Curtea Constituțională

Decizia nr. 363/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (3) pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (3) pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 195/2005~ privind protecția mediului, excepție ridicată de Societatea Comercială MC MONI'S - S.R.L. din București în Dosarul nr. 1.822/339/2006 al Tribunalului Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ și fiscal.

La apelul nominal răspunde avocatul Ionuț Dojană, pentru autorul excepției de neconstituționalitate, cu împuternicire avocațială depusă în ședință, lipsă fiind cealaltă parte, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepției de neconstituționalitate, care solicită admiterea acesteia, considerând că dispozițiile de lege criticate contravin libertății individuale, prin faptul că instituie o sancțiune foarte drastică pentru neprezentarea la organele de control.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, apreciind că textul de lege criticat nu limitează libertatea individuală astfel cum este reglementată de art. 23 din Constituție.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea nr. 260R din 11 septembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 1.822/339/2006, modificată în totalitate prin Decizia civilă nr. 2.219 din 16 octombrie 2008 a Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, Tribunalul Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (3) pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 195/2005~ privind protecția mediului, excepție ridicată de Societatea Comercială MC MONI'S - S.R.L. din București în cadrul soluționării unei cereri de anulare a unui proces-verbal de constatare a unei contravenții.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate sunt neconstituționale, deoarece instituie obligația unei persoane fizice de a se prezenta la organul de inspecție și control și de a-l asista în activitatea desfășurată, restrângând în felul acesta libertatea individuală și libertatea de circulație a persoanei.

Tribunalul Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ și fiscal nu și-a exprimat opinia asupra temeiniciei excepției de neconstituționalitate.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, cu referire la jurisprudența Curții Constituționale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile de lege criticate nu contravin prevederilor invocate de autorul excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curții Constituționale punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 96 alin. (3) pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 6 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul cuprins:

"

(3) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

[...] 5. obligațiile persoanelor fizice și juridice de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante;".

Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile de lege criticate încalcă dispozițiile constituționale ale art. 23 alin. (1) privind libertatea individuală, ale art. 25 privind libera circulație și ale art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele:

Prevederile art. 23 din Constituție, cu denumirea marginală "Libertatea individuală", vizează libertatea persoanei, dreptul său de a se putea mișca liber, precum și dreptul de a nu fi lipsită de libertate decât în cazurile și condițiile prevăzute de lege. Restrângerile libertății individuale permise de alin. (2) al art. 23 din Legea fundamentală sunt percheziționarea, reținerea sau arestarea unei persoane, dar numai în cazurile și cu procedura prevăzute de lege.

Or, obligația persoanelor fizice și juridice de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante, instituită de textul de lege criticat, nu poate fi considerată o restrângere a libertății individuale, astfel cum este prevăzută de art. 23 din Constituție, deoarece nu vizează libertatea umană, ci obligația persoanelor fizice și juridice de a avea o anumită conduită, impusă prin lege.

Totodată, Curtea nu poate reține nici încălcarea prevederilor art. 25 din Constituție, referitoare la dreptul la libera circulație, ca drept fundamental ce vizează libertatea de mișcare a indivizilor, în țară și în străinătate, deoarece textul de lege criticat instituie o obligație ce nu are legătură cu libertatea de mișcare a individului.

Prin urmare, Curtea constată că nici prevederile art. 53 din Legea fundamentală nu sunt încălcate prin dispozițiile de lege criticate, deoarece nu s-a reținut restrângerea exercițiului vreunui drept sau al vreunei libertăți fundamentale și, prin urmare, nu ne aflăm în ipoteza prevăzută de norma constituțională pretins a fi încălcată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (3) pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 195/2005~ privind protecția mediului, excepție ridicată de Societatea Comercială MC MONI'S - S.R.L. din București în Dosarul nr. 1.822/339/2006 al Tribunalului Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 25 martie 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

;
se încarcă...