Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 663/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Tudorel Toader - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Daniela Ramona Marițiu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. în dosarele nr. 17.096/299/2009, nr. 6.631/299/2009, nr. 16.939/299/2009, nr. 4.881/299/2009, nr. 17.699/299/2009, nr. 17.694/299/2009, nr. 6.816/299/2009, nr. 5.856/299/2009, nr. 17.691/299/2009, nr. 5.822/299/2009, nr. 9.238/299/2009, nr. 18.417/299/2009, nr. 6.610/299/2009, nr. 6.578/299/2009, nr. 7.229/299/2009, nr. 19.164/299/2009, nr. 5.057/299/2009, nr. 18.662/299/2009, nr. 8.582/299/2009, nr. 8.324/299/2009, nr. 7.392/299/2009, nr. 8.446/299/2009, nr. 7.251/299/2009, nr. 16.542/299/2009, nr. 11.267/299/2009, nr. 11.277/299/2009, nr. 16.541/299/2009, nr. 9.044/299/2009 și nr. 8.598/299/2009 ale Judecătoriei Sectorului 1 București.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în aceste dosare, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite condițiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 120D/2010, nr. 108-111D/2010, nr. 106D/2010, nr. 102D/2010, nr. 100D/2010, nr. 91-98D/2010, nr. 87-89D/2010 și nr. 76-84D/2010 la Dosarul nr. 75D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

Prin încheierile din 17 august 2009, pronunțate în dosarele nr. 7.229/299/2009, nr. 8.324/299/2009 și nr. 7.251/299/2009, prin încheierile din 24 august 2009, pronunțate în dosarele nr. 5.856/299/2009, nr. 5.822/299/2009, nr. 9.238/299/2009 și nr. 7.392/299/2009, prin încheierile din 16 octombrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 6.631/299/2009, nr. 4.881/299/2009, nr. 6.816/299/2009, nr. 6.610/299/2009, nr. 6.578/299/2009 și nr. 5.057/299/2009, prin încheierile din 27 octombrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 11.267/299/2009, nr. 11.277/299/2009 și nr. 16.541/299/2009, prin încheierile din 9 noiembrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 17.699/299/2009, nr. 17.694/299/2009, nr. 17.691/299/2009, nr. 18.417/299/2009, nr. 19.164/299/2009 și nr. 18.662/299/2009, prin Încheierea din 12 noiembrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 9.044/299/2009, prin Încheierea din 20 noiembrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 16.542/299/2009, și prin încheierile din 10 decembrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 17.096/299/2009, nr. 16.939/299/2009, nr. 8.582/299/2009, nr. 8.446/299/2009 și nr. 8.598/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile criticate, în lipsa reglementării suspendării de drept a executării silite contestate, precum și prin stabilirea unei obligații ce constă în plata unei cauțiuni, ca o condiție prealabilă pentru suspendarea executării, încalcă accesul liber la justiție al părții interesate.

De asemenea, posibilitatea ca instanța de judecată să respingă cererea de suspendare are semnificația unei restrângeri a exercițiului dreptului de acces liber la justiție, fără a exista vreuna dintre condițiile prevăzute de art. 53 din Legea fundamentală.

Judecătoria Sectorului 1 București arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece suspendarea executării silite este o măsură vremelnică și excepțională, care poate fi justificată doar prin existența unei prejudicieri iminente a debitorului prin executarea silită începută împotriva sa și care ar fi greu sau imposibil de reparat în viitor. Întrucât plata cauțiunii nu constituie o condiție de admisibilitate a contestației la executare, ci este prevăzută exclusiv pentru a putea solicita suspendarea executării silite, instituirea acestei obligații nu poate fi calificată ca o modalitate de restrângere a accesului liber la justiție.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

Guvernul arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitatea îl constituie dispozițiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cu următorul conținut: "Până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanța competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauțiune în cuantumul fixat de instanță, în afară de cazul în care legea dispune altfel."

În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 21 privind accesul liber la justiție și ale art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, precum și dispozițiilor art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată prin Decizia nr. 540 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 15 august 2007, a statuat că, întrucât plata cauțiunii nu constituie o condiție de admisibilitate a contestației la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea provizorie a executării silite, instituirea acestei obligații nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justiție. De asemenea, prin Decizia nr. 365 din 17 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 22 mai 2007, Curtea a statuat că textul de lege criticat nu contravine prevederilor art. 21 din Constituție. Sub acest aspect, procedura contestației la executare asigură garanții suficiente de ocrotire a accesului liber la justiție tuturor părților implicate în proces, prin însuși faptul că le oferă posibilitatea de a contesta executarea și de a solicita suspendarea acesteia.

Întrucât nu au apărut împrejurări noi, care să determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale în această materie, soluția adoptată în precedent, ca și considerentele pe care aceasta se întemeiază își mențin valabilitatea și în cauza de față.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. în dosarele nr. 17.096/299/2009, nr. 6.631/299/2009, nr. 16.939/299/2009, nr. 4.881/299/2009, nr. 17.699/299/2009, nr. 17.694/299/2009, nr. 6.816/299/2009, nr. 5.856/299/2009, nr. 17.691/299/2009, nr. 5.822/299/2009, nr. 9.238/299/2009, nr. 18.417/299/2009, nr. 6.610/299/2009, nr. 6.578/299/2009, nr. 7.229/299/2009, nr. 19.164/299/2009, nr. 5.057/299/2009, nr. 18.662/299/2009, nr. 8.582/299/2009, nr. 8.324/299/2009, nr. 7.392/299/2009, nr. 8.446/299/2009, nr. 7.251/299/2009, nr. 16.542/299/2009, nr. 11.267/299/2009, nr. 11.277/299/2009, nr. 16.541/299/2009, nr. 9.044/299/2009 și nr. 8.598/299/2009 ale Judecătoriei Sectorului 1 București.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 11 mai 2010.

PREȘEDINTE,
prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Marițiu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...