Curtea Constituțională

Decizia nr. 319/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 mai 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Valentina Bărbățeanu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, excepție ridicată de Consiliul General al Municipiului București în Dosarul nr. 12.230/3/2009 al Tribunalului București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, invocând considerentele Deciziei nr. 843/2009, prin care Curtea Constituțională a constatat conformitatea prevederilor de lege criticate cu textele din Legea fundamentală indicate și în motivarea prezentei excepții.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 mai 2009, pronunțată în Dosarul nr. 12.230/3/2009, Tribunalul București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Consiliul General al Municipiului București într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia arată că sectoarele municipiului București nu sunt unități administrativ-teritoriale, astfel că nu au personalitate juridică de drept public și, implicit, nici bugete proprii, distincte de cele ale municipiului. De aceea, susține că reglementarea, prin textele de lege criticate, a competenței sectoarelor de a elabora și aproba astfel de bugete locale încalcă prevederile constituționale ale art. 3 alin. (3), ale art. 138 alin. (1) și (4), precum și principiul autonomiei locale financiare pe care se întemeiază administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale.

Tribunalul București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Autoritățile menționate nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8 și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, precum și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 273/2006:

"

(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării și raportării:

a) bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București;";

- Art. 2 pct. 8 din Legea nr. 273/2006:

"

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: [...]

8. buget local pe ansamblul județului, respectiv al municipiului București - totalitatea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și bugetului propriu al județului, respectiv ale sectoarelor și al municipiului București;";

- Art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006:

"

(1) Bugetele locale și celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel:

a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe și interne și bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor și de Consiliul General al Municipiului București, după caz;";

- Art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001:

"

(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București exercită, în principal, următoarele atribuții: [...]

d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar; stabilesc impozite și taxe locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii."

În opinia autorului excepției, sunt încălcate prevederile din Legea fundamentală cuprinse la art. 3 alin. (3) referitor la organizarea administrativă a teritoriului, ale art. 120 alin. (1) care consacră principiile pe care se întemeiază administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale și ale art. 138 alin. (1) și (4) privind bugetul public național.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că a mai verificat constituționalitatea prevederilor de lege ce formează obiect al excepției de față, pronunțându-se din perspectiva unor critici similare și prin raportare la aceleași texte din Legea fundamentală. Prin Decizia nr. 843 din 2 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 22 iulie 2009, a constatat că nu sunt încălcate prevederile constituționale invocate în motivarea excepției, pentru argumentele acolo reținute.

Întrucât în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudențe, atât considerentele, cât și soluția deciziei menționate își păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, excepție ridicată de Consiliul General al Municipiului București în Dosarul nr. 12.230/3/2009 al Tribunalului București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 23 martie 2010.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Valentina Bărbățeanu

;
se încarcă...