Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 378/2010 privind aprobarea cererii Societății Comerciale Cruciații Broker de Asigurare - S.R.L.

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 27 aprilie 2010, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată Nota cu nr. X 657 din 23 aprilie 2010 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială "Cruciații - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Timișoara, Str. Iasomiei nr. 2, bl. 228, sc. A, ap. 2, județul Timiș, număr de ordine în registrul comerțului J35/3028/2003, cod unic de înregistrare 16024286, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK - 192/2004, reprezentată legal prin dl Marcel Dănuț Cruciat, în calitate de administrator, ca urmare a cererii de suspendare a activității,

a constatat următoarele:

Începând cu data de 1 august 2008, societatea nu mai deține conducător executiv, fapt ce contravine prevederilor art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 lit. h) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Societatea a transmis cu întârziere, în format letric, situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2008, fiind încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. I alin. (2) din Normele privind forma și conținutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 113.139/2006~, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea a transmis cu întârziere, în format letric, raportările trimestriale aferente trimestrelor I și II/2008, fiind încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III alin. (4) din Normele privind forma și conținutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea a transmis cu întârziere raportările privind taxa de funcționare aferentă lunii martie 2008, fiind încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. IV lit. a) din Normele privind forma și conținutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 10 martie 2010, Societatea Comercială "Cruciații Broker de Asigurare" - S.R.L. nu mai deține o poliță de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare.

Societatea nu a transmis numele persoanei desemnate cu responsabilități în prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și nu a elaborat și transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor procedurile interne în materie de cunoaștere a clientului, de raportare, de păstrare a evidențelor, de evaluare și gestionare a riscurilor, pentru a preveni și împiedica implicarea lor în operațiuni suspecte de spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, așa cum sunt prevăzute în Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 24/2008~, încălcându-se astfel prevederile art. 5 și 6 din Normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, fapt ce constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în ședința din data de 27 aprilie 2010, aprobarea cererii Societății Comerciale "Cruciații Broker de Asigurare" - S.R.L. de suspendare a activității și stabilirea în sarcina acesteia a unor măsuri,

drept care d e c i d e:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă, la cerere, activitatea Societății Comerciale "Cruciații Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Timișoara, Str. Iasomiei nr. 2, bl. 228, sc. A, ap. 2, județul Timiș, număr de ordine în registrul comerțului J35/3028/2003, cod unic de înregistrare 16024286, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-192/2004, reprezentată legal prin dl Marcel Dănuț Cruciat, în calitate de administrator, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. -

În termen de 15 zile de la primirea deciziei, Societatea Comercială "Cruciații Broker de Asigurare" - S.R.L., prin reprezentantul său legal, va transmite la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor balanțele de verificare pe perioada 2005-2007, în vederea determinării taxei de funcționare datorate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum și documente din care să rezulte:

- rezilierea contractelor cu societățile de asigurare;

- achitarea debitelor către acestea;

- restituirea documentelor cu regim special.

Art. 3. -

Reluarea activității Societății Comerciale "Cruciații Broker de Asigurare" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. -

(1) Pe perioada cât este suspendată activitatea, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activității de negociere și încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, cât și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligația să aducă la cunoștința clienților săi interzicerea activității de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 5. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 10 mai 2010.

Nr. 378.

;
se încarcă...