Parlamentul României

Legea nr. 84/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116 din 29 decembrie 2009 privind instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competența de soluționare a cererilor de înregistrare în registrul comerțului și, după caz, a altor cereri aflate în competența de soluționare a judecătorului delegat, pe o perioadă de maximum 4 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, aparține directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoanei sau persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului."

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Dacă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență soluționarea unei cereri de înregistrare în registrul comerțului a fost suspendată de judecătorul delegat, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate repune/repun cererea pe rol, din oficiu, dacă perioada de suspendare a depășit 6 luni, sau la cererea părții, dacă acest termen nu s-a împlinit."

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Competența de numire a lichidatorului în situațiile prevăzute la art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, aparține directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoanei ori persoanelor desemnate, care dispune/dispun și cu privire la plata onorariului lichidatorului, în cuantum fix de 1.000 lei.

(2) Decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea unei societăți comerciale se face de către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, la solicitarea lichidatorului."

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Cererile formulate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, care anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență erau în competența de soluționare a judecătorului delegat, se soluționează de instanță, prin încheiere.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin instanță se înțelege tribunalul comercial sau secția comercială a tribunalului în a cărui circumscripție își are sediul comerciantul.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului Național al Registrului Comerțului sau ale oricărei persoane interesate de constatarea dizolvării persoanei juridice, formulate în temeiul prevederilor art. 227 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 30 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se soluționează de instanță, prin sentință.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului Național al Registrului Comerțului de radiere a persoanei juridice din registrul comerțului, în temeiul dispozițiilor art. 237 alin. (8) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 31 alin. (5) din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se soluționează de instanță, prin sentință.

(5) Societățile comerciale aflate sub incidența Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în stare de dizolvare sau de lichidare, se radiază din registrul comerțului, prin sentință pronunțată de instanță.

(6) Cererile prevăzute la alin. (1) și alin. (3)-(5) sunt soluționate de urgență și cu precădere, în camera de consiliu, cu citarea părților. Hotărârea instanței este executorie și este supusă numai recursului.

(7) Sentințele instanței pronunțate în soluționarea cererilor de radiere prevăzute la alin. (4) și (5) se comunică persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe cale electronică, se publică pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și se afișează la sediul oficiului registrului comerțului în care este înregistrată persoana juridică."

5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Cererile pentru îndreptarea, lămurirea sau completarea încheierii judecătorului delegat, formulate în temeiul art. 281-2813 din Codul de procedură civilă, vor fi soluționate de instanță, care va dispune și cu privire la modificarea corespunzătoare a datelor înregistrate în registrul comerțului."

6. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) În cazul fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, și în cazul divizării, competența de verificare a legalității hotărârii asupra fuziunii/divizării și, după caz, a actului constitutiv ori a actului modificator, precum și competența de soluționare a cererii de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor de fuziune, fuziune transfrontalieră, divizare aparțin instanței.

(2) Cererea de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor privitoare la fuziune, fuziune transfrontalieră, divizare și înscrisurile în susținerea acesteia se depun la oficiul registrului comerțului, care le înaintează, în termen de 3 zile de la primire, instanței competente conform prevederilor alin. (1).

(3) Prin hotărârea pronunțată, potrivit dispozițiilor art. 331-339 din Codul de procedură civilă, instanța dispune și înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor de fuziune, fuziune transfrontalieră, divizare.

(4) Cererile prevăzute de alin. (1) sunt soluționate de urgență și cu precădere, în camera de consiliu, cu citarea părților. Hotărârea instanței este executorie și este supusă numai recursului."

7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) În soluționarea cererilor potrivit art. 1 și 2, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate autorizează, prin rezoluție, constituirea societăților comerciale, efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerțului, a publicității, precum și înregistrarea în registrul comerțului a declarațiilor-tip pe propria răspundere și a datelor cuprinse în acestea, după caz, conform prevederilor legale în vigoare."

8. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În cazul în care solicitantul renunță la soluționarea cererii, prin rezoluție, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate va/vor lua act de renunțare."

9. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Plângerea se depune și se menționează în registrul comerțului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerțului înaintează instanței plângerea."

10. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

"

(6) Instanța soluționează plângerea în complet alcătuit dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, fără citare. Instanța poate să solicite orice lămuriri și dovezi părții sau informații scrise autorităților competente.

(7) Hotărârea pronunțată în soluționarea plângerii este executorie și este supusă numai recursului."

11. La articolul 7, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Soluționarea cererilor de înregistrare prevăzute la art. 1 și 2 se realizează pe bază de înscrisuri. La solicitarea expresă a părții sau a reprezentantului acesteia, se organizează audiență publică pentru susținerea și soluționarea cererii.

..............................................................................................

(3) Orice înscrisuri noi în susținerea cererilor de înregistrare se depun la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, prin registratura generală, cu cel puțin o zi înainte de data soluționării. Ori de câte ori este necesară modificarea înscrisurilor depuse în susținerea cererii de înregistrare, solicitantul depune la oficiul registrului comerțului înscrisurile modificate, cele depuse inițial urmând a fi anulate de directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau de persoana ori persoanele desemnată/desemnate.

(4) În condițiile în care cererile de înregistrare și documentele depuse în susținerea acestora nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, se acordă, prin rezoluție, un termen de amânare de cel mult 15 zile, care poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile, la cererea motivată a solicitantului. Termenul de 15 zile se calculează fără a se lua în considerare ziua când a început și ziua în care s-a împlinit termenul."

12. La articolul 7, alineatul (7) se abrogă.

13. După articolul 7 se introduce un articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

"

Art. 71. -

(1) Dacă la cererile de înregistrare sunt depuse cereri de intervenție, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate transmite/transmit instanței întregul dosar, care cuprinde cererea de înregistrare în registrul comerțului și cererea de intervenție, precum și înscrisurile depuse în susținerea acestora. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(2) Soluționarea cererilor de înregistrare și a cererilor de intervenție se face cu citarea părții și a intervenienților. Instanța se pronunță de urgență, în condițiile art. 49-56 din Codul de procedură civilă.

(3) Hotărârea pronunțată în condițiile alin. (2) este executorie și este supusă numai recursului."

14. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justiției, proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea profesiei de registrator comercial."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 13 mai 2010.

Nr. 84.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...