Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 664/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Tudorel Toader - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Daniela Ramona Marițiu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Cosmin Dumitrescu, Aurel Pușcu, Valentina Nicolae, Vasile Dragomirescu, Constantin Preotu, Daniel Giurica, Ion Licurici, Gheorghe Stoi, Daniel Ion Radu și Aurora Luminița Bloanta în dosarele nr. 6.565/299/2009, nr. 5.656/299/2009, nr. 7.202/299/2009, nr. 5.673/299/2009, nr. 6.567/299/2009 și nr. 2.269/299/2009 ale Judecătoriei Sectorului 1 București.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 85D/2010, nr. 86D/2010, nr. 90D/2010, nr. 99D/2010, nr. 101D/2010 și nr. 107D/2010, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite condițiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 107D/2010, nr. 101D/2010, nr. 99D/2010, nr. 90D/2010 și nr. 86D/2010 la Dosarul nr. 85D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

Prin încheierile din 17 august 2009 pronunțate în dosarele nr. 6.565/299/2009 și nr. 7.202/299/2009, încheierile din 24 august 2009, pronunțate în dosarele nr. 5.656/299/2009 și nr. 5.673/299/2009, Încheierea din 4 decembrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 6.567/299/2009, și Încheierea din 9 octombrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 2.269/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Cosmin Dumitrescu, Aurel Pușcu, Valentina Nicolae, Vasile Dragomirescu, Constantin Preotu, Daniel Giurica, Ion Licurici, Gheorghe Stoi, Daniel Ion Radu și Aurora Luminița Bloanta.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că, prin înființarea popririi de către executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori al terțului poprit, se aduce atingere prevederilor art. 16 alin. (1) și (2) și art. 21 alin. (1), (2) și (3) din Legea fundamentală. De asemenea, autorii excepției invocă și prevederile art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Judecătoria Sectorului 1 București consideră că excepția de neconstituționalitate este întemeiată, încălcându-se dreptul la un proces echitabil.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cu următorul conținut: "Poprirea se înființează la cererea creditorului, de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terțului poprit."

În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi și art. 21 privind accesul liber la justiție, precum și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată prin Decizia nr. 123 din 9 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 5 martie 2010, răspunzând unei critici asemănătoare, a statuat că textul de lege criticat stabilește competența materială și teritorială pentru soluționarea cererii creditorului de înființare a popririi și a fost adoptat de legiuitor în cadrul atribuțiilor sale, astfel cum sunt determinate prin dispozițiile art. 126 alin. (2) și ale art. 129 din Constituție. Este de competența legiuitorului stabilirea procedurii de executare silită, astfel încât acesta poate reglementa atât reguli generale, cât și excepții de la acestea, în funcție de specificul fiecărui caz în parte. În cazul de față, legiuitorul are deplină legitimitate constituțională în a reglementa competența executorului judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terțului poprit de a înființa poprirea la cererea creditorului.

Curtea a reținut că legea atribuie competența materială de a dispune înființarea popririi executorului judecătoresc, creditorul având a alege între două birouri execuționale deopotrivă competente, cel de la domiciliul sau sediul debitorului, respectiv cel de la domiciliul sau sediul terțului poprit. S-a mai arătat că interesul creditorilor vizează o executare rapidă, caz în care este justificată opțiunea legiuitorului pentru desemnarea executorilor judecătorești de la sediul debitorului sau al terțului poprit.

Cu același prilej, Curtea a stabilit că textul de lege criticat nu încalcă prevederile art. 16 din Constituție, privind egalitatea în drepturi a cetățenilor, întrucât reglementarea este aplicabilă tuturor persoanelor aflate în situația prevăzută de ipoteza normei, fără nicio distincție sau în considerarea altor criterii, și anume interesul creditorilor deținători ai unui titlu executoriu, care solicită executorului judecătoresc înființarea popririi, pentru o executare rapidă.

În fine, s-a mai reținut că o situație particulară, cum este aceea a competenței de judecată și executare în materie de conflicte de muncă, nu poate conduce la concluzia că norma-cadru, cu aplicare generală, este neconstituțională. O eventuală derogare de la aceasta se poate face numai printr-o modificare legislativă, aspect care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu este de competența Curții Constituționale.

Întrucât nu au apărut împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale în această materie, soluția adoptată în precedent, ca și considerentele pe care aceasta se întemeiază își mențin valabilitatea și în cauza de față.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Cosmin Dumitrescu, Aurel Pușcu, Valentina Nicolae, Vasile Dragomirescu, Constantin Preotu, Daniel Giurica, Ion Licurici, Gheorghe Stoi, Daniel Ion Radu și Aurora Luminița Bloanta în dosarele nr. 6.565/299/2009, nr. 5.656/299/2009, nr. 7.202/299/2009, nr. 5.673/299/2009, nr. 6.567/299/2009 și nr. 2.269/299/2009 ale Judecătoriei Sectorului 1 București.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 11 mai 2010.

PREȘEDINTE,
prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Marițiu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...