Curtea Constituțională

Decizia nr. 354/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Ion Predescu - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Iuliana Nedelcu - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent-șef

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor ~art. 148~ alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, excepție invocată de Alin-Narcis Ghiga-Chiujdea în Dosarul nr. 513/787/2009 al Judecătoriei Avrig, și care formează obiectul Dosarului nr. 6.129 D/2009 al Curții Constituționale.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 8.036D/2009, având ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de Florian Brândușel Teodorescu în Dosarul nr. 8.656/306/2008 al Judecătoriei Sibiu.

La apelul nominal este prezent autorul excepției, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având în vedere identitatea de obiect a excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 6.129 D/2009 și nr. 8.036 D/2009, președintele pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Florian Brândușel Teodorescu se opune conexării celor două dosare.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condițiile conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 8.036 D/2009 la Dosarul nr. 6.129 D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul autorului excepției Florian Brândușel Teodorescu, care solicită admiterea excepției de neconstituționalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudența Curții Constituționale în materie.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

Prin Decizia penală nr. 162 din 6 iulie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 2.172/85/2009, Tribunalul Sibiu - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, excepție invocată de Alin-Narcis Ghiga-Chiujdea în Dosarul nr. 513/787/2009 al Judecătoriei Avrig. Prin Încheierea din 1 iulie 2009, Judecătoria Avrig a respins ca nefondată cererea de sesizare a Curții Constituționale. Împotriva acestei încheieri, autorul excepției a formulat recurs, admis de Tribunalul Sibiu - Secția penală, care, prin aceeași decizie, a sesizat Curtea Constituțională.

Prin Încheierea din 21 octombrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 8.656/306/2008, Judecătoria Sibiu a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, excepție invocată de Florian Brândușel Teodorescu.

În motivarea excepției de neconstituționalitate formulată de Alin-Narcis Ghiga-Chiujdea se susține, în esență, că textul de lege criticat este neconstituțional, deoarece legiuitorul, prin sintagma folosită "inculpatul a săvârșit o infracțiune", și nu aceea de "suspectat că a săvârșit o infracțiune" îl consideră pe inculpat vinovat. Autorul excepției Florian Brândușel Teodorescu prezintă, în motivarea acesteia, o serie de aspecte privind cauza concretă dedusă judecății, apreciind că au fost încălcate prevederile Constituției care garantează posibilitatea "de a beneficia de o anchetă corectă și un proces echitabil" și "au fost încălcate dispozițiile art. 6 paragrafele 1 și 2 din ~Convenția~ pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale."

Tribunalul Sibiu - Secția penală consideră că dispozițiile art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale, fiind în contradicție cu art. 23 alin. (11) din Constituție, care consacră prezumția de nevinovăție.

Judecătoria Sibiu consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, referindu-se și la jurisprudența Curții Constituționale în această materie.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, susținerile părții prezente, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile ~art. 148~ alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală: "Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată dacă sunt întrunite condițiile prevăzute în art. 143 și există vreunul dintre următoarele cazuri: [...] f) inculpatul a săvârșit o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani și există probe că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică."

Dispozițiile constituționale invocate în susținerea excepției sunt cele ale art. 23 alin. (11) care consacră prezumția de nevinovăție, cu raportare la art. 6 paragrafele 1 și 2 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Examinând excepția de neconstituționalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că din interpretarea dispozițiilor legale criticate nu rezultă că inculpatului i se impută săvârșirea unei infracțiuni, fapt care nu poate fi stabilit decât prin hotărâre judecătorească de condamnare rămasă definitivă. De asemenea, folosirea de către legiuitor a termenului "infracțiune" are o semnificație pur tehnică, acesta desemnând încadrarea faptei cu privire la care există probe sau indicii temeinice că a fost săvârșită de inculpat, într-un anumit text de lege, care prevede fapta ca infracțiune și o sancționează cu o pedeapsă de o anumită gravitate. Așa fiind, contrar susținerilor autorului excepției, dispozițiile legale examinate nu încalcă prezumția de nevinovăție.

În același sens Curtea s-a mai pronunțat, de exemplu, prin Decizia nr. 76 din 8 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 22 februarie 2005, prin Decizia nr. 245 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 30 martie 2006, și prin Decizia nr. 1.142 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 7 ianuarie 2008. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția adoptată și argumentele ce au stat la baza acestor decizii se mențin și în cauza de față.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor ~art. 148~ alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, excepție invocată de Alin-Narcis Ghiga-Chiujdea în Dosarul nr. 513/787/2009 al Judecătoriei Avrig și de Florian Brândușel Teodorescu în Dosarul nr. 8.656/306/2008 al Judecătoriei Sibiu.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 25 martie 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-șef,
Marieta Safta

;
se încarcă...