Curtea Constituțională

Decizia nr. 343/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Acsinte Gaspar - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil, ale Decretului nr. 73/1954 privind modificarea ~art. 680~ și art. 700 din Codul civil, precum și celor ale Decretului nr. 88/1951 pentru modificarea și completarea Legii nr. 6/1949 pentru taxele și impozitele de timbru, excepție ridicată de Mihai Titu Boier în Dosarul nr. 6.961/299/2007 al Curții de Apel București - Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, precum și de către Ecaterina C. Bercea în Dosarul nr. 15.095/299/2007 al Tribunalului București - Secția a V-a civilă, și care formează obiectul dosarelor nr. 5.317D/2009 și nr. 5.418D/2009 ale Curții Constituționale.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discuție problema conexării dosarelor nr. 5.317D/2009 și nr. 5.418D/2009, având în vedere identitatea parțială de obiect al acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 5.418D/2009 la Dosarul nr. 5.317D/2009, care este primul înregistrat.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că doamna Ecaterina C. Bercea, autor al excepției de neconstituționalitate formulate în Dosarul nr. 5.418D/2009, a depus note scrise prin care solicită admiterea acesteia.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 iunie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 6.961/299/2007 al Curții de Apel București - Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, și Încheierea din 11 mai 2009, pronunțată în Dosarul nr. 15.095/299/2007 al Tribunalului București - Secția a V-a civilă, Curtea Constituțională a fost sesizată cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil, ale Decretului nr. 73/1954 privind modificarea art. 680 și art. 700 din Codul civil, precum și celor ale Decretului nr. 88/1951 pentru modificarea și completarea Legii nr. 6/1949 pentru taxele și impozitele de timbru.

Excepția a fost ridicată de recurenții - reclamanți Mihai Titu Boier și Ecaterina C. Bercea, cu ocazia soluționării unor cauze având ca obiect "succesiune".

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia consideră că prin instituirea unui termen de acceptare a succesiunii excesiv de scurt, prin comparație cu alte termene de prescripție, se realizează un profund dezechilibru, de care statul este avantajat, blocându-se astfel transmiterea proprietății către moștenitorii legali. Prin aceasta se ajunge la o situație discriminatorie între stat și cetățean, iar presupusul drept de a utiliza repunerea în termen nu este viabil, urmărindu-se "abolirea" proprietății private și nicidecum salvgardarea acesteia pe calea moștenirii. Totodată, se arată că "dreptul la moștenire este un drept fundamental la care nici beneficiarul acestuia nu poate renunța, fiind inseparabil de persoana sa, astfel încât acesta nu poate fi condiționat sau prescris, cu atât mai mult cu cât la succesiune vin rezervatarii de prim-grad ai defunctului".

De asemenea, autorii excepției susțin că, la data adoptării modificărilor aduse art. 700 alin. 1 din Codul civil, prin Decretul nr. 73/1954, singurul organ legislativ era Marea Adunare Națională, astfel încât dispozițiile luate prin acest decret sunt neconstituționale.

Curtea de Apel București - Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie opinează în sensul că invocarea neconstituționalității textelor de lege criticate este dedusă parțial din modul de aplicare a prevederilor legale privind prescripția extinctivă în cauza aflată pe rolul instanței. Totodată, instanța apreciază că prevederile criticate nu sunt de natură să îngrădească dreptul de proprietate privată, astfel că excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil este neîntemeiată.

Tribunalul București - Secția a V-a civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil este neîntemeiată, având în vedere că legiuitorul a vrut să limiteze la o perioadă cât mai scurtă de timp incertitudinea cu privire la titularul drepturilor succesorale și să permită, în același timp, oricărui succesibil exercitarea dreptului de opțiune succesorală.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate, potrivit încheierilor de sesizare a Curții Constituționale, îl constituie prevederile art. 700 alin. 1 din Codul civil, ale Decretului nr. 73/1954 privind modificarea art. 680 și art. 700 din Codul civil, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 19 martie 1954, precum și cele ale Decretului nr. 88/1951 pentru modificarea și completarea Legii nr. 6/1949 pentru taxele și impozitele de timbru, publicat în Buletinul Oficial nr. 69 din 21 iunie 1951. (Legea nr. 6/1949, publicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 1 ianuarie 1949, a fost abrogată expres prin art. 14 din Decretul nr. 199 din 20 mai 1955 asupra taxelor de timbru).

În realitate, Curtea constată că, așa cum rezultă din motivarea excepției de neconstituționalitate, sunt criticate numai prevederile art. 700 alin. 1 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare. Prin urmare, Curtea, potrivit jurisprudenței sale, se va pronunța numai asupra acestui text de lege, care are următorul cuprins: "Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii."

Normele constituționale pretins încălcate sunt cele ale art. 4 referitoare la unitatea poporului și egalitatea între cetățeni, art. 6 privind dreptul la identitate, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (2) referitoare la dreptul de proprietate privată și celor ale art. 46 referitoare la dreptul la moștenire.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că s-a mai pronunțat asupra constituționalității normei legale criticate, prin raportare la aceleași dispoziții constituționale ca cele invocate în prezenta cauză și având motivări similare.

Astfel, prin Decizia nr. 1.394 din 29 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 7 decembrie 2009, Curtea Constituțională a statuat că art. 700 alin. 1 din Codul civil nu contravine dispozițiilor constituționale ale art. 4 referitoare la unitatea poporului și egalitatea între cetățeni, art. 6 privind dreptul la identitate, art. 16 privind egalitatea în drepturi și celor ale art. 44 alin. (2) referitoare la dreptul de proprietate privată. Curtea a constatat că prin instituirea unui termen mai scurt legiuitorul a urmărit să asigure celeritatea procedurilor referitoare la cauzele succesorale și să înlăture echivocul care s-ar menține un timp îndelungat în ceea ce privește drepturile cuvenite moștenitorilor. Prin aceasta, legiuitorul nu a creat însă niciun cadru discriminator între stat și succesibil, persoana îndreptățită la moștenire putând solicita repunerea în termen, în situația în care, din motive temeinice, nu a putut exercita dreptul de opțiune succesorală în termenul legal de 6 luni.

Referitor la critica de neconstituționalitate raportată la art. 44 din Constituție, Curtea a constatat că prevederile de lege criticate nu contravin principiului garantării dreptului de proprietate ale cărui conținut și limite sunt stabilite de lege, iar în ceea ce privește invocarea principiilor și normelor constituționale prevăzute de art. 4 și art. 6, s-a reținut că aceste critici nu sunt relevante pentru soluționarea excepției, neavând incidență cu obiectul acesteia.

De asemenea, prin Decizia nr. 374 din 19 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 10 iunie 2009, Curtea a reținut că "dispozițiile art. 700 alin. 1 din Codul civil au ca obiect dreptul subiectiv de opțiune succesorală, iar nu însuși dreptul la moștenire, care este garantat prin art. 46 din Constituție".

Deoarece în cauza de față nu sunt relevate aspecte noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenței în materie a Curții, atât soluția pronunțată prin deciziile menționate, cât și considerentele care le-au fundamentat își păstrează valabilitatea și în acest dosar.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor ~art. 700~ alin. 1 din Codul civil, excepție ridicată de Mihai Titu Boier în Dosarul nr. 6.961/299/2007 al Curții de Apel București - Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, precum și de către Ecaterina C. Bercea în Dosarul nr. 15.095/299/2007 al Tribunalului București - Secția a V-a civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 25 martie 2010.

PREȘEDINTE,
ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora

;
se încarcă...