Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

Decizia nr. 338/2010 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 mai 2010 până la 20 decembrie 2012, fiind abrogat și înlocuit prin Decizie 987/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 1, art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ale art. 4 alin. (3) și ale art. 5 alin. (1), (2) și (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

CAPITOLUL I Obiectul deciziei

Art. 1. -

(1) Prezenta decizie stabilește procedura de autorizare generală a persoanelor care intenționează să furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice, cât și condițiile în care furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice beneficiază de regimul de autorizare generală.

(2) Autorizația generală pentru furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice cuprinde normele juridice specifice, aplicabile activităților de furnizare a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, și este prevăzută în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II Obligația de a transmite notificarea

Art. 2. -

(1) Orice persoană care intenționează să furnizeze rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului, denumită în continuare solicitant, are obligația să transmită Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, o notificare cu privire la această intenție, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cel mai târziu în ziua începerii activității.

(2) Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea și transmiterea către ANCOM a formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Rețelele și serviciile de comunicații electronice prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse cu titlu exemplificativ în fișa de descriere a rețelelor și serviciilor, prevăzută în anexa nr. 3.

(4) Prezenta decizie nu se aplică prestatorilor de servicii care desfășoară activități de proiectare, execută lucrări de construcție și întreținere a rețelelor de comunicații electronice, precum și lucrări de instalare, întreținere sau conectare a echipamentelor de comunicații electronice.

(5) Prezenta decizie nu se aplică persoanelor care prestează servicii constând exclusiv în furnizarea conținutului informației transmise prin intermediul rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice ori prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conținut sau care permit stocarea și accesarea ulterioară a conținutului informației transmise.

Art. 3. -

(1) Nu au obligația de a transmite notificarea prevăzută la art. 2 alin. (1) persoanele care intenționează să furnizeze rețele de comunicații electronice prin intermediul frecvențelor radio alocate în scopul unor transmisii cu caracter experimental sau ocazional.

(2) Nu au obligația de a transmite notificarea prevăzută la art. 2 alin. (1) persoanele străine cu sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European care intenționează să furnizeze servicii de comunicații electronice mobile la bordul navelor și aeronavelor înmatriculate în aceste state.

(3) Persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) li se aplică în mod corespunzător drepturile și obligațiile specifice prevăzute de autorizația generală.

Art. 4. -

(1) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețele sau servicii de comunicații electronice nu au obligația transmiterii notificării prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt considerate furnizori de rețele și servicii private de comunicații electronice și dobândesc drepturile și obligațiile specifice prevăzute de autorizația generală de la data începerii furnizării efective a rețelelor și serviciilor private de comunicații electronice.

(3) Prevederile referitoare la încetarea, retragerea sau suspendarea dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL III Documentele anexate la formularul-tip al notificării

Art. 5. -

(1) Solicitantul persoană română care are calitatea de comerciant va anexa la formularul-tip al notificării următoarele documente, care fac parte integrantă din aceasta:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie;

b) actul constitutiv, cu toate modificările și completările ulterioare, însoțit de certificate de înscriere mențiuni, în copie, sau un certificat constatator eliberat în acest scop de către oficiul registrului comerțului cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificării;

c) dovada calității de reprezentant legal al solicitantului a persoanei menționate în formularul-tip al notificării, în copie;

d) actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie;

e) fișa de descriere a rețelelor și serviciilor.

(2) Solicitantul persoană juridică română care nu are calitatea de comerciant va anexa la formularul-tip al notificării următoarele documente, care fac parte integrantă din aceasta:

a) certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul federațiilor, după caz, în copie;

b) actul de înființare, cu toate modificările și completările ulterioare, în copie;

c) dovada calității de reprezentant legal al solicitantului a persoanei menționate în formularul-tip al notificării, în copie;

d) fișa de descriere a rețelelor și serviciilor.

(3) Solicitanții persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European care intenționează să furnizeze rețele ori servicii de comunicații electronice în România, în condițiile dreptului de stabilire, precum și solicitanții persoane străine cu sediul principal într-un stat terț vor anexa la formularul-tip al notificării documentele prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz. Atunci când intenționează să furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice în România prin intermediul unui sediu secundar fără personalitate juridică, în mod suplimentar față de documentele prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz, solicitanții vor transmite și documentele aferente sediului principal al persoanei străine, în copie și, respectiv, în traducere autorizată.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1)-(3), dacă este cazul, solicitanții pot depune dovada calității de reprezentant al solicitantului a persoanei împuternicite să reprezinte solicitantul în relația cu ANCOM.

(5) Solicitanții persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European care intenționează să furnizeze rețele ori servicii de comunicații electronice în România, cu caracter temporar, în condițiile libertății de a furniza servicii, vor anexa la formularul- tip următoarele:

a) documentele echivalente celor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sau la alin. (2) lit. a) și b), după caz;

b) desemnarea adresei de contact de pe teritoriul României pentru desfășurarea parțială sau integrală a activității de furnizare de rețele sau servicii de comunicații electronice pe teritoriul României, unde se transmite corespondența legată de această activitate, inclusiv în relația cu ANCOM;

c) desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relația cu ANCOM și adresa de contact aleasă a acesteia de pe teritoriul României;

d) actul de identitate sau certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, al persoanei prevăzute la lit. c) ori documente echivalente, în copie;

e) fișa de descriere a rețelelor și serviciilor;

f) un document din care să rezulte perioada pentru care se intenționează furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice pe teritoriul României.

(6) Solicitantul poate indica, în cuprinsul formularului-tip al notificării, data estimativă a începerii furnizării fiecărui tip de rețele sau servicii de comunicații electronice. Data estimativă reprezintă data de la care solicitantul dobândește, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), drepturile și obligațiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru fiecare tip de rețele sau servicii de comunicații electronice.

(7) În cazul în care solicitantul nu a indicat nicio dată estimativă ori a indicat o dată estimativă anterioară datei realizării notificării, acesta dobândește drepturile și obligațiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru tipurile de rețele sau de servicii de comunicații electronice indicate în notificare, de la data realizării notificării în condițiile art. 7 alin. (1).

(8) Toate documentele într-o limbă străină transmise ANCOM de către un solicitant trebuie însoțite și de o traducere autorizată în limba română.

CAPITOLUL IV Completarea fișei de descriere a rețelelor și serviciilor

Art. 6. -

Solicitantul are obligația de a completa și de a transmite ANCOM, ca anexă la notificare, secțiunile relevante din fișa de descriere a rețelelor și serviciilor, în funcție de tipurile de rețele sau de servicii de comunicații electronice pe care intenționează să le furnizeze.

CAPITOLUL V Cerințe privind notificarea

Art. 7. -

(1) Notificarea este considerată realizată numai în condițiile în care au fost îndeplinite toate cerințele legale privind transmiterea, forma și conținutul notificării. Până la realizarea notificării solicitantul nu are dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice.

(2) În cazul neîndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (1), ANCOM, în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării, cere în scris solicitantului îndeplinirea acestora.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), notificarea este considerată realizată la data transmiterii către ANCOM a documentelor care atestă îndeplinirea respectivelor cerințe, prevederile art. 5 alin. (6) și (7) aplicându-se în mod corespunzător.

CAPITOLUL VI Efectele realizării notificării

Art. 8. -

(1) Solicitantul care a realizat notificarea în termenul și în condițiile prevăzute de prezenta decizie este considerat furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice pentru tipurile de rețele ori de servicii de comunicații electronice indicate în notificare, denumit în continuare furnizor, și dobândește drepturile și obligațiile specifice prevăzute de autorizația generală pentru tipurile de rețele sau de servicii de comunicații electronice indicate în notificare, de la data prevăzută la art. 5 alin. (6) sau (7), după caz.

(2) Obținerea dreptului de a furniza un anumit tip de rețea de comunicații electronice nu conferă dreptul de a furniza un alt tip de rețea de comunicații electronice și nici dreptul de a furniza servicii de comunicații electronice.

(3) Obținerea dreptului de a furniza un anumit tip de serviciu de comunicații electronice nu conferă dreptul de a furniza un alt tip de serviciu de comunicații electronice și nici dreptul de a furniza rețele de comunicații electronice.

(4) Obținerea dreptului de a furniza rețele de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice pe baza regimului de autorizare generală nu conferă dreptul de a utiliza frecvențe radio, resurse de numerotație sau resurse tehnice, atunci când acestea sunt necesare pentru furnizarea rețelelor sau serviciilor, decât în condițiile parcurgerii procedurilor de obținere a dreptului de a utiliza astfel de resurse, în conformitate cu legislația specială.

(5) Neînceperea furnizării efective a rețelelor de comunicații electronice sau a serviciilor de comunicații electronice nu amână nașterea drepturilor și obligațiilor prevăzute în autorizația generală.

(6) Drepturile prevăzute de autorizația generală nu pot fi transmise cu titlu particular către terți.

CAPITOLUL VII Certificatul-tip

Art. 9. -

În termen de 7 zile de la data realizării notificării în condițiile prevăzute la art. 7, ANCOM eliberează și transmite solicitantului un certificat-tip care atestă că acesta a realizat notificarea prevăzută de prezenta decizie și că beneficiază, de la data prevăzută, după caz, la art. 5 alin. (6) sau (7), de dreptul de a furniza tipurile de rețele sau de servicii de comunicații electronice indicate în notificare și în care se prezintă condițiile în care solicitantul beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți și de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.

CAPITOLUL VIII Obligația de comunicare a modificărilor

Art. 10. -

(1) Orice modificare a datelor cuprinse în formularul-tip al notificării se comunică ANCOM în termen de 10 zile de la data apariției, respectiv de la data înregistrării la instituțiile abilitate, după caz, prin transmiterea unei informări însoțite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare, în copie.

(2) În cazul în care modificarea privește furnizarea altor tipuri de rețele sau de servicii de comunicații electronice, suplimentare față de cele indicate în notificarea anterioară, ori data estimativă a începerii furnizării, este necesară realizarea unei noi notificări, în condițiile art. 2.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), precum și în cazul în care modificarea privește renunțarea la dreptul de a furniza un anumit tip de rețea sau un anumit tip de serviciu de comunicații electronice, respectiv datele de identificare a solicitantului sau furnizorului, cuprinse în certificatul-tip, ANCOM emite un nou certificat-tip conținând aceste modificări.

(4) Modificarea datelor cuprinse în fișa de descriere a rețelelor și serviciilor se comunică ANCOM în termen de 10 zile de la data apariției, prin transmiterea unei informări.

(5) Persoanele care dobândesc dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice în calitate de succesori universali ori cu titlu universal ai unui furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului care își încetează astfel existența, prin fuziune ori prin orice alt mod, au obligația de a transmite ANCOM o informare, în condițiile alin. (1).

CAPITOLUL IX Încetarea dreptului de a furniza rețele sau servicii
de comunicații electronice

Art. 11. -

(1) Dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice, precum și celelalte drepturi și obligațiile prevăzute în autorizația generală încetează în următoarele cazuri:

a) la cererea furnizorului;

b) de la data intrării în faliment în condițiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

c) în cazul aplicării sancțiunii retragerii acestui drept;

d) la data înregistrării hotărârii de dizolvare la registrul comerțului ori a încetării, în orice alt mod, a existenței furnizorului;

e) dacă în mod repetat nu este posibilă comunicarea documentelor de către ANCOM la adresa indicată de furnizor în notificare. Reprezentantul ANCOM va afișa documentul ce trebuie comunicat, cu excepția actelor administrative fiscale, la adresa indicată de furnizor în notificare, încheind proces-verbal privind imposibilitatea comunicării documentelor respective.

(2) Renunțarea la dreptul de a furniza toate tipurile de rețele ori de servicii de comunicații electronice se realizează prin transmiterea cererii-tip prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) își produce efectele de la data transmiterii către ANCOM sau de la o dată ulterioară, prevăzută în cuprinsul acesteia, iar ANCOM va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza toate tipurile de rețele sau servicii de comunicații electronice.

(4) Încetarea dreptului de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. e) se dispune prin decizie a președintelui ANCOM, care stabilește și data de la care încetează dreptul. Decizia se publică pe pagina de internet a ANCOM.

(5) Dreptul de a utiliza resursele de numerotație, frecvențele radio și resursele tehnice se stinge la data încetării dreptului de a furniza tipurile de rețele sau de servicii de comunicații electronice pentru care au fost acordate, inclusiv, acolo unde este cazul, în cazul furnizării pentru nevoi proprii de rețele sau servicii de comunicații electronice.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice desemnați ca furnizori de serviciu universal nu pot renunța, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile pentru care au fost desemnați furnizori de serviciu universal.

CAPITOLUL X Suspendarea dreptului de a furniza rețele sau servicii
de comunicații electronice

Art. 12. -

(1) Dreptul de a furniza toate sau anumite tipuri de rețele ori de servicii de comunicații electronice se suspendă în următoarele cazuri:

a) în caz de inactivitate temporară, constatată de către ANCOM sau la cererea furnizorului, însoțită de o copie a documentelor relevante emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau a hotărârii judecătorești irevocabile, după caz;

b) în cazul aplicării sancțiunii suspendării acestui drept, prin decizie a președintelui ANCOM, care se comunică furnizorului și se publică pe pagina de internet a ANCOM.

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice potrivit alin. (1) lit. a) se suspendă toate drepturile și obligațiile furnizorului în relația cu ANCOM, precum și cu alte persoane fizice sau juridice, legate de activitatea de furnizare de rețele și servicii de comunicații electronice, cu excepția drepturilor de a utiliza resurse de numerotație, frecvențe radio și resurse tehnice, drepturi care se sting de la data suspendării.

(3) Încetarea inactivității temporare a furnizorului produce renașterea drepturilor și a obligațiilor prevăzute de regimul de autorizare generală, cu excepția drepturilor de utilizare a resurselor de numerotație, frecvențelor radio și a resurselor tehnice, în urma transmiterii către ANCOM a unei copii a documentelor relevante emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau a hotărârii judecătorești irevocabile, după caz, privind reluarea activității furnizorului.

(4) Sancțiunea suspendării dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice se dispune de către ANCOM pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

(5) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice potrivit alin. (1) lit. b), furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice are în relația cu ANCOM obligațiile prevăzute de autorizația generală și de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de rețele sau de servicii de comunicații electronice.

(6) Încetarea sancțiunii suspendării dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice produce renașterea drepturilor prevăzute de regimul de autorizare generală. Dacă, după expirarea perioadei de suspendare, furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice nu elimină cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM poate dispune retragerea dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice.

CAPITOLUL XI Retragerea dreptului de a furniza rețele sau servicii
de comunicații electronice

Art. 13. -

(1) Persoana căreia i s-a aplicat sancțiunea retragerii dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice nu mai poate dobândi dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.

(2) Retragerea dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice se dispune prin decizie a președintelui ANCOM, în condițiile legii, se comunică furnizorului de rețele sau de servicii de comunicații electronice și se publică pe pagina de internet a ANCOM.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...