificării la care se face referire la art. 37 privind susţinerea cererii de către majoritatea părţilor contractante.

ARTICOLUL 32 Rapoartele

1. Conform dispozițiilor art. 30, fiecare parte contractantă prezintă un raport național la fiecare reuniune de examinare a părților contractante. Acest raport se referă la măsurile întreprinse pentru îndeplinirea fiecărei obligații enunțate în prezenta convenție. Pentru fiecare parte contractantă raportul trebuie să se refere, de asemenea, la:

(i) politica sa de gospodărire a combustibilului uzat;
(ii) practicile sale de gospodărire a combustibilului uzat;
(iii) politica sa de gospodărire a deşeurilor radioactive;
(iv) practicile sale de gospodărire a deşeurilor radioactive;
(v) criteriile utilizate pentru a defini şi clasa deşeurile radioactive.

2. Raportul conține și:

(i) o listă cuprinzând instalațiile de gospodărire a combustibilului uzat, asupra cărora se aplică prezenta convenție, cu amplasamentul lor, scopul principal și caracteristicile lor esențiale;
(ii) un inventar privind combustibilul uzat, pentru care se aplică prezenta convenție, care este stocat sau care a fost depozitat definitiv. Acest inventar conține o descriere a materialelor și, dacă sunt disponibile, informații despre masa și activitatea totală a acestor materiale;
(iii) o listă cuprinzând instalațiile de gospodărire a deșeurilor radioactive, asupra cărora se aplică prezenta convenție, cu amplasamentul lor, scopul principal și caracteristicile lor esențiale;
(iv) un inventar privind deșeurile radioactive asupra cărora se aplică prezenta convenție, care:
a) sunt stocate în instalațiile de gospodărire a deșeurilor radioactive și în instalațiile ciclului combustibilului nuclear;
b) au fost depozitate definitiv; sau
c) au rezultat din practici anterioare.
Acest inventar conține o descriere a materialelor și a altor informații pertinente disponibile, cum ar fi informații despre volum, masă, activitate și anumiți radionuclizi;
(v) o listă cuprinzând instalațiile nucleare în curs de dezafectare și stadiul activităților de dezafectare a acestor instalații.

ARTICOLUL 33 Participarea

1. Fiecare parte contractantă participă la întâlnirile părților contractante și este reprezentată de un delegat și, în măsura în care consideră că este necesar, de supleanți, de experți și de consilieri.

2. Prin consens, părțile contractante pot invita să asiste, în calitate de observator, la orice întâlnire sau la anumite ședințe ale unei întâlniri, orice organizație interguvernamentală care este competentă în domeniile guvernate de prezenta convenție. Observatorii sunt obligați să accepte anticipat, în scris, dispozițiile art. 36.

ARTICOLUL 34 Rapoartele de sinteză

Părțile contractante adoptă, prin consens, și pun la dispoziție publicului un document consacrat problemelor care au fost examinate și concluziilor care au fost trase în cursul întâlnirii părților contractante.

ARTICOLUL 35 Limbile

1. Limbile de lucru la întâlnirile părților contractante sunt araba, chineza, engleza, franceza, rusa și spaniola, cu excepția dispozițiilor contrare cuprinse în regulile de procedură.

2. Orice raport prezentat în conformitate cu art. 32 este întocmit în limba națională a părții contractante care îl prezintă sau într-o limbă unică stabilită în conformitate cu regulile de procedură. În cazul în care raportul este prezentat într-o limbă națională, alta decât limba stabilită, o traducere a raportului în limba stabilită va fi furnizată de către partea contractantă.

3. Fără a afecta dispozițiile alin. 2, secretariatul poate face, contra cost, traducerea rapoartelor prezentate din orice altă limbă a întâlnirii în limba stabilită.

ARTICOLUL 36 Confidențialitatea

1. Dispozițiile prezentei convenții nu afectează drepturile și obligațiile părților contractante, în conformitate cu legislația lor, de a împiedica divulgarea informațiilor. În sensul prezentului articol, informații înglobează, inter alia, informațiile privind siguranța națională sau protecția fizică a materialelor nucleare, informațiile protejate prin drepturile de proprietate intelectuală sau prin secretul industrial sau comercial și datele cu caracter personal.

2. Atunci când, în cadrul prezentei convenții, o parte contractantă furnizează informații, precizând că ele sunt protejate în conformitate cu alin. 1, astfel de informații pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate și numai dacă este respectat caracterul lor confidențial.

3. În privința informațiilor legate de combustibilul uzat sau de deșeurile radioactive care intră în domeniul de aplicare a prezentei convenții, în conformitate cu alin. 3 al art. 3, dispozițiile prezentei convenții nu pot aduce atingere puterii suverane a părții contractante responsabile să decidă:

(i) dacă astfel de informaţii sunt secrete sau sunt supuse în vreun fel controlului pentru a împiedica difuzarea;
(ii) dacă este cazul să fie furnizate informaţiile vizate la pct. (i) de mai sus în cadrul convenţiei;
(iii) care sunt condiţiile de confidenţialitate pentru astfel de informaţii, dacă ele sunt comunicate în cadrul prezentei convenţii.

4. Conținutul dezbaterilor pentru examinarea rapoartelor naționale, în timpul fiecărei întâlniri de examinare ținute conform art. 30, este confidențial.

ARTICOLUL 37 Secretariatul

1. Agenția Internațională pentru Energie Atomică, denumită în continuare Agenție, asigură secretariatul pentru întâlnirile părților contractante.

2. Secretariatul:

(i) convoacă, pregăteşte şi asigură buna funcţionare a întâlnirilor părţilor contractante la care se face referire la art. 29-31;
(ii) transmite părţilor contractante informaţiile primite sau pregătite în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii.

Cheltuielile făcute de Agenție pentru îndeplinirea sarcini lor prevăzute la pct. (i) și (ii) de mai sus sunt acoperite de Agenție din bugetul său ordinar.

3. Părțile contractante pot cere, prin consens, Agenției să furnizeze și alte servicii pentru întâlnirile părților contractante. Agenția poate furniza aceste servicii, dacă le poate susține în cadrul programului său și al bugetului său ordinar. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, Agenția poate furniza astfel de servicii, dacă se asigură finanțare voluntară dintr-o altă sursă.

CAPITOLUL VII Clauze finale și alte dispoziții

ARTICOLUL 38 Reglementarea diferendelor

În caz de diferend între două sau mai multe părți contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, părțile contractante țin consultări în cadrul unei reuniuni a părților contractante, în vederea rezolvării diferendului. În cazul în care consultările se dovedesc a fi neproductive, se va putea recurge la mecanismele de mediere, conciliere și arbitraj, prevăzute de dreptul internațional și, bineînțeles, de regulile și practicile în vigoare din cadrul Agenției.

ARTICOLUL 39 Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea

1. Prezenta convenție este deschisă spre semnare tuturor statelor, la sediul Agenției din Viena, începând cu data de 29 septembrie 1997 și până la intrarea sa în vigoare.

2. Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele semnatare.

3. După intrarea sa în vigoare prezenta convenție este deschisă spre aderare tuturor statelor:

4. (i) Prezenta convenţie este deschisă spre semnare, sub rezerva confirmării, sau spre aderare organizaţiilor regionale cu caracter de integrare sau de altă natură, cu condiţia ca fiecare dintre aceste organizaţii să fie constituită din state suverane şi să aibă competenţă privind negocierea, încheierea şi aplicarea acordurilor internaţionale în domenii acoperite de prezenta convenţie.
(ii) În cadrul domeniului lor de competenţă aceste organizaţii, în numele lor, îşi vor exercita drepturile şi îşi vor îndeplini responsabilităţile pe care prezenta convenţie le atribuie statelor-părţi.
(iii) Pentru a deveni parte la prezenta convenţie, o astfel de organizaţie comunică depozitarului la care se face referire la art. 43 o declaraţie indicând statele sale membre, articolele din prezenta convenţie care sunt aplicabile şi limitele competenţei sale în domeniul acoperit de aceste articole.
(iv) O astfel de organizaţie nu dispune de voturi proprii în plus faţă de cele ale statelor sale membre.

5. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare, de aderare sau de confirmare sunt depuse pe lângă depozitar.

ARTICOLUL 40 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție intră în vigoare la 90 de zile de la data depunerii pe lângă depozitar a 25 de instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare, care includ instrumentele a 15 state, fiecare având o centrală nuclearo-electrică în funcțiune.

2. Pentru fiecare stat sau organizație regională cu caracter de integrare sau de altă natură, care ratifică, acceptă, aprobă, aderă sau confirmă prezenta convenție după data depunerii ultimului instrument necesar pentru ca cerințele enunțate la alin. 1 să fie îndeplinite, prezenta convenție intră în vigoare la 90 de zile de la data depunerii pe lângă depozitar a instrumentului corespunzător de către un astfel de stat sau organizație.

ARTICOLUL 41 Amendamente la convenție

1. Orice parte contractantă poate propune un amendament la prezenta convenție. Amendamentele propuse sunt examinate în cadrul unei întâlniri de examinare sau al unei întâlniri extraordinare.

2. Textul oricărui amendament propus și motivele introducerii sale sunt înaintate depozitarului care comunică propunerea părților contractante cu cel puțin 90 de zile înaintea întâlnirii la care amendamentul este supus spre examinare. Toate observațiile primite privind o astfel de propunere sunt comunicate părților contractante de către depozitar.

3. Părțile contractante decid, după examinarea amendamentului propus, dacă să îl adopte prin consens sau, în absența consensului, să îl supună unei conferințe diplomatice. Orice decizie de înaintare a unui amendament propus unei conferințe diplomatice se va lua cu majoritatea de două treimi din numărul părților contractante prezente și votante la reuniune, cu condiția ca cel puțin jumătate din părțile contractante să fie prezentă în momentul votării.

4. Conferința diplomatică însărcinată să examineze și să adopte amendamente fa prezenta convenție este convocată de către depozitar și se va ține într-un interval de un an după ce decizia corespunzătoare a fost luată conform alin. 3 al prezentului articol. Conferința diplomatică depune toate eforturile posibile pentru ca amendamentele să fie adoptate prin consens. Dacă acest lucru nu este posibil. amendamentele sunt adoptate cu o majoritate de două treimi din totalul părților contractante.

5. Amendamentele la prezenta convenție, adoptate conform alin. 3 și 4 de mai sus, sunt supuse ratificării, acceptării, aprobării sau confirmării de către părțile contractante și intră în vigoare pentru acele părți contractante care le-au ratificat, acceptat, aprobat sau confirmat, la 90 de zile de la data primirii de către depozitar a instrumentelor relevante de la cel puțin două treimi din totalul părților contractante. Pentru o parte contractantă care ratifică, acceptă, aprobă sau confirmă ulterior sus-numitele amendamente, acestea vor intra în vigoare la 90 de zile de la data depunerii de către această parte contractantă a instrumentului relevant.

ARTICOLUL 42 Denunțarea

1. Orice parte contractantă poate denunța prezenta convenție printr-o notificare scrisă, adresată depozitarului.

2. Denunțarea capătă efect la un an de la data primirii notificării de către depozitar sau la orice altă dată ulterioară care poate fi specificată în notificare.

ARTICOLUL 43 Depozitarul

1. Directorul general al Agenției este depozitarul prezentei convenții.

2. Depozitarul informează părțile contractante:

(i) despre semnarea prezentei convenţii şi despre depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare, de aderare sau de confirmare, în conformitate cu art. 39;
(ii) despre data la care convenţia intră în vigoare, conform art. 40;
(iii) despre notificările de denunţare a convenţiei, făcute conform art. 42, şi despre data acestor notificări;
(iv) despre propunerile părţilor contractante de amendare a prezentei convenţii, despre amendamentele adoptate de conferinţa diplomatică sau despre întâlnirea părţilor contractante şi despre data intrării în vigoare a sus-numitelor amendamente, conform art. 41.

ARTICOLUL 44 Texte autentice

Originalul prezentei convenții, ale cărei versiuni în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă sunt egal autentice, va fi depus pe lângă depozitar, care va trimite copii certificate părților contractante.

Drept care plenipotențiarii subsemnați, deplin împuterniciți în acest, sens, au semnat prezenta convenție.

Întocmită la Viena la 5 septembrie 1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...