Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 957/2010 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor nr. 398/168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 86/957

Ministerul Administrației și Internelor

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere noul cadru organizatoric și funcțional al Ministerului Administrației și Internelor, stabilit ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 266/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor și a Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înființarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administrației și Internelor și pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor,

în conformitate cu dispozițiile Deciziei nr. 435/2007/CE a Consiliului din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisanților țărilor terțe pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general "Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii", publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 168 din 28 iunie 2007, ale Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European pentru Refugiați pentru perioada 2008- 2013, ca parte a Programului general "Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii", precum și de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007, ale Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru Frontierele Externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general "Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii", publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007, ale Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European de Returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general "Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii", publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007,

ținând cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 53b (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 248 din 16 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea ~nr. 15/2008~, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului ~nr. 34/2009~ privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor nr. 398/168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 5 martie 2008, se modifică și se completează așa cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Secretariatul Comitetului de monitorizare este asigurat de către serviciile de specialitate din cadrul Direcției Schengen din Ministerul Administrației și Internelor."

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Se desemnează Direcția Schengen din cadrul Ministerului Administrației și Internelor ca autoritate responsabilă pentru coordonarea implementării asistenței comunitare acordate prin Programul general."

3. La articolul 6, literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) înființează un punct unic de contact în cadrul serviciilor de specialitate din cadrul Direcției Schengen, răspunzător de:

(i) schimbul de informații cu unitățile angajate în folosirea mijloacelor fondului;

(ii) menținerea contactelor curente cu reprezentanții Comisiei Europene;

..................................................................................................

e) efectuează acțiuni de verificare la beneficiari și la autoritățile delegate;".

4. La articolul 6, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) stabilește proceduri detaliate pentru punerea în aplicare a sarcinilor delegate."

5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Autoritatea delegată are următoarele atribuții principale:

a) desfășoară, împreună cu autoritatea responsabilă, consultări cu autoritățile și organismele implicate în aplicarea programului multianual sau care sunt în măsură să contribuie eficient la dezvoltarea acestuia;

b) elaborează, în baza strategiilor sectoriale și a liniilor directoare transmise de către Comisia Europeană, programele anuale și programele multianuale, pe care le înaintează autorității responsabile;

c) primește sumele corespunzătoare contribuției financiare a Uniunii Europene și le virează în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective;

d) constituie comisiile de evaluare a ofertelor, având în vedere asigurarea componenței acestora sub aspectul competenței membrilor acesteia, pregătirii și imparțialității față de ofertanți, componența comisiilor de evaluare fiind supusă aprobării autorității responsabile;

e) încheie contractele aferente proiectelor finanțate prin Programul general;

f) face plăți în baza cererilor de plată către beneficiarii finali după primirea avizului «citit și aprobat» al autorității responsabile;

g) verifică și solicită modificări ale contractelor, dacă este necesar, pentru asigurarea conformității cu reglementările Programului general;

h) furnizează autorității responsabile și autorității de certificare, periodic, informații la zi privind planificarea selecției de proiecte și procedurilor de achiziții, a evaluării ofertelor și a atribuirii contractelor;

i) elaborează proiectele de contract, negociază contractele și pregătește semnarea contractelor;

j) organizează și asigură publicitatea anunțurilor de participare și a ofertelor, după caz;

k) organizează selecția proiectelor în vederea cofinanțării lor din cadrul fondului, în conformitate cu criteriile minime prevăzute în deciziile aplicabile fondului în cauză;

l) asigură, împreună cu autoritatea responsabilă, coerența și complementaritatea dintre cofinanțarea din fond și alte instrumente financiare naționale și comunitare relevante;

m) monitorizează, împreună cu autoritatea responsabilă, livrarea produselor și prestarea serviciilor cofinanțate, verificând dacă cheltuielile declarate pentru acțiuni au fost cu adevărat efectuate și dacă se respectă normele comunitare și naționale;

n) asigură existența unui sistem de înregistrare și stocare pe suport electronic a înregistrărilor contabile aferente fiecărei acțiuni din cadrul programelor anuale, precum și colectarea datelor privind punerea în aplicare necesară pentru gestiunea financiară, monitorizare, control și evaluare;

o) se asigură, împreună cu autoritatea responsabilă, că beneficiarii finali și alte organisme implicate în punerea în aplicare a acțiunilor cofinanțate de fond au fie un sistem contabil separat, fie un cod contabil adecvat pentru toate tranzacțiile asociate acțiunii respective, fără să aducă atingere normelor contabile naționale;

p) sprijină autoritatea responsabilă în evaluarea fondurilor din cadrul Programului general, cu respectarea standardelor de calitate convenite între Comisia Europeană și statul membru;

q) instituie proceduri proprii care să asigure păstrarea, în conformitate cu cerințele menționate în deciziile aplicabile fondurilor din cadrul Programului general, a tuturor documentelor privind cheltuielile și auditul, necesare pentru a oferi o pistă de audit adecvată;

r) se asigură, împreună cu autoritatea responsabilă, că autoritatea de audit primește, în scopul desfășurării misiunilor de audit definite în deciziile aplicabile fondurilor din cadrul Programului general, toate informațiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate și proiectele cofinanțate de fonduri;

s) se asigură, împreună cu autoritatea responsabilă, că autoritatea de certificare primește, în scopul certificării, toate informațiile necesare privind procedurile și verificările legate de cheltuieli;

t) elaborează și prezintă Comisiei Europene, prin autoritatea responsabilă, rapoarte intermediare și finale privind punerea în aplicare a programelor anuale, declarații de cheltuieli certificate de către autoritatea de certificare și cereri de plată sau, după caz, declarații de restituire;

u) desfășoară, sub îndrumarea autorității responsabile, acțiuni informative și consultative și difuzează rezultatele acțiunilor susținute;

v) verifică, sub coordonarea autorității responsabile, punerea în aplicare de către beneficiarii finali a orientărilor stabilite de Comisia Europeană ce privesc asigurarea vizibilității finanțărilor acordate;

w) solicită autorizarea de plată «citit și aprobat» din partea autorității responsabile în faza de lichidare a cheltuielilor sau, după caz, returnarea la contractor a cererii de plată pentru modificări;

x) suportă orice cheltuieli considerate neeligibile în urma unei misiuni de audit a Comisiei Europene și/sau a Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României;

y) recuperează sumele reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene, cofinanțarea publică națională, care s-au dovedit a fi plătite nejustificat, ca urmare a neregulilor constatate;

z) îndeplinește orice alte atribuții delegate de către autoritatea responsabilă, precum și alte atribuții ce derivă în mod firesc din statutul de autoritate delegată."

6. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

"

Art. 121. -

Situația rezumativă anuală a auditurilor prevăzută la art. 53b (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României."

7. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Creditele bugetare și de angajament aferente fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Programul general au caracter previzional și se cuprind la titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile», la pozițiile distincte denumite «Sume aferente Fondului european pentru refugiați», «Sume aferente Fondului european de returnare», «Sume aferente Fondului european de integrare a resortisanților țărilor terțe», respectiv «Sume aferente Fondului pentru frontiere externe», în anexa la bugetul Ministerului Administrației și Internelor, sursa de finanțare 08 «Fonduri externe nerambursabile».

(2) Creditele bugetare, altele decât cele aferente fondurilor externe nerambursabile, se cuprind în bugetul Ministerului Administrației și Internelor, la sursa de finanțare 01 «Buget de stat», la pozițiile distincte menționate la alin. (1), astfel:

a) sume reprezentând cofinanțarea publică națională;

b) sume aferente achitării debitelor față de bugetul Uniunii Europene, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari a sumelor plătite nejustificat;

c) sume necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile autorităților delegate în scopul efectuării plăților;

d) sume necesare finanțării cheltuielilor neeligibile."

8. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Ministerul Administrației și Internelor repartizează autorităților delegate creditele bugetare aprobate, aferente sumelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a)-d), în conturile deschise la Trezoreria Statului."

9. La articolul 14, alineatul (4) se abrogă.

10. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

"

Art. 141. -

Echivalentul în lei al sumelor încasate în conturile prevăzute la art. 14 alin. (1) reprezentând asistența comunitară finanțată de la bugetul de stat conform art. 8 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, se virează de către autoritățile delegate în conturile de venituri ale bugetului de stat, în termen de 30 de zile după certificarea declarațiilor de cheltuieli."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administrației și internelor, Ministrul finanțelor publice,
Vasile Blaga Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...