Curtea Constituțională

Decizia nr. 347/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14, art. 105 pct. 10 și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Ion Predescu - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent-șef

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, excepție invocată de Ana Corina Săcrieru în Dosarul nr. 2.257/231/2009 al Judecătoriei Focșani, care face obiectul Dosarului nr. 5.343 D/2009 al Curții Constituționale.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 5.361 D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14, art. 105 pct. 10 și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Societatea Comercială "Interactiv Media SMS" - S.R.L. în Dosarul nr. 11.370/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 București.

La apelul nominal este prezent reprezentantul autoarei excepției, lipsind cealaltă parte, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că Societatea Comercială "Interactiv Media SMS" - S.R.L. a depus la dosarul cauzei note de ședință prin care arată că susține excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și renunță la celelalte excepții de neconstituționalitate ridicate.

Având cuvântul cu privire la cererea de renunțare la excepția de neconstituționalitate având ca obiect prevederile art. 39, art. 102 alin. 1 pct. 14, art. 105 pct. 10 și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, formulată de Societatea Comercială "Interactiv Media SMS" - S.R.L., reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia, arătând că excepția de neconstituționalitate este de ordine publică.

Curtea constată că o astfel de cerere nu poate fi primită, având în vedere dispozițiile art. 55 din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora "Curtea Constituțională, legal sesizată, procedează la examinarea constituționalității, nefiind aplicabile dispozițiile Codului de procedură civilă referitoare la suspendarea, întreruperea sau stingerea procesului (...)." Excepția de neconstituționalitate este o excepție de ordine publică, prin invocarea ei punându-se în discuție abaterea unor reglementări legale de la dispozițiile legii fundamentale, iar soluția asupra excepției este de interes general. Așa fiind, excepția de neconstituționalitate nu rămâne la dispoziția părții care a invocat-o și ea nu este susceptibilă de acoperire, nici pe calea renunțării exprese la soluționarea ei de către partea care a ridicat-o.

Având în vedere identitatea parțială de obiect a excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 5.343D/2009 și nr. 5.361 D/2009, președintele pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Societății Comerciale "Interactiv Media SMS" - S.R.L. nu se opune conexării celor două dosare.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condițiile conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 5.361 D/2009 la Dosarul nr. 5.343 D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Societății Comerciale "Interactiv Media SMS" - S.R.L., care solicită admiterea excepției, arătând că textele criticate sunt discriminatorii.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată în ceea ce privește dispozițiile art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și a celor ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 și ca inadmisibilă în ceea ce privește art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14, art. 105 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aceste din urmă texte legale fiind criticate exclusiv din perspectiva modului de aplicare.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

Prin Încheierea din 20 mai 2009, pronunțată în Dosarul nr. 2.257/231/2009, Judecătoria Focșani a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, excepție invocată de Ana Corina Săcrieru.

Prin Încheierea din 1 iunie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 11.370/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14, art. 105 pct. 10 și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Societatea Comercială "Interactiv Media SMS" - S.R.L.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că dispozițiile art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și cele ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 încalcă liberul acces la justiție și creează o discriminare între persoana care contestă un proces-verbal de contravenție și justițiabilii care introduc acțiuni în justiție împotriva statului sau instituțiilor sale potrivit regulilor de competență teritorială alternativă prevăzute de art. 8 din Codul de procedură civilă, între contestator și unitatea de poliție rutieră din care face parte organul constatator, între un contravenient "localnic" și un contravenient cu domiciliul la sute de kilometri depărtare. Cât privește art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, se arată că stabilirea în mod unilateral de către Poliția Rutieră a termenului în care proprietarul sau deținătorul unui vehicul este obligat să comunice poliției rutiere identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul încalcă prevederile art. 41 din Constituție, deoarece "există o probabilitate ridicată - respectiv de 10% ca utilizatorul să fie în concediu de odihnă plătit, iar în acest caz nu va putea răspunde la solicitarea Poliției Rutiere pentru că nu a luat cunoștință de ea [...]". Se susține că "ar fi necesară stabilirea prin lege a unui termen rezonabil, în funcție de gravitatea faptelor pentru care se solicită datele conducătorului auto." În sfârșit, cu privire la art. 102 alin. (1) pct. 14 și art. 105 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, se consideră că "prin lipsa din textul din ordonanță criticat a unei adăugiri", respectiv "în mod justificat", se încalcă prezumția de nevinovăție și se instituie un tratament discriminatoriu între utilizatorul căruia i se solicită să informeze poliția privind identitatea persoanei care a condus autoturismul și alt posibil contravenient cu care să poarte o corespondență prin poștă.

Judecătoria Focșani apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Judecătoria Sectorului 1 apreciază că excepția de neconstituționalitate invocată în cauză este întemeiată în ceea ce privește art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cât privește celelalte texte criticate, se arată că acestea sunt în acord cu Legea fundamentală, "criticile aduse de petentă vizând interpretarea și aplicarea lor, atribuții în îndeplinirea cărora sunt chemate instanțele de drept comun, iar nu Curtea Constituțională".

Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate formulată este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, susținerile părții prezente, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, precum și cele ale art. 39, art. 102 alin. 1 pct. 14, art. 105 pct. 10 și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001: "(2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.";

- Art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002: "Art. 39. - Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.";

- Art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002:

"

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: [...]

14. necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul spre a fi condus.";

- Art. 105 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002:

"

Art. 105. -

Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de către persoane juridice:

[...]

10. necomunicarea, în termen, la cererea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;";

- Art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002: "(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta."

Se susține că aceste dispoziții legale încalcă prevederile art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, privind supremația Constituției și a legilor, prevederile referitoare la egalitatea în drepturi și accesul liber la justiție, consacrate de art. 16 și, respectiv, art. 21 alin. (3) din Constituție, prezumția de nevinovăție, consacrată de art. 23 alin. (11), dispozițiile constituționale privind munca și protecția socială a muncii, cuprinse în art. 41, și prevederile constituționale ale art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.

Examinând excepția de neconstituționalitate astfel cum a fost formulată, Curtea reține următoarele:

I. În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a mai examinat constituționalitatea dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a celor ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în raport cu aceleași texte din Legea fundamentală și față de critici similare. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 1.029 din 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 7 august 2009, a cărei soluție de respingere a excepției, precum și considerentele care au fundamentat-o sunt valabile și în prezenta cauză, deoarece nu au intervenit elemente noi.

II. În ceea ce privește dispozițiile art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 și art. 105 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, se constată că acestea sunt criticate din perspectiva caracterului lacunar al normelor, respectiv sub aspectul modului de interpretare și aplicare a acestora. Asemenea critici sunt de competența legiuitorului sau a instanțelor de judecată, după caz, iar nu a Curții Constituționale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunță numai asupra constituționalității textelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

1. Respinge ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a celor ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție invocată de Societatea Comercială "Interactiv Media SMS" - S.R.L. în Dosarul nr. 11.370/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 București, iar, cât privește art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, de Ana Corina Săcrieru în Dosarul nr. 2.257/231/2009 al Judecătoriei Focșani.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 și art. 105 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție invocată de Societatea Comercială "Interactiv Media SMS" - S.R.L. în Dosarul nr. 11.370/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 București.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 25 martie 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-șef,
Marieta Safta

;
se încarcă...