Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Norma tehnică pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților din 17.05.2010

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

I.1. Cadrul legal

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 1 și ale art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, denumită în continuare Lege, autoritățile administrației publice locale au obligația să țină evidența spațiilor verzi din intravilanul localităților, prin constituirea registrelor locale ale spațiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări.

Art. 2. -

(1) Prezentele norme tehnice se referă la constituirea unui set de date, informații și planuri privind identificarea terenurilor definite ca spații verzi și a celor degradate, posibil a fi reabilitate ca spații verzi, cu identificarea stării de viabilitate a vegetației de pe aceste terenuri, a caracteristicilor ei, a indicilor de cantitate și calitate aferenți.

(2) Datele, informațiile și planurile menționate mai sus vor fi cuprinse într-un registru, numit Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul localităților, aferent teritoriului intravilan al localității pentru care se întocmește.

I.2. Obiectivele Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților

Art. 3. -

Obiectivele ce se asigură prin elaborarea registrelor locale ale spațiilor verzi din intravilanul localităților sunt:

a) protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor;

b) menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și al asigurării calității vieții;

c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi;

d) elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor;

e) identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație;

f) extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural.

Art. 4. -

Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul localităților va determina o bună gestionare a potențialului spațiilor verzi cu implicații asupra siguranței și calității vieții, asigurând crearea unui sistem de monitorizare a spațiilor verzi și a terenurilor degradate ce pot fi recuperate ca spații verzi, în vederea asigurării calității factorilor de mediu și stării de sănătate a populației.

CAPITOLUL II Domeniul de aplicare și definiții

II.1. Domeniul de aplicare

Art. 5. -

Domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice cuprinde:

a) spațiile verzi situate pe terenurile aparținând domeniului public/privat din intravilanul localității;

b) terenurile proprietate publică, degradate, din intravilanul localității, posibil să fie reabilitate și reamenajate ca spații verzi;

c) arbori izolați (diametru, înălțime) plantați pe lângă arterele de circulație, pe terenurile instituțiilor de învățământ, ansamblurilor de locuințe, lăcașurilor de cult, cimitirelor și altora asemenea;

d) arbori ocrotiți, indiferent de starea de sănătate și de dimensiunile acestora.

II.2. Definiții

Art. 6. -

(1) Sunt considerate spații verzi următoarele tipuri de terenuri existente în intravilanul localităților:

a) spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate;

b) spații verzi publice cu folosință specializată;

c) spații verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze sportive;

d) spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă;

e) culoare de protecție față de infrastructura tehnică;

f) păduri de agrement.

(2) În sensul prezentelor norme tehnice, spații verzi publice cu folosință specializată sunt:

a) grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;

b) cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire;

c) baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță.

(3) Definițiile spațiilor verzi nominalizate la alin. (1) și (2) sunt prevăzute la art. 4 din Lege.

II.3. Respectarea prevederilor planurilor urbanistice generale, ale regulamentelor de urbanism și ale sistemelor informaționale specifice

Art. 7. -

(1) Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul localităților se constituie ca o componentă a unui sistem informațional de evidență și inventariere sistematică a terenurilor din intravilanul localităților definite ca spații verzi conform Legii și art. 6 din prezentele norme tehnice.

(2) Inventarierea se realizează sub aspect tehnic, economic și juridic, cât și sub aspectul descrierii și stabilirii caracteristicilor cantitative și calitative ale vegetației de pe aceste terenuri.

Art. 8. -

Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul localităților trebuie corelat cu prevederile planurilor urbanistice generale și ale regulamentelor de urbanism întocmite conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

Executarea lucrărilor de identificare, măsurare și reprezentare a spațiilor verzi din intravilanul localităților se va face pe planuri topografice, cadastrale, hărți sau ortofotoplanuri georeferențiate, ce se pun la dispoziție de către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară județene și al municipiului București, în format analogic sau digital, cu plata tarifelor legale.

Art. 10. -

(1) În localitățile unde s-a executat sau este în curs de execuție realizarea Sistemului informațional specific domeniului imobiliar-edilitar și băncilor de date urbane (SISDIEBDU) se pot utiliza datele și informațiile puse la dispoziție de acesta sau, după caz, se pot actualiza.

(2) Datele și informațiile cuprinse în SISDIEBDU sunt în administrarea autorităților administrației publice locale.

CAPITOLUL III Date și informații specifice pentru realizarea Registrului
local al spațiilor verzi din intravilanul localităților

III.1. Date și informații specifice - definirea conținutului de informații specifice

Art. 11. -

(1) Activitățile care se vor întreprinde de către autoritățile administrației publice locale în vederea constituirii Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților sunt următoarele:

a) inventarierea și transpunerea pe planuri și hărți, în format digital, a terenurilor definite ca spații verzi;

b) constituirea unui sistem informațional specific, cuprinzând date și informații specifice privind speciile de arbori și vegetația existentă, cu determinarea indicilor calitativi și cantitativi;

c) elaborarea unor planuri sau hărți în format digital, la nivelul intravilanului localității;

d) exploatarea și actualizarea informațiilor din planurile sau hărțile digitale privind spațiile verzi, arborii izolați și terenurile degradate, în scopul gestionării eficiente a acestora;

e) constituirea unei evidențe a tuturor documentelor emise de autoritățile administrației publice locale și de autoritățile din domeniul protecției mediului privind documentațiile de urbanism, certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, avizele de tăiere și toaletare a arborilor, documentele de control și stabilire a contravențiilor, precum și orice alte documente care au efecte asupra stării spațiului verde.

(2) Planurile sau hărțile în format digital prevăzute la alin. (1) lit. c) trebuie să cuprindă:

a) terenurile definite ca spații verzi;

b) distribuția arborilor izolați și ocrotiți;

c) terenurile degradate care pot fi transformate în spații verzi.

Art. 12. -

(1) Principalele operațiuni pentru constituirea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților sunt:

a) delimitarea spațiului verde ce urmează a fi cadastrat și marcarea limitei acestuia;

b) identificarea tipului de proprietate și a proprietarilor spațiilor verzi;

c) identificarea reglementărilor din documentațiile de urbanism avizate și aprobate conform legii;

d) completarea datelor conținute în Fișa spațiului verde, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme tehnice;

e) informații de detaliu privind vegetația existentă, speciile, numărul și tipul de arbori, indici cantitativi și indici calitativi;

f) actualizarea planurilor sau hărților digitale, care vor constitui suportul de bază al lucrărilor de identificare și inventariere a spațiilor verzi.

(2) Datele și informațiile privind suprafața, categoria de folosință și proprietarul spațiului verde sunt cele existente în evidențele documentelor de cadastru general și în SISDIEBDU, în cazul în care aceste spații au fost identificate, măsurate și reprezentate pe planuri și hărți și sunt cuprinse în registre cadastrale.

Art. 13. -

(1) Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul localităților va fi împărțit pe categorii astfel:

a) spațiile verzi, definite conform art. 6;

b) arbori izolați;

c) arbori ocrotiți;

d) terenuri degradate, proprietate publică, ce pot fi reabilitate ca spații verzi.

(2) Pentru categoria prevăzută la alin. (1) lit. a), datele și informațiile specifice necesare sunt:

a) amplasament;

b) suprafață;

c) categorie de folosință;

d) regimul juridic;

e) reglementare urbanistică;

f) specii de arbori existenți, pentru care se va detalia numărul unic de identificare și se vor determina amplasamentul, specia, diametrul, înălțimea, evaluarea stării de viabilitate, evaluarea gradului de întreținere.

(3) Pentru categoriile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), datele și informațiile specifice necesare sunt:

a) număr unic de identificare;

b) amplasament;

c) specie;

d) diametru;

e) înălțime;

f) evaluarea stării de viabilitate;

g) identificarea riscurilor potențiale.

(4) Pentru categoria prevăzută la alin. (1) lit. d), datele și informațiile specifice necesare sunt:

a) amplasament;

b) suprafață;

c) categorie de folosință;

d) specii de arbori;

e) evaluarea gradului de întreținere.

III.2. Întreținerea și actualizarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților

Art. 14. -

(1) Sistemul informațional al spațiilor verzi se realizează ca urmare a efectuării lucrărilor de identificare, măsurare, inventariere și cartare a terenurilor definite ca spații verzi, precum și a culegerii informațiilor specifice privind speciile de arbori și vegetația existentă, cu determinarea indicilor cantitativi și calitativi.

(2) Sistemul informațional al spațiilor verzi reprezintă un ansamblu de baze de date grafice și textuale, concepute unitar, întreținute independent și exploatate împreună.

Art. 15. -

Pe baza datelor și informațiilor din Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul localităților se generează și se vizualizează planuri și hărți tematice, rapoarte statistice, diagrame și altele asemenea, în scopul:

a) întreținerii și actualizării Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților;

b) asigurării suportului decizional al autorității administrației publice în activitatea de reglementare urbană și în gestionarea fondului verde al localității (tăieri, toaletări, replantări etc.).

Art. 16. -

(1) Verificarea și actualizarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților se face permanent, în funcție de modificările survenite în teren ale spațiilor verzi.

(2) Schimbările produse în evidențele spațiilor verzi se actualizează pe planuri și hărți, cu respectarea normelor și instrucțiunilor emise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

(3) Actualizarea setului de date și informații specifice privind starea terenului, vegetația existentă, indicii calitativi și cantitativi se efectuează cu respectarea normelor și instrucțiunilor din domeniul mediului.

(4) Actualizarea datelor referitoare la reglementarea urbanistică se efectuează cu respectarea normelor din domeniul urbanismului.

Art. 17. -

(1) Finanțarea activităților de realizare a registrelor locale ale spațiilor verzi din intravilanul localităților se asigură de către autoritățile administrației publice locale din fondurile pentru îndeplinirea obligațiilor privind spațiile verzi prevăzute în bugetele proprii.

(2) Realizarea și actualizarea lucrărilor de identificare, măsurare, inventariere și reprezentare pe planuri și hărți a spațiilor verzi se fac de către persoane autorizate, cu drept de semnătură, în condițiile prevăzute de lege.

III.3. Verificarea și recepția lucrărilor

Art. 18. -

Toate lucrările tehnice (geodezice, topografice, de cartare a spațiilor verzi) necesare pentru întocmirea planurilor și hărților și a Fișei spațiului verde, precum și pentru constituirea seturilor de date și informații specifice privind speciile de arbori și vegetația existentă, cu determinarea indicilor calitativi și cantitativi etc., se verifică de către beneficiarul lucrărilor, pe toată perioada desfășurării lor și ori de câte ori este necesar.

Art. 19. -

(1) Verificarea lucrărilor privind realizarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților se face de către o comisie constituită la nivelul fiecărei autorități a administrației publice locale, alcătuită din experți din domeniul mediului, urbanismului, cadastrului, serviciilor comunitare, precum și alte persoane cu experiență, sub conducerea primarului sau a unuia dintre viceprimari.

(2) Comisia este numită prin decizie a primarului localității pentru care se realizează Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul localităților.

Art. 20. -

Verificarea se execută cu scopul de a se constata îndeplinirea condițiilor tehnice referitoare la fazele de lucrări ce au fost executate. Verificarea se execută pentru cel puțin 15% din lucrare/fază, în funcție de natura lucrărilor, efectuându-se în principal următoarele activități:

a) confruntarea datelor și informațiilor culese din teren cu cele înscrise pe planuri sau hărți și fișe;

b) verificării redactării planurilor sau hărților digitale și a conținutului lor, conform cerințelor;

c) înscrierea corectă a datelor în Fișa spațiului verde și, respectiv, în Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul localităților.

Art. 21. -

(1) Constatările verificărilor se vor consemna într-un referat de verificare și recepție lucrări, care se anexează la documentația aferentă constituirii Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților.

(2) Referatul va cuprinde procentul verificat, elementele importante urmărite, constatări pozitive, constatări negative, corectarea lipsurilor, termene de remediere etc.

(3) Pe baza acestui referat întocmit și semnat de membrii comisiei de verificare și recepție lucrări, beneficiarul își însușește lucrarea.

(4) În cazul în care se constată deficiențe și diferențe majore, lucrările greșite se refac pe cheltuiala executantului.

ANEXĂ la normele tehnice

Județul: Secțiune plan: Cod zonă valorică:
Localitatea: Nr. cadastral imobil: Cod zonă protejată:
Cod SIRUTA: Nr. carte funciară: Cod poștal:

FIȘA SPAȚIULUI VERDE

1. SCHIȚA AMPLASAMENTULUI TERENULUI SPAȚIU VERDE

2. ADRESĂ:

3. DATE DESPRE TERENUL SPAȚIU VERDE

Proprietar/ Deținător teren spațiu verde Tip proprietate Mod de administrare Categorie de folosință Reglementare urbanistică Suprafața măsurată (m2) Total teren spațiu verde Observații
Teren exclusiv Teren indiviziune
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total teren spațiu verde

4. DATE PRIVIND CONSTRUCȚIILE EXISTENTE PE TERENUL SPAȚIU VERDE

Proprietar/Deținător construcții Tip proprietate Mod de administrare Nr. corp construcție Cod grupă destinație Suprafață construită la sol (m2) Observații
1 2 3 4 5 6 7
Total suprafață ocupată din terenul spațiu verde

5. ECHIPAREA EDILITARĂ A TERENULUI:

A C t E G T

6. DATE PRIVIND VEGETAȚIA EXISTENTĂ PE TERENUL SPAȚIU VERDE:

- descrierea vegetației;

- identificarea speciilor de arbori existenți cu număr unic de identificare și determinarea amplasamentului, diametrului, înălțimii, evaluarea stării de viabilitate, evaluarea gradului de întreținere;

- identificarea arborilor izolați - număr unic de identificare, amplasament, specie, diametru, înălțime, evaluarea stării de viabilitate, riscuri potențiale;

- identificarea arborilor ocrotiți - număr unic de identificare, amplasament, specie, diametru, înălțime, evaluarea stării de viabilitate, riscuri potențiale.

7. DOCUMENTE EMISE CU PRIVIRE LA TERENUL SPAȚIU VERDE ȘI CONSTRUCȚIILE EXISTENTE

Întocmit Verificat
Data: Data:

;
se încarcă...