Guvernul României

Hotărârea nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 17 mai 2010.

În vigoare de la 15 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre reglementează regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) echipamentelor destinate competițiilor sportive și sporturilor extreme;

b) echipamentelor supuse legislației privind regimul armelor și munițiilor;

c) echipamentelor pentru practicarea sporturilor cu motor.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) echipament pentru agrement - orice utilaj, instalație sau dispozitiv acționat prin forța ori greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic și/sau prin orice altă/alte sursă/surse de energie, ce funcționează pe un amplasament temporar sau definitiv și care este destinat agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor;

b) echipament pentru spații de joacă - echipament pentru agrement, acționat exclusiv prin greutatea sau forța fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un spațiu de joacă, temporar ori permanent;

c) spațiu de joacă - perimetru delimitat și amenajat pentru jocul copiilor, în care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă;

d) echipament pentru parcurile de distracții - echipament pentru agrement care nu este destinat spațiilor de joacă;

e) distracție extremă - activitate oferită de un organizator, persoană fizică sau juridică, unuia ori mai multor consumatori în scop de destindere și la care pericolul sau provocarea pe care le resimte consumatorul îl incită în principal să participe;

f) certificat de conformitate - document emis de către un organism de certificare desemnat, prin care se atestă că sunt îndeplinite cerințele esențiale de securitate aplicabile echipamentului pentru agrement;

g) distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de distribuție, alta decât producătorul ori importatorul, care pune la dispoziție pe piață un produs;

h) parc de distracții - perimetru delimitat și amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puțin un echipament pentru parcurile de distracții, temporar sau definitiv;

i) deținătorul echipamentului pentru agrement - persoana fizică sau juridică ori autoritatea publică locală ce deține cu orice titlu un echipament pentru agrement, pe care îl pune la dispoziție consumatorilor;

j) administrator - persoana fizică sau juridică ce are în administrare un parc de distracții sau un spațiu de joacă, după caz;

k) coordonator de securitate - persoana angajată, desemnată de organizatorul distracției extreme pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor, precum și a terțelor persoane;

l) locator - orice persoană fizică sau juridică ce oferă spre închiriere consumatorilor echipamente pentru agrement;

m) echipament de protecție individuală - echipamentul sau accesoriile oferite odată cu echipamentul pentru agrement închiriat, de către locator sau deținător, în scopul protejării vieții, sănătății și securității consumatorului față de pericolele ce pot apărea ca urmare a utilizării normale și previzibile a produsului respectiv;

n) accident grav - accident mortal sau accident care produce o vătămare corporală gravă a consumatorului ori a uneia sau mai multor persoane situate în zona adiacentă echipamentului pentru agrement;

o) incident grav - un eveniment care ar putea da naștere unui accident grav;

p) producător - orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un echipament pentru agrement ori pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de echipament și care comercializează acest echipament sub numele ori marca sa;

q) importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în interiorul Uniunii Europene, care introduce pe piața comunitară un echipament pentru agrement dintr-o țară terță;

r) reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită într-un stat membru al Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea producătorului pentru a acționa în numele acestuia pentru sarcini specifice;

s) organizator al distracției extreme - orice persoană fizică sau juridică ce furnizează unuia ori mai multor consumatori activități ce reprezintă distracție extremă;

ș) radiații - emisii de unde sonore, electromagnetice sau de particule ce se propagă în toate direcțiile, la care poate fi expus consumatorul în timpul utilizării unui echipament pentru agrement.

Art. 3. -

(1) Se admite introducerea pe piață a echipamentelor pentru agrement care respectă cerințele esențiale de securitate aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Înainte de introducerea pe piață a unui echipament pentru agrement, producătorul sau reprezentantul său autorizat ori importatorul trebuie să solicite unui organism de certificare desemnat evaluarea conformității echipamentului în cauză cu cerințele esențiale de securitate aplicabile și emiterea unui certificat de conformitate, care va însoți produsul. Jurisprudență

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) echipamentele pentru agrement conforme cu reglementările tehnice, standardele, specificațiile tehnice sau procedurile de fabricație ale unui alt stat membru al Uniunii Europene ori care este parte a Acordului instituind Spațiul Economic European sau ale Turciei, care asigură un nivel echivalent de protecție cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1. Jurisprudență

(4) Pentru echipamentele prevăzute la alin. (3), în situația în care organele de control consideră necesară luarea unei decizii din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE, producătorul, reprezentantul său autorizat, distribuitorul sau importatorul, după caz, trebuie să pună la dispoziție organelor de control, la cerere, reglementările tehnice, standardele, specificațiile tehnice sau procedurile de fabricație aplicabile acestora și documentele care atestă conformitatea lor.

Art. 4. -

(1) În scopul realizării evaluării conformității prevăzute la art. 3 alin. (2), producătorul sau reprezentantul său autorizat ori importatorul trebuie:

a) să înainteze unui organism de certificare desemnat, ales de către el, o cerere de evaluare semnată, însoțită de dosarul tehnic al echipamentului pentru agrement. Cererea de evaluare trebuie să includă denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, și numele și adresa acestuia;

b) să pună la dispoziția organismului de certificare desemnat, în vederea examinării și testării, unul sau mai multe echipamente pentru agrement, reprezentative, dacă este cazul.

(2) Dosarul tehnic prevăzut la alin. (1) lit. a) trebuie să includă, după caz:

a) o descriere generală a produsului;

b) desenul de ansamblu și desene de execuție pentru toate componentele echipamentului pentru agrement, schemele electrice și hidraulice ale echipamentului, atunci când este cazul, precum și descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acestor desene și scheme;

c) breviare ale calculelor efectuate;

d) lista standardelor, a specificațiilor tehnice de referință și/sau a reglementărilor aplicate pentru proiectarea și execuția echipamentelor de agrement, identificate prin titlu, număr și data emiterii;

e) analiza de risc, cu identificarea elementelor de securitate și a avertizărilor;

f) instrucțiuni de utilizare și de întreținere;

g) instrucțiuni și desene de montaj, cu precizarea spațiilor de securitate și a condițiilor pentru realizarea fundațiilor echipamentelor pentru agrement, dacă este cazul;

h) proceduri și instrucțiuni scrise pentru proiectare, execuție, montare, încercări;

i) descriere a examinărilor și încercărilor, efectuate pe durata execuției, asamblării și a montajului;

j) rapoarte de inspecție, de încercare și de etalonare realizate, în copie.

(3) Organismul de certificare desemnat verifică documentele ce i-au fost înaintate și realizează examinările și încercările necesare pentru a se asigura că echipamentul pentru agrement respectă cerințele esențiale de securitate. Pentru produsele ce fac obiectul producției de serie, în scopul de a se asigura de capabilitatea producătorului de a furniza consecvent echipamente având caracteristicile și performanțele echipamentului certificat, organismul de certificare desemnat evaluează sistemul calității aplicat de producător.

(4) În situația în care în urma evaluării prevăzute la alin. (3) organismul de certificare desemnat consideră că echipamentele pentru agrement respectă cerințele esențiale de securitate aplicabile, emite un certificat de conformitate.

(5) În situația în care obiectul certificatului de conformitate este un echipament pentru agrement ce urmează a se realiza în producție de serie, organismul de certificare desemnat trebuie să supravegheze, prin audituri periodice, respectarea continuă a cerințelor care au stat la baza emiterii certificatului și să ia măsuri de suspendare sau de retragere a certificatului de conformitate în cazul nerespectării obligațiilor asumate de producător în baza certificării.

(6) Dosarul tehnic prevăzut la alin. (2) trebuie păstrat de către producător sau reprezentantul său autorizat timp de 10 ani de la realizarea ultimului echipament de același tip și pus la dispoziția autorităților de supraveghere și control, la solicitarea acestora.

(7) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, la solicitarea căruia s-a emis un certificat de conformitate, are obligația de a face cunoscut imediat organismului de certificare desemnat ce a emis respectivul document orice modificare adusă documentației și condițiilor ce au stat la baza certificării de conformitate.

(8) Decizia organismului de certificare desemnat de respingere a cererii de certificare a unui echipament pentru agrement ori de suspendare sau retragere a unui certificat de conformitate se face cunoscută solicitantului, menționându-se motivele ce au stat la baza deciziei. Solicitantul poate contesta această decizie la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.

Art. 5. -

(1) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul, după caz, are obligația de a furniza deținătorilor/administratorilor/locatorilor, împreună cu echipamentele de agrement, următoarele documente însoțitoare:

a) desenul de ansamblu al echipamentului;

b) instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montaj și instrucțiuni de întreținere, redactate în limba română, fără a exclude posibilitatea prezentării acestor documente și în alte limbi;

(2) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, după caz, trebuie să inscripționeze pe echipamentele pentru agrement, vizibil, lizibil și durabil, informațiile prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Distribuitorul se va asigura că echipamentele pentru agrement sunt inscripționate vizibil, lizibil și durabil cu informațiile prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Deținătorii/administratorii/locatorii trebuie să dețină și să prezinte, la cerere, organelor de control documentele menționate la alin. (1).

Art. 6. -

(1) Administratorul parcului de distracții, indiferent dacă parcul de distracții se află pe un amplasament temporar sau definitiv, trebuie:

a) să obțină, să dețină și să pună la dispoziție organelor de supraveghere și control, la cerere, autorizația de funcționare a parcului de distracții, emisă de autoritățile publice locale;

b) să efectueze, atunci când exploatarea echipamentelor de agrement impune acest lucru, branșamentele necesare în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare;

c) să informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea în parcul de distracții, despre:

(i) denumirea parcului de distracții;

(ii) numărul autorizației de funcționare a parcului de distracții, emisă de autoritățile publice locale;

(iii) datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul;

(iv) numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situații de urgență (salvare, pompieri, poliție) și al autorității pentru protecția consumatorilor, pentru situații de urgență;

(v) amplasarea echipamentelor pentru agrement, prin indicarea acestora pe harta parcului de distracții;

d) să asigure supravegherea parcului de distracții;

e) să asigure împrejmuirea parcului de distracții;

f) să asigure dotarea parcului de distracții cu alimentare cu apă curentă, toalete publice, canalizare corespunzătoare, instalații de iluminat pe timpul nopții și mijloace adecvate de colectare a gunoiului;

g) să delimiteze aleile de acces la echipamentele pentru agrement din parcurile de distracții, astfel încât să se evite intrarea consumatorilor în raza de acțiune a echipamentelor aflate în mișcare sau în alte zone care pot prezenta pericol pentru viața, sănătatea sau securitatea acestora;

h) să anunțe imediat producerea oricărui accident sau incident grav autorităților competente;

i) să aibă în dotare truse de prim ajutor pentru cazuri de urgență și să afișeze în mod vizibil consumatorilor locul unde acestea sunt amplasate;

j) să solicite și să obțină autorizația de securitate la incendiu, în condițiile legii, și să asigure mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor adecvate, funcționale și în cantitățile necesare.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a), b), lit. c) pct. (ii)-(iv), lit. e) și h) sunt aplicabile în mod corespunzător și administratorilor spațiilor de joacă.

(3) Autoritățile publice locale au responsabilitatea asigurării funcționării echipamentelor pentru agrement din spațiile de joacă amplasate pe domeniul public local, astfel încât să nu fie afectată securitatea utilizatorilor.

Art. 7. -

Înainte de punerea în funcțiune a echipamentului pentru agrement pe orice amplasament, deținătorul echipamentului pentru agrement trebuie:

a) să se asigure că echipamentul pentru agrement ce urmează a fi exploatat, cu excepția echipamentelor prevăzute la art. 3 alin. (3), este însoțit de certificatul de conformitate;

b) să încheie un document, în formă scrisă, cu administratorul parcului de distracții sau al spațiului de joacă, din care să rezulte, cel puțin, acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului pentru agrement și perimetrul pentru amplasare, în cazul în care deținătorul echipamentului pentru agrement nu este și administratorul parcului de distracții sau al spațiului de joacă;

c) să se asigure că pe fiecare echipament sunt inscripționate lizibil, durabil și vizibil informațiile prevăzute în anexa nr. 2;

d) să efectueze o analiză de risc în exploatare, luându-se în considerare prevederile anexei nr. 3;

e) să obțină autorizația de funcționare a echipamentului pentru agrement, cu respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Pe toată durata exploatării deținătorul echipamentului pentru agrement trebuie:

1. să pună la dispoziție administratorului, locatorului sau consumatorului, după caz, echipamentul pentru agrement conform instrucțiunilor de exploatare furnizate de producător sau reprezentantul său autorizat;

2. să informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat în imediata apropiere a echipamentelor, cu privire la:

a) denumirea echipamentului și datele de identificare ale deținătorului;

b) modul corect de utilizare și comportamentul adecvat al consumatorilor în timpul utilizării;

c) potențialele pericole, așa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în exploatare, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate, înălțimii sau stării de sănătate a consumatorilor, după caz;

3. să păstreze documentația furnizată de către producător, reprezentantul său autorizat sau importator, după caz, pentru acel echipament pentru agrement;

4. să asigure efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii echipamentului pentru agrement, conform instrucțiunilor tehnice furnizate de către producător, reprezentantul său autorizat sau importator și atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;

5. să folosească, atunci când legislația în vigoare impune acest lucru, numai personal de deservire autorizat.

Art. 9. -

(1) Informarea consumatorilor prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c) și art. 8 pct. 2 se face în mod obligatoriu în limba română, fără a fi exclusă și prezentarea în alte limbi, pe panouri de avertizare durabile, amplasate vizibil și inscripționate cu caractere lizibile.

(2) În cazul echipamentelor pentru agrement amplasate în stațiuni și zone turistice, informarea consumatorilor se face în mod obligatoriu și în cel puțin două limbi de circulație internațională.

(3) Este interzisă atenționarea: "Utilizare pe riscul dumneavoastră" sau orice atenționare similară.

Art. 10. -

(1) Pentru organizarea unei distracții extreme, organizatorul acestei activități desemnează pentru toată durata de desfășurare un coordonator de securitate. Organizatorul distracției extreme, ținând cont de condițiile normale și previzibile de desfășurare a activității, trebuie să ia măsurile necesare pentru evitarea pericolelor și asigurarea securității consumatorilor și a terților. Aceste măsuri se referă în special la:

a) montaj, verificări periodice, măsuri de întreținere a echipamentelor pentru agrement;

b) verificări periodice și măsuri de întreținere a produselor conexe pentru agrement utilizate;

c) avertismente și inscripționări;

d) măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor și de instruire a personalului și a consumatorilor privind situațiile de urgență specifice care pot surveni.

(2) Organizatorul distracției extreme trebuie să dețină următoarele informații pentru organizarea distracției extreme:

a) lista de produse conexe pentru agrement necesare distracției extreme ce pot avea un impact asupra securității, precum și identificarea și descrierea caracteristicilor acestor produse;

b) schema distracției extreme.

(3) Prevederile art. 7 lit. a)-d) și ale art. 8, aplicabile deținătorului echipamentului pentru agrement, se aplică și organizatorului distracției extreme.

Art. 11. -

(1) La momentul închirierii de către consumator a unui echipament pentru agrement, locatorul trebuie să ofere consumatorului informații în limba română, fără a exclude prezentarea lor și în alte limbi, cu privire la:

a) modul de folosință a produsului închiriat;

b) măsurile de securitate ce trebuie luate cu ocazia utilizării produsului închiriat, inclusiv măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor și de instruire în domeniul situațiilor de urgență.

(2) Dacă echipamentul pentru agrement închiriat nu este destinat să fie utilizat de consumator în localurile, clădirile sau pe terenurile locatorului, informațiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de către locator consumatorului odată cu produsul închiriat printr-un document ce conține aceste informații.

(3) Dacă echipamentul pentru agrement închiriat este destinat să fie utilizat în localurile, clădirile sau pe terenurile locatorului, informațiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de către locator consumatorului sub una dintre următoarele forme:

a) notificarea consumatorului, prin înmânarea, la momentul utilizării echipamentului pentru agrement, a unui document relevant;

b) un anunț lizibil, pe un suport durabil și aplicat într-un loc vizibil pentru consumator.

(4) Locatorul este obligat să pună la dispoziție consumatorului, cu titlu gratuit, echipamentele de protecție individuală adecvate, care sunt recomandate de producător în instrucțiunile de utilizare a echipamentului pentru agrement închiriat. Este interzis locatorilor să pună la dispoziție consumatorilor echipamente pentru agrement fără echipamentele de protecție individuală recomandate de producător.

Art. 12. -

Consumatorii trebuie să respecte modul corect de utilizare a echipamentelor pentru agrement, așa cum a fost furnizat de deținătorul echipamentului pentru agrement, și să utilizeze echipamentele de protecție individuală care le sunt puse la dispoziție de către locator.

Art. 13. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri se aprobă normele metodologice pentru desemnarea organismelor de certificare potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Lista cuprinzând organismele de certificare desemnate se aprobă și se actualizează periodic prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Puneri în aplicare (1)

(3) Certificatele de examinare de tip acordate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement rămân valabile până la data expirării acestora.

Art. 14. -

(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) introducerea pe piață a echipamentelor pentru agrement, cu excepția echipamentelor prevăzute la art. 3 alin. (3), fără certificatul de conformitate prevăzut la art. 3 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei și interzicerea utilizării echipamentului pentru agrement până la remedierea deficiențelor;

b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei și interzicerea utilizării echipamentului pentru agrement până la remedierea deficiențelor;

c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (6), ale art. 5 alin. (2), (3) și (4), ale art. 6 alin. (1) lit. a)-i), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei și interzicerea utilizării echipamentului pentru agrement până la remedierea deficiențelor;

d) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), b) și c), ale art. 8 pct. 1, 2 și 3, ale art. 9, 10 și 11, cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei și interzicerea utilizării echipamentului până la remedierea deficiențelor;

e) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei și interzicerea punerii în funcțiune a echipamentului pentru parcurile de distracții;

f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. d) și e), ale art. 8 pct. 4 și 5, cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei și interzicerea punerii în funcțiune a echipamentului pentru parcurile de distracții;

g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. j) se sancționează potrivit prevederilor art. 44 pct. IV lit. i) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile persoanelor fizice, precum și persoanelor juridice.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se efectuează de personalul împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cele prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) se efectuează de către personalul împuternicit al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. g) se efectuează de către personalul împuternicit al unităților teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

(4) În cazul în care organele de control prevăzute la alin. (3) constată că produsele pot prejudicia sănătatea și securitatea utilizatorilor echipamentelor pentru agrement, iau măsuri pentru interzicerea utilizării și/sau retragerea produselor de pe piață și sancționează contravenientul cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei.

(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii aplicabile.

Art. 15. -

Prevederilor art. 14 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002, Ordinul ministrului industriei și resurselor și al ministrului sănătății și familiei nr. 145/626/2003 pentru aprobarea Normativului referitor la autorizarea și gradul de calificare a personalului tehnic de deservire și a coordonatorului de securitate pentru distracția extremă, NT1-2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 26 iunie 2003, și Ordinul ministrului industriei și resurselor și al ministrului sănătății și familiei nr. 364/619/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 26 iunie 2003.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Adriean Videanu
Președintele Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorilor,
Constantin Cerbulescu
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu

București, 28 aprilie 2010.

Nr. 435.

ANEXA Nr. 1

CERINȚE ESENȚIALE DE SECURITATE

1. Echipamentul pentru agrement trebuie să fie produs astfel încât să poată funcționa și să fie reglat și întreținut fără a se expune la pericole din punctul de vedere al securității, atunci când aceste acțiuni sunt realizate în circumstanțele stabilite de producător.

2. Măsurile de precauție luate trebuie să vegheze la excluderea oricărui pericol în condiții normale sau previzibile de utilizare, pe durata normală de viață a echipamentului pentru agrement.

3. Gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie să fie în raport cu aptitudinea consumatorilor. În scopul punerii acestui principiu în practică se stabilește, acolo unde este necesar, o vârstă minimă, limită de greutate, înălțime sau stare de sănătate pentru consumatori.

4. Pentru alegerea celor mai bune soluții producătorul trebuie să aplice următoarele principii, în ordinea indicată:

a) excluderea sau limitarea la maximum a pericolelor prin integrarea în mod optim a cerințelor de securitate în cadrul proiectării și fabricării echipamentului de agrement;

b) luarea măsurilor necesare de precauție de securitate pentru pericolele ce nu pot fi excluse;

c) informarea despre pericolele rămase ca urmare a eficacității incomplete a măsurilor de protecție luate, indicarea, în cazul în care este necesar, a pregătirii speciale și semnalarea faptului că trebuie să fie utilizate anumite echipamente de protecție individuală.

5. În cadrul proiectării și fabricației unui echipament pentru agrement, precum și al elaborării instrucțiunilor de utilizare, producătorul trebuie să ia în considerare atât o utilizare normală a echipamentului, cât și o utilizare previzibilă irațională.

6. Echipamentul pentru agrement trebuie să fie conceput astfel încât să se evite o utilizare pentru alt scop decât cel pentru care a fost fabricat, dacă aceasta implică pericole.

7. În cadrul proiectării și fabricației unui echipament pentru agrement, precum și al elaborării instrucțiunilor de utilizare, producătorul trebuie să țină seama inclusiv de comportamentul specific al minorilor.

8. În cadrul proiectării și fabricației unui echipament pentru agrement, precum și al elaborării instrucțiunilor de utilizare, producătorul trebuie să țină seama de obstacolele pe care cel ce va utiliza echipamentul le va întâmpina prin utilizarea, necesară sau previzibilă, a echipamentului de protecție individuală.

9. Echipamentul pentru agrement trebuie să fie însoțit de toate echipamentele și accesoriile speciale care sunt esențiale pentru a preveni pericolele în cadrul montajului, demontării, transportului, reglării, întreținerii și utilizării.

10. În cadrul proiectării și fabricației unui echipament pentru agrement, precum și al elaborării instrucțiunilor de utilizare, producătorul trebuie să ia în considerare următoarele aspecte ale pericolelor:

a) pericole care rezultă din portanța insuficientă a echipamentului, ținându-se seama de rezistența, de rigiditatea și de capacitatea de deformare a materialelor utilizate;

b) pericole care rezultă din pierderea de echilibru a echipamentului, ținându-se seama de susținerea echipamentului și solurilor posibile, precum și a încărcărilor eventuale ale echipamentului;

c) pericole care rezultă din utilizarea echipamentului, printre care lovirea, tăierea, strivirea, asfixierea, înecul, electrocutarea, șocul și supraîncărcarea corpului;

d) pericole care rezultă din accesibilitatea echipamentului, inclusiv accesibilitatea în caz de pană și stare de urgență și posibilitatea de evacuare;

e) pericole care rezultă din eventualele interacțiuni ale echipamentului și consumatorilor cu mediul înconjurător și cu publicul;

f) pericole în spațiile închise, inclusiv lipsa de ventilație și de luminozitate;

g) pericole care rezultă din posibilitățile defectuoase de întreținere;

h) pericole care rezultă dintr-un incendiu;

i) pericole care rezultă din radiații.

11. Componentele și părțile detașabile ale echipamentelor pentru spațiile de joacă, destinate special copiilor mai mici de 36 de luni, trebuie să aibă dimensiuni suficiente pentru a nu putea fi înghițite și/sau inhalate.

12. Echipamentele pentru spațiile de joacă, destinate să țină sau să susțină copilul pe apă, trebuie să fie concepute și fabricate astfel încât să reducă cât mai mult posibil pericolul, ținându-se seama de uzura preconizată a echipamentelor pentru spațiile de joacă, pericolul de pierdere a flotabilității echipamentului pentru spațiile de joacă și de pierdere a sprijinului dat copilului.

13. Echipamentele pentru agrement trebuie să fie realizate din materiale rezistente care îndeplinesc următoarele caracteristici:

a) fie nu ard sub acțiunea directă a unei flăcări, scântei sau a oricărui alt focar potențial de incendiu;

b) fie sunt greu inflamabile;

c) fie, dacă se aprind, ard lent și prezintă o viteză redusă de propagare a flăcării;

d) fie sunt tratate, oricare ar fi compoziția chimică a materialului echipamentului pentru spațiile de joacă, astfel încât să întârzie procesul de ardere.

14. Se interzice utilizarea materialelor metalice pentru:

a) executarea suprafețelor de alunecare pentru tobogane;

b) executarea de subansamble care vin în contact cu corpul uman pe timpul utilizării echipamentelor (de exemplu: tuneluri, tobogane tubulare, incinte închise etc.);

15. Echipamentele a căror utilizare sigură este condiționată de controlul vitezei vântului vor fi dotate cu dispozitive de măsurare a acesteia și cu dispozitive de încetare a funcționării în condiții de securitate pentru utilizatori.

ANEXA Nr. 2

INFORMAȚII
care se inscripționează pe echipamentele de agrement

Echipamentele de agrement trebuie inscripționate cu următorul conținut:

- Denumirea echipamentului .....................................................................

- Codul de identificare al echipamentului pentru agrement .......................

- Seria ....................................

- Anul de fabricare .......................................

- Producător/reprezentant autorizat al producătorului/importator .................... (denumirea completă, adresa sediului, datele de contact)

- Caracteristicile tehnice, după caz:

limita de vârstă pentru utilizarea echipamentelor .................................................
greutatea maximă admisă ....................................................................................
înălțimea maximă admisă ...................................................................................
numărul maxim de utilizatori admis .....................................................................

viteza maximă admisă a echipamentelor de agrement .......................................

- Numărul certificatului de conformitate (dacă este cazul)* ...................................

* Se va inscripționa numărul certificatului de conformitate pe echipamentul de agrement numai dacă acesta este certificat conform prevederilor art. 3 alin. (2) din hotărâre sau dacă legislația unui alt stat membru al Uniunii Europene ori a unui stat care este parte a Acordului constituind Spațiul Economic European sau a Turciei prevede certificarea conformității.

ANEXA Nr. 3

ANALIZA DE RISC ÎN EXPLOATARE

1. Analiza de risc în exploatare comportă succesiv:

a) identificarea potențialelor pericole ce pot apărea la echipamentul pentru agrement în timpul exploatării;

b) determinarea și descrierea precisă a riscurilor corespunzătoare pentru securitatea consumatorilor și terților în timpul exploatării echipamentului pentru agrement;

c) evaluarea acestor riscuri.

2. Aspectele pericolelor ce trebuie luate în considerare în cadrul analizei de risc în exploatare, după caz, sunt:

a) pericole care rezultă din dispunerea echipamentelor pentru agrement instalate;

b) pericole care rezultă din dispunerea echipamentelor pentru agrement instalate și din alte instalații prezente;

c) pericole care rezultă dintr-o administrare și o întreținere defectuoase;

d) pericole care rezultă din modificări substanțiale ale echipamentelor pentru agrement instalate;

e) pericole care rezultă din materialul abandonat;

f) pericole care rezultă din amplasarea echipamentului pentru agrement în raport cu căile de acces;

g) pericole care rezultă din îngrădiri/împrejmuiri;

h) pericole care rezultă din diferențele de înălțime;

i) pericole care rezultă din vegetație;

j) pericole care rezultă din mobilierul urban;

k) pericole care rezultă dintr-o iluminare naturală sau artificială insuficientă a mediului înconjurător;

l) pericole care rezultă din mediul înconjurător natural;

m) pericole care rezultă din lipsa de informare a adulților care supraveghează minorii în ceea ce privește riscurile;

n) pericole care rezultă din accesibilitatea echipamentului pentru agrement și din situarea sa, ținându-se seama de necesitățile de acces la acesta în caz de pană, stare de urgență și de evacuare;

o) pericole care rezultă din aptitudinile limitate ale utilizatorilor;

p) pericole care rezultă din vandalism;

q) pericole care rezultă din contaminare biologică;

r) pericole care rezultă din portanța insuficientă a echipamentului, ținându-se seama de rezistența, rigiditatea și capacitatea de deformare a materialelor utilizate;

s) pericole care rezultă din pierderea echilibrului echipamentului, ținându-se seama de susținerea echipamentului, solului și de fixarea echipamentului pe acesta, precum și de încărcările eventuale ale echipamentului;

t) pericole care rezultă din utilizarea echipamentului, printre care tăierea, strivirea, asfixierea, înecul, electrocutarea, șocul și supraîncărcarea corpului;

u) pericole care rezultă din lovirea consumatorilor, ținându-se seama de proprietățile de atenuare la impactul cu solul și de natura suprafeței;

v) pericole care rezultă din interacțiunile eventuale ale echipamentului și consumatorilor cu mediul înconjurător și cu publicul;

w) pericole în spațiile închise, inclusiv lipsa de ventilație și de luminozitate;

x) pericole care rezultă dintr-un incendiu;

y) pericole care rezultă din radiații dăunătoare;

z) pericole care rezultă din montaj necorespunzător;

aa) pericole care rezultă din posibilitatea insuficientă de supraveghere;

bb) pericole care rezultă dintr-o proastă întreținere și dintr-o administrare defectuoasă;

cc) pericole care rezultă din modificări considerabile la echipament;

dd) pericole care rezultă dintr-o lipsă de informare a consumatorilor în ceea ce privește riscurile;

ee) pericole care rezultă din lipsă de cunoștințe, de pregătire și de experiență a personalului tehnic, inclusiv în acordarea primului ajutor în caz de accident.

ANEXA Nr. 4

CERINȚE MINIME
pentru desemnarea organismelor de certificare

1. Organismul de certificare desemnat, conducerea acestuia și personalul responsabil cu efectuarea operațiunilor de certificare trebuie să fie alții decât producătorul, reprezentantul său autorizat, importatorul, montatorul sau utilizatorul echipamentului pentru agrement. Organismul nu poate fi implicat direct sau indirect în activități de producție, comercializare, reparare ori întreținere a echipamentului pentru agrement.

2. Organismul de certificare desemnat și personalul acestuia trebuie să efectueze operațiunile de certificare cu integritate profesională și competență tehnică și trebuie să fie independenți de orice presiuni, îndeosebi cele de natură financiară, care ar putea influența certificarea, în mod special din partea unor persoane sau grupuri de persoane care au interes în rezultatul certificării.

3. Organismul de certificare desemnat trebuie să dispună de personalul necesar și dotările tehnice necesare care să îi permită îndeplinirea sarcinilor sale administrative și tehnice impuse de procesul de certificare.

4. Personalul responsabil cu efectuarea certificării trebuie să aibă:

a) pregătire tehnică și profesională temeinică;

b) cunoștințe și experiență satisfăcătoare referitoare la cerințele certificării.

5. Imparțialitatea personalului trebuie garantată. Remunerarea personalului nu trebuie să fie corelată cu numărul certificărilor efectuate și nici cu rezultatele acestora.

6. Organismul de certificare desemnat trebuie să dețină o asigurare de răspundere civilă.

7. Personalul organismului de certificare desemnat este obligat să păstreze secretul profesional cu privire la informațiile dobândite în exercitarea sarcinilor sale, cu excepția situației în care informațiile sunt solicitate de autoritățile competente ale statului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...