Curtea Constituțională

Decizia nr. 322/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 și 3, art. 496 și art. 504 alin. 1 din Codul de procedură civilă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 și 3, art. 496 și art. 504 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Aerokarfotiki" - S.R.L. în Dosarul nr. 5.841/215/2009 al Judecătoriei Craiova - Secția civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 octombrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 5.841/215/2009, Judecătoria Craiova - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 și 3, art. 496 și art. 504 alin.1 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Aerokarfotiki" - S.R.L.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor art. 16, 21, 24 și 44 din Constituție, precum și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece art. 403 din Codul de procedură civilă condiționează suspendarea executării de plata unei cauțiuni, art. 496 lasă pe seama executorului judecătoresc întocmirea procesului-verbal de situație a imobilului urmărit, iar în aplicarea art. 504 nu se evidențiază nici în procesul-verbal de situație și nici în publicația de vânzare locațiunile existente sau eventuala posesie a imobilului de către un terț, cu consecința prejudicierii drepturilor locatarilor.

Judecătoria Craiova - Secția civilă consideră excepția neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă prevederile art. 403 alin. 1 și 3, art. 496 și art. 504 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au următorul conținut:

- Art. 403 alin. 1 și 3:

"

Până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanța competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauțiune în cuantumul fixat de instanță, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

[...]

Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 și 2, instanța, în toate cazurile, se pronunță prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat.";

- Art. 496: "În vederea identificării imobilului urmărit, executorul judecătoresc se va deplasa la locul unde este situat acesta și va încheia un proces-verbal de situație. Procesul-verbal va cuprinde, pe lângă datele prevăzute în art. 504 alin. 1 pct. 1-3, 5, 6 și 14, și descrierea cât mai amănunțită a imobilului urmărit.";

- Art. 504 alin. 1:

"

În termen de 5 zile de la stabilirea prețului imobilului executorul va întocmi și va afișa publicația de vânzare a acestuia, care va cuprinde următoarele mențiuni:

1. denumirea și sediul organului de executare;

2. numărul dosarului de executare;

3. numele și calitatea executorului;

4. numele și domiciliul ori, după caz, denumirea și sediul debitorului și creditorului;

5. titlul executoriu în temeiul căruia se face urmărirea imobiliară;

6. identificarea imobilului și descrierea lui sumară;

7. prețul la care a fost evaluat imobilul;

8. mențiunea, dacă va fi cazul, că imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitație sau servitute, intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, și că, în cazul în care aceste creanțe nu ar fi acoperite la prima licitație, se va proceda, în aceeași zi, la o nouă licitație pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi. Prețul de la care vor începe aceste licitații va fi cel prevăzut de art. 509 alin. 3 și 4;

9. data, ora și locul vânzării la licitație;

10. invitația pentru toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului să-l anunțe executorului înainte de data stabilită pentru vânzare;

11. invitația către toți cei care vor să cumpere imobilul să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare;

12. mențiunea că ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, o cauțiune reprezentând 10% din prețul la care a fost evaluat imobilul;

13. data afișării publicației de vânzare;

14. semnătura și ștampila executorului judecătoresc."

Dispozițiile constituționale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiție, art. 24 privind dreptul la apărare și art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată. Este invocată și încălcarea art. 6 din ~Convenția~ pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Examinând excepția, Curtea reține următoarele:

Asupra constituționalității prevederilor art. 403 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă, prin raportare la aceleași norme constituționale ca și cele invocate în prezenta cauză, Curtea s-a pronunțat în numeroase cauze.

Astfel, cu privire la obligativitatea plății cauțiunii pentru suspendarea executării, Curtea a statuat, de exemplu, prin Decizia nr. 248 din 19 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 17 martie 2009, și prin Decizia nr. 1.672 din 15 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 10 februarie 2010, că instituirea obligației de plată a cauțiunii ca o condiție a suspendării executării are o dublă finalitate, și anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garanție pentru creditor, în ceea ce privește acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii executării silite, prin efectul suspendării acesteia, și, pe de altă parte, de a preveni și limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici. Întrucât plata cauțiunii nu constituie o condiție de admisibilitate a contestației la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea executării silite, instituirea acestei obligații nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justiție.

În ce privește pretinsa încălcare a principiului constituțional al egalității în drepturi, Curtea a reținut, prin Decizia nr. 289 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 6 octombrie 2004, că dispozițiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă se aplică tuturor celor aflați în situația prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare.

De asemenea, prin Decizia nr. 394 din 19 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 5 mai 2009, Curtea a reținut că prevederile art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă reprezintă norme de procedură care țin de opțiunea legiuitorului, exercitată în conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constituție, potrivit căruia "Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege".

Referitor la constituționalitatea art. 496 din Codul de procedură civilă, Curtea, prin Decizia nr. 1.316 din 2 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 23 decembrie 2008, a reținut că acest text de lege acordă un rol important executorului judecătoresc în cadrul executării silite, hotărârile judecătorești, precum și celelalte titluri executorii fiind executate de către acesta, în temeiul art. 373 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Curtea a reținut că este de resortul exclusiv al legiuitorului de a prevedea în sarcina executorului judecătoresc dreptul de a efectua anumite operațiuni ce premerg vânzării la licitație a bunurilor imobile ale acestuia, în speță încheierea procesului-verbal de situație. Acest lucru nu echivalează însă cu lipsa oricărui remediu procesual aflat la îndemâna părților interesate. De aceea, legiuitorul a prevăzut, la art. 399 din Codul de procedură civilă, faptul că împotriva executării silite, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. În consecință, este evident că și debitorul împotriva căruia poartă executarea silită a unui bun imobil are posibilitatea de a face o asemenea contestație.

Considerentele și soluția deciziilor menționate sunt valabile și în cauza de față, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudenței Curții.

Referitor la constituționalitatea art. 504 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea reține că este de resortul exclusiv al legiuitorului de a prevedea în sarcina executorului judecătoresc dreptul de a efectua anumite operațiuni ce premerg vânzării la licitație a bunurilor imobile ale acestuia, în speță afișarea publicației de vânzare a imobilului ce urmează a fi scos la vânzare, fără ca prin aceasta să fie încălcate normele constituționale.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 și 3, art. 496 și art. 504 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Aerokarfotiki" - S.R.L. în Dosarul nr. 5.841/215/2009 al Judecătoriei Craiova - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 23 martie 2010.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

;
se încarcă...